31/1982

Given i Helsingfors den 14 januari 1982

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner 10 a §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 10 december 1971 och den 18 juli 1975 (851/71 och 568/75), samt

ändras 12 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 28 mars 1980 (234/80), som följer:

12 §

Pensionens maximibelopp beräknas så, att till pension som utgår enligt denna lag fogas

för varje barn som inte har fyllt 16 år i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg enligt den i 27 § folkpensionslagen avsedda andra kommungruppen,

i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd grundpension, med beaktande av det avdrag som skall göras från pensionen på grund av andra pensioner och betalningar som tillkommer förmånstagaren, pension i enlighet med denna lag likväl oförändrad, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., och

i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd pension, livränta eller ersättning, med de undantag som är stadgade i nämnda paragrafs 6 mom.,

och om dessa tillsammans eller, såvida sådana betalningar inte finns, pension som utgår enligt denna lag överstiger samordningsgränsen, avdrages den överskjutande delen från pension som utgår enligt denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1982. Den tillämpas på pension vilken grundar sig på pensionsfall som inträffar medan lagen är i kraft.

Regeringens proposition 177/81
Stora utsk; bet. 178/81
Socialutsk. bet. 33/81

Helsingfors den 14 januari 1982

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Mauno Forsman Nr 32

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.