109/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag angående ändring av 8 § lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 2 och 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 2 mom. i lag av den 20 september 1974 (749/74) och 5 mom. i lag av den 28 mars 1980 (232/80) som följer:

8 §

Samordningsgränsen uträknas utgående från samordningsgrunden, som med nedan i 3 mom. stadgade undantag utgörs av den högsta grundpensionsgrundande lönen. Samordningsgränsen erhålls genom att av samordningsgrunden tages 60 procent, varifrån avdrages, ifall samordningsgrunden överstiger 586 mark i månaden, 6 procent av den överskjutande delen, dock högst ett belopp motsvarande folkpensionens basdel. Vid samordning av såsom delpension beviljad invalidpension utgör samordningsgränsen 30 procent av samordningsgrunden.


Om det sammanlagda beloppet av familjepension som utgår enligt i denna lag stadgade minimivillkor, annan familjepension som motsvarar i 4 mom. nämnd grundpenision, eller familjepension eller fortlöpande ersättning som motsvarar i 1 mom. nämnd annan pension eller fortgående ersättning, vilka beviljats förmånstagarna med anledning av samma förmånslåtares död, överstiger Samordningsgränsen, avdrages från den pension som betalas enligt denna lag ett belopp, som utgör en lika stor del av det överskjutande beloppet som den enligt i denna lag stadgade minimivillkor utgående familjepensionen utgör av alla de familjepensioner som motsvarar de i 4 mom. nämnda grundpensionerna. Härvid beaktas likväl inte för viss tid beviljad förhöjning som ingår i pension eller fortlöpande ersättning. Samordningsgränsen utgör 60 procent av den i enlighet med 2 och 3 mom. uträknade samordningsgrunden för den förmånslåtaren tillkommande pension som ligger till grund för familjepensionen, minskat för varje barn, som inte fyllt 16 år och som är förmånstagare, med beloppet av den barnpension som enligt familjepensionslagen skall betalas till fader- eller moderlöst barn samt, om även änka är i denna lag avsedd förmånstagare, med beloppet av basdelen av den änkepension som betalas enligt familjepensionslagen. Såsom ovan avsett avdrag beaktas likväl inte mera än 30 procent av samordningsgrunden. Har familjepensionen på grund av förmånstagarnas antal minskats i enlighet med denna lag, sänks ovan anförda procenttal i samma proportion.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I 8 § 2 mom. i denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1966 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 98/81
Socialutsk. bet. 35/81
Stora utsk. bet. 215/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.