971/1981

Given i Helsingfors den 23 december 1981

Lag angående ändring av 7 a § lagen om högsta domstolen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 7 a § lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 2 februari 1979 (106/79), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., som följer;

7a §

Besvär över försäkringsdomstolens utslag kan handläggas och avgöras på avdelning med tre medlemmar. Ärendet skall dock för avgörande hänskjutas till fulltalig avdelning, om inte medlemmarna av avdelningen efter föredragningen är eniga om avgörandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Lagen tillämpas likväl inte på de olycksfallsförsäkringsärenden i vilka försäkringsanstaltens beslut givits efter den 31 december 1981.

Regeringens proposition 224/81
Lagutsk. bet. 10/81
Stora utsk. bet. 179/81

Helsingfors den 23 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.