933/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) samt 2 § 1 mom. och 5 § lagen den 2 oktober 1981 avsättande av staten tillhöriga områden till mytskyddsområden (676/81):

1 §

På myrskyddsområden, som avses i lagen den 2 oktober 1981 om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden (676/81), är det förbjudet:

1) att dika och upptaga marksubstanser;

2) att anlägga vägar samt att uppföra byggnader och anläggningar;

3) att avverka trädbestånd på torvmarker;

4) att döda, fånga eller ofreda vilt levande ryggradsdjur, med undantag av vad nedan är stadgat; samt

5) att vidtaga andra åtgärder som kan förändra myrområdets naturliga vattenbalans.

Jord- och skogsbruksministeriet kan förbjuda fångst och avlivning av individer, tillhörande bestämd art av ryggradslösa djur, ävensom plockande och samlande av individer av bestämd växtart med örtstam på myrskyddsområde.

2 §

Utöver vad i 1 § är stadgat är alla forstliga åtgärder utom samling av kottar och frö av skogsträd samt tagande av för skogsträdsförädling erforderliga växtdelar i ringa utsträckning förbjudna på Järvisuo―Ritassaarensuo, Huidankeidas―Matokeidas, Rynkäkeidas, Hirvineva, Harjaisneva―Pilkoonneva, Isoneva i Virdois stad, Säippäsuo―Kivisuo samt Tolkansuo myrskyddsområden.

Forstlig användning och skötsel av mineraljordar på andra än i 1 mom. nämnda myrskyddsområden skall följa den i 4 § nämnda underhålls- och dispositionsplanen. I underhålls- och dispositionsplanen kan, utan hinder av stadgandena i 1 §, även tillåtas anläggande av väg till myrskyddsområde, om vägen behövs för områdets användning och skötsel.

3 §

På myrskyddsområde är, utan hinder av stadgandena i 1 §, följande åtgärder tillåtna:

1) uppförande och underhåll av sådana byggnader och anläggningar samt anläggande och underhåll av sådana stigar som behövs för information till allmänheten, forskningsverksamhet och iakttagande av naturen;

2) jakt på myrskyddsområden, som är belägna i de kommuner som avses i 3 § 2 mom. jaktlagen (290/62), och på övriga myrskyddsområden i enlighet med vad därom närmare bestäms i ordningsstadga;

3) fiske;

4) avlivning och fångst av djur samt tagande av mineralprov i ringa utsträckning i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål och med tillstånd av forststyrelsen;

5) decimering, med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd, av växt- eller djurart som på grund av för kraftig förökning eller eljest är skadlig;

6) åtgärder som är erforderliga för återställande av den naturliga utvecklingen på området;

7) åtgärder som gäller underhåll av vägar samt el- och telefonlinjer på området;

8) uppförandet av anordningar och anläggningar för flottningen;

9) renskötsel och därav förutsatta åtgärder; samt

10) andra åtgärder som är erforderliga för en ändamålsenlig skötsel av myrskyddsområdet och som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Fredningen av Martimoaapa―Lumiaapa―Penikat myrskyddsområde utgör inte hinder för byggande som är erforderligt med tanke på frilufts- och rekreationsverksamheten på Kivalotområdet eller för underhåll av byggnader och konstruktioner som redan finns på området vid denna förordnings ikraftträdande.

4 §

För skötsel och användning av myrskyddsområde uppgörs vid behov en underhålls- och dispositionsplan. Underhålls- och dispositionsplanen fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §

De stadganden, enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom myrskyddsområdena, medför inte för någon större rätt än eljest åtnjuter.

Fredningsföreskrifterna för myrskyddsområdena skall iakttagas efter det att den förrättning, genom vilken områdets gränser bestäms, slutförs.

6 §

Myrskyddsområdena är i forststyrelsens besittning och vård.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet. Anvisningar om den förrättning, genom vilken myrskyddsområdenas gränser bestäms, meddelas av lantmäteristyrelsen.

8 §

Denna förordning träde i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.