922/1981

Given i Helsingfors den 18 december 1981

Lag om ändring av byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 och 24 §§ byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58),

av dessa lagrum 23 § sådan den lyder i lag av den 31 december 1975 (1081/75) och 24 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 9 augusti 1968 (493/68) och nämnda lag av den 31 december 1975, samt

fogas till lagen nya 24 a och 24 b §§ som följer:

23 §

Regionplansförbund skall för varje kalenderår uppgöra en verksamhetsplan, vilken låter sig anpassas till den plan som avses i 13 och 134 §§ kommunallagen (953/76). Angående verksamhetsplanen skall regionplansförbundet före dess godkännande inhämta länsstyrelsens utlåtande. Ministeriet för inrikesärendena fastställer verksamhetsplanen med beaktande av de uppgifter som erfordras för uppgörandet av regionplan under vederbörande verksamhetsår.

Regionplansförbundet skall sända verksamhetsplanen till ministeriet för inrikesärendena för fastställelse före utgången av november månad det år som föregår verksamhetsåret.

I verksamhetsplanen kan under verksamhetsåret göras sådana ändringar som har fastställts av ministeriet för inrikesärendena.

24 §

Till regionplansförbund utges för varje kalenderår i statsandel per arbetsenhet hälften av det belopp som ministeriet för inrikesärendena årligen inom ramen för statsföretaget på förhand fastställer på grundval av alla regionplansförbunds sammanlagda utgifter och arbetsenheter.

Vid beräknandet av ovan i 1 mom. avsedda utgifter beaktas de utgifter, som har varit påkallade för utarbetandet av regionplan och har föranletts av förverkligandet av verksamhetsplanerna för året före det berörda verksamhetsåret, den beräknade förändringen i den allmänna kostnadsnivån under verksamhetsåret, den effektivering, utvidgning eller inskränkning av den verksamhet, som baserar sig på de verksamhetsplaner som har fastställts för vederbörande verksamhetsår, eller andra sådana orsaker till att verksamhetsårets utgifter beräknas bli större eller mindre än under föregående år.

Regionplansförbund skall årligen före utgången av april månad tillställa ministeriet för inrikesärendena uppgifter om de under föregående verksamhetsår behövliga utgifterna för uppgörandet av regionplan.

Har regionplansförbund inte inom den för förbundet utsatta tiden lämnat i 3 mom. avsedda och andra behövliga uppgifter kan de vid fastställandet av ovan i 1 mom. avsett belopp behövliga beräkningarna göras genom uppskattning.

Regionplansförbunds arbetsenheter beräknas på grundval av antalet invånare i regionplansförbundets medlemskommuner, regionplansområdets språkförhållanden, regionplansförbundets markareal och en konstant faktor. Närmare stadganden om beräknandet av arbetsenheterna utfärdas genom förordning.

24 a §

Till regionplansförbunden utbetalas i 24 § avsedd statsandel kvartalsvis i lika stora poster den 20 februari, den 20 maj, den 20 augusti och den 20 november eller, om denna dag infaller på en lördag eller helgdag, den första vardagen därefter, förutsatt att behövliga uppgifter för beräknandet av statsandelen har erhållits.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat erläggs i den post som skall utbetalas till regionplansförbunden i februari omkring 25 procent av det belopp som ministeriet för inrikesärendena beräknar motsvara regionplansförbundets statsandel för året.

Om den enligt 2 mom. uppskattade statsandelen är större eller mindre än den enligt 24 § 1 mom. fastställda slutgiltiga statsandelen, beaktas förändringen vid betalningen av följande statsandelspost.

Angående statsandel gäller i tillämpliga delar vad som om statsandelar för driftskostnader är stadgat i 5 och 7 §§, 8 § 2 och 3 mom., 21 a och 22 §§ samt i 7 kap. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund. Med avvikelse från stadgandet i 5 § 8 punkten i nämnda lag anses dock såsom driftskostnader för regionplansförbunds del också i sagda lagrum avsedda allmänna förvaltningskostnader. Till övriga delar tillämpas inte stadgandena i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund på statsandel för regionplanering.

24 b §

Inom ramen för statsförslaget kan regionplansförbund tilldelas ökat statsbidrag, om uppgörandet av regionplan är särskilt påkallat ur allmän synpunkt eller om vissa medlemskommuners ekonomiska bärkraft är särskilt svag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. I fråga om den statsandel som skall utges till regionplansförbunden för år 1981 och för åren härförinnan tillämpas tidigare gällande stadganden.

År 1982 beaktas vid fastställandet av regionplansförbundens sammanlagda utgifter inom ramen för statsförslaget, i stället för de i 24 § 2 mom. nämnda utgifter som har varit påkallade för utarbetandet av regionplan och har föranletts av förverkligandet av verksamhetsplanen för år 1980, de faktiska utgifter som grundar sig på det godkända kostnadsförslaget, justerade på det sätt som nämns i sagda moment.

Om regionplansförbunds enligt 24 § fastställda beräknade statsandel åren 1982―1984 är väsentligt mindre eller större än den statsandel som utgetts till regionplansförbundet för kostnaderna år 1980, utbetalas till regionplansförbundet sistnämnda statsandel inom ramen för statsförslaget så justerad, att den år 1982 ökas eller minskas med en fjärdedel, år 1983 med hälften och år 1984 med tre fjärdedelar av det absoluta värdet av skillnaden mellan den beräknade statsandelen för ifrågavarande år och den för kostnader under år 1980 utbetalda andelen.

Ovan i 4 mom. avsedd ökning eller minskning av statsandelen justeras årligen i samma förhållande som det i 24 § 1 mom. avsedda beloppet.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 207/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. 15/81
Stora utsk. bet. 173/81

Helsingfors den 18 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


J. Koikkalainen Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.