953/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag angående ändring av lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1974 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (998/ 74) 2 § 2 mom., 4 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 4 punkten, 9 § och 10 § 2 mom. samt

fogas till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Statsbidrag beviljas av riksarkivet.


4 §

Förutsättningar för erhållande av statsbidrag är:

1) att i arkivets verksamhet följs denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser samt riksarkivets anvisningar angående arkivets medelsförvaltning och tillsynen över den samt angående arkivvården;


5 §

I statsbidrag beviljas 80 procent av följande faktiska och godtagbara utgifter för handhavandet av ovan i 1 § nämnda uppgifter:


4) försäkringspremier som gäller arkivets försäkringsskydd;


9 §

Arkiv som åtnjuter statsbidrag är i fråga om förvaltningen av medel och arkivvården underställt riksarkivets tillsyn och kontroll.

10 §

Vad i 1 mom. är stadgat gäller i tillämpliga delar arkiv som uppbär statsbidrag enligt prövning, i enlighet med vad riksarkivet vid beviljandet av statsbidraget bestämmer.

14 §

Undervisningsministeriet kan för riksarkivet utfärda allmänna föreskrifter om beviljande av och tillsyn över statsbidrag som avses i denna lag samt allmänna anvisningar om när i 5 § avsedda kostnader skall betraktas som godtagbara.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 221/81
Kulturutsk. bet. 15/81
Stora utsk. bet. 169/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Kalevi Kivistö Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.