935/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag angående ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 december 1974 om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (1086/74) 1―3 §§, 4 § 1 mom. 2 punkten, 5 §, mellanrubriken före 12 §, 12 § 1 och 2 mom., 13 § 1 och 4 mom. samt 14 §,

av nämnda lagrum 3 §, 4 § 1 mom. 2 punkten, 12 § 1 och 2 mom. och 13 § 4 mom. sådana de lyder i lag av den 16 februari 1979 (184/79), samt

fogas till lagen nya 12 a och 12 b §§ samt före envar av dem en ny mellanrubrik som följer:

Allmänna stadganden
1 §

För att trygga och förbättra tillgången till detaljhandelns service i glesbygder samt för att höja dess servicenivå kan finansieringsstöd beviljas såsom i denna lag stadgas.

Finansieringsstöd beviljas som räntestöd, investeringsbidrag, verksamhetsstöd och varutransportstöd.

I denna lag avsedd kredit för vilken beviljas räntestöd benämns räntestödskredit för handeln.

2 §

I statsförslaget fastställs maximibeloppet av de räntestödskrediter för handeln och de investeringsbidrag som får beviljas under året.

3 §

Räntestöd och finansieringsstöd kan beviljas:

1) för anskaffning av anläggningstillgångar som behövs för dagligvarubutik,

2) för utförande av nybyggnads-, reparations- och ändringsarbeten i fråga om dagligvarubutik, eller

3) för anskaffning av butiksbil eller -båt samt för grundreparation av sådan och för renovering av dess försäljningsutrymmen.

För att förhindra en betydande minskning i tillgången till butiksservice kan näringsidkare beviljas verksamhetsstöd för upprätthållande av dagligvarubutik.

För att trygga tillgången till butiksservice för de invånare inom en butiks verkningsområde för vilka denna service annars vore svåråtkomlig kan näringsidkare beviljas varutransportstöd.

4 §

Beviljandet av finansieringsstöd förutsätter,


2) att den fasta butik, den butiksbil eller den butiksbåt, för vilken räntestöd eller investeringsbidrag söks, beräknas ha förutsättningar för verksamhet under minst fem år och


Räntestödskredit för handeln
5 §

Räntestöd kan beviljas för kredit som utgör högst 70 procent av totalbeloppet i det godtagbara kostnadsförslaget för en i 3 § avsedd investering i anläggningstillgångar.

Investeringsbidrag
12 §

Handels- och industriministeriet kan i investeringsbidrag bevilja högst 30 procent av totalbeloppet i det godtagbara kostnadsförslaget för sådan investering i anläggningstillgångar som avses i 3 §. Av särskilda skäl kan dock investeringsbidraget uppgå till högst 50 procent, om räntestöd inte beviljas för samma projekt.

Investeringsbidrag som beviljas för anskaffning av butiksbil eller -båt samt för grundreparation av sådan eller för renovering av dess försäljningsutrymmen kan utgöra högst 20 procent av det godtagbara kostnadsförslagets totalbelopp. Av särskilda skäl kan investeringsbidraget dock utgöra högst 30 procent.


Verksamhetsstöd
12 a §

Verksamhetsstöd kan beviljas av statens medel inom ramen för statsförslaget. Verksamhetsstödet beviljas av handels- och industriministeriet.

Närmare stadganden om verksamhetsstödets belopp samt om förutsättningarna och villkoren för beviljande av verksamhetsstöd utfärdas genom förordning.

Varutransportstöd
12 b §

Varutransportstöd kan beviljas av statens medel inom ramen för statsförslaget. Stödet beviljas av handels- och industriministeriet.

Närmare stadganden om förutsättningarna och villkoren för beviljande av varutransportstöd utfärdas genom förordning.

Särskilda stadganden
13 §

Tillsyn över räntestödskrediterna och finansieringsstödet utövas av handels- och industriministeriet.


Den som erhållit finansieringsstöd är skyldig att till handels- och industriministeriet samt till kreditinrättningen lämna de uppgifter som behövs för övervakningen. Kreditinrättningen och den som erhållit finansieringsstöd är skyldiga att lämna ministeriet de uppgifter som behövs för övervakande av att kreditvillkoren iakttages, för konstaterande av de verkningar som de med hjälp av räntestödskredit eller investeringsbidrag genomförda investeringarna haft samt för tillsynen över verksamhetsstödet och varutransportstödet. Ministeriet kan för utredande av dessa omständigheter verkställa granskning av verksamheten hos den som erhållit finansieringsstöd.

14 §

Överlåts med hjälp av räntestödskredit för handeln eller investeringsbidrag anskaffade anläggningstillgångar helt eller delvis eller överlåts företag eller väsentlig del av sådant till annan, kan handels- och industriministeriet på ansökan godkänna att räntestödskrediten för handeln eller investeringsbidraget helt. eller delvis överförs på den till vilken överlåtelsen skett.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder, sådan den lyder ändrad genom denna lag, tillämpas på ansökningar om finansieringsstöd i fråga om vilka handels- och industriministeriet besluter under åren 1982―1989. Investering som skall genomföras med hjälp av räntestödskredit för handeln eller investeringsbidrag skall inledas senast år 1990.

Regeringens proposition 193/81
Statsutsk. bet. 79/81
Stora utsk. bet. 162/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Esko Rekola Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.