291/1982

Given i Helsingfors den 16 april 1982

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) en ny 97 a § som följer:

97 a §

Stämpelskatt, som erlagts för överlåtelsehandling beträffande äganderätt till fastighet inom det i lagen om främjande av en balanserad regional utveckling (532/81) avsedda utvecklingsområdet, sådant detta område har fastställts genom statsrådets beslut av den 24 september 1981 om baszoner (653/81), och för överlåtelsehandling beträffande legotomt jämte byggnader i stad inom utvecklingsområde, återbetalas av länsskatteverket på ansökan, om överlåtelsen skett under åren 1982―1989 till mottagare som anskaffat fastigheten för sådan ny produktionsinrättning eller sådant nytt turistföretag eller för sådan utvidgning av produktionsinrättning eller turistföretag som avses i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena (290/82). Är lokaliteterna i ny byggnad efter det byggnaden blivit färdig huvudsakligen i sådana inrättningars eller företags besittning vilka bedriver i lagen om skattelättnader inom utvecklingsområdena avsedd produktionsverksamhet, återbetalas den för ovan nämnd överlåtelsehandling betalda stämpelskatten även till sådant aktiebolag eller andelslag som avses i 6 § 9 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet på ansökan av detta.

Stämpelskatten återbetalas dock endast for den del av köpeskillingen som enligt intyg av vederbörande skattebyrå hänför sig till byggnader jämte tomtmark som behövs för den produktiva verksamheten eller turistföretagsverksamheten.

I 1 mom. avsedd ansökan skall göras inom tre år från det stämpelskatten betalts.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1982.

Regeringens proposition 78/81
Statsutsk. bet. 5/82
Stora utsk. bet. 10/82

Helsingfors den 16 april 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.