105/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 13 a och 15 §§, 17 § 1 mom. samt 18 §,

av dessa lagrum 13 a och 15 §§ sådana de lyder i lag av den 28 juli 1978 (589/78) och 18 § sådan den lyder i lag av den 21 december 1979 (1010/79), samt

fogas till lagen nya 15 a―15 f och 16 a―16 e §§ som följer:

13 a §

Ingår änka äktenskap utbetalas till henne, om hon uppburit änkepension för längre tid än ett år, i ett för allt de pensionsrater som hon hade varit berättigad att uppbära för en tid av ett år framåt. Vid beräkningen av engångsbetalningens belopp beaktas till pensionsraterna hörande tilläggsdel och bostadsbidrag till den storlek till vilken de uppgår i änkepensionens sista månadsrat.

15 §

Barnpensionen är för fader- eller moderlös 1 572 mark och för föräldralös 3 144 mark om året.

15 a §

Till änka utgående begynnelsepension och i 9 b § 1 punkten avsedd fortsättningspension består av basdel, tilläggsdel och bostadsbidrag. I annat fall består änkepensionen av tilläggsdel och bostadsbidrag.

Basdelen utgör 2 676 mark om året.

Tilläggsdelens fulla belopp är i första kommungruppen 12 504 mark och i andra kommungruppen 11 856 mark om året.

Tilläggsdel beviljas enligt den kommungrupp vartill den kommun hör där änkan bor då tilläggsdelen börjar utbetalas.

Statsrådet indelar kommunerna enligt levnadskostnadernas nivå i de två grupper som avses i denna paragraf, för högst sex år åt gången.

Bostadsbidraget motsvarar till sitt belopp sådant bostadsbidrag till ensamstående person som avses i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78). Till årsinkomsten skall vid bestämmande av bostadsbidrag som betalas såsom änkepension likväl inte hänföras enligt denna lag utgående basdel, bostadsbidrag eller utbildningsstöd.

15 b §

Från tilläggsdelens fulla belopp avdrages 50 procent av den del av årsinkomsten som överstiger 1 460 mark.

Med årsinkomst avses den verkliga inkomst som änka enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tio procent av det belopp varmed värdet av änkans egendom överstiger 149 250 mark.

Som årsinkomst räknas likväl inte:

1) förmån enligt denna lag;

2) barnbidrag;

3) socialhjälp;

4) bostadsbidrag av statliga eller kommunala medel;

5) förmån av bostad som används för eget behov;

6) barntillägg till pension enligt lag, pensionsstadga eller pensionsreglemente som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) eller till pension enligt lagen om sjömanspensioner (72/56);

7) tilläggsränta eller tilläggsförsörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48);

8) menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48); ej heller

9) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalas för utbildningstid.

Som förmögenhet räknas inte bostad som är i änkas eget bruk.

Har änka omedelbart innan änkepensionens tilläggsdel beviljades uppburit frontmannapension eller sådan folkpension som innefattar tilläggsdel och vid vars bestämmande såsom årsinkomst antingen helt eller delvis har beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas denna som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas och famlljepensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte har undergått förändring. Grunden för förmåns bestämmande anses inte ha förändrats genom att arbetslöshetspension har ändrats till invaliditetspension eller att någondera av dessa pensioner har ändrats till ålderdomspension, såvida inte grunderna för pensionens belopp av denna orsak har förändrats.

Utan hinder av vad i denna paragraf är stadgat är den till begynnelsepension hörande tilläggsdelen alltid i första kommungruppen minst 43 procent och i andra kommungruppen minst 40 procent av den i 15 a § 3 mom. nämnda fulla tilläggsdelen.

Tilläggsdel beviljas likväl inte, om pensionens årliga belopp blir mindre än det belopp som avses i 3 § 2 mom. lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.

15 c §

Med avvikelse från vad i 15 a § 3 mom. är stadgat utgör den fulla tilläggsdelen från den 1 januari 1983 till årets utgång i första kommungruppen 12 000 mark och i andra kommungruppen 11 352 mark om året.

15 d §

Med avvikelse från vad i 15 b § är stadgat skall på pensionsfall som inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/69);

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om sjömanspensioner;

3) generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare; samt

4) i 8 § 4 mom. 3―9 punkterna lagen om pension för arbetstagare avsedd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den för varje pension inte överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som beaktats vid pensionens fastställande, dock inte för flera än 360 månader, vid fastställande av tilläggsdel räknas som inkomst så, att av summan av de ovan avsedda pensioner eller pensionsdelar som änka uppbär beaktas högst 16 140 mark om året. I 4 punkten avsedd pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst vid tilläggsdelens fastställande.

Från det i 1 mom. avsedda beloppet avdrages beloppet av änkans övriga, på tilläggsdelen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna beloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 5 700 mark.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat tillämpas även, då vid fastställandet av tilläggsdel till inkomsten hänförs sådan livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst samt sådan avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/ 74) som börjat utbetalas före den 1 januari 1983.

15 e §

Utan hinder av vad i 15 d § är stadgat utgör det i paragrafens 1 mom. avsedda beloppet från den 1 januari 1983 till årets utgång 15 130 mark.

15 f §

I 15 d § 1 mom. avsett pensionsfall anses ha inträffat

1) då vederbörande nått till pension berättigande ålder;

2) då vederbörande blivit i så hög grad arbetsoförmögen att han har rätt till pension;

3) då arbetskraftsmyndighets första till arbetslöshetspension berättigande intyg utfärdats; eller

4) då överlåtelse av brukningsenhet för erhållande av generationsväxlingspension skett eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generations växlingspension meddelats.

Nytt pensionsfall anses likväl inte ha inträffat, då arbetslöshetspension ändrats till invalidpension eller då invalidpension ändrats till generationsväxlingspension, ej heller då pension ändrats till ålderspension.

16 a §

Har pensionstagare under sex månader utan avbrott bott i kommun hörande till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrhetsgrupp pensionens tilläggsdel betalas, ändras tilläggsdelen räknat från början av följande månad så, att den överensstämmer med den kommungrupp, till vilken den kommun hör som han då bor i.

16 b §

Har de på tilläggsdel inverkande inkomsterna stigit med minst 4 000 mark jämfört med den inkomst enligt vilken tilläggsdelen fastställts, skall tilläggsdelens belopp i motsvarande mån rättas eller tilläggsdelen indragas. Tilläggsdelens belopp rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar tilläggsdelen undergått förändring som verkar höjande på tilläggsdelens belopp. Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av tilläggsdelen, kan höjningen beviljas även utan ansökan.

Har vid tilläggsdelens fastställande beaktats i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, räknas denna, när tilläggsdelen fastställs på nytt, som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av familjepensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte undergått förändring.

16 c §

Pensions tilläggsdel kan antingen för viss tid eller varaktigt förvägras eller minskas, om änka skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hennes rätt att erhålla pensionens tilläggsdel eller väsentligt påverkat tilläggsdelens storlek. Så förfars endast om änkan vetat eller bort veta att åtgärden kan inverka på tilläggsdelen. Detsamma gäller änka som i ansökan eller anmälan, som gjorts för fastställande av tilläggsdel, uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om sin på tilläggsdelen inverkande inkomst eller förmögenhet och som av denna orsak uppburit tilläggsdel utan grund eller till ett för stort belopp.

Befinns det senare att laga kraft vunnet beslut genom vilket pensions tilläggsdel med stöd av 1 mom. förvägrats eller minskats är oskäligt mot pensionstagaren, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

16 d §

På socialförsäkringskommission ankommer, utöver vad som i 67 § folkpensionslagen är stadgat om dess åligganden, att fastställa den årsinkomst som läggs till grund för avgörande om änkas rätt till pensions tilläggsdel.

16 e §

Socialförsäkringskommissions beslut som angår fastställande av årsinkomst skall ofördröjligen delges pensionssökanden. Beslutet skall på dennes anhållan underställas pensionsanstalten för granskning. Skriftlig anhållan därom skall inges till lokalhyran i vederbörande försäkringsdistrikt inom 14 dygn från den dag då beslutet delgavs sökanden eller hans företrädare.

Beslut av socialförsäkringskommission om årsinkomst skall underställas pensionsanstalten för granskning,

1) om medlem av kommissionen, då han vid dess sammanträde anmäler avvikande åsikt, så yrkar; eller

2) om kommissionen anser att tillämpning av 16 c § 1 mom. kan komma i fråga.

17 §

De kostnader som åsamkas folkpensionsanstalten av förmåner som beviljas med stöd av denna lag ersätts av statens medel med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgats om betalande av statens andel av kostnaderna för folkpensionens tilläggsdel till folkpensionsanstalten, likväl så att staten på förhand betalar 90 procent av beloppet av de pensioner som sänts för utbetalning.


18 §

Om inte annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar på motsvarande sätt vad som är stadgat i 35, 37―42, 42 b―46, 69―73, 74―75, 79―83 och 84―88 a §§ folkpensionslagen, i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare samt i lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56), dock så att sista meningen i 42 b § 1 mom. folkpensionslagen inte tillämpas.

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring däri hos försäkringsdomstolen även i fall som avses i 16 c § 1 mom.

Bank och annan penninginrättning är även skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, socialförsäkringskommission, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som är nödvändiga för utredande av rätt till änkepension eller änkepensions belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Understödsdel och understödstillägg som beviljats tidigare omvandlas, räknat från den 1 januari 1983, till en i denna lag avsedd tilläggsdel. Såvida pensionsanstalten vid sagda tidpunkt inte förfogar över sådana uppgifter som krävs för fastställande av tilläggsdelen, omvandlas understödsdel och understödstillägg till tilläggsdel på ansökan som skall göras senast den 31 december 1983. Tidigare beviljad tilläggsdel omvandlas räknat från den 1 januari 1984 till sådan tilläggsdel som motsvarar för sagda tidpunkt gällande stadganden.

Skulle tilläggsdel från och med den 1 januari 1983 bli mindre än enligt den tidigare lagen utgående understödsdel och understödstillägg tillsammans, betalas tilläggsdelen till understödsdelens och understödstilläggets sammanlagda belopp. På motsvarande sätt betalas tilläggsdel likväl till sitt tidigare belopp, om den vid omvandling som avses i 2 mom. den 1 januari 1984 skulle bli mindre.

Skall tilläggsdel rättas på grund av förändring i de i denna lags 16 b § avsedda inkomsterna, bestäms tilläggsdelen enligt de nya stadganden som gäller vid den tidpunkt då rättelsebeslutet träder i kraft. Pensionsdel som utbetalas för att hindra att tilläggsdelen minskar betalas inte därefter. Skulle tilläggsdelens belopp minska, trots att rättelse har gjorts på grund av sådan förändring i de ekonomiska förhållandena som verkar höjande på tilläggsdelen, betalas tilläggsdelen likväl till sitt tidigare belopp.

Med stöd av 9 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (588/78) utgående ålderdomsstöds understödsdel och understödstillägg omvandlas räknat från den 1 januari 1983 på sätt som avses ovan i 2 och 3 mom. till enligt denna lag utgående tilläggsdel, och tilläggsdelen bestäms i enlighet med stadgandena i denna lag. För ålderdomsstöd gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgats om folkpension. Ålderdomsstödet innefattar dock inte basdel.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 98/81
Socialutsk. bet. 35/81
Stora utsk. bet. 215/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.