1049/1981

Given i Helsingfors den 30 december 1981

Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets förvaltningsområde

ändras i förordningen den 1 december 1978 om förskottsuppbörd (904/78) 7 §, 37 § och 38 § 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i förordning av den 28 december 1979 (1055/79) och 38 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 19 december 1980 (852/80), samt

fogas till 44 a §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 19 december 1980, ett nytt 3 mom., som följer:

7 §

Erhåller skattskyldig sådan lön eller sådan i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation, på vilken innehållning skall verkställas enligt i skatteboken antecknad innehållningskod, bör han i god tid före utbetalningen av lön eller annan prestationen ingiva skatteboken till arbetsgivaren eller annan innehållningsskyldig, om inte skattestyrelsen annat bestämmer. Arbetsgivaren eller annan innehållningsskyldig skall uppbevara skatteboken.

Skattskyldig som erhåller lön eller i 5 § lagen om förskottsuppbörd avsedd prestation av två eller flere utbetalare skall ingiva skatteboken till den arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig som verkställer innehållning enligt innehållningskoden. Uppgifter om förskottsinnehållning i de fall som avses i 13 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd ges på samma sätt till den arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig vilken verkställer innehållning enligt innehållningskod.

37 §

Stadgandena i detta kapitel om lön, arbetsgivare och löntagare äger om ej annat stadgas, motsvarande tillämpning på prestationer som avses i 5 § och 6 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd samt på utbetalare och mottagare av dessa prestationer.

38 §

Förskottsinnehållning skall dock inte verkställas till den del det sammanlagda beloppet av dividender och räntor som betalas till fysisk person eller inhemskt dödsbo ej under samma kalenderår överskrider maximibeloppet av det för skatteåret stadgade förmögenhetsinkomstavdraget. På den del av utbetalad dividend eller ränta som överskrider detta belopp verkställs förskottsinnehållning enligt procenttal som avses i 1 mom. Förutsättning för att förskottsinnehållning inte skall verkställas är, att mottagaren av dividend eller ränta för utbetalaren företer av skattebyrån utfärdat bevis (dividendskattebok). Dividendskattebok företes då dividend eller ränta lyfts, i fråga om dividend dock senast inom en månad efter det att det blivit möjligt för vederbörande att lyfta dividenden.


44 a §

Utbetalare av dividend eller ränta, som är berättigad att göra anteckning om dividend eller ränta i dividend- eller ränteinnehållningsbevis i stället för i dividendskattebok, får efter skatteårets utgång förstöra dividendskatteboken, om inte annan utbetalare av dividend eller ränta har gjort anteckning i den.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 30 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.