51/1982

Given i Helsingfors den 14 januari 1982

Lag om överlastavgift

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För transport av överlast med sådant motordrivet fordon eller sådant fordons släpvagn som avsetts för godsbefordran på väg vilken åsyftas i vägtrafiklagen (267/81) påförs i enlighet med denna lag en överlastavgift som tillfaller staten.

Denna lag tillämpas på transport med traktor och traktorsläpvagn endast då trafiktillstånd enligt stadgandena om yrkesmässig motorfordonstrafik krävs för transporten.

Överlastavgift påförs endast för sådan överlast som trafikövervakare konstaterar omedelbart under pågående transport.

2 §
Betalningsskyldig

Överlastavgift påförs den som vid den tidpunkt då överlasten transporterades var ägare till det för transporten använda fordonet. Har fordonskombination överbelastats, påförs överlastavgiften ägaren till dragfordonet. Är fordonet varaktigt i annans besittning, påförs överlastavgiften dock innehavaren.

Den betalningsskyldige kan bestämmas på grundval av uppgift i motorfordonsregistret, om inte uppgiften visas vara oriktig.

Överlastavgiften påförs transportuppdragsgivaren, för så vitt av honom för fraktsedeln eller annorledes lämnad oriktig uppgift om lastens vikt eller volym lett till att överlast uppkommit.

3 §
Befrielse från betalningsskyldighet

Överlastavgift påförs inte, om den betalningsskyldige förmår göra sannolikt att fordonet vid transport av överlast olovligen hade begagnats av föraren.

4 §
Grunden för avgiften

Överlastavgift fastställs på grundval av den vikt varmed fordons eller fordonskombinations tillåtna total vikt överskrids med mera än 10 procent eller varmed det tillåtna axel- eller boggitrycket överskrids med mera än 25 procent.

Är den sammanlagda överskridningen av axel- eller boggitrycken, till den del den enligt 1 mom. bör beaktas, större än den del av överskridningen av totalvikten som bör beaktas, fastställs överlastavgiften på grundval av den sammanlagda överskridningen.

Då fråga är om på särskilda tillstånd grundad transport, som utförs med större tryck eller vikt än vad som allmänt är tillåtet på väg, fastställs överlastavgiften för hela den del av överskridningen av axel- eller boggitrycket eller av totalvikten, med vilken trycket eller vikten överskrider vad som anges i tillståndet.

5 §
Avgiftens storlek

Överlastavgiften utgör 50 mark för varje i enlighet med 4 § beräknat fullt hundratal kilogram av överskridningen. För varje hundratal kilogram med vilket överlasten överskrider 2 000 kilogram är avgiften likväl 150 mark och för varje hundratal med vilket den överskrider 4 000 kilogram 200 mark.

6 §
Konstaterande av överlast

Överlast konstateras genom vägning av axel- och boggitrycken eller totalvikten. överlast kan konstateras även genom uträknande av lastens vikt på grundval av volymen, enligt fraktsedlarna eller på annat tillförlitligt sätt.

Bestäms största tillåtna last på grundval av lastens volym, konstateras överlast på samma sätt.

7 §
Fortsättande av transport

Har trafikövervakare förbjudit fortsättandet av transport av överlast, men transporten trots förbudet och meddelat betalningsföreläggande fortsätts kan ny överlastavgift påföras enligt prövning av den som påför avgiften.

8 §
Påförande av avgift

Överlastavgift påförs av chefen för det polisdistrikt där överlasten konstaterats (betalningsföreläggande) .

I reglemente för polisdistrikt kan förordnas att betalningsföreläggande i stället för av chefen för polisdistriktet kan utfärdas av annan befattningshavare i distriktet.

I enskilda fall behöver överlastavgift inte påföras eller också kan den avlyftas, om transporten av överlast har berott på ouppmärksamhet som är ursäktlig med beaktande av förhållandena eller på någon annan därmed jämförbar särskild orsak.

9 §
Anmälan om överlast

Då trafikövervakare konstaterat överlast för vilken kan påföras överlastavgift, skall han omedelbart skriftligen anmäla detta till vederbörande polisdistrikt för påförande av överlastavgift. Samtidigt skall fordonets förare ges en avskrift av anmälningen.

10 §
Förbud mot att föra utländskt fordon ur landet

Har i fordon som är registrerat utomlands konstaterats överlast för vilken överlastavgift skall påföras, får fordonet inte föras ur landet förrän överlastavgiften betalts. Den som påför avgiften kan likväl tillåta att fordonet förs ur landet, om godtagbar säkerhet ställts för betalningen av överlastavgiften.

Då trafikövervakare konstaterat överlast i fordon som avses i 1 mom., skall fordonet under hans övervakning flyttas till närmaste, av polisen eller av tullmyndighet övervakade plats, tills överlastavgiften är betald. Såvida föraren vägrar flytta fordonet, skall övervakaren sörja för flyttningen. Vid behov får polis- eller tullmyndighet omhändertaga sådant fordons igenkänningsmärken.

I fråga om ovan i denna paragraf avsedda åtgärder angående fordon som ägs av främmande stat gäller vad som är stadgat i lagen om i Finland befintlig, vänskapligt sinnad stat tillhörig egendoms beläggande med kvarstad och ställande under förbud att säljas eller förskingras (144/21).

11 §
Konstaterande av överlast vid tullanstalt

Konstateras vid tullanstalt att fordon som kommer till landet har överlast för vilken enligt denna lag borde påföras överlastavgift, skall fordonet förhindras att komma in i landet till dess överlasten avlägsnats från fordonet.

Konstateras överlast i fordon som anlänt till tullanstalt för att föras ur landet, ankommer det på tullanstalten att fullgöra de uppgifter som enligt 9 och 10 §§ åligger trafikövervakare.

12 §
Hörande av betalningsskyldig

Betalningsskyldig som vistas i Finland och vars uppehållsort är känd skall innan betalningsföreläggande utfärdas skriftligen beredas tillfälle att avge förklaring inom viss tid som inte får vara kortare än två veckor.

13 §
Betalningstid

Överlastavgift skall betalas inom en tid av sex månader efter det betalningsföreläggandet utfärdades.

Betalas överlastavgift ej inom den i 1 mom. stadgade tiden, uppbärs hos den som försummat betalningen en dröjsmålsränta som beräknas enligt de grunder som är stadgade i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76).

14 §
Ansvaret för delägare i samfund och företrädare för utlänning

Delägare i öppet bolag och personligen ansvarig bolagsman i kommanditbolag svarar för betalningen av överlastavgift som påförts bolaget. Samma ansvar har delägare i dödsbo för överlastavgift som påförts boet.

För betalningen av överlastavgift som påförts person som inte är bosatt i Finland samt utländska samfund, anstalter och stiftelser svarar dessas representanter i Finland.

15 §
Ändringssökande och verkställighet

Angående sökande av ändring i beslut om påförande av överlastavgift gäller vad som är stadgat i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Betalningsföreläggande verkställs utan dom eller utslag med iakttagande av vad som är stadgat i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

16 §
Transportuppdragsgivares ersättningsansvar

Trafikidkare som betalt överlastavgift är berättigad att helt eller delvis återfå avgiftens belopp av transportuppdragsgivaren, såvida dennes åtgärd lett till att överlast transporterats.

17 §
Förares ersättningsansvar

Fordonsförare kan förpliktas att helt eller delvis ersätta den betalningsskyldige för överlastavgiften endast om föraren uppsåtligen i strid med den betalningsskyldiges anvisningar har transporterat överlast eller avvikit från den rutt längs vilken lasten skulle ha fått transporteras. överenskommelse, bestämmelse i tjänstereglemente eller annan därmed jämförlig bestämmelse genom vilken förarens ersättningsansvar utvidgas är ogiltig.

18 §
Straffrättsliga påföljder

För transport av överlast stadgas straff i vägtrafiklagen.

Den ekonomiska fördelen av transport av överlast döms inte förbruten till staten, såvida för samma handling påförs överlastavgift.

19 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

20 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

Regeringens proposition 20/81
Trafikutsk. bet. 3/81
Stora utsk. bet. 203/81

Helsingfors den 14 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.