1007/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 5 § 1 och 2 mom. samt 1 mom. 6 punkten under rubriken Bevis i 10 §,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juni 1971 (492/71), 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 november 1972 (734/72) och 1 mom. 6 punkten under rubriken Bevis i 10 § sådan den lyder i lag av den 19 december 1980 (851/80),

ändras den fjärde gruppen av myndigheter i 4 §, 1 mom. 4 och 5 punkterna under rubriken Bevis, rubriken Mutsedel och 1 mom. under rubriken Utdrag ur motorfordonsregistret i 10 § samt 65 b och 101 §§,

av dessa lagrum den fjärde gruppen av myndigheter i 4 § sådan den är i lag av den 30 mars 1973 (273/73), 1 mom. 4 och 5 punkterna under rubriken Bevis, rubriken Mutsedel och 1 mom. under rubriken Utdrag ur motorfordonsregistret i 10 § sådana de lyder i nämnda lag av den 19 december 1980, och 65 b § sådan den lyder ändrad genom lag av den 20 december 1968 (670/68) och genom nämnda lag av den 19 december 1980, samt

fogas till 12 § 1 mom. nya 58 och 59 punkter samt till lagen nya 100 c, 100 d, 101 a och 101 b §§ som följer:

4 §

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, länsman, biträdande länsman, tullanstalt, lantmäterikontor, lantmäteribyrå, forststyrelsens distriktskontor och vattendistrikts vattenbyrå.


10 §

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skall såvitt de inte är befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Bevis, som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas myndighet företedd handling:


4) intyg över vilka som är berättigade att teckna trafikförsäkringsföreningens, sjömanspensionskassans, pensionisskyddscentralens, arbetspensionskassans och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts namn 10 mark;

5) legitimationsbevis 10 mark.


Mutsedel, enligt den myndighets prövning som beviljar tillståndet minst 300 mark och högst 1 000 mark, eller, då sådan utges till utlänning eller utländsk sammanslutning, eller till sådan finsk sammanslutning vars rätt att äga och besitta fast egendom är beroende av prövning, minst 3 000 mark och högst 5 000 mark.


Utdrag ur motorfordonsregistret, utfärdat av bilregistercentralen eller polisinrättningen i Helsingfors:

1) då motorfordon registrerats och utdraget gäller bil eller motorcykel med en vikt av över 50 'kilogram, 50 mark och då utdraget gäller annat motorfordon eller släpvagn, 30 mark;

2) då anteckning i registret ändrats, 30 mark.


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


58) tillståndsbevis för inresa till visst gränsområde av riket eller till annat särskilt bestämt område eller för vistelse eller färdsel där.

59) intyg, som gäller tillfällig användning av motorfordons igenkänningsmärken, samt på grund av överföring av äganderätten till motorfordon utfärdat interimskvitto åt den nya ägaren eller innehavaren.


65 b §

För sådan rätt att utskänka andra alkoholdrycker än mellanöl som beviljats av alkoholbolaget skall för varje kalenderår erläggas stämpelskatt enligt arten och omfattningen av den beviljade utskänkningsrätten och den med stöd därav bedrivna affärsrörelsen samt giltighetstiden för utskänkningsrätten minst 50 och högst 1 000 mark. För tillfällig utskänkningsrätt som beviljats för högst en månad är stämpelskatten 50 mark.

Stämpelskatten fastställs av utskänkningsskattenämnden, som tillsätts av statsrådet. Angående nämndens mandattid, sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

Innan utskänkningen inleds skall årligen för polisen på utskänkningsorten företes utredning över erlagd stämpelskatt.

Ändring i utskänkningsskattenämndens beslut söks på sätt som stadgats i 92 § lagen angående stämpelskatt.

100 c §

För väckande av åtal för brott mot lagen angående stämpelskatt eller mot stadgandena om tillämpning av lagen angående stämpelskatt, för skatteuppbörd eller för fastställande av skatt som tillkommer staten eller kommun eller för prövning av besvär angående påförd stämpelskatt skall till skattemyndigheterna inkomna uppgifter eller handlingar ställas till vederbörande myndigheters förfogande. Föreligger i 12 § lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59) stadgade förutsättningar, skall till skattemyndigheterna inkomna handlingar samt av dem framgående uppgifter ställas till häktningsberättigad myndighets förfogande även för utredning av annat brott än skattebrott.

Make eller avliden makes rättsinnehavare samt av domstol eller domare förordnad boutredningsman och skiftesman har rätt att erhålla för verkställande av avvittring eller arvskifte behövliga uppgifter ur de handlingar som inkommit till skattemyndigheterna.

Skattestyrelsen kan förordna att stämpelskattenotor eller av dem framgående uppgifter för statistiska undersökningar eller utredningar eller vetenskaplig forskning eller utredning skall göras tillgängliga för myndighet eller person som utför sådan undersökning eller bedriver sådan forskning.

Av skattemyndigheterna med stöd av denna paragraf erhållna uppgifter får användas endast för det ändamål för vilket de lämnats. Uppgifterna få ej lämnas vidare, såvida annat inte är stadgat eller så bestämts då uppgifterna lämnades.

100 d §

Den som i tjänsten eller offentlig syssla eller i fall som avses i 100 c § genom uppgifter eller handlingar som lämnats för beskattning, har fått vetskap om annans personliga förhållanden, ekonomiska ställning eller yrkes- eller affärshemlighet, får inte för utomstående olovligen yppa eller till sin enskilda fördel nyttja de uppgifter han på detta sätt erhållit.

101 §

Bryter annan än vederbörande tjänsteman på annat sätt än i 100 eller 101 b § är sagt mot stadgandena i denna lag eller mot föreskrifter som utfärdats rörande tillämpningen av dem, skall han dömas till böter. Han kan också förpliktas att vid vite eller äventyr av fängelse fullgöra sin skyldighet eller, om detta ej längre är möjligt, att till staten ersätta det belopp som inte erlagts i stämpelskatt.

101 a §

Yppar beskattnings- eller annan tjänsteman i uppdrag som enligt denna lag ankommer på honom till hans kännedom härvid kommen omständighet som bör hållas hemlig, eller nyttjar han sådan uppgift till sin enskilda fördel, skall han straffas såsom i 40 kap. straff lagen är stadgat.

Såsom i denna paragraf avsedd tjänsteman anses likaså den som förordnas att även tillfälligt biträda vid beskattningen.

101 b §

Yppar annan än i 101 a § avsedd person olovligen vad han med stöd av 100 d § är skyldig att hemlighålla eller nyttjar han sådan uppgift till sin enskilda fördel, skall han dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 189/81
Statsutsk. bet. 91/81
Stora utsk. bet. 199/81

Helsingfors den 23 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.