87/1982

Given i Helsingfors den 5 februari 1982

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till ministeriets för inrikesärendena verksamhetsområde

upphävs i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 94, 104 och 105 §§,

ändras 4 §, 45 § 1 mom., 64 § 2 mom., 102, 103, 106 och 134 §§, 137 § 1 mom., 138 §, 150 § 4 mom. och 156 §,

av dessa lagrum 4 § sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1969 (628/69), 45 § 1 mom., 64 § 2 mom. och 150 § 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 16 december 1966 (673/66), 134 § sådan den lyder i förordning av den 11 juni 1965 (334/65), 137 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 5 november 1976 (877/76) och 138 § sådan den lyder i förordning av den 7 april 1978 (268/78), samt

fogas till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 december 1966, ett nytt 5 mom., till 99 § ett nytt 3 mom., till 130 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 31 oktober 1973 (791/73), ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1―3 mom. blir 2―4 mom., till förordningen nya 134 a―134 d §§ samt till 137 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 5 november 1976, ett nytt 4 mom., som följer:

4 §

Byggnadslov får inte i strid med stadgandet i 5 § byggnadslagen ges för uppförande av nybyggnad, då fråga är om tätbebyggelse på område som inte har gällande stadsplan, byggnadsplan eller strandplan, om inte i 2 mom. av sagda paragraf avsett undantag medgivits. Byggnadslov får likväl beviljas då fråga är om en med nybyggande jämförbar reparation av bostadshus med högst två bostäder eller om ringa tillbyggnad av sådant.

45 §

Såvida annat inte föranleds av 125 § 4 mom., skall i fråga om förslag till tomtindelning äga motsvarande tillämpning vad i 39 § 1 och 2 mom. är stadgat, dock inte vad i 2 mom. är stadgat om meddelande till annan kommun.


64 §

Är tomtgräns oklar, skall den som verkställer förrättningen vid behov underställa saken byggnadsnämnden på sätt därom är särskilt stadgat. Förrättning för utmärkande av byggnads plats skall inställas till dess gränsens rätta sträckning blivit slutligt fastställd.


Fastighetsingenjören kan förordna lantmäteritekniker som är anställd av staden i tjänsteförhållande att fullgöra uppgifter i enlighet med 1 och 4 mom. En förutsättning för förordnandet är likväl att den förordnade har avlagt examen vid teknisk skolas linje för lantmäteriteknik.

99 §

Byggandet av enskilt avlopp samt därtill hörande rengörings- och andra anordningar samt underhållet av dessa ankommer på tomtägaren.

102 §

För plan som angår enskilt avlopp och tillhörande anordningar skall på allmänt avloppsverks verksamhetsområde inhämtas kommunens eller verkets godkännande.

103 §

Då markytans naturliga höjd på tomt ändras eller då sådana åtgärder vidtages som ändrar vattnets naturliga lopp på tomten, är tomtägaren skyldig att tillse att åtgärderna inte orsakar granne avsevärd olägenhet. Försummar tomtägaren sin skyldighet, ankommer det på byggnadsnämnden att förordna om avlägsnande av olägenheten.

Vad i 1 mom. och 99 § 3 mom. är stadgat angående ägare av tomt gäller i tillämpliga delar även ägare av annan till byggnadskvarter hörande mark samt ägare av rekreations-, trafik-, faro- och specialområden.

106 §

Har avtal ingåtts om ersättning som avses i 77 § byggnadslagen, skall staden föra förteckning över obetalda ersättningar.

130 §

Innan byggnadsarbete inleds skall plats och höjdläge för nybyggnad utmärkas på marken genom försorg av byggnadsnämnden eller den myndighet som i instruktion därtill bestämts.


134 §

Vad i 9 kap. samt i 97―98 §§, 99 § 1 mom. och 102―103 §§ är stadgat gäller i tillämpliga delar även byggnadsplaneområde. Även i byggnadsplan kan placering av arbetsrum helt eller delvis under markytan medges.

134 a §

Innan mark som avsatts for byggnadsplaneväg tages i bruk i enlighet med 103 § 1 mom. byggnadslagen, skall byggnadsplanen till nödiga delar utmärkas i terrängen samt utredas av vilka lägenheter det område består som skall utgöra byggnadsplaneväg.

134 b §

Vad i 95 § är stadgat om gaturitning och stadsstyrelse gäller på motsvarande sätt ritning för byggnadsplaneväg och kommunstyrelse.

134 c §

På område som för byggnadsplaneväg tages i kommunens besittning skall verkställas syn, såvida om besittningstagandet inte överenskommits. Synen förrättas av byggnadsnämnden eller av annan i instruktion bestämd myndighet. Angående syneförrättningen skall anmälan göras till sakägarna i den ordning som är stadgad i lagen om delgivning av förvaltningsärenden (232/66).

Innan i 1 mom. avsedd syn förrättas får på området inte vidtagas åtgärder som kan försvåra synen.

134 d §

Vad i 106 § är stadgat om stad gäller beträffande i 108 § 1 och 2 mom. byggnadslagen avsedd ersättning på motsvarande sätt annan kommun.

14 kap.

Stadsplan i landskommun


16 kap.

Byggande på område med glesbebyggelse

137 §

Vad i 77―79, 81―83, 85, 85a, 87, 87 a, 88, 90, 90 a, 120, 121, 123, 126, 127 och 131 §§ samt i tillämpliga delar vad i 80, 84, 97, 102, 122. 124, 125, 128, 129 och 133 §§ är stadgat gäller vid byggande på område för vilket inte har fastställts stadsplan, byggnadsplan eller strandplan.

Finns inte körbar infartsväg till byggnadsplats eller kan byggnadsplatsen nås endast via en i 52 § lagen om allmänna vägar avsedd lantbruksanslutning och behövs enligt nämnda lagrum anslutningstillstånd för att erhålla infartsväg från allmän väg, skall tillståndet fogas till ansökan om byggnadslov.

138 §

Utmärkande av plats och höjdläge för nybyggnad samt besiktningar av byggnadsarbetet skall förrättas i enlighet med vad i beslutet om byggnadslov föreskrivs.

150 §

Då i 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. byggnadslagen avsett undantag medges, skall ministeriet för inrikesärendena och länsstyrelsen samtidigt i sina beslut meddela giltighetstiden för undantaget. Byggnadslov som motsvara det medgivna undantaget skall sökas inom sagda tid. Undantag får inte beviljas för längre tid än två år. Undantag som avser ett större område än en byggnadsplats kan dock föreskrivas att gälla högst fem år.

156 §

Sedan av byggnadsnämnd med stöd av 133 § 3 mom. byggnadslagen fattat beslut om placering av avlopp eller ledning har vunnit laga kraft, skall byggnadsnämnden sända en avskrift av beslutet med tillhörande sakenlig karta till lantmäterikontoret, när det är fråga om område som har införts i jordregistret, och till tomtbokföraren, när det är fråga om tomt som har införts i tomtregistret.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1982.

Helsingfors den 5 februari 1982

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
J. Koikkalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.