92/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde

ändras i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 5 § 4 mom., 63 § 1 mom., 129 § 1 mom. och 149 § 1 mom., sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 26 september 1975 (745/75), samt

fogas till förordningen nya 146 c och 146 d §§ samt till 150 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 december 1966 (673/66) och nämnda förordning av den 26 september 1975, ett nytt 4 mom., varvid nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:

5 §

Byggnadsnämnden skall, innan den avgör ansökan, som rör i 42 a § 1 mom. eller 100 a § 1 mom. byggnadslagen avsett tillstånd, inhämta utlåtande av kommunstyrelsen eller av den kommunala myndighet, på vilken avgivandet av utlåtanden i dessa ärenden blivit överfört.

63 §

Byggnadsnämnden skall tillse, att byggande, rivning av byggnad eller del därav, ändring av användningsändamål eller vidtagande av åtgärd som avses i 124 a § byggnadslagen inte sker utan tillstånd, om sådant erfordras.


129 §

Byggnadsnämnden skall tillse, att byggande, rivning av byggnad eller del därav, ändring av användningsändamål eller vidtagande av åtgärd som avses i 124 a § byggnadslagen inte sker utan tillstånd, om sådant erfordras.


146 c §

Då sådan ansökan görs och handläggs, som rör grävning eller sprängning och avser täktverksamhet, och då täktverksamhet inleds, skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 2―6 §§, 7 § 2 mom. samt 8 och 10 §§ marktäktsförordningen (91/82) är stadgat. Inom område med fastställd generalplan samt inom stads-, byggnads- och strandplaneområde skall de utlåtanden som avses i 4―5 §§ marktäktsförordningen likväl inhämtas endast vid behov.

146 d §

Tillstånd till annan än i 146 c § avsedd åtgärd skall sökas skriftligt. I ansökan skall ingå erforderliga uppgifter om sökanden, områdets läge och markägoförhållanden, den åtgärd som man ämnar vidtaga samt övriga uppgifter som erfordras med tanke på ansökningens behandling.

Tillståndsmyndighet kan av sökande fordra även annan utredning, om detta är påkallat med hänsyn till ärendets handläggning.

Om ansökan skall inhämtas erforderliga utlåtanden. Om utlåtande inte avgetts inom två månader efter det begäran om utlåtande avsänts, kan saken avgöras utan ifrågavarande utlåtande.

149 §

Myndighet, som beviljar byggnadslov och i 42 a § 1 mom. eller 100 a § 1 mom. samt i 124 a § byggnadslagen avsett annat tillstånd än sådant, som gäller grävning eller sprängning, äger rätt att på ansökan av byggherren eller den som vidtar åtgärd ge tillstånd till att byggnadsarbetet utförs eller åtgärden vidtages innan beslutet om byggnadslov eller tillstånd vunnit laga kraft, om sökanden ställer godtagbar säkerhet för ersättandet av de ölägenheter. skador och kostnader som kan förorsakas av att beslutet upphävs eller byggnadslovet eller tillståndet ändras. Besvärsmyndigheten kan dock förbjuda verkställigheten av beslutet.


150 §

I 124 a § byggnadslagen avsett tillstånd till annan åtgärd än grävning eller sprängning, som avser täktverksamhet, har förfallit, om åtgärden inte har vidtagits inom tre år.Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1982.

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.