973/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag angående ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) 20 och 21 §§,

ändras 3, 5 och 15 §§, 19 § 2 mom., 23 §. 26 § 1 mom. och 27 § samt

fogas till 19 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Från ersättning som utges enligt denna lag skall avdragas vad den till ersättning berättigade på grund av samma skada erhållit eller uppenbart har rätt att erhålla med stöd av annan lag. Har sökanden på grund av arbetsoförmåga rätt att uppbära även i sjukförsäkringslagen (364/63) avsedd dagpenning, utges till honom likväl primärt i denna lag avsedd ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle.

Ersättning som utges på grundval av försäkring skall avdragas vid ersättande av sakskador.

Skadestånd som skall betalas av gärningsmannen skall avdragas endast till den del sådant betalts.

5 §

Till den som lidit personskada utges ersättning:

1) för sjukvårdskostnader och andra av skadan förorsakade utgifter samt för lyte eller annat varaktigt men, samt

2) för minskning i inkomst eller uppehälle, dock högst skillnaden mellan det tiodubbla beloppet av den minimidagpenning som utan barnförhöjning utgår med stöd av sjukförsäkringslagen samt den inkomst eller det underhåll som för samma tid eventuellt tillkommer den skadelidande.

15 §

Ersättning skall sökas skriftligen hos olycksfallsverket inom två år efter det sökanden erhöll kännedom om brottet, likväl senast fem år efter det brottet begicks. Av särskilt skäl kan olycksfallsverket upptaga även en senare gjord ansökan till prövning.

19 §

Fordran som grundar sig på statens regressrätt indrivs i den ordning som är stadgad i lagen om verkställighet av bötesstraff (318/ 63). Indrivning får inte ske förrän det domstolsutslag genom vilket den för skadan ansvarige förpliktats betala skadestånd vunnit laga kraft. Om beviljande av befrielse eller lättnad från skyldighet att utge en enligt denna lag staten tillkommande ersättning gäller dessutom vad i lagen om avgiftsbefrielse (529/80) år stadgat.

Olycksfallsverket företräder staten i ärenden som rör utövande av statens regressrätt.

23 §

Har ersättning betalts utan grund eller till ett för stort belopp, skall olycksfallsverket efter att ha hört ersättningstagaren ålägga honom att återbetala ersättningen. Från återindrivning kan avstås, om indrivningen vore oskälig eller det belopp som skall indrivas är ringa och det inte har berott på svikligt förfarande av sökanden eller hans företrädare att ersättning beviljats eller utbetalts.

Beslut om indrivning skall fattas inom tre år från det ersättningen betalades. Beslut kan även fattas senare, om det befinns att sökanden eller hans företrädare har handlat svikligt i saken.

Laga kraft vunnet beslut av olycksfallsverket i ärende som rör indrivning kan verkställas såsom laga kraft vunnen dom.

Ersättning som betalts utan grund får in drivas även sålunda, att den avdrages från framtida ersättningsbelopp. Av varje ersättningsrat får likväl inte utan ersättningstagarens samtycke avdragas mer än en sjättedel.

26 §

I beslut som olycksfallsverket meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas hos försäkringsdomstolen genom besvär mom 30 dagar räknat. från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet. Angående besvär gäller i övrigt vad i lagen om ändringssökande i förvaltnings- ärenden (154/50) är stadgat. Besvär får likväl inte anföras över beslut som olycksfallsverket meddelat med stöd av 17 § 3 mom. eller 24 §.


27 §

Grundat sig ett med stöd av denna lag givet, laga kraft vunnet utslag eller beslut på felaktig eller bristfällig utredning eller är utslager eller beslutet uppenbart inte lagenligt, kan forsäkringsdomstolen på framställning av olycksfallsverket, efter att ha hört vederbörande eller på ansökan av den som ärendet angår, undanröja utslaget eller beslutet och upptaga ärendet till ny behandling eller förordna att olycksfallsverket ånyo skall upptaga ärendet till behandling. Efter att ha gjort ovan nämnd framställning kan olycksfallsverket, till dess ärendet ånyo avgjorts, interimistiskt inställa utbetalandet av ersättning eller betala denna till det belopp som avses i framställningen.

Utan hinder av tidigare beslut kan även olycksfallsverket upptaga ärendet till ny behandling då fråga är om beviljande av förvägrad förmån eller ökande av beviljad förmån.

Om extraordinätt ändringssökande gäller dessutom vad i 31 kap. rättegångsbalken är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Stadgandena i 3 § 1 mom. samt 5 § av denna lag skall tillämpas även i det fall att brottet blivit begånget före denna lags ikraftträdande, om inte olycksfallsverket före denna lags ikraftträdande fattat slutligt avgörande i ärendet.

Har den tid som stadgats för sökande av ersättning inte löpt ut före denna lags ikraftträdande, skall stadgandena i denna lags 15 § tillämpas. Har den för sökande av ersättning stadgade tiden löpt ut redan före denna lags ikraftträdande, kan ersättning med stöd av stadgandena i denna lag sökas endast i det fall att i 15 § avsett särskilt skäl föreligger.

Har verkställigheten av beslut om utövande av regressrätt framskjutits före denna lags ikraftträdande, skall beslutet sedan den däri fastställda tiden löpt ut verkställas i den ordning som är stadgad i 19 § 2 mom. av denna lag. Är utsökning som förrättas för verkställande av beslut om utövande av regressrätt anhängigt då denna lag träder i kraft, kan utsökningen fortgå utan hinder av stadgandena i denna lag.

Stadgandena i 23 och 27 §§ av denna lag skall tillämpas också på beslut som meddelats före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 212/81
Andra lagutsk. bet. 5/81
Störa utsk. bet. 208/81

Helsingfors den 25 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.