103/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) underrubriken före 20 §, 21, 22 b, 3 O b och 30 c §§, underrubriken före 31 §, underrubriken före 33 § och 76 § samt 88 § 4 mom.,

av dessa lagrum 21 § sådan den lyder i lag av den 28 juli 1978 (588/78), 22 b § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 28 juni 1963 och den 30 december 1964 (349/63 och 697/64) samt genom nämnda lag av den 28 juli 1978, 30 b § sådan den lyder ändrad genom lag av den 4 januari 1974 (8/74) och nämnda lag av den 28 juli 1978, 30 c § sådan den lyder ändrad genom lag av den 20 september 1974 (753/74) och nämnda lag av den 28 juli 1978, 76 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 november 1960 (466/60) och 88 § 4 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag,

ändras 1 § 1 mom., 15 §, rubriken för 3 kap., 24―30 a, 32 och 32 a §§, 33 § 1 och 2 mom., rubriken för 4 kap., 41 § 1 mom., 46 § 1 mom., 59 § 1 mom., 62 och 64 §§, 67 § 1 mom., 70―72 §§, 73 § 2 mom., 74 a § 3 mom., 83 § 1 och 2 mom. samt 88 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 26 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1969 (448/ 69), 27 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 juli 1978 samt genom lagar av den 12 januari 1973 och den 28 mars 1980 (8/73 och 230/80), 28, 30 a och 32 §§ samt 41 § 1 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 28 juli 1978, 30 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 28 juli 1978 samt genom lagar av den 21 december 1979 och den 10 juni 1981 (1008/79 och 527/81), 32 a § sådan den lyder i lag av den 11 december 1970 (767/70), 33 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juni 1971 (499/71) och 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1965 (705/65), 59 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 december 1970 (741/70), 62 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 december 1968 och den 26 juni 1981 (698/68 och 477/81), 64 § sådan den lyder i nämnda lag av den 4 juli 1969, 67 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (451/74), 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1963 (427/63), 74 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 17 januari 1958 (17/58) och 88 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 4 november 1960, samt

fogas till lagen ett nytt 3 a kap., till vilket samtidigt överförs de ändrade 24―28 a §§, ett nytt 3 b kap., till vilket överförs de ändrade 29―30 a §§, ett nytt 3 c kap., till vilket överförs 31 § och den ändrade 32 § samt 32 a §, ett nytt 3 d kap., till vilket överförs den delvis ändrade 33 § och 34 §, samt till 31 § ett nytt 3 mom. och till lagen nya 42 a, 42 b, 67 a, 73 a, 83 a och 91 a §§ som följer:

1 §

I Finland bosatt person som fyllt 16 år är försäkrad för ålderdom, arbetsoförmåga och arbetslöshet i enlighet med denna lag.


15 §

Försäkringspremie preskriberas enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

3 kap.

Pensionsrätt


3 a kap.

Folkpensionens basdel och tilläggsdel

24 §

I folkpension ingår alltid pensionens basdel som utgör 2 676 mark om året.

25 §

I folkpension ingår under nedan i detta kapitel stadgade förutsättningar en tilläggsdel vars fulla belopp utgör 12 504 mark om året i första och 11 856 mark om året i andra kommungruppen.

Uppbär båda makarna folkpension eller uppbär den ena maken folkpension och den andra i lagen om frontmannapension (119/77) avsedd frontmannapension, utgör full tilläggsdel 81 procent av de i 1 mom. stadgade markbeloppen.

Tilläggsdel beviljas enligt den kommungrupp vartill den kommun hör där den försäkrade bor när tilläggsdelen börjar utbetalas.

Statsrådet indelar kommunerna enligt levnadskostnadernas nivå i de två grupper som avses i denna paragraf, för högst sex år åt gången.

Uppbär försäkrad i lagen om invalidpenning (374/51) avsedd invalidpenning, utgör full tilläggsdel 57 procent av den fulla tilläggsdel som nämns i 1 mom. och i de fall som avses i 2 mom. av den där avsedda fulla tilläggsdelen.

25 a §

Begynner ålderdomspension senare än vid ingången av månaden efter pensionsålderns uppnående, höjs basdelen och tilläggsdelen beroende på begynnelsetidpunkten som följer:

vid beräkning av höjningen bestäms pensionerings åldern med en månads noggrannhet; och

pensionen höjs, om den begynner sedan den försäkrade fyllt

65 år, med 0,93 procent för varje månad varmed pensionsåldern överskridits;

66 år, med 11,16 procent och därtill 1,03 procent för varje månad utöver 66 års ålder;

67 år, med 23,52 procent och därtill 1,12 procent för varje månad utöver 67 års ålder;

68 år, med 36,96 procent och därtill 1,41 procent för varje månad utöver 68 års ålder;

69 år, med 53,88 procent och därtill 1,54 procent för varje månad utöver 69 års ålder; och

70 år eller mera, med 72,36 procent.

25 b §

Har försäkrad fyllt 65 år före den 1 december 1984, höjs basdelen med avvikelse från vad i 25 a § är stadgat, om pensionen begynner sedan den försäkrade fyllt:

66 år, med 12,5 procent;

67 år, med 25 procent;

68 år, med 37,5 procent;

69 år, med 50 procent; och

70 år eller mera, med 62,5 procent.

25 c §

Med avvikelse från vad i 25 § 1 och 2 mom. är stadgat utgör full tilläggsdel från den 1 januari 1983 till årets utgång i första kommungruppen 12 000 mark och i andra kommungruppen 11 352 mark om året.

Uppbär båda makarna folkpension, fastställs för dem en gemensam tilläggsdel vars fulla belopp är 60 procent större än ovan nämnda markbelopp. Av den gemensamma tilläggsdelen erhåller vardera maken hälften. Beträffande sådan hälft av tilläggsdel gäller härvid vad som är stadgat om tilläggsdel. Tilläggsdelen för folkpensionstagare vars make uppbär frontmannapension fastställs på samma sätt som om maken skulle uppbära folkpension.

26 §

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas till den försäkrade varaktigt utgående

1) pension och familjepension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande eller på företagar- eller förtroendemannaverksamhet;

2) olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt de olika lagarna om obligatorisk olycksfallsförsäkring;

3) invalidpension och famijepension enligt de olika lagarna om trafikförsäkring;

4) livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/ 48) samt förtidspension enligt lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82); och

5) enligt 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) beviljad generationsväxlingspensions grundbelopp, likväl så att från tilläggsdelens fulla belopp avdrages 50 procent av det belopp varmed summan av de i 1―5 punkterna nämnda förmånerna överstiger 1 460 mark om året.

Vid fastställande av tilläggsdel beaktas likväl inte barntillägg till sådan pension som betalas enligt lag, pensionsstadga eller pensionsreglemente som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) eller enligt lagen om sjömanspensioner (72/56) eller enligt lagen om förtidspension för frontveteraner, inte heller i sista meningen av 5 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare avsedd eller motsvarande pensionshöjning som grundar sig på tiden efter uppnådd 65 års ålder.

Med ovan i 1 mom. avsedda förmåner jämställs på arbets- eller tjänsteförhållande eller företagar- eller förtroendemannaverksamhet grundad pension för försäkrad som fyllt 65 år, till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade skulle gå i pension omedelbart efter det han fyllt 65 år. Beaktas likväl även pensionstid efter uppnådd 65 års ålder såsom intjäningstid för sådan pension, räknas vid fastställande av tilläggsdel sådan pension, till dess den beviljas, såsom inkomst till det belopp varmed den skulle betalas om den försäkrade skulle gå i pension vid 67 års ålder.

Har försäkrad omedelbart före beviljandet av tilläggsdel uppburit i familjepensionslagen (38/ 69) avsedd familjepension som innefattar tilläggsdel eller frontmannapension vid vars bestämmande i 1 mom. avsedd förmån helt eller delvis beaktats såsom årsinkomst, räknas pensionen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte har förändrats. Grunden för förmånens bestämmande anses inte ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner ändrats till ålderdomspension, såvida inte grunderna för pensionens belopp ändrats av denna orsak. Detta moment tillämpas inte på förmån som inte grundar sig på lag eller förordning eller på offentlig pensionsstadga.

26 a §

Utöver vad i 26 § 1 mom. är stadgat beaktas vid fastställande av tilläggsdel under tiden från den 1 januari 1983 till utgången av år 1984, på det sätt som avses i sagda moment, den verkliga årsinkomst som försäkrad enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta. Årsinkomsten ökas med tio procent av det belopp varmed värdet av den försäkrades egendom överstiger 149 250 mark. Är den försäkrade gift, beaktas till utgången av år 1983 vid fastställande av tilläggsdel även hans makes ovan avsedda årsinkomst och därtill tio procent av det belopp varmed värdet av makarnas sammanräknade egendom överstiger 220 890 mark. Har inte annat visats, anses egendom och på dess avkastning beräknad inkomst fördela sig jämnt mellan makarna. Vid beräkning av ovan nämnda egendomsvärden hänförs bostad i eget bruk inte till egendomen.

Som årsinkomst räknas likväl inte:

1) arbetsinkomst;

2) folkpension jämte eventuella tillägg;

3) enligt lagen om frontmannapension utgående frontmannapension jämte eventuella tillägg, ej heller fronttillägg;

4) enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst utgående tilläggsränta och tilläggsförsörjningspension, ej heller extra krigspension eller frontmannapension;

5) andra enligt de olika lagarna om obligatorisk olycksfallsförsäkring utbetalda förmåner än olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension;

6) tilläggsdel till generationsväxlingspension;

7) enligt lagen om avträdelsepension (16/ 74) utbetald avträdelsepension;

8) barnbidrag;

9) enligt lagen om invalidpenning utbetald invalidpenning;

10) enligt lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning;

11) på frivillig försäkring baserad pension som helt bekostats av den försäkrade själv;

12) av statliga eller kommunala medel betalt bostadsbidrag;

13) socialhjälp;

14) underhåll på grund av underhållsskyldighet till följd av äktenskap och i lagen om underhåll för barn (704/75) stadgat underhållsbidrag, ej heller frivilligt underhåll eller understöd på grund av släkt- eller svågerskapsförhållande eller annat med sådant jämförligt förhållande;

15) förmån av bostad som används för eget behov; ej heller

16) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förtjänstförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalas för utbildningstid.

Såsom arbetsinkomst vilken avses i 2 mom. 1 punkten betraktas löneinkomst samt den del av inkomst av affärs- och yrkesverksamhet eller gårdsbruk eller annan förvärvsverksamhet som är att anse såsom skälig ersättning för arbete i ovan avsedd förvärvsverksamhet. Såsom arbetsinkomst anses dagpenning som betalas på grund av arbetslöshet eller härmed jämförbar ersättning för förlorad inkomst samt arbetslöshetsersättning enligt lagen om sysselsättning och dagunderstöd enligt lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor.

Är den försäkrade gift, utgör det i 26 § 1 mom. nämnda beloppet från den 1 januari 1983 till årets utgång 2 330 mark.

27 §

Med avvikelse från vad i 26 och 26 a §§ är stadgat skall på pensionsfall som har inträffat före den 1 juli 1975 grundad

1) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare (468/69);

2) ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension som betalas enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/ 62) eller lagen om sjömanspensioner;

3) generationsväxlingspension som betalas enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, vad grundbeloppet beträffar, samt

4) i 8 § 4 mom. 3―9 punkterna lagen om pension för arbetstagare avsedd ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension till den del den inte överstiger 1/9 procent av den pensionsgrundande lönen för varje månad som har beaktats när pensionen fastställdes, dock inte för flera än 360 månader, vid fastställandet av tilläggsdel räknas som inkomst så, att av summan av de ovan avsedda pensioner eller pensionsdelar som den försäkrade uppbär beaktas högst 16 140 mark om året. I punkt 4 avsedd pension räknas i övrigt i sin helhet som inkomst vid tilläggsdelens fastställande.

Uppbär båda makarna folkpension eller den ena maken folkpension och den andra frontmannapension, utgör det i 1 mom. avsedda beloppet 13 440 mark om året.

Från de i 1 och 2 mom. avsedda markbeloppen avdrages beloppet av den försäkrades övriga på tilläggsdelen inverkande inkomster, och till det sålunda erhållna markbeloppet läggs den del av inkomsterna som överstiger 5 700 mark.

Vad i 1―3 mom. är stadgat tillämpas även när vid fastställandet av tilläggsdel till inkomsten hänförs sådan livränta och försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst som har börjat utbetalas före den 1 januari 1983.

27 a §

Utan hinder av vad i 27 § är stadgat utgör det i paragrafens 1 mom. avsedda markbeloppet från den 1 januari 1983 till årets utgång 15 130 mark. Såvida den försäkrade är gift och hans make inte uppbär folkpension eller frontmannapension, utgör beloppet 16 000 mark. Härvid räknas även till maken utbetald i 27 § 1 och 4 mom. avsedd pension eller pensionsdel såsom inkomst, och annan på tilläggsdelen inverkande inkomst som maken åtnjuter såsom i paragrafens 3 mom. avsett avdrag. Uppbär båda makarna folkpension eller uppbär den ena maken folkpension och den andra frontmannapension, utgör det i 27 § 2 mom. nämnda beloppet 24 200 mark, och dessutom iakttages vad i denna paragraf är sagt om makes inkomst. Är den försäkrade gift, är det belopp som nämns i 27 § 3 mom. 9000 mark.

27 b §

I 27 § 1 mom. avsett pensionsfall anses ha inträffat

1) då försäkrad uppnått till pension berättigande ålder;

2) då försäkrad blivit i så hög grad arbetsoförmögen att han har rätt till pension;

3) då arbetskraftsmyndighets första till arbetslöshetspension berättigande intyg har utfärdats; eller

4) då överlåtelse av brukningsenhet för erhållande av generationsväxldingspension har skett eller i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generationsväxlingspension har meddelats.

Nytt pensionsfall anses lilkväl inte ha inträffat, då arbetslöshetspension har ändrats till invalidpension eller då invalidpension har ändrats till generationsväxlingspension, ej heller då pension har ändrats till ålderdomspension.

28 §

Har gift försäkrad inte gemensamt hushåll med maken, tillämpas vid bestämmande av hans pension vad i denna lag är stadgat om pension för försäkrad som inte är gift.

Lever man och kvinna fortgående tillsammans i samma hushåll utan att ingå äktenskap men under förhållanden av äktenskaplig natur, kan vid bestämmande av deras pensioner tillämpas vad i denna lag är stadgat om makar.

28 a §

Pensions tilläggsdel kan från den 1 januari 1983 till utgången av år 1984 förvägras eller dess belopp minskas, om den försäkrade skänkt bort egendom eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad att det inverkat på hans rätt till pensionens tilläggsdel eller väsentligt påverkat tilläggsdelens storlek. Så förfars endast i det fall att den försäkrade vetat eller hade bort veta att åtgärden kan inverka på tilläggsdelen. Detsamma gäller försäkrad som i ansökan eller anmälan, vilken har gjorts för fastställande av tilläggsdel, uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om inkomst eller förmögenhet vilka inverkar på tilläggsdelen och som av denna orsak uppburit tilläggsdel utan grund eller till ett för stort belopp.

3 b kap.

Tillägg till folkpension

29 §

Lever försäkrads eller hans makes barn som är under 16 år i samma hushåll som den försäkrade eller drar den försäkrade eller hans i samma hushåll boende make på annat sätt försorg om barnets utkomst, utgår pensionen med ett barntillägg vars belopp för varje ovan avsett barn utgör 1 572 mark om året.

Vid tillämpningen av 1 mom. anses som den försäkrades barn även sådant barn utom äktenskapet gentemot vilket den försäkrades underhållsplikt fastställts genom domstols utslag eller vederbörligt avtal. Detsamma gäller fosterbarn vars utkomst den försäkrade eller hans i samma hushåll boende make drar försorg om.

Har båda makarna beviljats folkpension, betalas barntillägg särskilt till vardera maken.

30 §

Uppbär folkpensionstagarens make inte folkpension eller frontmannapension och kan maken, på grund av vården av familjens små barn eller av annat synnerligen tvingande, fortgående skäl som inte beror av denna makes hälsotillstånd, inte anses ha möjlighet att förvärva inkomst genom arbete för egen eller annans räkning, betalas till pensionen ett maketillägg som utgör 2 436 mark om året.

30 a §

Till den som uppbär invaliditets- eller ålderdomspension och vars tillstånd varaktigt har blivit sådant varom stadgas i 22 § 2 mom., betalas ett hjälptillägg. Är han varaktigt i behov av oavbruten vård och tillsyn av annan person, betalas till honom ett vårdtillägg. Utan hinder av vad i detta moment är stadgat betalas hjälptillägg till pensionstagare som fyllt 80 år och vårdtillägg till pensionstagare som fyllt 85 år.

Hjälptillägget utgör 2 436 mark och vårdtillägget 3 588 mark om året.

Beträffande hjälp tillägg och vårdtillägg gäller, såvida inte annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som är stadgat om invaliditetspension.

3 c kap.

Förändringar som påverkar pensionsrätten

31 §

Hjälptillägg och vårdtillägg indrages, då tilläggstagarens tillstånd förändras så, att han inte längre har rätt därtill.

32 §

Har pensionstagare under sex månader utan avbrott bott i kommun hörande till en annan kommungrupp än den kommun enligt vars dyrhetsgrupp hans pensions tilläggsdel betalas, ändras tilläggsdelen räknat från början av följande månad så, att den överensstämmer med den kommungrupp, till vilken den kommun hör som han då bor i.

32 a §

Har de på tilläggsdel inverkande inkomsterna stigit med minst 4 000 mark jämfört med den inkomst enligt vilken tilläggsdelen fastställts, skall tilläggsdelens belopp i motsvarande mån rättas eller tilläggsdelen indragas. Tilläggsdel rättas även på pensionstagarens ansökan, om de inkomster som påverkar tilläggsdelen har undergått sådan förändring som verkar höjande på tilläggsdelen. Har pensionsanstalten kännedom om förutsättningar för höjning av tilläggsdelen, kan höjningen även beviljas utan ansökan.

Har vid fastställande av tilläggsdel beaktats i 26 § 1 mom. avsedd förmån, räknas denna vid nytt fastställande av tilläggsdelen som inkomst till sitt tidigare belopp, likväl med iakttagande av vad som följer av folkpensionernas indexbundenhet. Så skall förfaras om grunderna för förmånens bestämmande inte undergått förändring. Detta moment tillämpas inte på förmån som inte grundar sig på lag eller förordning eller på offentlig pensionsstadga.

Beviljas maken folkpension eller frontmannapension eller indrages denna, skall tilläggsdelens belopp i motsvarande mån rättas eller tilläggsdelen indragas. Härvid tillämpas likväl vad i 1 och 2 mom. är stadgat.

3 d kap.

Övriga förmåner

33 §

Avlider försäkrad som inte uppbär ålderdoms-, invaliditets- eller arbetslöshetspension, betalas till hans make begravningsbidrag. Efterlämnade den försäkrade inte make eller levde den försäkrade och hans make åtskils på grund av hemskillnad eller söndring i äktenskapet eller av annan sådan orsak, betalas begravningsbidraget till dödsboet. Begravningsbidraget utgör 2 221 mark.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas även i det fall att pensionstagare avlider innan basdelen av hans pension förfallit till betalning för den tid av ett år som närmast föregått dödsfallet. Härvid avdrages från begravningsbidraget en tolftedel för varje månad för vilken pensionen förfallit till betalning.


4 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

41 §

Utbetalningen av pension till pensionstagare som vistas utomlands inställs, då pension utbetalts under ett år från utgången av den pensionsperiod under vilken pensionstagaren lämnat landet. Finns det godtagbart skäl till pensionstagarens vistelse utomlands, kan det förordnas att pensionens basdel och, om särskilda skäl talar för det, även att pensionens tilläggsdel samt till pensionen hörande barntillägg, maketillägg samt hjälptillägg eller vårdtillägg även därefter skall betalas för viss tid åt gången.


42 a §

Hjälptillägg och vårdtillägg betalas inte till pensionstagare som åtnjuter fortgående anstaltsvård eller därmed jämförlig vård. Med anstaltsvård eller därmed jämförlig vård avses vård, som innefattar underhåll, på statens, kommuns eller kommunalförbunds sjukhus eller inrättning eller i fall varom stadgas genom förordning på annan vårdanstalt för vars kostnader offentliga medel används, ävensom annorstädes meddelad vård för vilken pensionstagare har intagits genom försorg av kommun eller ovan avsett sjukhus och på dess bekostnad.

42 b §

Åtnjuter pensionstagare i 42 a § avsedd vård, betalas av tilläggsdelen, för den tid som vården varar utöver tre månader, inte den del som i första kommungruppen överstiger 43 procent och i andra kommungruppen 40 procent av den i 25 § 1 mom. nämnda fulla tilläggsdelen och i de fall som avses i samma paragrafs 2 mom. av där avsedd full tilläggsdel. Uppbär pensionstagaren invalidpenning enligt lagen om invalidpenning, inställs utbetalningen av tilläggsdel för ovan nämnda tid helt och hållet.

Utgår till pensionstagare, som åtnjuter i 42 a § avsedd vård, i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) avsett bostadsbidrag, tillämpas 1 mom. inte.

46 §

Genom förordning stadgas om pensionstagares skyldighet att meddela förändring som inträtt i hans arbetsförmåga och övriga förhållanden och som kan inverka på hans rätt till pension eller på utbetalningen av pensionen.


59 §

Pensionsanstaltens fonder utgörs av folkpensionsfonden och sjukförsäkringsfonden. Angående sjukförsäkringsfonden stadgas i sjukförsäkringslagen.


62 §

Staten, kommunerna och pensionsanstalten svarar envar för sin andel av kostnaderna för pensionernas tilläggsdelar. Kommuns andel bestäms enligt den bärkraftsklass den med stöd av lagen om bärkraftsklassificering av kommunerna (665/67) tillhör och utgör i

1 klassen 8,0 procent
2 klassen 10,0 procent
3 klassen 11,5 procent
4 klassen 12,5 procent
5 klassen 14,2 procent
6 klassen 15,4 procent
7 klassen 17,9 procent
8 klassen 21,1 procent
9 klassen 21,9 procent
10 klassen 26,7 procent

av de inom kommunen varje månad utbetalda tilläggsdelarnas sammanlagda belopp, likväl så att kommunens andel dividerad med det antal skattören som påförts vid den föregående år verkställda kommunalbeskattningen inte överstiger ett av statsrådet fastställt maximibelopp. Pensionsanstaltens andel i kostnaderna är högst 74,1 procent av det sammanlagda beloppet utbetalda tilläggsdelar, medan staten svarar för återstoden av kostnaderna för tilläggsdelarna.

64 §

Staten skall senast dagen före utanordningen till pensionsanstalten betala 90 procent av sin uppskattade andel av de tilläggsdelar som skall utbetalas.

67 §

På socialförsäkringskommission ankommer utöver det som annorstädes är stadgat om dess åligganden:

1) att avgöra de ärenden som pensionsanstaltens styrelse överfört på kommissionen i den utsträckning som stadgas genom förordning;

2) att till pensionsanstalten avge utlåtanden om andra frågor som rör pension; samt

3) att fortgående ge akt på pensionstagarnas förhållanden.


67 a §

Utöver vad i 67 § är stadgat om socialförsäkringskommission fastställer kommission med avseende på åren 1983 och 1984 den årsinkomst som läggs till grund för avgörande om rätt till tilläggsdel. Beslut som angår fastställande av årsinkomst skall ofördröjligen delges den försäkrade. Beslutet skall på den försäkrades anhållan underställas pensionsanstalten för granskning. Skriftlig anhållan därom skall inges till lokalhyran i vederbörande försäkringsdistrikt inom 14 dygn från den dag då beslutet delgavs den försäkrade eller hans företrädare.

Beslut av socialförsäkringskommission om årsinkomst skall underställas pensionsanstalten för granskning,

1) om medlem av kommissionen, då han vid dess sammanträde anmäler avvikande åsikt, så yrkar; eller

2) om kommissionen anser att tillämpning av 28 a § kan komma i fråga.

70 §

Pensionsanstalten meddelar verksamhetsföreskrifter för socialförsäkringskommissionerna. Pensionsanstalten skall övervaka socialförsäkringskommissionernas verksamhet med särskild uppmärksamhet fäst vid att enhetliga grunder iakttages vid handläggningen av ärenden inom kommissionerna.

71 §

Anser socialförsäkringskommission att ärende som dragits under dess prövning inte ankommer på den emedan den försäkrade inte är bosatt inom dess verksamhetsområde, skall till pensionsanstalten för avgörande ofördröjligen hänskjutas frågan om på vilken socialförsäkringskommission ärendet ankommer. Ordförande i socialförsäkringskommissionen kan även, redan innan ärendet föredragits i kommissionen, underställa samma fråga pensionsanstalten för avgörande. Pensionsanstalten skall med anledning av underställningen ofördröjligen bestämma att ärendet skall handläggas i den kommission anstalten finner lämplig.

72 §

Pensionsanstalten kan rätta socialförsäkringskommissions beslut. Pensionsanstalten kan även återförvisa ärendet till ny handläggning av socialförsäkringskommissionen.

73 §

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut kan söka ändring däri hos försäkringsdomstolen, såvida beslutet gäller rätt till pension eller fall som namns i 1 mom. 2 punkten.


73 a §

Har prövningsnämnden utfärdat beslut med anledning av besvär som gäller förvägrande eller minskning av tilläggsdel från den 1 januari 1983 till utgången av år 1984 på grund av ovan i 28 a § avsett försvagande av den ekonomiska ställningen eller lämnande av oriktiga uppgifter, kan den försäkrade anföra besvär över detta beslut hos försäkringsdomstolen.

74 a §

Lekmannaledamöterna deltar, utöver vad i lagen om försäkringsdomstolen särskilt är stadgat, i handläggning av ärende, såvida det inte är fråga enbart om pensionens tilläggsdel.

83 §

Statlig, kommunal och annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkrings- och pensionsanstalt samt arbetsgivare är skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, socialförsäkringskommission, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som är nödvändiga för utredande av rätt till pension eller av pensionsbelopp.

Den som beviljar eller utbetalar pension eller livränta är skyldig att i fall om vilka närmare stadgas genom förordning underrätta pensionsanstalten om utfärdade pensionsbeslut och om ändring av pensionsbelopp.


83 a §

I 83 § 1 mom. stadgad skyldighet att lämna uppgifter har även bank och annan penninginrättning i fall där det är fråga om bestämmande av pension under åren 1983 och 1984.

88 §

Pensionsbetalning enligt denna lag avrundas till närmaste fulla belopp i mark så, att beloppet avrundas nedåt om den överskjutande delen understiger 50 penni och uppåt om den överskjutande delen är 50 penni eller mera.

De årliga inkomstbelopp som inverkar vid bestämmande av pension avrundas till närmaste hela tiotal mark så, att avrundning sker nedåt om det överskjutande beloppet understiger fem mark och uppåt om det är fem mark eller mera.

91 a §

Vad annorstädes i lag är stadgat om folkpensionens understödsdel och understödstillägg gäller i tillämpliga delar folkpensionens tilläggsdel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Lagens 25 a § tillämpas endast på sådan försäkrad som fyller 65 år den 1 december

1984 eller därefter.

Understödsdel och understödstillägg som beviljats tidigare omvandlas räknat från den 1 januari 1983 till en i denna lag avsedd tilläggsdel. Såvida pensionsanstalten vid sagda tidpunkt inte förfogar över sådana uppgifter som krävs för fastställande av tilläggsdelen, omvandlas understödsdel och understödstillägg till tilläggsdel på ansökan som skall göras senast den 30 juni 1983.

Tidigare beviljad tilläggsdel omvandlas räknat från den 1 januari 1984 och den 1 januari 1985 till sådan tilläggsdel som motsvarar för sagda tidpunkter gällande stadganden i denna lag.

Skulle tilläggsdel från och med den 1 januari 1983 bli mindre än enligt den tidigare lagen utgående understödsdel och understödstillägg tillsammans, betalas tilläggsdelen till understödsdelens och understödstilläggets sammanlagda belopp. På motsvarande sätt betalas tilläggsdel likväl till sitt tidigare belopp, om den vid omvandling som avses i 4 mom. den 1 januari 1984 eller den 1 januari 1985 skulle bli mindre.

Vad i 5 mom. är stadgat tillämpas inte på sådan minskning av tilläggsdel som föranleds av att makars inkomster och förmögenhet räknat från den 1 januari 1984 beaktas särskilt för vardera maken.

Skall tilläggsdel rättas på grund av förändring i de i denna lags 32 a § avsedda inkomsterna eller familjeförhållandena, bestäms tilläggsdelen enligt de nya stadganden som gäller vid den tidpunkt då rättelsebeslutet träder i kraft. Pensionsdel som utbetalas för att hindra att tilläggsdelen minskar betalas inte därefter. Skulle tilläggsdelens belopp minska, trots att rättelse har gjorts på grund av sådan förändring i de ekonomiska förhållandena som verkar höjande på tilläggsdelen, betalas tilläggsdelen likväl till sitt tidigare belopp.

Skulle tilläggsdel räknat från den 1 januari 1985 bli mindre på grund av att den omvandlas så att den motsvarar den nya lagen, minskas pensionsdel som i enlighet med 5 mom. betalas för att tilläggsdelen inte skall minska, räknat från den 1 januari varje år från och med år 1986 med 20 procent, likväl med minst 20 mark i månaden. Procentsatsen beräknas på pensionsdelens ursprungliga belopp med beaktande av folkpensionernas indexbundenhet. Om avdrag för ränta på skuld, vilket räknat från den 1 januari 1985 slopas i årsinkomsten, sjunker med mera än 20 procent om året eller helt upphör, skall pensionsdel som betalas för att tilläggsdelen inte skall minska beräknas på nytt eller indragas.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 98/81
Socialutsk. bet. 35/81
Stora utsk. bet. 215/81

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.