91/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Marktäktsförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde stadgas med stöd av 24 § marktäktslagen av den 24 juli 1981 (555/81):

1 §

Såsom tillstånd eller plan, som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten marktäktslagen, anses:

1) byggnadslov;

2) i lagen om allmänna vägar (243/54) avsedd vägplan;

3) beslut i samband med vägförrättning, som avses i lagen om enskilda vägar (358/62);

4) i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) avsett inlösningstillstånd;

5) i luftfartslagen (595/64) avsett tillstånd för inrättande och drift av allmän eller enskild flygplats;

6) i vattenlagen (264/61) avsett tillstånd för byggande av vattendrag; samt

7) annat tillstånd eller annan plan, som är jämförbar med de ovannämnda.

2 §

Tillstånd till täktverksamhet skall sökas skriftligt. I ansökan skall ingå erforderliga uppgifter om sökanden, områdets markägoförhållanden och den tilltänkta åtgärden samt övriga uppgifter som erfordras med tanke på behandlingen av ansökningen.

Till ansökan skall fogas:

1) utredning om sökandens besittningsrätt till takten eller markägarens skriftliga samtycke till sökande av tillstånd;

2) karta, varav framgår täktområdets läge och gränser; samt

3) täktplan, om sådan enligt 5 § marktäktslagen är av nöden, i fyra exemplar.

Tillståndsmyndighet kan av sökande fordra även annan utredning, om detta är påkallat med hänsyn till ärendets handläggning.

Om tillstånd ansöks av staten, kommun eller kommunalförbund, är i 2 mom. 1 punkten avsedd utredning eller samtycke inte av nöden.

3 §

Till täktplan hör karta över täktområdet, erforderliga tvärsnittsritningar och annat material, söm är av nöden för åskådliggörande av planen, samt beskrivning.

I täktplan skall anges de omständigheter, som avses i 11 § 2 mom. marktäktslagen, och vid behov även de omständigheter som avses i nämnda paragrafs 3 mom.

Närmare anvisningar om uppgörande av täktplan samt om dess innehåll utfärdas av ministeriet för inrikesärendena.

4 §

Kan täktverksamhet medföra i 3 § marktäktslagen avsedda följder i annan kommun eller bör det av andra skäl anses påkallat, skall denna kommuns utlåtande om saken inhämtas.

5 §

Har område, vilket ansökan om tillstånd rör, avsevärd betydelse med hänsyn till den regionala planläggningen, skall berörda regionplansförbunds utlåtande i saken inhämtas. Kan området ha riksomfattande betydelse med hänsyn till rekreationsmålsättningarna eller miljövården, skall ytterligare ministeriets för inrikesärendena utlåtande inhämtas.

Angående inhämtande av utlåtande av vederbörande vattendistrikts vattenbyrå är stadgat i 13 § 1 mom. marktäktslagen och angående inhämtande av jord- och skogsbruksministeriets utlåtande i sagda paragrafs 3 mom.

Utlåtande kan vid behov inhämtas även av andra myndigheter.

6 §

Om utlåtande inte avgivits inom två månader efter det begäran om utlåtande avsänts, kan saken avgöras utan ifrågavarande utlåtande.

7 §

Skall kommunstyrelses beslut enligt 7 §

2 mom. marktäktslagen underställas länsstyrelsen för fastställelse, skall ett omnämnande härom intagas i beslutet.

I täktplan skall göras en anteckning om beviljande av tillstånd och fastställande av tillståndsbeslutet.

8 §

Skall beslut enligt 19 § 1 mom. marktäktslagen utfärdas efter anslag, skall meddelande därom uppsättas på den myndighets anslagstavla, som fattat beslutet.

9 §

Skall beslut om täktverksamhet underställas länsstyrelsen för fastställelse, skall kommunstyrelsen utan dröjsmål tillställa länsstyrelsen ansökningshandlingarna och sitt beslut. Till handlingarna skall fogas utredning om hörandet av grannarna och om av dem framställda anmärkningar samt de utlåtanden som inhämtats i ärendet.

10 §

Innan täktverksamhet inleds skall substanstagaren utmärka det i tillståndet avsedda täktområdet i terrängen och vid behov sätta ut för övervakningen nödvändiga anordningar.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1982.

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.