974/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag angående ändring av 3 § lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff, sådant det lyder i lag av den 17 januari 1969 (31/69), som följer:

3 §

Detsamma gäller då staten, Finlands Bank, Postbanken eller folkpensionsanstalten tilldömts ersättning i brottmål eller staten i annat mål, i vilket allmän åklagare uppträtt på tjänstens vägnar, eller med stöd av stadgandena om hörande av vittne eller sakkunnig, fri rättegång eller inställande av person inför rätten eller motsvarande stadganden, vilka avser ersättning för kostnader som betalts av statens medel. I enlighet med denna lag skall likaså hos den som är ansvarig för skada uppbäras i lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) avsedd ersättning som grundar sig på statens regressrätt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 212/81
Andra lagutsk. bet. 5/81
Stora utsk. bet. 208/81

Helsingfors den 23 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.