1050/1981

Given i Helsingfors den 30 december 1981

Förordning angående ändring av förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift (940/78) 6 § 1 och 2 mom., 7 och 8 §§ samt

fogas till förordningen en ny 8 a §, som följer:

6 §

Om registrerad arbetsgivare eller, i fråga om sjömansinkomst, redare eller hans representant, har erlagt socialskyddsavgift utan grund eller till för högt belopp, är han berättigad att rätta felet i samband med senare inbetalning av socialskyddsavgift. Rättelse görs genom att socialskyddsavgift som erlagts utan grund eller till för högt belopp avdras från socialskyddsavgift som skall erläggas senare. Rättelse skall göras senast i samband med inbetalning av socialskyddsavgift som hänför sig till lön för det kalenderår, som följer efter det år då den felaktiga avgiften erlagts.

Registrerad arbetsgivare, som från betalning av socialskyddsavgift avdrar socialskyddsavgift som tidigare erlagts utan grund eller till för högt belopp skall till länsskatteverket insända utredning över det avdrag som gjorts. Utredningen skall insändas till länsskatteverket inom den tid som nämns i 5 § 1 mom. lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift, med användande av den anmälan om tilläggsuppgift som är fogad till registrerad arbetsgivares inbetalningskort.


7 §

Registrerad arbetsgivare samt i fråga om sjömansinkomst, redare eller hans representant, till vilka med stöd av sjukförsäkringslagen har erlagts dag- eller moderskapspenning eller dagpenning enligt obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, får rätta den socialskyddsavgift de erlagt för den del av lönen som motsvarar nämnda dag- eller moderskapspenning. Rättelse görs genom att den del av socialskyddsavgiften som motsvarar dag- eller moderskapspenningen avdras från socialskyddsavgift som erläggs senare. Rättelse skall göras senast under det kalenderår, som närmast följer efter det år då dag- eller moderskapspenning utbetalats till arbetsgivaren. Vid rättelse skall iakttagas vad i 6 § 3 mom. är stadgat. Registrerad arbetsgivare skall dessutom till länsskatteverket insända utredning över de avdrag som gjorts och de dag- och moderskapspenningar som legat till grund för dessa, på sätt som stadgas i 6 § 2 mom.


8 §

Arbetsgivare skall ansöka om att återfå arbetsgivares socialskyddsavgift som erlagts utan grund eller till för högt belopp och som inte kan rättas på det sätt som avses i 6 och 7 §§, av det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde hans hemkommun är belägen, eller om socialskyddsavgift har erlagts på grundval av lön som skall betraktas som sjömansinkomst, av länsskatteverket i Nylands län.

8 a §

Länsskatteverk skall rätta beslut som det utfärdat med stöd av 8 §, om däri har skett ett räknefel eller därmed jämförbart misstag eller om återbäring annars konstateras helt eller delvis sakna grund.

Vid rättelse av beslut iakttas i tillämpliga delar vad som är stadgat om rättelse av debitering som avses i 27 § lagen om förskottsuppbörd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 30 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.