835/1981

Given i Helsingfors den 4 december 1981

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern ändras 28 och 29 §§ handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) som följer:

28 §

Registermyndigheten skall mot stadgad avgift till envar lokal myndighet befordra mikrofilmkopior av handelsregistret och däri senare gjorda anteckningar samt av det index som nämns i 6 § 1 mom. Då anmälan antecknats i registret skall registermyndigheten befordra duplettexemplaret av anmälningen jämte bilagor till den lokala myndighet, inom vars verksamhetsområde den kommun är belägen, från vilken enskild näringsidkares, öppet bolags, ett kommanditbolags eller utländsk näringsidkares verksamhet leds, eller den kommun är belägen som utgör annan näringsidkares hemkommun. Av duplettexemplaren av anmälningarna jämte bilagor sammanställs en akt, som förvaras hos den lokala myndigheten. '

29 §

Registermyndigheten och de lokala myndigheterna utfärdar mot stadgad avgift utdrag ur handelsregistret samt avskrifter av de till registret anslutna handlingar som är i deras besittning.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.