856/1981

Given i Helsingfors den 11 december 1981

Lag angående ändring av lagen om revision av statshushållningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 december 1947 om revision av statshushållningen (967/47) 5 § 3 mom. samt 12―17 och 19 §§ samt

ändras 2 § 1 mom. samt 4 och 8―11 §§,

dessa lagrum sådana de lyder delvis ändrade, 4 § genom lag av den 9 april 1965 (200/ 65) och 8 § genom lag av den 23 mars 1979 (365/79), som följer:

2 §

Revisionsverket handhar granskningen och övervakningen av statens myndigheters, inrättningars och affärsföretags ekonomiska skötsel. Därutöver skall verket, med de inskränkningar som måhända stadgas genom förordning, även i övrigt granska och övervaka användningen av statens medel och skötseln av statens egendom samt räkenskapsföringen beträffande dessa. Granskningen och övervakningen omfattar dock inte riksdagens hushållning och förvaltningen av fonder som denna ansvarar för, ej heller Finlands Banks, Postbankens och folkpensionsanstaltens verksamhet.


4 §

Vid revisionsverket kan finnas generaldirektörs-, avdelningschefs-, planeringschefs-, byråchefs-, specialforskar-, överrevisors- och revisorstjänster samt biträdande revisors-, notarie-, registrators-, kanslist- byråbiträdes-, maskinskrivar- och vaktmästarbefattningar.

Generaldirektörs-, avdelningschefs-, planeringschefs- och specialforskartjänsterna kan vara tjänster med avtalslön.

Därtill kan vid revisionsverket finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer.

Revisionsverket kan anlita sakkunniga.

8 §

Har staten orsakats skada genom felaktigt förfarande i verksamhet vars övervakning enligt 2 § 1 mom. ankommer på revisionsverket, skall revisionsverket för vidtagande av vederbörliga åtgärder anmäla detta hos den statliga myndighet eller inrättning eller det statliga affärsföretag i vars hushållning det felaktiga förfarandet uppdagats. Har felaktigt förfarande konstaterats i fråga om annan i 2 § 1 eller 2 mom. avsedd användning av medel, skall anmälan därom göras hos den statliga myndighet som utövar allmän övervakning över denna verksamhet.

9 §

Avser den konstaterade felaktigheten ett så obetydligt penningbelopp att sakens utredning, dess vidare behandling inom revisionsverket eller verkställandet av rättelse anses medföra mera arbete eller större kostnader än vad som vore motiverat med hänsyn till den skada som felaktigheten orsakat, kan revisionsverket inom gränser som stadgas genom förordning besluta att ärendet inte föranleder åtgärder.

Då beslut som avses i 1 mom. fattas skall beaktas huruvida det felaktiga förfarandet fortgått och huruvida det av principiella skäl är påkallat att vidtaga åtgärder på grund av felet.

10 §

Statens myndigheter, inrättningar och affärsföretag skall underrätta revisionsverket om de åtgärder som vidtagits på grund av anmälan som avses i 8 §.

11 §

Innefattar det felaktiga förfarandet brott och har myndighet, inrättning eller affärsföretag som avses i 8 § inte vidtagit åtgärder för väckande av åtal mot vederbörande, skall revisionsverket vidtaga sådana åtgärder.

Är brottet obetydligt, kan revisionsverket avstå från att vidtaga i 1 mom. avsedda åtgärder.

Om ersättande av skada som orsakats i anställningsförhållande till staten gäller vad därom är särskilt stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 166/81
Statsutsk. bet. 71/81
Stora utsk. bet. 140/81

Helsingfors den 11 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Ahti Pekkala Finansminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.