972/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag angående ändring av lagen om parkeringsbot

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot (248/70) 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 11 § som följer:

4 §

Förare av fordon är skyldig att vid anfordran styrka sin identitet för parkeringsövervakaren eller hans biträde. Föraren är även skyldig att stanna fordonet på tecken av parkeringsövervakaren eller hans biträde samt att iakttaga annat tecken eller annan uppmaning som denne ger vid fullgörandet av sin övervakningsuppgift. På fordon som används vid parkeringsövervakning tillämpas vad i 48 § 4 mom. vägtrafiklagen (267/81) är stadgat om fordon som används vid trafikövervakning.

7 §

Parkeringsboten utgör oberoende av felets art trettio mark, dock så, att ministeriet för inrikesärendena har befogenhet att höja botens belopp till högst etthundra mark, då detta av trafikmässiga skäl anses påkallat. Förhöjningen kan även avse kommun eller visst område i kommun.


11 §

Rätten att uppbära parkeringsbot har förfallit, om inte betalningsföreläggande delgivits inom sex månader från den dag parkeringsfelet begicks.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

De i 7 § 1 mom. avsedda åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 211/81
Trafikutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 172/81

Helsingfors den 23 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.