932/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Förordning om nationalparker och naturparker, som inrättats på staten tillhöriga områden

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. och 4 § lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), 18 § lagen den 18 februari 1938 om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark (83/38), 27 § lagen den 21 december 1956 om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark (634/56) samt 10 3 lagen den 2 oktober 1981 om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker (674/81):

1 §

I nationalpark är det, såframt ej annat stadgas nedan, förbjudet:

1) att dika och upptaga marksubstanser;

2) att anlägga vägar samt att uppföra byggnader och anläggningar;

3) att döda, fånga eller ofreda djur samt att taga eller skada djurs bon, växter och levande eller döda växtdelar; samt

4) att vidtaga andra åtgärder som kan förändra områdets naturtillstånd eller inverka ogynnsamt på bevarandet av dess växtlighet eller djurvärld.

2 §

I nationalpark är, utan hinder av stadgandena i 1 §, följande åtgärder tillåtna:

1) uppförande och underhåll av sådana byggnader och anläggningar samt anläggande och underhåll av sådana vägar och stigar som behövs för övervakningen av parken samt för information till allmänheten, vandring, forskningsverksamhet och iakttagande av naturen;

2) bär- och svampplockning samt, i enlighet med vad i ordningsstadga närmare bestäms, tillfälligt camping, användning av torrt virke för tillfälligt uppgörande av eld, fiske och drivande av älg i samband med jakt;

3) avlivning och fångst av djur samt tagande av djurs bon, växter och levande eller döda växtdelar och mineralprov i ringa utsträckning, då detta sker i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål och med tillstånd av den myndighet, i vars besittning och vård parken är enligt 8 §;

4) samling av kottar och frö av skogsträd samt tagande av för skogsträdsförädling erforderliga växtdelar i ringa utsträckning med tillstånd av den myndighet i vars besittning och vård parken är enligt 8 §;

5) decimering, med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd, av individer av växt- eller djurart som på grund av för kraftig förökning eller eljest är skadlig;

6) åtgärder som är erforderliga för återställande av den naturliga utvecklingen på området;

7) åtgärder som är erforderliga för bevarande av miljötyper, gestaltade av traditionella former för utnyttjande av naturen, samt för restaurering och underhåll av byggnader och konstruktioner i anslutning till dessa miljötyper;

8) åtgärder som gäller underhåll av vägar samt el- och telefonlinjer på området;

9) vidtagande av för flottning erforderliga åtgärder i enlighet med den i 4 § nämnda underhålls- och dispositionsplanen;

10) renskötsel, uppförande av därav förutsatta baracker, renstängsel och andra konstruktioner, tagande av träd som behövs för renskötsel, lägerslagning i anslutning till renskötsel, uppgörande av eld samt trafik med motordrivna fordon;

11) åtgärder som är erforderliga för skyddande av området och dess omgivning mot skogsbrand;

12) åtgärder som är erforderliga för brandbevakning, för räddningstjänst, för bevakningen av och uppsikten över rikets gränser samt för kartläggnings- och lantmäteriarbeten;

13) åtgärder som är nödvändiga för telegraf-, telefon- eller radioverksamhet eller för geologisk forskning eller malmletning, förutsatt att jord- och skogsbruksministeriet har godkänt dem; samt

14) andra åtgärder som är erforderliga för en ändamålsenlig skötsel eller användning av nationalparken och som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

3 §

Utöver vad i 2 § är stadgat utgör fredningen av Östra Finska vikens nationalpark och Linnansaari nationalpark inte hinder för normal sjöfart eller åtgärder som är nödvändiga för uppförande och underhåll av märken och anläggningar som betjänar sjöfarten. Fredningen av Östra Finska vikens nationalpark utgör inte heller hinder för åtgärder som är erforderliga med hänsyn till försvarsmaktens verksamhet. Fridlysningen av Lemmenjoki nationalpark utgör inte hinder för användning och underhåll av Jäkäläpää flygplats.

Fredningsbestämmelserna rörande Salamajärvi nationalpark utgör inte hinder för fiskplantering eller fritidsfiske i Koirajärvi. I Oulanka, Riisitunturi, Pyhätunturi, Pallas―Ounastunturi och Lemmenjoki nationalparker är jakt på varg, järv och björn tillåten för ortsbefolkningen. I Östra Finska vikens, Riisitunturi, Pallas―Ounastunturi och Lemmenjoki nationalparker är även annan jakt tillåten för ortsbefolkningen på sätt i ordningsstadga närmare bestäms. Angående annan jakt i Oulanka nationalpark kan närmare bestämmelser utfärdas i ordningsstadga. Forststyrelsen äger rätt att till ortsbefolkningen överlåta virke för husbehovsförbrukning från Lemmenjoki nationalpark. I Lemmenjoki nationalpark är det tillåtet att vaska guld med metoder som närmare bestäms i ordningsstadga samt att uppföra för guldvaskning erforderliga inmutningsbaracker ävensom att i ringa utsträckning överlåta virke och torv som byggnadsmaterial till guldvaskare på sätt därom närmare bestäms i ordningsstadga.

4 §

För skötsel och användning av nationalpark skall en underhålls- och dispositionsplan uppgöras. Nationalparks område kan indelas i olika zoner med tanke på användningen och skötseln.

Underhålls- och dispositionsplanen fastsälls av jord- och skogsbruksministeriet.

5 §

I naturpark är, utan hinder av stadgandena i 2 § lagen om naturskydd, följande åtgärder tillåtna:

1) uppförande och underhåll av sådana byggnader och anläggningar samt anläggande och underhåll av sådana vägar och stigar som är nödvändiga för övervakningen i parken samt handledning av allmänheten, forskningsverksamhet eller undervisning;

2) avlivning och fångst av djur samt tagande av djurs bon, växter och levande eller döda växtdelar och mineralprov i ringa utsträckning, då detta sker i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål och med tillstånd av den myndighet, i vars besittning och vård parken är enligt 8 §;

3) samling av kottar och frö av skogsträd samt tagande av för skogsträdsförädling erforderliga växtdelar i ringa utsträckning med tillstånd av den myndighet, i vars besittning och vård parken är enligt 8 §;

4) decimering, med jord- och skogsbruksministeriets tillstånd, av individer av växt- eller djurart som på grund av för kraftig förökning eller eljest är skadlig;

5) åtgärder som är erforderliga för återställande av den naturliga utvecklingen på området;

6) återgärder som gäller underhåll av vägar samt el- och telefonlinjer på området;

7) renskötsel, uppförande av därav förutsatta baracker, renstängsel och andra konstruktioner, tagande av träd som behövs för renskötsel, lägerslagning i anslutning till renskötsel, uppgörande av eld samt trafik med motordrivna fordon;

8) åtgärder som är erforderliga för skyddande av området och dess omgivning mot skogsbrand;

9) åtgärder som är nödvändiga för flottning, brandbevakning, för räddningstjänst, för bevakningen av och uppsikten över rikets gränser samt för kartläggnings- och lantmäteriarbeten;

10) åtgärder som är nödvändiga för telegraf-, telefon- eller radioverksamhet eller för geologisk forskning eller malmletning, förutsatt att jord- och skogsbruksministeriets tillstånd till dem har erhållits, samt

11) andra åtgärder som är nödvändiga för en ändamålsenlig skötsel eller användning av naturparken och som har godkänts av jord- och skogsbruksministeriet.

Vad ovan i 1 mom. 7 punkten har sagts gäller inte Malla naturparks område.

6 §

Utöver vad i 5 § är stadgat utgör fredningen av Jussarö naturpark inte hinder för normal sjöfart eller åtgärder som är nödvändiga för uppförande och underhåll av märken och anläggningar som betjänar sjöfarten.

I Koivusalo, Olvassuo, Pelso, Runkaus, Sukerijärvi, Maltio, Värriö, Sompio och Kevo naturparker är bär- och svampplockning tillåten för ortsbefolkningen. I Runkaus, Maltio, Värriö, Sompio och Kevo naturparker är jakt på varg, järv, och björn tillåten för ortsbefolkningen. I Maltio, Värriö och Kevo naturparker är även annan jakt tillåten för ortsbefolkningen på sätt i ordningsstadga närmare bestäms. I Kevo naturpark är fiske samt, med tillstånd av forststyrelsen uppförande av torvkåtor som erfordras för bedrivande av naturnäringar tillåtet för ortsbefolkningen. Forststyrelsen äger även rätt att till ortsbefolkningen överlåta virke för husbehovsförbrukning från Kevo naturpark. Fredningen av Sompio naturpark utgör inte hinder för vattenreglering i Lokka konstgjorda sjö eller för bedrivande av fiske i Sompiojärvi sjö.

7 §

De stadganden, enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom nationalsparks- och naturparksområdena, medför inte för någon större rätt än han eljest åtnjuter.

Fredningsföreskrifterna för de områden som avsätts med stöd av lagen den 2 oktober 1981 om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker (674/81) skall iakttagas efter det att den förrättning, genom vilken områdets gränser bestäms, slutförs.

8 §

Vesijako, Häädetkeidas, Pisavaara och Malla naturparker ävensom Pyhätunturi och Pallas―Ounastunturi nationalparker är i skogsforskningsinstitutets samt övriga naturparker och nationalparker i forsstyrelsens besittning och vård.

9 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet. Anvisningar om den förrättning, genom vilken natur- och nationalparkernas gränser bestäms, meddelas av lantmäteristyrelsen.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982 och genom densamma upphävs förordningen den 6 juni 1958 om vissa naturskyddsområden å staten tillhörig mark (273/58) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Taito Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.