182./1982

Given i Helsingfors den 5 mars 1982

Vägtrafikförordning

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna förordning gäller trafik och reglering av trafik på väg, som avses i 2 § vägtrafiklagen (267/81).

2 §

Trafiken regleras av polisman och under försvarsmaktens övningar på väg av militärpolis eller av militärperson, som har förordnats till denna uppgift.

Trafiken regleras även av personer, som:

1) statens järnvägar har förordnat att reglera trafiken vid plankorsning med järnväg;

2) kommunal myndighet har förordnat att reglera trafiken på ställe, där spårvägstrafik kan medföra fara eller olägenhet för annan vägtrafik;

3) myndighet, som ansvarar för reglering av trafik, har förordnat att reglera trafiken på grund av arbete, som utförs på vägen eller i dess närhet;

4) myndighet, som har beviljat tillstånd för specialtransport, har förordnat att reglera trafiken i fråga om transport, som kräver sådant tillstånd; eller

5) polisen har förordnat att tillfälligt reglera trafiken på grund av idrottstävling, folkfest, utställning eller av andra dylika orsaker.

Annan än uniformerad polisman skall vid reglering av trafik som stoppmärke använda vägmärket 311 (fordonstrafik förbjuden) i miniatyrformat.

3 §

För reglering av trafik kan användas vägmärken, trafikljus, vägmarkeringar och andra trafikanordningar på sätt varom stadgas nedan.

Vägtrafikant skall iakttaga de anvisningar och påbud som getts genom trafikanordningar, i enlighet med vad därom är stadgat i vägtrafiklagen.

2 kap.

Trafik på motorväg och motortrafikled

4 §

På motorväg samt på anslutningsväg och avfartsväg är endast trafik med motorfordon tillåten. På sådana får dock inte framföras motorfordon, vars högsta tillåtna hastighet är eller vars konstruktion avser en hastighet av högst 40 km i timmen.

Det är förbjudet att bogsera fordon på motorväg med användning av rep, vajer eller annat sådant redskap. Fordon som gått ur funktion på motorväg får dock på nämnt sätt bogseras till följande avfartsställe.

5 §

Fordon får föras in på motorväg endast vid vägens början eller från anslutningsväg och föras av motorväg endast vid vägens slut eller längs avfartsväg.

Saknas accelerationsfält, skall förare som ämnar köra in på motorväg, väja för fordon som framförs på motorvägen. Förare som från accelerationsfält ämnar köra in på motorväg skall förvissa sig om att detta kan ske utan fara och onödigt hinder för andra.

Förare som lämnar motorväg skall i tillräckligt god tid köra in på det körfält, som är beläget närmast avfartsvägen, eller på körfält, som medelst vägmärke är anvisat för avfartstrafik och, om vägen har ett retardationsfält, i ett så tidigt skede som möjligt köra in på detta.

6 §

Fordon får inte på motorväg framföras på mittremsa som skiljer körbanor från varandra eller på tvärväg mellan motorvägens körbanor.

Fordon får ej vändas eller backas på motorväg eller på anslutningsväg till eller avfartsväg från den. Fordon får stannas eller parkeras endast på särskilt markerad parkerings- eller rastplats. Fordon får stannas vid busshållplats med iakttagande av vad som är stadgat om märkena 531 och 532.

7 §

På motorväg skall fordon framföras på det fria körfält som är längst till höger. Då körfälten genom informationsmärken angivits vara avsedda ettvart för viss trafikriktning, får föraren dock använda det körfält som lämpar sig bäst med hänsyn till omständigheterna samt för den fortsatta färden.

Finns på motorväg minst tre körfält för trafik i samma riktning, får lastbil eller fordonskombination, vars längd överstiger sju meter, framföras endast på någondera av de två till höger belägna körfälten, om ej annat följer av stadgandena i 5 §.

Omkörning av framförkörande fordon skall på motorväg ske till vänster. När emellertid fordon kör i en fil eller använder genom informationsmärken för viss trafikriktning anvisade körfält eller när det omkörande fordonet använder busskörfält, är förbikörning av framförkörande fordon till höger utan byte av körfält tillåten.

8 §

Stadgandena i 4–7 §§ skall i tillämpliga delar följas även i trafiken på motortrafikled och på anslutningsväg till och avfartsväg från den.

9 §

Vad i 4–8 §§ är stadgat gäller ej utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler eller tillfällig trafik som av tvingande skäl på särskilda villkor tillåtits av väghållaren.

Förare av fordon, som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får avvika från stadgandena i 4–8 §§ på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödig försiktighet.

Fordon, som används för trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag, får utan hinder av stadgandena i 6 § 2 mom. tillfälligt stannas eller parkeras på sätt uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken ej uppenbart utsätts för fara.

3 kap.

Vägmärken

Allmänt
10 §

Vägmärke äger den betydelse som med benämning och bild samt eventuell förklaring har angetts i denna förordning.

11 §

Vägmärkena indelas i varningsmärken, märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt, förbuds- och begränsningsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken, informationsmärken och tilläggsskyltar.

Då fastställt vägmärke inte finns kan en rektangulär skylt med text användas.

Varningsmärken
12 §

Varningsmärke används för att markera för trafiken farligt ställe på väg. Märket används dock inte då förhållandena även annars förutsätter särskild försiktighet.

Varningsmärket har i allmänhet formen av en liksidig triangel. Dess spets är uppåtriktad och märket har röda bårder. I mitten av märket finns på gul botten en figur, som anger farans art.

13 §

Varningsmärke uppsätts, ifall ej annat nedan stadgas, på högra sidan av körbanan. Av särskild orsak kan ett likadant märke dessutom uppsättas på en refuge på körbanan, på vänstra sidan av körbanan eller ovanför körbanan.

Varningsmärke uppsätts, ifall ej annat nedan stadgas, minst 150 meter och högst 250 meter, på motorväg och motortrafikled dock högst 500 meter, före platsen för faran. I tätort och av särskild orsak även annanstans kan varningsmärke uppsättas närmare platsen för faran än vad ovan är stadgat. Uppsätts varningsmärke på längre avstånd från objekt än vad ovan är stadgat, skall i samband med märket användas tilläggsskylten 815. Varningsmärke kan vid behov upprepas.

Varningsmärken är:

Märkena fattas.

8 kap.

Tillfälligt avstängande av väg

49 §

Om tillfälligt avstängande av väg och reglering av trafiken på grund av vägens skick eller arbete, som utförs på vägen eller i dess närhet, besluter den som har tillstånd att uppsätta vägmärke på vägen.

Om brandmyndighets rätt att tillfälligt avstänga väg och reglera trafiken är stadgat i lagen om brand- och räddningsväsendet (599/75).

50 §

Vid utförande av arbete, som kan medföra fara för trafiken, skall den väg eller del av väg, där arbetet utförs, förses med sakenliga vägmärken. Då förhållandena det förutsätter, skall sådan väg eller del av väg hållas helt eller delvis avstängd samt på försorg av den som utför arbetet förses med stadgade eller föreskrivna avstängningsanordningar och signalljus.

Medelst i kommunallagen (953/76) avsedda ordningsstadgor kan lokala bestämmelser utfärdas om de åtgärdet som skall vidtas för trafiksäkerheten på väg, då fastighet eller arbete, som utförs på fastighet, kan medföra olägenhet eller fara för trafiken.

51 §

Hastighetstävlingar för personbilar och motorcyklar får arrangeras endast under förutsättning att för avstängning av väg har erhållits i fråga om stads- eller byggnadsplaneenliga trafikleder kommunstyrelsens tillstånd och i fråga om övriga vägar länsstyrelsens tillstånd. Länsstyrelsen skall innan den beviljar tillstånd höra vederbörande väghållare.

Hastighetstävlingar för andra än i 1 mom. nämnda motorfordon får inte arrangeras. Som hastighetstävling anses varje tävling, där deltagarna har getts en mot den i 23 § vägtrafiklagen stadgade förpliktelsen stridande målsättning angående hastigheten.

Polisen har efter att ha hört väghållaren rätt att tillfälligt avstänga väg med anledning av idrottstävlingar, folkfester, utställningar eller försvarsmaktens övningar, parader eller uppvisningar eller av annan dylik orsak. I brådskande fall kan polisen tillfälligt avstänga väg utan att höra väghållaren.

9 kap.

Särskilda stadganden

52 §

Förare av utryckningsfordon, vilket avger särskilda ljud- och ljussignaler, får i brådskande uppdrag avvika från förbud, begränsning eller påbud som har angetts med trafikanordning.

Förare av utryckningsfordon, som avger särskilda ljussignaler, och förare av fordon, som används i polisens tjänsteuppdrag, får, då uppdraget oundgängligen det påkallar, med iakttagande av särskild försiktighet avvika från förbud, begränsning eller påbud, som har angetts med trafikanordning och som anger annat än väjningsplikt. Han får dock inte passera trafiksignal, som visar rött ljus.

Förare av fordon, som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg, får på sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödig försiktighet avvika från förbud, begränsning eller påbud, som har angetts med trafikanordning och som anger annat än väjningsplikt eller hastighetsbegränsning. Han får dock inte passera trafiksignal som visar rött ljus.

53 §

Rörelsehämmad, som har av polisen beviljat parkeringstillstånd, får parkera i tillståndet angett fordon inom ett område, där parkering genom märket 372 (parkering förbjuden) eller genom märket 373 (parkeringsförbudszon) förbjudits, och på en avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift, under förutsättning att andra stadganden i vägtrafiklagen eller i denna förordning inte utgör hinder därför.

Trafikministeriet ger allmänna direktiv angående förutsättningarna för beviljandet av ovan i 1 mom. avsett parkeringstillstånd.

Parkeringstillstånd skall för parkeringstiden placeras på ett synligt ställe innanför vindrutan.

Då i 1 mom. avsedd parkering medför uppenbar olägenhet, skall fordonet på polisens uppmaning förflyttas till en lämplig, av polisen angiven plats.

54 §

Trafikministeriet utfärdar närmare anvisningar om användningen av trafikanordningar och fastställer deras viktigaste mått.

55 §

Trafikministeriet kan i försökssyfte för användning fastställa även andra trafikanordningar och utfärda bestämmelser, som kompletterar stadgandena i denna förordning.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen utfärdar närmare anvisningar angående vägmärkens, vägmarkeringars och avstängningsanordningars färg, konstruktion och mått samt fastställer övriga nödiga trafikanordningar.

56 §

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1982.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 4 oktober 1957 om vägtrafik (331/57 samt ministeriets för kommunikationsväsendet och allmänna arbetena beslut av den 27 november 1957 om vägmärken (384/57) jämte i dessa förordningar senare gjorda ändringar.

Trafikministeriets med stöd av den tidigare förordningen utfärdade beslut om trafikljus för vägtrafik (459/78) förblir i kraft tills med stöd av denna förordning annorlunda bestäms.

57 §

Vägmärken, som överensstämmer med tidigare bestämmelser, får användas högst till utgången av år 1995, dock med följande undantag:

a) märkena 375 (zon för taxistation), 571 (tätort) och 572 (tätort upphör) skall tas i bruk omedelbart då denna förordning träder i kraft;

b) märkena 322 (cykelåkning och körning med moped förbjudna), 323 (gångtrafik förbjuden), 416 (påbjuden cirkulationsriktning), 563 (motortrafikled) och 564 (motortrafikled upphör) skall tas i bruk före utgången av år 1983; samt

c) märkena 312 (trafik med motordrivet fordon förbjuden), 313 last- och paketbilstrafik förbjuden), 316 (körning med motorcykel förbjuden), 551 (enkelriktad väg) 621 och 622 (körfältsinformation) och 623 (körfältet slutar) skall tas i bruk före utgången av år 1990.

Grupperingsmärken, som överensstämmer med tidigare bestämmelser, kan användas i stället för märkena 412–415 (påbjuden körriktning) och i stället för de körfältspilar, som överensstämmer med 40 §, till utgången av år 1990.

Vägmarkeringarna skall ändras i överensstämmelse med denna förordning före utgången av år 1983.

Helsingfors den 5 mars 1982

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Jarmo Wahlström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.