286./1982

Given i Helsingfors den 16 april 1982

Lag om fiske

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Vid bedrivande av fiske bör största möjliga bestående produktivitet hos vattenområdena eftersträvas. I synnerhet bör det sörjas för att fiskbeståndet utnyttjas rationellt och med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter samt dragas försorg om vården och ökningen av fiskbeståndet. Härvid bör sådana åtgärder undvikas som kan inverka skadligt eller menligt på naturen och dess jämvikt.

2 §

Innehavare av fiskerätt är i första hand skyldig att ordna fisket och vården av fiskbeståndet så att de i 1 § nämnda syftemålen ändamålsenligt beaktas.

I fråga om fiskevatten och fiske som tillhör staten ankommer den i 1 mom. stadgade skyldigheten på den statliga myndighet som har vattenområdet eller fisket i sin besittning.

3 §

Delägarna i fiskevatten som samfällt tillhör flera fastigheter bildar ett fiskelag vars organ är fiskelagsstämman och fiskelagets styrelse. De som har fiskerätt på strömfallslägenhets område bildar tillsammans med strömfallslägenhetens ägare ett fiskelag, i vilket andelarna bestäms i enlighet med vars och ens fiskerätt.

För främjande av fiskerihushållningen och förverkligande av övriga i 1 § avsedda syftemål indelas vattenområdena, oberoende av ägoförhållandena samt den kommunala indelningen, i fiskeområden. Organ för fiskeområdets förvaltning är dess delegation och styrelse.

Statens fiskeriförvaltning ombesörjs av jord och skogsbruksministeriet. För den regionala fiskeriförvaltningen är landet indelat i fiskeridistrikt.

4 §

Vad i denna lag eller med stöd av den stadgas om fiskerätt gäller i tillämpliga delar även rätt till fångst av kräfta. Om förbud mot att fånga flodpärlmussla är stadgat särskilt.

Fångst av nejonöga hänförs till fiske och vad i denna lag stadgas om fisk gäller, ifall av något stadgande inte annat framgår, på motsvarande sätt också nejonöga.

2 kap.

Fiskerätt

5 §

Rätten att bedriva fiske och att bestämma därom tillkommer vattenområdets ägare, om inte denna rätt överlåtits till annan eller nedan i denna lag annat stadgas. Rätten att fiska på vattentäckt översvämningsområde utanför den i 1 kap. 6 § 1 inom. vattenlagen (264/61) nämnda gränsen för vattenområde tillkommer vattenområdets ägare.

6 §

Inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon har varje finsk medborgare rätt att fiska. Medborgare i Danmark, Island, Norge och Sverige har inom detta vattenområde rätt till husbehovs- och fritidsfiske.

Fiskeridistrikt kan utfärda ordningsföreskrifter om bedrivande av ovan i 1 mom. avsett fiske till den del vattenområdet inte hör till fiskeområde som avses i 68 § 1 mom. Härvid skall särskilt beaktas att övrigt fiske inom området inte oskäligt får hindra eller försvåra yrkesmässig fångst där eller försvaga förutsättningarna för sådan.

Då yrkesfiskets behov det förutsätter, kan fiskeridistrikt arrendera ut fångstplats för lax eller havsöring inom vattenområde som avses i 1 mom. för bedrivande av sådant fiske eller för viss tid meddela tillstånd att använda fångstplatsen.

7 §

Inom allmänt vattenområde i insjö har var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i kommun vilken sträcker sig till insjön rätt att bedriva mete, pilkfiske och annat krokfiske.

Om annat fiske inom vattenområde som nämns i 1 mom. besluter fiskeområdets delegation. Hör vattenområdet till två eller flera fiskeområden, skall fiskeområdenas delegationer gemensamt besluta i ärendet. Vid beslutet skall särskilt yrkesfiskarnas behov beaktas.

8 §

Utöver vad i 6 § 1 mom. och 7 § 1 mom. är stadgat om fiske inom allmänt vattenområde har var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i kommunen rätt att meta på annat vattenområde i kommunen med undantag av forsar och strömdrag i lax- eller sikförande vattendrag samt sådana vattenområden inom vilka fiske med stöd av annat stadgande är förbjudet.

Person som avses i 1 mom. får också bedriva fångst av siklöja, nors, srömming och vassbuk med nät i havet på sådant vattenområde i kommunen, som inte hör till allmänt vattenområde och som ligger i yttre skärgården eller gränsar mot öppen fjärd. Ligger sådant vattenområde inom byarågång, har var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i byn rätt att bedriva krokfiske, dock inte med långrev eller kastdrag.

Vad ovan är stadgat om vattenområden inom byarågång gäller även skiftade vattenområden.

Fiske som avses i denna paragraf får inte bedrivas så, att sådant fiske som fiskevattnets ägare eller arrendator bedriver på sedvanliga notvarp eller storryssjeplatser hindras eller störs.

9 §

Var och en som inte endast tillfälligt är bosatt i by har rätt att få tillstånd att bedriva husbehovs- och fritidsfiske inom sådant område inom byarågång som vattenområdets ägare anvisar och på det sätt denne bestämmer. Den som fått sådant tillstånd är skyldig att till vattenområdets ägare betala skälig avgift för tillståndet. Om överenskommelse ej nås om avgiftens belopp, kan ärendet hänskjutas till fiskeridistriktet för avgörande.

Mete och pilkfiske får, med ovan i 8 § 1 och 4 mom. nämnda undantag, inom fiskeridistriktet även bedrivas av annan som betalt pilkfiskeavgift som berättigar till dylikt fiske på detta område. De som inte fyllt 18 år har dock rätt att utan att betala pilkfiskeavgift meta och pilka inom alla fiskeridistrikts områden. Vad i detta moment sagts om pilkfiske och mete gäller dock inte tävlingar eller motsvarande tillställningar, utan för dessa skall tillstånd av fiskerättsinnehavaren inhämtas.

10 §

I 9 § 1 mom. avsedda tillstånd får inte beviljas och i 9 § 2 mom. avsett fiske inte bedrivas så, att möjligheterna för vattenområdets ägare, arrendator eller inom området yrkesmässigt fiskande person att nyttja sin fiskerätt oskäligt försvåras.

Ägare av vattenområde kan på fiskeområdet överföra utfärdandet av ovan i 9 § 1 mom. avsedda tillstånd och uppbörden av där avsedda avgifter.

Vad i 9 § och i denna paragrafs 2 mom. är stadgat om vattenområdes ägare gäller fiskelaget när det är fråga om samfällt fiskevatten som tillhör flera fastigheter.

11 §

Om i 1 § nämnda syftemål eller särskilda skäl det påkallar, har fiskeridistrikt rätt att inom bestämt område begränsa fiske som avses i 8 § och 9 § 2 mom. eller beviljandet av ovan i 9 § 1 mom. nämnda tillstånd eller att förbjuda dem för bestämd tid.

Fiskeområdes delegation kan på begäran av vattenområdes ägare eller på eget initiativ på grund av fiskevattnets ringa avkastning eller av annat giltigt skäl utfärda förbud eller begränsning som avses i 1 mom. för en tid av högst tre månader. Föreligger upprepat behov av förbud eller begränsning, skall bestämmelsen underställas fiskeridistriktet för fastställelse.

12 §

Statens enskilda fisken förbehålls fortfarande staten där de av ålder varit och fortfarande är i statens besittning. Närmare stadganden om deras användning liksom om nyttjande av fiskerätt som tillkommer staten och bedrivande av fiske på statsägda vattenområden utfärdas genom förordning, varvid yrkesfiskarnas och den lokala befolkningens intressen i första hand skäll beaktas. Vad som är stadgat i denna lags 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. tillämpas likväl även på statens vattenområden.

13 §

Genom urminnes hävd eller på annan grund lagligen förvärvad särskild rätt till fiskeplats eller till fiske inom annan bys rågång eller utom byarågång förblir i kraft sådan den av ålder nyttjats. Urminnes hävd med avseende på fiskeplats gäller dock endast då platsens gränser kan anges tillförlitligt.

Har rättighet till fiskeplats eller fiske inom annan bys vattenområde inte godkänts vid uppgåendet av dess omkretsrå, skall talan därom anhängiggöras vid allmän underrätt inom tre år från det rågången uunnit laga kraft.

Då angående fiskerätt genom domstols utslag eller eljest i laga ordning föreskrivits annorlunda än ovan i denna lag är stadgat, skall sådan föreskrift fortfarande följas.

14 §

Innehar någon tidigare förvärvad rätt att hålla storryssja eller annat därmed jämförbart instängningsredskap utsatt närmare lax- eller sikförande älvs mynning än vad därom är stadgat, kan innehavaren av sådan rätt förpliktas att avstå från denna, om det är av behovet påkallat för uppnåendet av ovan i 1 § stadgade mål. Når fiskeridistriktet och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan fiskeridistriktet genom ansökan hänskjuta saken till vattendomstolen för avgörande. För avstående från rätt skall betalas ersättning som motsvarar dess fulla värde. Kan ej värdet annorlunda fastställas, anses det motsvara den tjugofaldiga årliga nettointäkten av det bedrivna fisket, beräknat enligt erhållen fångst, under de senaste fem åren i medeltal.

Uppstår oenighet om avstående, kan saken som tvistemål hänskjutas till vattendomstolen för avgörande. Träffas ej överenskommelse om värdet av fiskerätten, skall innan målet avgörs erforderlig värdering verkställas av två ojäviga personer som utsetts av vattendomstolen.

3 kap.

Utarrendering av fiskerätt

15 §

Den som har fiskerätt inom visst vattenområde kan arrendera ut den. Om fiskelags rätt att arrendera ut fiskerätt stadgas i 63 §.

Med utarrendering av fiskerätt avses i denna lag utarrendering av vattenområde för bedrivande av fiske eller annat upplåtande mot avgift av rätt till viss fiskeplats eller fångst av viss fiskart eller till användande av redskap av bestämt slag. Såsom här avsedd avgift anses inte avgift som erläggs för tillstånd som berättigar till fiske eller för tillståndsbevis.

16 §

Vid utarrendering av fiskerätt skall, när förutsättningar därtill föreligger, yrkesfiskets intressen särskilt beaktas. När arrendevillkoren bestäms skall det eftersträvas att fiskbeståndet utnyttjas rationellt och med beaktande av fiskeriekonomiska synpunkter.

Skulle vården av fiskbeståndet i vattendrag eller det fiskeriekonomiska tillgodogörandet av beståndet väsentligt försvåras av att något vattenområde lämnas outnyttjat eller skulle detta vara till hinder för notdragning eller för annan sådan samfälld användning av vattenområden, vilken förutsätts av fångstmetod som används i vattendraget, kan fiskeområdets styrelse uppmana vattenområdets ägare att arrendera ut området för yrkesfiske.

Om vattenområdets ägare inte följer i 2 mom. nämnd uppmaning eller om avtal om ett fiskeriekonomiskt ändamålsenligt nyttjande av områdets fiskbestånd inte heller i övrigt kan fås till stånd, kan allmän underrätt på ansökan av fiskeområdet ålägga vattenområdets ägare att mot ersättning tillåta att området tages i bruk på sådant sätt som i 2 mom. avsedd fångstmetod förutsätter eller att bekosta de övriga åtgärder som behövs för att de menliga följderna av att vattenområdet lämnats outnyttjat skall kunna avlägsnas.

17 §

Utöver vad i denna lag eller med stöd av den stadgas om utarrendering av fiskerätt skall angående sådan arrendering i övrigt i tillämpliga delar iakttagas vad i jordlegolagen (258/66) är stadgat om upplåtande på lega av område för ändamål som avses i 72 § i sagda lag.

Om utarrendering av staten tillhöriga fiskevatten och fisken gäller, utöver stadgandena i denna lag, vad därom stadgas genom förordning.

18 §

Delägare i samfällt vattenområde får inte utan de övriga delägarnas samtycke träffa avtal om utarrendering av fiskerätt som tillkommer honom inom området. I övrigt gäller vad om utövande av delägarnas beslutanderätt i fråga om dylik samfälld egendom är stadgat annorstädes i lag.

Vad i 1 mom. är stadgat utgör inte hinder för staten som delägare i samfällt vattenområde att, då dess andel utgör minst två tredjedelar av nämnda vattenområde, arrendera ut fiskerätt som motsvarar denna andel eller del därav för yrkesfiske eller för fritidsfiske som med hänsyn till förhållandena på orten bör anses vara av vikt.

19 §

Då fiskerätt utarrenderas för yrkesfiske, skall arrendeavtalet uppgöras skriftligt och för viss tid, minst fem och högst tjugo år.

Har om sådant arrende av fiskerätt avtalats muntligt, får avtalspart genom talan vid allmän underrätt yrka fastställelse av överenskommelsen. Sålunda fastställt arrendeavtal är lika giltigt som ett lagligen uppgjort skriftligt arrendeavtal.

Har i 1 mom. avsett avtal om utarrendering av fiskerätt träffats, har arrendator som vid bedrivande av fiske har iakttagit vad i 1 och 2 §§ är stadgat företrädesrätt till förnyande av sitt avtal. Arrendator som förvägras denna rätt eller som är missnöjd med de arrendevillkor vilka föreslagits för förnyande av avtalet kan genom talan hänskjuta saken till allmän underrätts prövning.

Arrendeavtal som avses i 1 mom. eller som fastställts på det sätt där är stadgat är även utan inteckning bindande också gentemot ny ägare av vattenområdet, även om i överlåtelsebrevet rörande området inte har intagits särskild bestämmelse härom.

20 §

Arrendegivaren kan häva arrendeavtal rörande fiskerätt eller avstå från att förnya det, om arrendatorn trots anmärkning därom missbrukar sin fiskerätt, underlåter att erlägga arrendeavgiften eller på annat sätt bryter mot sina på avtalet eller på 1 och 2 §§ i denna lag grundade skyldigheter.

Vid oenighet skall mål som gäller hävande av avtal göras anhängigt genom talan vid allmän underrätt.

4 kap.

Rättigheter i anslutning till bedrivande av fiske

21 §

Den som bedriver yrkesfiske har rätt att på sådana statsägda havsstränder samt holmar och skär i havet, som inte reserverats för annat bruk, enligt anvisning av länsstyrelsen och på skäliga villkor som fastställts av denna få jordområde upplåtet åt sig på arrende för uppförande av för fisket behövliga förvaringsutrymmen, för torkning av fångstredskap och för tillfällig inkvartering som är nödvändig vid yrkesutövningen.

22 §

Innehavare av fiskerätt och hans medhjälpare har rätt att då det för utsättande, upptagande och vittjande av fångstredskap är nödvändigt, beträda annan tillhörig mark, dock inte tomt, byggnadsplats, trädgård eller badstrand, samt att till torkning upplägga sina redskap på annans strand, förutom på ovan nämnda och på andra för särskilt ändamål ibruktagna områden samt på odlad mark. Har strandägaren för nämnda ändamål anvisat lämplig plats, får annat område ej begagnas.

Strandägare skall anvisa innehavare av fiskerätt passage över sin mark till fiskevatten, såvitt denne inte annars lämpligen kan komma till det, samt vid behov plats för uppdragning och angörande av båt.

Markägare har rätt att erhålla ersättning för skada eller olägenhet som föranleds av ovan i denna paragraf avsedd nyttjanderätt. Träffas inte överenskommelse om nyttjanderätten eller ersättningen, kan saken hänskjutas till vägnämnden för avgörande. Härvid gäller i tillämpliga delar angående ärendets behandling och fattande av beslut samt om sökande av ändring vad i lagen om enskilda vägar (358/62) är stadgat i fråga om vägnämnd.

5 kap.

Tryggande av fiskens gång och fiskbeståndet

23 §

Vid bedrivande av fiske skall man undvika åtgärder som hindrar fisk att nå annans vattenområde eller fredningsområde eller annan plats där fångsten är begränsad i syfte att trygga fiskbeståndet ävensom åtgärder som försvårar vandringsfiskens rörelse i vatten draget eller vården av fiskbeståndet.

24 §

I älv samt i sund eller trängre led som avses i 1 kap. 13 § vattenlagen skall kungsådra hållas öppen för fiskens vandring på det sätt som är stadgat i vattenlagen.

Där älv förenas med havet eller insjö, övergår kungsådra i fiskled, som omfattar en tredjedel av vattenområdets bredd på djupaste stället och som sträcker sig så långt ut i öppna sjön att fiskens gång är tryggad. Vattendomstolen kan likväl på ansökan förordna annorledes om fiskleds bredd eller sträckning, om detta är behövligt för tryggande av fiskens gång.

Fiskleds gränser kan utredas och utmärkas på karta vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av fiskeridistriktet, vattenområdets ägare eller fiskerättens innehavare. Förrättningen verkställs av örrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen skall i övrigt tillämpas vad i lagen om skifte är stadgat om rågång. Sökanden svarar för förrättningskostnaderna.

25 §

Om öppethållande och stängande av fiskled gäller vad om kungsådra är stadgat i vattenlagen. Med undantag av långrev och annat krokredskap som inte hindrar samfärdsel i kungsådran skall kungsådra och fiskled också hållas fria från stående fiskeredskap. I kungsådra och fiskled skall även med rörligt garnredskap fiskas så, att mera än halva bredden är öppen.

Tidigare lagligen förvärvad rätt att hålla fast fångstredskap i kungsådra eller fiskled förblir i kraft. Innehavaren av sådan rätt kan dock förpliktas att avstå från sin rätt, om det är behövligt för uppnåendet av ovan i 1 § nämnda syftemål. Når fiskeridistriktet och rättsinnehavaren inte överenskommelse om avståendet, kan fiskeridistriktet genom ansökan hänskjuta saken till vattendomstolen för avgörande. För avstående från rätt skall betalas ersättning med iakttagande av vad i 14 § 1 och 2 mom. är stadgat.

Fiskeridistrikt kan bevilja tillstånd att tillfälligt hålla fast fiskeanordning utsatt i fiskled, då sådan åtgärd inte äventyrar fiskens gång i vattendraget.

26 §

I fiskväg samt på en sträcka av etthundra meter ovanför eller nedanför denna eller annan anordning som uppförts för tryggandet av fiskens gång är allt fiske förbjudet.

Fiske får inte bedrivas i kanal som leder vatten till kraft- eller annat verk, ej heller på en sträcka av etthundra meter nedanom dammbyggnad som sträcker sig över hela vattendraget. Fiskeridistriktet kan då tryggandet av fiskbeståndet det förutsätter förbjuda fiske nedanom dammbyggnad även på en längre sträcka än etthundra meter, så även i vattenmagasin ovanom dammbyggnad samt i konstgjord sjö eller annan konstgjord bassäng.

Om anordningar vilka behövs för att hindra fisk att komma in i kanal, som leder vatten till kraft- eller annat verk, eller i vattenledning ävensom därom vad vid byggande i vatten samt vid avledande av vatten från vattendrag även i övrigt skall beaktas för tryggande av fiskbeståndet och fiskens gång samt för skyddande av fiskets intressen är stadgat i vattenlagen.

Fiskeridistrikt kan på villkor som det funnit lämpliga bevilja lättnader i förbud mot att bedriva fiske inom områden som avses i i och 2 mom.

27 §

Såvida av stadganden i vattenlagen inte annat följer, får mindre insjö, som endast genom bäck står i förbindelse med annat vattenområde, med vattendomstols tillstånd avstängas för fiske och för vård av fiskbeståndet, om inte annan därigenom orsakas nämnvärt men. Under samma förutsättningar får bäck eller del därav avstängas i nämnda syften eller för fiskodling. Tillstånd kan utan ersättning återkallas eller villkoren ändras, såvida avstängningen medför annan skadlig följd än sådan som bör anses vara ringa och som inte har förutsatts vid beviljandet av tillståndet. Skada som föranleds genom avstängning skall ersättas.

I denna paragraf avsett mål anhängiggörs vid vattendomstolen genom ansökan med iakttagande av vad i vattenlagen är stadgat.

28 §

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om fångstredskap och fångstplatser för tryggande av fiskens gäng även annorstädes än inom ovan i 24–27 §§ avsedda vattenområden.

6 kap.

Fångstredskap och bedrivande av fångst

Fångstredskap
29 §

Vid bedrivande av fiske skall undvikas användning av sådana redskap, anordningar och fiskemetoder som onödigt skadar eller förgör fisk eller äventyrar fiskbeståndet i vattendraget.

30 §

Vid fiske får inte användas genom sprängning eller på annat sätt åstadkommet tryck, ej heller skjutvapen, bedövande eller giftiga ämnen eller ämnen som på annat sätt förorenar vattendraget och inte heller elektrisk ström.

31 §

Närmare stadganden om fångstredskapens byggnad samt tiden och sättet för deras användning kan utfärdas genom förordning.

32 §

Angående minsta tillåtna maskvidd i fångstredskap av garn för olika fiskarter och fångstredskap samt om sättet för uppmätning av maskvidden stadgas genom förordning.

Fiskeområdes delegation kan för viss tid för visst vattenområde utfärda bestämmelser enligt vilka maskvidden för någon fiskart eller något fångstredskap skall vara antingen större eller mindre än vad i förordning är stadgat, om uppnåendet av de i 1 § nämnda syftemålen det särskilt kräver.

Av ovan i 2 mom. nämnda orsaker kan fiskeområdes delegation även för viss tid förbjuda eller inskränka användningen också av annat än av garn tillverkat, i övrigt tillåtet redskap.

33 §

Kan fångstredskap störa samfärdseln med båt eller annat lovligt bruk av vattendrag, skall de förses med tydliga märken på det sätt varom stadgas genom förordning. Om ljus och signalfigurer på fiskefartyg är stadgat särskilt.

Det är förbjudet att färdas över tydligt utmärkt fångstredskap utanför allmän farled, och maskindriven farkost eller virkesflotte får inte komma närmare sådant redskap än femtio meter, om det ej är oundvikligt på grund av trång farled.

Fredningstider och minsta mått
34 §

Om fiskars samt om kräftans fredningstider stadgas genom förordning.

Under tid då viss fiskart eller kräftan är fredad får redskap som är tillverkat för fångst därav eller särskilt ägnat härför inte hållas utsatt i vattnet.

35 §

Om de minsta mått som i naturliga vatten fångade fiskar och kräftor skall fylla stadgas genom förordning.

Fiskeområdes delegation kan för visst vattenområde för viss tid bestämma att i 1 mom. avsedda mått i fråga om viss fiskart eller beträffande kräftan skall vara större än vad genom förordning stadgas, om uppnåendet av de i 1 § avsedda syftemålen det särskilt kräver.

36 §

Fisk eller kräfta som erhållits under dess fredningstid i samband med annan fångst samt fisk eller kräfta som inte fyller stadgade minsta mått skall, om den ej är nämnvärt skadad, ofördröjligen åter släppas ut i vattnet.

Inom Östersjöområdet skall alla på drivrev eller – garn fångade laxar, vilka inte fyller de minsta mått som där är stadgade eller föreskrivna, ofördröjligen åter släppas ut i vattnet.

Fångstbegränsningar
37 §

Jord- och skogsbruksministeriet har då särskilda skäl föreligger rätt att för visst vattendragsområde eller del därav för viss tid eller tills vidare, på villkor som ministeriet uppställer och med avvikelse från vad i denna lag eller med stöd därav utfärdad förordning är stadgat eller genom beslut av fiskeridistrikt eller fiskeområdes delegation är föreskrivet, meddela tillstånd:

1) att använda förbjudet fångstredskap eller fiskesätt;

2) att fånga fredad fisk eller kräfta under fredningstid; eller

3) att fånga fisk eller kräfta som inte fyller stadgat eller föreskrivet mått.

Om särskilda förhållanden inom ett visst vattenområde eller viktiga synpunkter i anslutning till vården av fiskbeståndet det förutsätter, kan fiskeridistriktet för viss tid förbjuda användningen av visst fångstredskap eller visst fiskesätt inom området.

38 §

Jord- och skogsbruksministeriet kan för omplantering, fiskodling, forskning eller annat ändamål i anslutning till fiskevården, på villkor som ministeriet föreskriver, för viss tid meddela tillstånd att med fiskerättsinnehavarens medgivande fånga fisk eller kräftor med avvikelse från stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av denna lag.

Sådant tillstånd får inte överföras på annan.
39 §

Vid bedrivande av fiske skall allt sådant undvikas som i onödan kan förorsaka ägare eller innehavare av strand olägenhet eller störning. I 8 § 1 mom. avsett mete och i 9 § 2 mom. avsett mete och pilkfiske får ej utan särskilt tillstånd bedrivas närmare än femtio meter från sådant för fångst utsatt fast redskap eller redskap av garn som är försett med tydligt märke, och inte heller så nära annans bebodda strand, brygga, badstrand, isväg eller annat därmed jämförbart område att därigenom skulle förorsakas ovan avsedd följdverkan. Då i denna lag avsett mete och pilkfiske bedrivs, skall olägenhet eller störning för annat fiske inom vattenområdet undvikas.

40 §

Om fiskerätt inom oskiftat vattenområde tillkommer förening eller annat samfund i egenskap av delägare i vattenområde eller innehavare av rätt som tillkommer delägare, skall samfundet se till att fisket inom detta område bedrivs så, att rätten inte olovligen överskrids.

Notvarp
41 §

Önskar flera nyttja gemensamt notvarp och är fiske inte möjligt samtidigt eller är det inte särskilt ordnat, sker notdragning utan dröjsmål i den ordningsföljd de anlänt till stället.

42 §

Har iordningställandet av vinternotvarp i användbart skick förorsakat notlag annat arbete än upphuggning av vakar, är notlaget berättigat att erhålla skälig ersättning av andra som nyttjar samma notvarp.

7 kap.

Fredningsområde

43 §

Fiskeområdes delegation kan för uppnående av ovan i 1 § nämnda syftemål, om inte andra medel lämpligen står till buds, för en tid av högst tio år grunda ett fredningsområde inom vattenområde där värdefulla fiskarter leker eller uppehåller sig eller vilket de anlitar såsom vandringsled.

I beslut om grundande av fredningsområde skall efter behov föreskrivas:

1) under vilken tid och på vilket sätt fisket inom fredningsområdet är inskränkt;

2) att inom fredningsområdet sten, grus eller annat ämne inte får tagas från bottnen; samt

3) att man inom fredningsområdet inte får bedriva flottning, färdas eller företaga annat som stör fisken.

Vid grundade av fredningsområde och utfärdande av ovan i 2 mom. nämnda föreskrifter skall försorg dragas om att yrkesfiskets intressen i tillräcklig mån kan tryggas, att flottningen eller samfärdseln i vattendraget inte helt förhindras och att inte heller annat nyttjande av vattendraget försvåras i större mån än syftet med fredningsområdet oundgängligen kräver.

Bestämmelserna angående fredningsområde kan vid behov ändras.

44 §

Beslut av fiskeområdes delegation om grundande av fredningsområde och om ändring av bestämmelserna skall underställas fiskeridistriktet för fastställelse.

Om ägare av vattenområde i betydande mån går miste om sin möjlighet att utnyttja sin fiskerätt inom vattenområde som hör till fredningsområde, skall fiskeridistriktet till honom av statsmedel betala en ersättning som motsvarar förlusten och som bestäms i samband med fastställelsebeslutet.

45 §

Gränserna för fredningsområde kan utredas vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av fiskeområdets styrelse. Förrättningen verkställs av förrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen skall i övrigt tillämpas vad i lagen om skifte är stadgat om rågång. Kostnaderna för förrättningen betalas, ifall staten inte åtar sig att svara för dem, av fiskeområdets medel.

Fiskeområdets styrelse är efter behov skyldig att draga försorg om att gränserna för fredningsområdet är ändamålsenligt utmärkta.

Inskränkningarna i användningen av fredningsområde skall fiskeområdets styrelse kungöra med iakttagande av vad om offentliga kungörelser är stadgat samt efter behov genom att uppställa anslagstavlor i det fredade vattenområdets omgivning. Fiskeområdets styrelse skall också draga försorg om övervakningen av att ovan nämnda inskränkningar iakttages.

46 §

Finner fiskeområdets styrelse det behövligt att bibehålla fredningsområde eller att flytta det till annan plats, skall den framställa förslag om detta till fiskeområdets delegation minst tre månader före utgången av den i 43 § 1 mom. nämnda tiden. Beslut om bibehållande eller flyttning av fredningsområde skall likaså fattas för den bestämda tid som avses i 43 §.

Fredningsområde kan indragas genom beslut av fiskeområdets delegation. Beslutet träder i kraft då delegationen kungjort detta med iakttagande av vad som är stadgat om offentliga kungörelser.

När ett fredningsområde indrages, upphör de inskränkningar som gällt nyttjandet av området.

47 §

Om fredningen av ett område med tanke på genomförande av planering eller ordnande av trafikförhållandena eller för annat viktigt allmänt ändamål borde upphävas helt eller delvis eller om inskränkningarna i dess användning borde ändras, och om fiskeområdets delegation inte har bifallit en framställning om detta, kan vederbörande myndighet hos vattendomstolen ansöka om indragning av fredningsområdet.

Område som ingår i indraget fredningsområde får inte på nytt förordnas till fredningsområde, om inte vattendomstolen sedan förhållandena förändrats på ansökan av fiskeområdet beviljar tillstånd därtill.

I beslut som av vattendomstol utfärdats i ärende som avses i denna paragraf får ändring sökas endast av myndighet som ansökt om upphävandet, samt av fiskeområdet.

8 kap.

Fiskelag

Uppgifter och konstituering
48 §

Fiskelag skall, såvitt något ärende inte hör till fiskeområdesförvaltningen eller ankommer på myndighet, inom sitt område ordna fisket och vården av fiskbeståndet med beaktande av vad i 1 och 2 §§ och i denna lag i övrigt är stadgat. Dessutom skall fiskelaget fullgöra sina uppgifter inom fiskeområdesförvaltningen samt i denna lag stadgade övriga uppgifter.

Om överförande av fiskelags uppgifter på fiskeområdesförvaltningen stadgas i 64 §.

49 §

Fiskelag skall konstituera sig och antaga stadgar som underställs fiskeridistriktet för granskning. Är samfällt fiskevatten av ringa betydelse eller föreligger annat särskilt skäl, kan fiskeridistriktet dock befria fiskelaget från att konstituera sig. Delägarna skall i så fall samfällt besluta om de ärenden som åligger fiskelaget eller anförtro skötseln av dem åt en av fiskelaget befullmäktigad syssloman.

Har fiskelag inte konstituerat sig, men har dess delägare enligt lagen om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner (204/40) kommit överens om ordnandet av vattenområdets förvaltning eller har området ställts under god mans förvaltning, kan de på fiskelaget ankommande uppgifterna ombesörjas av det i nämnda lag avsedda förvaltningsorganet.

50 §

Av ordföranden i kommunstyrelsen förordnad kompetent person sammankallar delägarna i fiskevatten till stämma för att besluta om fiskelagets konstituering.

Beträffande möteskallelsens innehåll och hur den skall tillkännages delägarna i fiskevattnet gäller på motsvarande sätt stadgandena i 4 § lagen om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner. Kostnaderna för stämman betalas av kommunens medel, och kommunen är berättigad att uppbära kostnaderna hos fiskelaget. Sammankommer alla delägare utan möteskallelse, är stämman likväl beslutför.

51 §

Sedan fiskelag konstituerat sig, kan det ingå förbindelser, förvärva lös egendom samt föra talan vid domstol och hos annan myndighet i ärenden som gäller nyttjandet och vården av det samfällda fiskevattnet.

Fiskelagsstämma och fiskelags styrelse
52 §

Fiskelags beslutanderätt utövas av fiskelagsstämman. Ordinarie fiskelagsstämma hålls minst en gång om året.

Fiskelagsstämma sammankallas av styrelsens förman eller, vid förfall för honom, av vice förmannen. Ärende som inte angivits i möteskallelsen får ej avgöras vid stämman.

Om sättet för sammankallande av stämma, sättet för behandling av ärenden vid stämman och protokollföring bestäms i fiskelagets stadgar.

53 §

Delägarna i fiskelag kallas till extra stämma för uppgivet ärende, om delägare vilkas samfällda röstetal företräder minst en tiondedel av fiskelagets hela röstetal det begär eller om detta behövs för handläggning av nedan i 67 § avsett rättelseyrkande

Har stämma inte hållits inom en månad från det styrelsens förman bevisligen fått del av ovan i i mom. avsedd begäran eller från det i 1 mom. nämnt rättelseyrkande framställts för honom, kan fiskeridistriktet på ansökan och sedan distriktet berett styrelsens förman möjlighet att bli hörd bemyndiga någon av sökandena eller den som framställt rättelseyrkande att sammankalla stämman.

54 §

Vid fiskelagsstämma tillkommer varje delägare rösträtt enligt sin andel i vattenområdet, såvida inte alla vid stämman närvarande delägare annorlunda överens kommer eller i fiskelagets stadgar annat är föreskrivet. Ingen får dock vid stämma rösta med mera än hälften av det sammanlagda röstetal som tillkommer de närvarande.

Vid stämma kan delägare vara företrädd genom befullmäktigat ombud. Ingen får dock uppträda som ombud för flera än en delägare.

55 §

Är delägarnas andelar i vattenområdet inte kända eller yppar sig vid fiskelagsstämma oenighet om dessa, skall hos lantmäterikontoret framställas begäran om en förteckning som utvisar dessa andelar. För förteckningen uppbärs inte avgift.

Har lantmäterikontoret inte sådan förteckning som avses i 1 mom. eller är denna bristfällig, och förutsätter uppgörande eller komplettering av förteckningen att en sådan förrättning som avses i 231 b § lagen om skifte verkställs, skall fiskelaget för att erhålla förteckningen ansöka om sådan förrättning. Kostnaderna för den betalas av fiskelagens medel.

56 §

Såsom fiskelagsstämmas beslut anses, om inte i fiskelagets stadgar annorlunda föreskrivs eller nedan annorlunda stadgas, den mening som omfattats av majoriteten. Faller rösterna lika, gäller som beslut den mening som räknat enligt huvudtalet omfattats av majoriteten. Faller rösterna även enligt denna beräkningsgrund lika, har ordföranden utslagsröst.

För beslut av fiskelag krävs att beslutet omfattas med minst två tredjedelar av det sammanlagda röstetal som de vilka tagit del i omröstningen förfogar över samt av minst en tredjedel av de röstande delägarna:

1) då fråga är om användande av vattenområde för fiske på annat sätt än så, att varje delägare själv eller den som lagligen utövar hans fiskerätt fiskar i vattendraget;

2) om ärendet gäller bestämmande av avgift som är avsedd att erläggas av delägarna eller fördelning av redskapsenheter på sätt som avviker från vattenandelarna; eller

3) om ärendet gäller överförande av fiskelagets uppgifter på fiskeområdet.

Ärende som gäller ändring av fiskelagets stadgar skall handläggas vid två fiskelagsstämmor, och beslutet skall underställas fiskeridistriktet för granskning.

57 §

Fiskelag skall bland delägarna utse styrelse samt en av dess medlemmar till styrelsens förman och en till dess vice förman. Mandattiden för styrelsens medlemmar är två år så, att varje år hälften av dem är i tur att avgå på sätt som skall föreskrivas i stadgarna. Förmannen och vice förmannen utses för ett år i sänder.

Fiskelag som består av högst fem delägare kan dock utöva sin verksamhet även utan styrelse, varvid styrelsens åligganden handhas av fiskelagsstämman och angående stämman även i övrigt gäller vad om styrelse är stadgat. Fiskelagsstämman utser härvid förman och vice förman för fiskelaget.

58 §

Styrelsens uppgift är att med iakttagande av denna lag och med stöd därav utfärdade stadganden och bestämmelser:

1) leda fiskelagets verksamhet;

2) bevaka fiskelagets fördel;

3) till fiskelagsstämma framställa förslag som rör fiskelagets verksamhet;

4) verkställa fiskelagsstämmans beslut samt draga försorg om tillkännagivandet av dessa;

5) omhänderha fiskelagets ekonomi och egendom;

6) företräda fiskelaget i ärenden som gäller nyttjandet av fiskevattnet och fiskevården gentemot enskild delägare och tredje person; samt

7) övervaka att fiskelagets stadgar och beslut följs.

59 §

Stämning eller offentlig myndighets påbud eller meddelande skall anses ha delgivits fiskelag och dess styrelse så snart det i laga ordning tillställts fiskelagets förman eller vice förman. Detta skall se till att saken i god tid bringas till delägarnas kännedom.

Avgifter och nyttjande av fiskevatten
60 §

För täckandet av kostnaderna för åtgärder som avser vård av fiskevatten samt av fiskelagets andra utgifter kan bestämmas att delägarna i fiskelaget skall erlägga en avgift som motsvarar vars och ens andel i vattenområdet eller utgår enligt någon annan i fiskelagets stadgar fastställd grund.

I 1 mom. avsedd avgift får utmätas utan dom eller utslag och debitering därav överklagas i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

61 §

Rätten till nyttjande av samfällt fiskevatten bestäms på grundval av redskapsenheter, varvid vid fördelningen av totalantalet redskapsenheter skall beaktas delägarna i fiskevattnet samt övriga som har rätt att fiska inom vattenområdet. Värdet av olika fångstredskap enligt antalet redskapsenheter bestäms vid fiskelagsstämma, såvitt det ej fastställts i stadgarna.

62 §

Såvitt om nyttjande av samfällt fiskevatten annat ej besluts, fördelas redskapsenheterna mellan delägarna i fiskevattnet i enlighet med deras andelar i vattenområdet, och mellan dem som har fiskerätt på strömfallslägenhets område i enlighet med de andelar som delägarna innan andel överläts hade i det vattenområde av vilket strömfallslägenheten bildats. Strömfallslägenhetsägares andel i fiskelaget bestäms enligt strömfallslägenhetens mantal. Fiskelaget kan utfärda närmare föreskrifter om nyttjandet av den fiskerätt som tillkommer delägarna.

63 §

Rätten att fiska i samfällt fiskevatten kan utarrenderas genom beslut av fiskelaget. Därvid bör främst yrkesfisket främjas. Vid fiskelagsstämma kan även beslutas att fiskevattnet nyttjas på annat sätt än så, att varje delägare själv eller den som lagligen utövar hans rätt bedriver fiske inom detta vattenområde. Sålunda erhållen inkomst skall, om den inte behövs för fiskelagets utgifter, delas mellan delägarna efter deras andelar i vattenområdet, såvitt ej samtliga delägare annorlunda överenskommer.

Vad i 16 § 2 mom. är stadgat om vattenområdes ägare gäller i fråga om samfällt fiskevatten fiskelaget.

Fiskelaget kan, om delägarnas jämställdhet inte kränks, genom sitt beslut inskränka delägares rättighet att tillåta annan person att nyttja den fiskerätt som tillkommer honom i egenskap av delägare eller del av denna rätt.

64 §

Fiskelagsstämma kan besluta att de upp gifter som ankommer på fiskelaget och som gäller vården av fiskbeståndet och ordnandet av fisket, varmed även avses i 10 § 2 mom. åsyftar utfärdande av tillstånd och uppbörd av avgifter, överförs på fiskeområdet. Beslutet kan fattas för viss tid eller att gälla tills vidare.

Då beslut om överföring har fattats, utför fiskelaget och fiskeområdet en utredning, varvid det besluts om avgränsandet av uppgifterna och sättet för fullgörandet av dem samt om fördelningen av inkomster och kostnader. Fiskeområdet bör påtaga sig de uppgifter om vilkas överföring beslut fattats, såvitt detta är ändamålsenligt för skötseln av fiskeområdet. Beslut av fiskelagsstämma om överföring gäller som fullmakt för fiskeområdet att i ärenden som överförs handla på fiskelagets vägnar.

65 §

Delägare eller annan som gjort sig skyldig till överträdelse av stadgandena och föreskrifterna om fiske eller i betydande mån försummat de skyldigheter som enligt 1 och 2 §§ ankommer på honom kan genom beslut av fiskelagets styrelse för viss tid, högst två år, förbjudas att nyttja sin rätt att fiska i fiskelagets fiskevatten. Beslutet skall iakttagas sedan det delgivits vederbörande.

Den som förbjudits att nyttja fiskerätt kan hos fiskeridistriktet ansöka om upphävande av förbudet. Fiskeridistriktet kan upphäva förbudet, om grunder för dess bibehållande inte föreligger.

Rättegång och rättelse av beslut
66 §

Styrelsen får ej utan beslut av fiskelagsstämman anhängiggöra rättegång som angår fiskevattnet, om inte sådan rätt i fiskelagets stadgar har givits styrelsen. Delägare som motsatt sig beslutet är skyldig att deltaga i rättegångskostnaderna med högst ett belopp som motsvarar den fördel vilken han i egenskap av delägare i fiskevattnet vunnit genom rättegången.

Besluter styrelsen eller fiskelagsstämman att rättegång beträffande fiskevattnet inte skall inledas, har delägare likväl rätt att föra talan i saken. Vad därvid vinns tillfaller fiskelaget, och varje delägare är skyldig att högst till värdet av den fördel som tillfallit honom deltaga i rättegångskostnaderna.

Då ersättning utdöms eller föreskrivs för skada, men eller annan förlust av förmån, som genom olovligt eller med stöd av lagligt tillstånd företagen åtgärd åsamkas samfällt fiskevatten, däri bedrivet fiske eller vården av fiskbeståndet, kan föreskrivas att sådan ersättning skall betalas till fiskelaget för åtgärder som avser att förhindra eller minska den skadliga följden eller för andra åtgärder till förmån för fisket.

67 §

Delägare i fiskelag, vilken anser att beslut som fiskelagets stämma eller dess styrelse fattat inte har tillkommit i laga ordning, att beslutet står i strid med lag, förordning eller fiskelagets stadgar eller att det kränker hans rätt eller antecknats felaktigt i stämmans eller styrelsens protokoll, kan av fiskelagsstämman yrka rättelse av beslutet eller anteckningen. Rättelseyrkandet skall föreläggas styrelsens för man inom trettio dagar från det delägaren fått del av beslutet. Vid behov skall extra stämma sammankallas för handläggning av rättelseyrkandet.

Leder rättelseyrkandet ej till resultat som tillfredsställer den som framställt yrkandet, kan han klandra beslutet över yrkandet genom talan som skall anhängiggöras mot fiskelaget vid allmän underrätt inom sextio dagar från det ärendet behandlats vid fiskelagets stämma.

9 kap.

Fiskeområde

Indelning i fiskeområden
68 §

Fiskeområde skall inom en eller flera kommuner utgöra ett sådant fiskeriekonomiskt enhetligt område där det vid ordnandet av fiskeförhållandena är ändamålsenligt att vidtaga enhetliga åtgärder.

Indelningen i fiskeområden gäller inte allmänt vattenområde i havet, till den del i 1 § nämnda syftemål ej kräver att området ingår i indelningen i fiskeområden. De uppgifter som ankommer på fiskeområdesförvaltningen fullgörs för sådant vattenområdes vidkommande av vederbörande fiskeridistrikt med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i detta kapitel.

Utanför indelningen kan även lämnas å eller bäck som har endast ringa fiskeriekonomisk betydelse ävensom sådana sjöar eller tjärnar inom en lägenhets område vilka är slutna eller står i förbindelse med annan sjö eller med vatten endast genom dike eller bäck vari fisk inte går i nämnvärd mån.

69 §

Indelningen av vattenområdena i fiskeområden samt områdenas gränser fastställs av fiskeridistriktet. Inom varje fiskeridistrikt bereds förslaget till indelning i fiskeområden och till områdenas gränser av en nämnd som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt och om vars sammansättning stadgas genom förordning. Nämnden skall under sitt beredningsarbete höra organisationer inom fiskeribransehen och efter behov myndigheter.

Nämnnden skall ofördröjligen tillställa sitt förslag vederbörande fiskeridistrikt, som efter kungörelse därom skall sända förslaget till offentligt påseende under tre månaders tid i de kommuner, inom vilka de vattenområden ligger som förslaget gäller. Ägarna av vattenområden, innehavarna av fiskerätt och kommuner samt andra vilka saken berör har rätt att inom nämnda tid framföra sina anmärkningar till fiskeridistriktet med anledning av förslaget.

Om förändrade förhållanden eller särskilda skäl det förutsätter kan frågan om delning av fiskeområde, dess förenande med annat fiskeområde eller ändring av dess gränser föreläggas fiskeridistriktet för avgörande. Ansökan kan göras hos fiskeridistriktet av fiskeområde, fiskelag, ägare av vattenområde eller innehavare av fiskerätt.

Organ
70 §

Beslutanderätten i ärenden som rör ett fiskeområde utövas av fiskeområdets delegation. Mandattiden för medlemmarna i delegationen är fyra år. Medlemmarna utses, med iakttagande av föreskrifterna i fiskeområdets reglemente, på följande sätt:

1) varje fiskelag utser en medlem;

2) de ägare av vattenområde inom fiskeområde som inte hör till något fiskelag får vid sitt möte inom gränser som anges genom förordning utse det antal företrädare som fiskeridistriktet besluter;

3) vederbörande statliga myndigheter förordnar

a) en medlem för vattenområden i anslutning till statens skogsmarker; och

b) en medlem för de allmänna vattenområden som hör till fiskeområdet;

4) yrkesfiskarnas lokala organisationer inom fiskeområdet utser var och en sin företrädare i delegationen; om det ej inom området finns sådana organisationer, utser det inom fiskeområdet verksamma organet för rådgivning inom fiskeribranschen, varom stadgas särskilt genom förordning, en medlem som företrädare för yrkesfiskarna;

5) sådana inom fiskeområdet verksamma organisationer för tillvaratagande av fri tidsfiskarnas intressen, om vilka stadgas särskilt genom förordning, utser efter att ha hört vederbörande lokala organ en medlem som företrädare för dem som bedriver fritidsfiske; samt

6) i enlighet med vad i fiskeområdets reglemente föreskrivs hör till delegationen som sakkunnigmedlem en företrädare för rådgivningsorgan som avses i 1 mom. 4 punkten.

Delegationen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Avgår medlem i delegationen under sin mandattid eller blir han förhindrad att sköta uppgiften, väljs i hans ställe en ny medlem för återstoden av mandattiden.

71 §

Skulle de i 70 § 1 mom. I och 2 punkterna avsedda medlemmarna i sådant fiskeområdes delegation som till betydande del omfattar även vattenområden som hör till byar och hemman, inte utgöra majoriteten av det sammanlagda antalet medlemmar i delegationen, kan fiskelagen samt i 70 § 1 mom. 2 punkten nämnda ägare av vattenområde på sätt som närmare föreskrivs i fiskeområdets reglemente tillsammans välja så många medlemmar till delegationen, att antalet medlemmar som företräder fiskelag och ägare av vattenområden utgör majoriteten av antalet medlemmar i delegationen.

Är i 70 § 1 mom. 3 punkten a-underpunkten nämnda vattenområden i flera än en statsmyndighets besittning och vård, förordnar jord- och skogsbruksministeriet, efter att ha hört övriga här åsyftade myndigheter, medlemmar för dessa vattenområdens vidkommande.

72 §

Fiskeområdes delegation har till uppgift, utöver vad som annorstädes i denna lag är stadgat:

1) att godkänna reglemente för fiskeområdet och förelägga det för fiskeridistriktet för fastställelse;

2) att utse fiskeområdets styrelse;

3) att handlägga ärenden som angår fastställelse, ändring och tillämpning av planen för nyttjande och vård av fiskeområdet;

4) att utfärda föreskrifter om bedrivande av fisket i enlighet med stadgandena i denna lag;

5) att besluta om grundande och upphävande av fredningsområde, ändring av de bestämmelser som rör området samt bibehållande av fredningsområden som grundats under den tid den tidigare lagstiftningen varit gällande;

6) att för fiskeområdet fastställa den årliga verksamhetsplanen och planen för användningen av medel samt att, med beaktande av stadgandena i 83 §, besluta om de avgifter som skall uppbäras för verksamheten;

7) att behandla styrelsens berättelse över verksamheten och användningen av medel under föregående verksamhetsår och att besluta om därav möjligen föranledda åtgärder;

8) att handlägga ärende som gäller rättelse av beslut av delegationen eller styrelsen, vilket i enlighet med 85 § har förelagts delegationen för behandling; samt

9) att handlägga övriga ärenden som enligt reglementet för fiskeområdet ankommer på delegationen.

Såvitt annat inte följer av stadgandena i denna lag eller fråga ej är om ovan i 64 § åsyftad uppgift, får delegationen inte till behandling upptaga ärende som gäller rätt till vatten område eller till bedrivande av fiske eller grunden för och innebörden av sådan rätt.

73 §

Fiskeridistriktet sammankallar fiskeområdenas delegationer till deras första sammanträden sedan indelningen av vattenområdena i fiskeområden samt gränserna för områdena fastställts.

Fiskeridistriktet och fiskeområdets styrelse kan anmoda kommunstyrelsen att för deras räkning skaffa de uppgifter som behövs för förrättandet av valet av medlemmar i delegationen. Lantmäterimyndigheterna skall vid behov ge handräckning för utredandet av vattenområdenas rättsliga ställning, varvid det kan bestämmas att sådan förrättning som avses i 231 a § lagen om skifte skall verkställas.

74 §

Fiskeområdes delegation sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för honom, av vice ordföranden till ordinarie sammanträde minst en gång om året och vid behov till extra sammanträde.

Extra sammanträde skall sammankallas, då minst tre medlemmar i delegationen skriftligen det begär för ett av dem uppgivet ärende eller då det är behövligt för behandling av nedan i 85 § åsyftat rättelseyrkande.

75 §

Vid delegationens sammanträde har varje medlem i delegationen en röst. Beslut fattas med enkel majoritet, om annat ej följer av 2 mom. Faller rösterna lika, avgör mötesordförandens röst.

För godkännande av reglemente eller bestämmande av nedan i 83 § åsyftade avgifter krävs att beslutet omfattas av minst två tredjedelar av de vid sammanträdet närvarande medlemmarna i delegationen. Om det förfarande som skall iakttagas vid fastställande av plan för nyttjande och vård stadgas i 80 och 81 §§.

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärendena vid delegationens sammanträde meddelas i fiskeområdets reglemente.

76 §

Delegationen utser till fiskeområdets styrelse det antal medlemmar som är bestämt i reglementet för en tid av två år så, att av dem hälften årligen är i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig för ett år i sänder ordförande och vice ordförande.

Omfattar fiskeområde ett separat vattenområde och är antalet medlemmar i dess delegation högst åtta, sköts de på styrelsen ankommande uppgifterna av delegationen.

77 §

På fiskeområdes styrelse ankommer enligt stadgandena i denna lag och med beaktande av andra gällande stadganden samt bestämmelserna i fiskeområdets reglemente:

1) att ombesörja fiskeområdets förvaltning;

2) att bereda de ärenden som skall behandlas i delegationen;

3) att verkställa och för vederbörande tillkännage de beslut av myndigheter och av delegationen som gäller området;

4) att för fiskeområdets vidkommande ombesörja tillsynen över att denna lag och med stöd därav utfärdade stadganden och föreskrifter följs samt att för utövandet av tillsynen tillsätta ett tillräckligt antal fiskeövervakare;

5) att företräda fiskeområdet och på dess vägnar föra talan vid domstol och inför myndighet;

6) att insamla och tillställa fiskeridistriktet behövliga uppgifter om fisket och dess avkastning samt om fiskeområdets verksamhet;

7) att ombesörja skötseln av de uppgifter som ägare av vattenområden och fiskelag överfört på fiskeområdet; samt

8) att handlägga övriga uppgifter som enligt denna lag, delegationens beslut eller reglementet ankommer på styrelsen.

Styrelsen skall årligen bereda och förelägga delegationen för godkännande en verksamhetsplan och en plan för användningen av medel samt sitt förslag om hur kostnaderna för verksamheten skall finansieras. Över varje verksamhetsår skall uppgöras en verksamhetsberättelse och en redovisning över användningen av medel, vilka jämte utlåtande av de av delegationen valda revisorerna skall föreläggas delegationen för handläggning.

Reglemente samt plan för nyttjande och vård
78 §

I fiskeområdes reglemente skall anges:

1) fiskeområdets namn och dess förvaltnings hemort samt i stora drag de vattenområden som fiskeområdet omfattar;

2) hur valet av medlemmar i delegationen är ordnat;

3) när delegationen skall hålla ordinarie sammanträden;

4) hur delegationens sammanträden sammankallas och hur ärendena vid dessa handläggs

5) antalet medlemmar i styrelsen och hur många av dem som varje år är i tur att avgå;

6) hur styrelsens verksamhet och handläggningen av ärendena vid dess sammanträden är ordnad;

7) hur handlingar undertecknas på fiskeområdets vägnar;

8) fiskeområdets funktionärer, deras uppgifter och avlöning samt hur de anställs;

9) om och till vilket belopp arvode skall betalas till styrelsens medlemmar för deras deltagande i styrelsens arbete;

10) grunderna för användningen av medel och för räkenskapsföringen, inom vilken tid verksamhetsberättelse skall avfattas och bokslut uppgöras samt hur räkenskaperna revideras;

11 ) hur egendom som tillhör eller brukas av fiskeområdet skall skötas;

12) grunderna för avgifter som enligt 83 § tillkommer fiskeområdet ävensom hur uppbörden av avgifterna är ordnad;

13) hur meddelanden tillställs delegationens medlemmar och andra vederbörande; samt

14) övriga nödigbefunna omständigheter som rör fiskeområdets verksamhet.

79 §

För uppnående av de i 1 § i denna lag nämnda syftemålen skall fiskeområde inom tid som bestäms av fiskeridistriktet taga i bruk en plan för nyttjande och vård av området, vilken innefattar en utredning om fiskbeståndens tillstånd inom fiskeområdet samt de allmänna riktlinjerna för vården och ordnandet av fisket.

Vid uppgörandet av plan för nyttjande och vård skall i huvuddrag utredas bland annat:

1) fiskresursernas omfattning och tillstånd inom planeringsområdet, det nuvarande nyttjandet av dem samt grunderna för nyttjandet;

2) de allmänna målen för vården och nyttjandet av fiskbestånden inom planeringsområdet; samt

3) alternativa planer samt kostnaderna för dem.

Vid uppgörandet av planer för nyttjande och vård skall beaktas vad i denna lag och särskilt i 1 och 2 §§ är stadgat. För olika delar av fiskeområder kan uppgöras skilda planer.

80 §

Fiskeområdes styrelse uppgör förslag till plan för nyttjande och vård. Styrelsen kan vid uppgörandet därav anlita sakkunniga.

Anser fiskeridistrikt att en och samma plan för nyttjande och vård, med däri intagna föreskrifter om samverkan mellan fiskeområdena, borde godkännas att gälla två eller flera till varandra gränsande fiskeområden, skall distriktet uppmana dessa områden att i samverkan utarbeta ett förslag härom.

Fiskeområde kan också hos fiskeridistriktet taga initiativ till åstadkommande av beredning av en gemensam plan för nyttjande och vård.

81 §

Förslag till plan för nyttjande och vård skall av vart och ett fiskeområdes delegation godkännas genom beslut som omfattas av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna i delegationen. Blir förslaget inte godkänt med ovan nämnda majoritet, skall förslaget underställas fiskeridistriktet för fastställelse. Fiskeridistriktet skall innan ärendet avgörs höra vederbörande myndigheter, ägare av vattenområden samt organisationer inom fiskeribranschen. Fiskeridistriktet kan med stöd av stadgandena i 79 § göra nödigbefunna ändringar i förslaget.

Vad i 1 mom. är stadgat om godkännande av plan för nyttjande och vård gäller på motsvarande sätt ändring av sådan.

I beslut som fattats av fiskeridistrikt med stöd av denna paragraf får medlem av fiskeområdes delegation eller styrelse eller ägare av vattenområde inom fiskeområdet eller fiskelag som ärendet direkt gäller söka ändring genom besvär hos jord- och skogsbruksministeriet inom trettio dagar efter delfåendet av beslutet.

82 §

Plan för nyttjande och vård utgör en anvisning för vården av fiskbeståndet och ordnandet av fisket inom fiskeområdet.

Medlem i fiskeområdes delegation eller styrelse får ej utan grundad orsak genom åtgärd eller försummelse försvåra förverkligandet av nämnda plan.

Myndigheter samt fiskelagen inom fiskeområdes vattenområde eller ägarna av skiftat vattenområde skall efter behov taga i betraktande de allmänna riktlinjerna för vården av fisktillgångarna i den för fiskeområdet fastställda planen för vård och nyttjande.

Avgifter och rättelse av beslut
83 §

Den som fiskar inom ett till fiskeområde hörande vattenområde är skyldig att till fiskeområdet för kostnaderna för dess verksamhet betala en avgift, som bestäms enligt grunder fastställda i fiskeområdets reglemente och som motsvarar de av honom använda fångstredskapens effekt och antal. Om uppbörden av sådan avgift gäller på motsvarande sätt vad i 60 § 2 mom. är stadgat. Vad ovan är sagt gäller ej den som bedriver fiske på grundval av ovan i 6 § 1 mom., 7 § 1 mom. och 8 § 1 och 2 mom. avsedd allmän fiskerätt eller med tillstånd som grundar sig på 9 § eller på förordning som utfärdats med stöd av denna lag.

Inflyter av avgifterna under något år mera medel än vad som behövs för genomförandet av den för detta år fastställda planen för användningen av medel, skall fiskeområdets delegation besluta om fondering och användning av dessa medel för främjandet av fiskerihushållningen inom fiskeområdet.

Försvårar innehavare av fiskerätt i strid med den för fiskeområdet fastställda planen för nyttjande och vård genom åtgärd eller försummelse uppsåtligt förverkligandet av sagda plan, kan han på talan av fiskeområdet genom utslag av allmän underrätt åläggas att betala de kostnader som genom sådant förfarande åsamkas fiskeområdet.

84 §

Fiskeområde kan ingå behövliga förbindelser samt förvärva egendom i sitt namn eller för sitt bruk.

85 §

Om medlem i fiskeområdes delegation eller styrelse anser att ett beslut fattat av delegationen eller styrelsen inte tillkommit i laga ordning eller att det står i strid med lag, förordning eller fiskeområdets reglemente eller avviker från vad i planen för nyttjande och vård är föreskrivet, eller att ett beslut av delegationen i ärende som avses i 6 kap. ej motsvarar de syften som avses i 1 §, kan han hos delegationen yrka rättelse av beslutet.

Rättelseyrkandet skall framställas inom trettio dagar från det beslutet fattades. Vid behov skall extra sammanträde sammankallas för att handlägga rättelseyrkandet.

Om rättelse ej företages, kan medlem i fiskeområdes delegation eller styrelse klandra beslutet genom talan som skall anhängiggöras vid allmän underrätt inom sextio dagar från det ärendet handlagts vid delegationens sammanträde.

10 kap.

Fiskeridistrikt

86 §

För styrning och övervakning av fiskeområdenas verksamhet samt för fullgörande av övriga i denna lag stadgade uppgifter inom fiskeriförvaltningen är landet indelat i fiskeridistrikt, vilka vart och ett omfattar ett län. Distriktsbyråerna är underställda jord- och skogsbruksministeriet och fungerar i samband med lantbruksbyråerna vid de lantbruksdistrikt som bestäms genom förordning.

Vid fiskeridistrikt kan finnas ledande fiskeribiologs-, fiskeribiologs- och juristtjänster samt distriktsfiskmästar-, fiskmästar-, byråsekreterar-, byråbiträdes- och vaktmästarbefattningar.

Vid fiskeridistrikt kan ytterligare finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

87 §

Fiskeridistrikts uppgift är, utöver vad i denna lag och med stöd därav utfärdad förordning stadgas, att ombesörja att fiskeområdesförvaltningen inom dess verksamhetsområde genomförs, att biträda fiskeområdena i ärenden som gäller konstituerandet av dem och deras verksamhet, att lämna sakkunnighjälp åt fiskeområdena vid beredningen av deras reglementen och planer för nyttjande och vård, att tillse att fiskeområdena utövar sin verksamhet i enlighet med lag och bestämmelserna i sina reglementen och fullgör de uppgifter som åligger dem samt att vid behov vidtaga åtgärder för rättande av brister och missförhållanden, att styra och övervaka det rådgivningsarbete som bedrivs inom distriktet samt att handlägga de uppgifter som rör upprätthållandet av kontakter mellan fiskerimyndigheterna och fiskeområdena.

Närmare stadganden om fiskeridistrikten och deras uppgifter utfärdas genom förordning.

11 kap.

Främjande av fiskerihushållningen

88 §

Var och en som fyllt aderton år och som bedriver fångst av fisk eller kräfta skall årligen erlägga en fiskevårdsavgift till staten. Detta gäller dock inte den som metar inom kommun där han inte endast tillfälligt är bosatt.

Fiskevårdsavgiften är femton mark om året. Statsrådet kan dock, då förändrade förhållanden det påkallar, höja avgiften till högst femtio mark om året. Fiskevårdsavgiften tillfaller staten.

89 §

Storleken av den i 9 § nämnda pilkfiskeavgiften bestäms genom beslut av statsrådet, med beaktande av att avgiften skall utgöra en och en halv gång den i 88 § nämnda fiskevårdsavgiftens belopp ökat med de kostnader som föranleds av uppbörden av avgifterna.

De i form av pilkfiskeavgifter influtna medlen utdelas i sin helhet till fiskeridistrikten, på vilka det ankommer att utdela medlen vidare till ägarna av vattenområden. Då medlen utdelas skall, enligt en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd poängberäkningsgrund, vid beräkningen av de medel som skall anvisas de olika fiskelagens områden beaktas det ifrågavarande fiskevattnets areal, de vårdåtgärder som vidtagits för fiskevattnet, den fiskepåkänning det är utsatt för samt övervakningens behov.

90 §

Som bevis över att fiskevårdsavgiften erlagts får den betalande ett fiskekort. Kortet skall medtagas vid fiske och på anfordran uppvisas för ägaren av vattenområdet eller innehavaren av fiskerätten eller för den som inom området har till uppgift att övervaka att stadgandena och bestämmelserna angående fiske iakttages.

Som bevis över att pilkfiskeavgiften erlagts får den betalande ett pilkfiskekort, om vilket gäller vad i 1 mom. är stadgat om fiskekort.

91 §

I statsförslaget skall årligen för främjande av fiskerihushållningen upptagas ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren erlagt fiskevårdsavgift och storleken av fiskevårdsavgiften för det löpande året, bör anses inflyta i fiskevårdsavgifter. För ändamålet skall likväl beviljas minst det belopp som influtit i fiskevårdsavgifter året före det för vilket statsförslaget är uppgjort.

Den andel av anslaget som anvisats vart och ett fiskeridistrikt används i enlighet med en av distriktet fastställd dispositionsplan på enhetliga grunder för fiskeområdenas, fiskelagens och fiskeriorganisationernas fiskevård, förbättrande av fiskbestånden, upplysnings- och rådgivningsarbete samt försöks- och planeringsverksamhet inom fiskerihushållningen. Ur anslaget kan även beviljas understöd för kostnader föranledda av fiskeområdenas övriga verksamhet.

12 kap.

Stadganden om fiskeprodukter

92 §

Fisk och kräftor får inte, med nedan stadgade undantag, säljas under fredningstid, ej heller får andra åtgärder vidtagas som avser sådan försäljning.

Om fisk eller kräfta inte fyller stadgat minsta mått, gäller förbudet även under annan än i 1 mom. nämnd tid.

93 §

I 92 § stadgat förbud gäller inte:

1) fisk eller kräfta som med stöd av ovan i 37 § avsett tillstånd av jord- och skogsbruksministeriet får fångas med avvikelse från stadgande eller bestämmelse om fredningstid eller minsta mått; ej heller

2) fisk som odlats i fiskodlingsanstalt eller uppfödningsdamm eller i sådan del av sjö eller vattendrag som avskilts för fiskodling.

Den som med stöd av denna paragraf har rätt till undantag från ovan i 92 § stadgade förbud skall vid anfordran förete sitt tillstånd eller på annat sätt visa sin rätt.

Genom förordning kan utfärdas stadganden om märkning av fisk eller kräfta som får saluföras under fredningstid eller utan att fylla stadgade minsta mått, om detta behövs för övervakningen.

94 §

Det är förbjudet att till landet införa fisk eller kräfta som ej fyller genom förordning stadgat mått för annat ändamål än utplantering, vetenskaplig forskning eller transitotransport. Detsamma gäller införsel av färsk, genom förordning fredad fisk och kräfta under fredningstiden. Närmare stadganden om tillämpningen av dessa förbud utfärdas vid behov genom förordning.

Införsel av annan än i Finland i vilt tillstånd förekommande fisk- eller kräftart eller befruktad rom därav är tillåten endast med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd och på de villkor ministeriet föreskriver.

95 §

Genom förordning kan utfärdas närmare stadganden om hantering, förpackning och transport av fisk och kräfta eller produkter framställda därav samt om handel med och export eller import därav och om övervakning och kontroll i anslutning till dessa verksamheter.

För förebyggande av smittsamma fisk- och kräftsjukdomars spridning eller för bevarande av fisk- och kräftbestånd kan jord- och skogsbruksministeriet för viss tid eller tills vidare meddela förbud eller bestämmelser rörande import och export samt transport, lagring och saluföring av fisk eller kräftor eller rörande hantering eller flyttning till annan ort av redskap som använts vid fångst, lagring och transport av sådana.

13 kap.

Tillsyn, omhändertagande av gods och handräckning

96 §

Polisen, särskilt jaktpolisen, samt fiskerimyndigheterna skall tillse att stadgandena och föreskrifterna angående fiske följs samt, i enlighet med vad nedan stadgas, även omhändertaga vid olovligt fiske erhållen fångst och därvid använda redskap samt transportgods och handelsvara som med stöd av denna lag bör anses som olovliga.

97 §

I 96 § åsyftad skyldighet har även edsvuren fiskeövervakare som tillsatts av fiskeridistrikt, kommun, fiskeområde, fiskelag, ägare av vattenområde eller innehavare av fiskerätt.

Av fiskeområde tillsatt fiskeövervakare skall särskilt tillse att gällande bestämmelser angående fredningsområde samt övriga inom fiskeområdets vattenområden gällande föreskrifter iakttages.

Fiskeövervakare avlägger ed eller avger motsvarande försäkran vid den allmänna underrätt inom vars domkrets hans verksamhetsområde eller del därav ligger. Fiskeövervakare skall ha övervakarmärke eller övervakarkort, som han på anfordran uppvisar.

98 §

Kränks enskild fiskerätt, skall i 96 § nämnda myndigheter på begäran ge handräckning.

Fiskeövervakare är skyldig att inom sitt verksamhetsområde på begäran bistå ägare av vattenområde eller innehavare av fiskerätt vid utredandet av förfarande som kränker dennes rätt.

99 §

I vatten vid riksgränsen och inom Finlands havsområde utövar tull- och gränsbevalciingsmyndigheterna vid sidan av de myndigheter som nämns i 96 § däri åsyftad tillsyn, om inte detta är till förfång för deras egentliga tjänsteutövning.

Angående den tillsyn som förutsätts av stadgandena om fångst som bedrivs inom Finlands fiskezon gäller vad i lagen om Finlands fiskezon (839/74) är stadgat.

100 §

I 96 § nämnd myndighet samt edsvuren fiskeövervakare har rätt att granska att fångstredskap i vatten eller båt samt på strand eller i skjul överensstämmer med gällande stadgan den och bestämmelser. Nämnda myndigheter och fiskeövervakare har även rätt att granska sådan persons förråd som håller till salu fisk eller kräftor.

Är fiskeredskap olagligen utsatt i fiskled eller på annat vattenområde där utövande av fiskerätt är förbjudet eller inskränkt, är polismyndighet eller fiskeövervakare pliktig att borttaga redskapet på den skyldigesbekostnad.

Förbjudet fångstredskap eller del av sådant skall av myndighet eller ovan nämnd fiskeövervakare förstöras eller göras obrukbara för fiske.

101 §

1) någon ertappas med fiske i vatten där han inte har rätt att bedriva fångst; eller

2) i fiskevatten påträffas fångstredskap som utsatts där av annan än till fiske berättigad; eller

3) arrendator av fiskerätt eller annan person uppenbarligen överskrider den fiskerätt som tillkommer honom, fiskar på förbjuden plats eller under förbjuden tid eller brukar förbjudet fångstredskap eller förbjuden fångstmetod,

har ägare av eller delägare i vattenområdet eller innehavare av fiskerätt rätt att på bar gärning omhändertaga fångstredskap som använts vid sådant fiske samt den därvid erhållna fångsten, liksom även den båt eller annan farkost från vilken fångsten bedrivits.

I ovan i 1 mom. avsedda fall skall även edsvuren fiskeövervakare och jaktpolis samt, då vattenområdet tillhör eller fiskerätten tillkommer staten, polis- och annan myndighet vars skyldighet det är att inom sådant område övervaka iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna om fiske, omhändertaga de fångstredskap vilka tillhör den som bedriver olovligt fiske samt hans fångst ävensom den farkost från vilken fångsten bedrivits.

102 §

Då den vars redskap, fångst eller farkost omhändertagits med stöd av 101 § kan misstänkas ha gjort sig skyldig till handling som faller under allmänt åtal eller beträffande vilken ägare av eller delägare i vattenområde eller innehavare av fiskerätt önskar väcka åtal, skall det omhändertagna godset, fångsten undantagen, snarast möjligt överlämnas till polisen för förvaring. Kan överlämnande inte ske utan olägenhet, skall meddelande om godset och den plats där det förvaras lämnas till polisen som bestämmer hur godset skall förvaras. Angående omhändertagen fångst stadgas i 104 §.

Önskar ägare av eller delägare i vattenområde eller innehavare av fiskerätt att åtal ej väcks för brott för vilket åklagare inte får väcka åtal, om inte målsäganden anmält det till åtal, får han, sedan han hos polisen gjort anmälan om omhändertagandet, behålla det fångstredskap eller den farkost som han omhändertagit intill dess den som använt dem har för dem betalt en lösen om vars storlek stadgas genom förordning. Betalas inte lösen inom en månad från det anmälan hos polisen gjorts om omhändertagandet av godset och har godsets ägare inte vid domstol anhängiggjort talan angående omhändertagandets laglighet, tillfaller godset omhändertagaren.

Har fiskeövervakare eller i 101 § 2 mom. åsyftad myndighet omhändertagit godset och väcks inte åtal för brottet, får den som omhändertagit godset uppbära lösen för egen räkning. Frågan om lagligheten av omhändertagande som tjänsteman utfört kan i sådant fall hänskjutas till högre myndighet för avgörande.

103 §

Framgår det inte inom ett år vem som är ägare av gods som överlämnats till myndighet för förvaring eller omhändertagits av myndighet eller fiskeövervakare, skall myndigheten sälja godset, för så vitt det ej med stöd av 100 § 3 mom. skall förstöras. Vid försäljningen influtna medel tillfaller staten.

104 §

Har fångst erhållits vid olovligt fiske eller kräftfångst i vatten där annan har rätt att fiska eller eljest med kränkning av annans rätt, tillkommer fångsten eller dess värde, oberoende av om fångsten även av andra orsaker bör anses vara olovlig, den vars rätt har kränkts.

Har fångst, utan att annan tillkommande rätthar blivit kränkt, erhållits under fredningstideller med överträdelse av bestämmelserna om fredningsområde eller inom förbjudet område eller med förbjudet fångstredskap eller fyller den inte stadgade minsta mått, tillfaller den eller dess värde staten. Det sistnämnda gäller också hela det fångstparti som finns i en och samma låda, sump eller annan behållare och av vars vikt minst en tiondedel fångats olagligt på sätt som ovan är sagt.

Skall fångst enligt 2 mom. tillfalla staten, skall dess omhändertagande utan dröjsmål anmälas hos polisen på orten, vilken skall sälja den eller bestämma hur man därmed skall gå till väga i annat fall. Kan det befaras att sådan fångst blir förskämd, får omhändertagaren sälja fångsten, sedan den värderats av två ojäviga personer. De vid försäljningen influtna medlen skall tillställas polisen.

105 §

Bedriver innehavare av fiskerätt fiske eller kräftfångst eller tillåter han bedrivande därav på sätt som äventyrar fisk- eller kräftbeståndet eller bedriver han sådan fångst eller tillåter han att dylik bedrivs i fiskevatten som står i förbindelse med annans fiskevatten, på sätt som uppenbarligen är till skada för annans fiske eller till men för fiskevårdsåtgärder i fiskevatten där annan har fiskerätt, kan fiskeridistriktet, sedan vederbörande beretts tillfälle att i saken inge utredning, förbjuda innehavaren av fiskerätt att tills vidare, under högst två år i sänder, nyttja sin fiskerätt eller också inskränka den.

Är innehavaren av fiskerätt missnöjd med fiskeridistriktets beslut om att förbjuda nyttjande av fiskerätt, skall beslutet föreläggas jord- och skogsbruksministeriet för fastställelse. Fiskeridistriktets beslut skall följas trots att det förelagts ministeriet för fastställelse.

106 §

Underlåter någon att uppfylla skyldighet som han har enligt denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller föreskrifter, kan länsstyrelsen, på anmälan av myndighet eller ansökan av den vars rätt eller fördel saken gäller och sedan vederbörande beretts tillfälle att avge förklaring, ålägga honom att fullgöra sin skyldighet vid vite eller vid äventyr att vad som försummats utförs på den försumliges bekostnad.

14 kap.

Straffstadganden

107 §

Den som

1) använder förbjuden fiskemetod eller förbjudet fångstredskap eller håller sådant redskap i båt eller i övrigt så, att det är lätt åtkomligt för fångst;

2) vid fiske orsakar onödig störning eller olägenhet;

3) olovligen fiskar i kungsådra eller i fiskled eller inom vattenområde där fiske är förbjudet eller inskränkt eller med överträdelse av bestämmelserna angående fredningsområde;

4) under frednings. eller eljest otillåten tid fångar fisk eller kräfta eller under sagda tid håller för fångst därav särskilt ägnat redskap utsatt i vatten;

5) fångar fisk eller kräfta som inte fyller stadgade minsta mått;

6) fiskar i strid med förbud eller inskränkning som fiskeridistrikt eller annan myndighet eller domstol lagligen utfärdat;

7) bedriver fångst av fisk eller kräfta, fastän han inte till staten erlagt fiskevårdsavgift eller pilkfiskeavgift, eller som inte medhar sitt inlösta fiskekort och ej inom sju dygn förmår förete kortet; eller

8) i strid med stadgandet i 92 § för försäljning lagrar, transporterar eller förs änder, saluhåller, uppköper eller mot betalning serverar fredade fiskar eller kräftor eller fiskar eller kräftor som inte fyller stadgade minsta mått,

skall för fiskeförseelse dömas till böter eller fängelse, ej över sex månader, om för handlingen inte annorstädes i lag är stadgat strängare straff.

108 §

Den som fiskar på sätt som enligt 30 § är förbjudet eller bedriver i 107 § avsedd verksamhet i avsevärd omfattning skall för fiskebrott dömas till böter eller fängelse, ej över två år, om för handlingen inte annorstädes i lag är stadgat strängare straff.

109 §

Den som på annat sätt än genom att bedriva fångst uppsåtligen eller av vållande föranleder fara för eller skada på fiskbestånd eller fiskevatten eller på annat sätt uppsåtligen genom olovligt förfarande försämrar förutsättningarna för bedrivande av fiske i vattendrag, skall för orsakande av fara för fiskevatten dömas till böter eller fängelse, ej över sex månader, om för handlingen inte annorstädes i lag år stadgat strängare straff.

Den som uppsåtligen eller av grovt vållande på sätt som åsyftas i 1 mom. föranleder allvarlig fara för eller allvarlig skada på fiskbestånd eller fiskevatten skall för orsakande av allvarlig fara för fiskevatten dömas till böter eller fängelse, ej över två år, om för handlingen inte annorstädes i lag är stadgat strängare straff.

110 §

Den som gjort sig skyldig till ovan i 107 eller 108 § åsyftat brott skall dömas att till staten förverka de av honom olovligt använda eller de förbjudna fångstredskapen. Den som gjort sig skyldig till fiskebrott skall därutöver dömas att förverka båt eller annan farkost från vilken fångst bedrivits, såvida detta ej med beaktande av omständigheterna är oskäligt. Förverkandepåföljden kan härvid lämnas outdömd eller begränsas till att gälla endast en del av egendomen.

Har den egendom som skall dömas förbruten övergått till annan, förlorats eller förstörts, kan dess värde eller del därav dömas förbrutet till staten.

111 §

Den som olovligen fiskar i annans fiskevatten eller som överskrider den rätt som tillkommer honom såsom delägare i samfällt fiskevatten, såsom arrendator av fiskerätt eller på grund av tillstånd av innehavaren av fiskevattnet eller som bryter avtal eller beslut om utövande av fiskerätt eller på annat sätt kränker fiskerätt som tillkommer annan, straffas såsom i strafflagen är stadgat.

112 §

Har genom brott som åsyftas i denna lag endast enskild rätt kränkts, får brottet ej åtalas av allmän åklagare, om inte målsäganden anmält brottet till åtal.

113 §

Åtal för brott som åsyftas i denna lag skall, om åtal för samma handling ej väckts med stöd av vattenlagen och i där stadgad ordning, anhängiggöras vid vederbörande allmänna underrätt.

Vad i strafflagen är stadgat om väckande av åtal för ett mot Finland riktat brott som förövats utanför Finland och om dom för detta gäller även i 108 § avsett brott, då det förövats utanför Finlands territorialvatten.

Åtal för överträdelse av stadganden och bestämmelser angående fiskezonen anhängiggörs vid den allmänna underrätt som är laga domstol för handläggning av åtal som väckts för brott som förövats utanför Finland.

15 kap.

Särskilda stadganden

114 §

I fråga om Finlands fiskezon och fiske som bedrivs inom den gäller, om inte i denna lag annorlunda stadgas, vad i lagen om Finlands fiskezon är stadgat.

115 §

Inom fiskezonen ombesörjs de uppgifter som ankommer på fiskeridistrikt och fiskeområdesförvaltningen av det fiskeridistrikt invid vars verksamhetsområde ifrågavarande del av fiskezonen är belägen. I fråga om sagda befogenhet anses gränserna mellan fiskeridistrikten fortsätta i samma riktning inom fiskezonen.

Inom fiskezonen tillämpas inte stadgandena i 32 § 2 och 3 mom. samt i 35 § 2 mom.

116 §

Stadgandena i denna lag och med stöd därav utfärdad förordning skall tillämpas även på vattendrag vid riksgränsen, om inte annorlunda är stadgat på grund av överenskommelse som ingåtts med främmande stat.

Om en internationell överenskommelse som är förpliktande för Finland förutsätter det eller om det krävs för tryggandet av fiskbestånd eller av annat därmed jämförligt särskilt skäl, kan genom förordning utfärdas stadganden om fiske eller kräftdjursfångst som bedrivs av finska medborgare utanför finskt territorialvatten.

Genom förordning kan även, om överenskommelse eller skäl som avses i 2 mom. det förutsätter, utfärdas stadganden som gäller inskränkning av fångst som bedrivs inom eller utanför Finlands territorialvatten.

Om bringande i kraft av Internationella fiskerikommissionens för Östersjön samt Nordostatlantiska fiskerikommissionens rekommendationer är stadgat särskilt.

117 §

Med naturliga vatten avses i denna lag sjöar och vattendrag samt naturliga vattenfåror som är mindre än dessa. Vad om naturliga vatten är sagt gäller även sådan konstgjord sjö eller konstgjord bassäng som är ansluten till sjö eller vattendrag på så sätt, att fisk fritt kan gå in där.

Om annat ej sägs, avser stadgandena om sjöar och vattendrag i denna lag även havet.

I denna lag avses med by, såvida inte ovan annat stadgas, vattenområdets ursprungliga ägare, såsom by och skifteslag samt enstaka hemman och därmed jämförbar egendomsenhet.

Genom förordning stadgas om vad i denna lag avses med den som är tillfälligt bosatt i kommun eller by.

118 §

Med fiskerimyndigheter avses avdelningen för fiske och jakt vid jord- och skogsbruksministeriet samt fiskeridistrikten ävensom de tjänstemän vid dessa myndigheter på vilka det ankommer att sköta fiskeriförvaltningen och att draga försorg om de uppgifter som hör till verkställigheten av fiskerilagstiftningen. Vad i denna lag är stadgat om fiskerimyndighet gäller på motsvarande sätt de tjänstemän inom forstförvaltningen som skall draga försorg om statsägda fiskevatten och om ärenden som angår fiske i dessa.

De allmänna vattenområdena är, i fråga om ärenden som gäller fiske, i avdelningens för fiske och jakt vid jord- och skogsbruksministeriet samt fiskeridistriktens besittning och vård.

119 §

Som lax räknas, om inte annorlunda är stadgat, även havsöring, insjööring och bäcköring eller bäckforell.

Som lax- eller sikförande anses älv eller annat vattendrag som dessa fiskarter använder som sin uppstignings- eller vandringsled eller i vilket sådana inplanterats i betydande mängd.

Vid behov skall fiskeridistriktet avgöra om vattendrag skall anses vara lax- eller sikförande.

120 §

Som färsk räknas ej fisk eller kräfta som efter fångsten för förbättrande av hållbarheten har behandlats genom frysning, med tillsatsämnen eller på annat motsvarande sätt.

121 §

Utplanteras inom vattenområde fisk- eller kräftart som inte förekommer där förut, eller företages inom området omplantering av fisk eller kräftor, skall för åtgärden inhämtas fiskeridistriktets tillstånd.

122 §

Förekommer meningsskiljaktighet som gäller nyttjandet av vattenområde för fiske, skada eller men, som därigenom åsamkas annan, eller utnyttjandet av annan rätt som grundar sig på denna lag eller underlåtelse av sådan skyldighet, kan ärendet, såvitt i denna lag ej i fråga om något ärende annat är stadgat, som tvistemål hänskjutas till allmän underrätt för avgörande.

123 §

I allmän underrätts utslag i mål som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i rättegångsbalken är stadgad om sökande av ändring i underrätts utslag.

I vattendomstols utslag i mål som avses i denna lag får ändring sökas i den ordning som i vattenlagen är stadgad om sökande av ändring i vattendomstols utslag i ansökningsärende som gäller byggande i vattendrag. Vem som har rätt att söka ändring i vattendomstols utslag som gäller indragning av fredningsområde framgår av 47 § 3 mom.

I fiskeridistrikts utslag i ärende som avses i denna lag och i 106 § avsett beslut av länsstyrelse får ändring sökas med iakttagande av vad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50) är stadgat

124 §

Är det för tillämpning av 8 § 2 mom. nödvändigt att utreda vilka vattenområden som är belägna i yttre skärgården, kan ärendet utredas vid lantmäteriförrättning som verkställs på ansökan av fiskeridistriktet. Förrättningen verkställs av förrättningsingenjör utan gode män, och på förrättningen skall i övrigt tillämpas vad i lagen om skifte är stadgat om rågång. Förrättningen verkställs på statens bekostnad. Sedan förhållandena förändrats kan gränsen för yttre skärgården ändras vid ny förrättning.

125 §

Har samfällt fiskevatten ej enligt 7 eller 16 § lagen om vissa slag av samfälligheter och därmed jämförliga gemensamma förmåner ställts under förvaltning för gemensam räkning, kan delägarna vid fiskelagsstämma besluta om angelägenheter som gäller tagande av sand och annat material från vattenområdet, utarrendering av området eller del därav även för annat ändamål än fiske, bedrivande av jakt inom området ävensom om annan användning av detta samt om ersättning som uppbärs för sådan användning. Om handläggning av ärendet och om beslut däri gäller i tillämpliga delar vad i ovan nämnda lag är stadgat om delägarstämma och därvid fattat beslut.

126 §

För utvecklandet av fiskerinäringen och fiskerihushållningen kan jord- och skogsbruksministeriet bestämma att utövarna av fiske samt fiskelagen skall lämna uppgifter om fisket och dess avkastning till fiskeområdena och fiskeridistrikten.

127 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

16 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

128 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983, om inte annat följer av 129 §.

För verkställigheten av denna lag behövliga förberedande åtgärder kan vidtagas redan innan lagen träder i kraft.

129 §

Genom denna lag upphävs:

1) lagen den 28 september 1951 om fiske(503/51);

2) förordningen den 28 december 1951 angående verkställighet och tillämpning av lagen om fiske (695/51);

3) förordningen den 9 juli 1953 om nyttjande av statens enskilda fisken och fiske i staten tillhöriga fiskevatten (322/53), jämte i dem senare företagna ändringar; samt

4) 112 § 2 mom. lagen den 14 december 1951 om skifte (604/51).

Vad genom lantbruksministeriets beslut med stöd av 90 § i den i 1 mom. I punkten nämnda lagen om fiske har föreskrivits till skydd för bevarandet av fisk- och kräftbeståndet förblir i kraft som om därom skulle ha föreskrivits i enlighet med 95 § 2 mom. I denna lag.

Förordningen den 16 juli 1954 om ljusmärken på fiskeredskap (338/54) jämte de ändringar som senare företagits i den förblir i kraft.

Vad som är stadgat i 1 mom. I punkten gäller inte Enare, Enontekiö och Utsjoki kommuner, ifråga om vilka lagen om fiske (503/ 51) jämte däri senare företagna ändringar förblir i kraft.

130 §

De fiskelag som konstituerat sig innan denna lag trätt i kraft skall ofördröjligen revidera sina stadgar och ordna sin verksamhet såsom i denna lag är stadgat. Har fiskelag ej konstituerat sig tidigare, iakttages vad i 49 § är stadgat.

Fiskeridistrikt skall tillse att ovan nämnda stadganden följs. Länsstyrelse kan på anhållan av fiskeridistrikt vid vite förplikta fiskelag att följa bestämmelser som distriktet utfärdat i denna avsikt.

131 §

Fiskevårdssammanslutningar som grundats i enlighet med stadganden som varit gällande innan denna lag träder i kraft upphör med sin verksamhet inom två år från det denna lag trätt i kraft. Vederbörande fiskeområde skall i tillämpliga delar åtaga sig att ombesörja sådan sammanslutnings uppgifter. Om annat inte är föreskrivet i fiskevårdssammanslutnings stadgar, övergår sammanslutningens egendom till dess medlemsfiskelag.

Fiskevårdssammanslutnings delegation skall vid sammanträde besluta om överföring av sammanslutningens uppgifter och egendom samt om andra åtgärder som föranleds av att verksamheten upphör.

132 §

Har någon i 18 § av den i 129 § 1 mom. 1 punkten åsyftade lagen om fiske avsedd rätt att använda statsägd mark för byggnader och anordningar som behövs vid fiske, fortbestår denna rätt på tidigare villkor under fem år efter denna lags ikraftträdande.

133 §

Fiskeområdes styrelse skall utreda vilka enligt tidigare lagstiftning grundade fredningsområden det finns inom området och på vilket sätt de bildats. Fiskeområdets delegation skall besluta vilka av dessa som skall indragas eller bibehållas. Beslut om bibehållande av fredningsområde gäller, om inte delegationen bestämmer en kortare tid, under tio år, räknat från det beslutet fattades.

Lantmäterimyndigheterna skall vid behov utan ersättning vara fiskeområde behjälpliga vid utförande av utredning som nämnts i 1 mom.

Fredningsområde i fråga om vilket utredning ej företagits inom tre år efter denna lags ikraftträdande anses vara indraget.

134 §

Har fredningsområde i enlighet med tidigare lag utbrutits vid skifte av vattenområde eller har anteckning om bildandet av området eljest gjorts i jordregistret, skall anmälan om indragning av fredningsområdet eller om beslut, varigenom fredningsområde indragits, av fiskeområdets styrelse göras till vederbörande lantmäterikontor för avlägsnande av anteckningarna rörande fredningsområdet ur jordregistret. Lantmäterikontoret skall vid behov förordna lantmäteriingenjör att vid förrättning som verkställs på statens bekostnad utreda de omständigheter som avlägsnandet av anteckning förutsätter.

Sedan i 1 mom. avsett fredningsområde indragits genom beslut av vattendomstol, skall domstolen, sedan beslutet vunnit laga kraft, till lantmäterikontoret göra anmälan som avses i sagda moment.

135 §

Då beslut fattats om bibehållande av ovan i 133 § avsett fredningsområde, skall på området tillämpas stadgandena i denna lag. Tidigare föreskrivna inskränkningar i användningen av området förblir dock gällande. Dessa inskränkningar kan ändras såsom i 43 § är stadgat.

136 §

Vad i denna lag är stadgat om edsvuren fiskeövervakare gäller även enligt tidigare lag edsvuren fiskevakt som tillsatts av kommun, fiskevårdssammanslutning, fiskelag, ägare av fiskevatten eller arrendator av fiske.

137 §

Tidigare anskaffat lagligt fångstredskap som inte motsvarar denna lag eller stadgande eller bestämmelse som utfärdats med stöd därav får dock fortfarande användas under tre år, räknat från lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 16 april 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Jarmo Wahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.