834/1981

Given i Helsingfors den 4 december 1981

Lag om ändring av 1 och 31 §§ handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 2 och 3 mom. samt 31 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) som följer:

1 §

Handelsregistret förs av patent- och registerstyrelsen, som i denna lag kallas registermyndigheten. Magistraterna och häradsskrivarna fungerar som lokala myndigheter för handelsregisterärenden. Registermyndigheten tillställer de lokala myndigheterna kopior av handelsregistret och därtill hörande handlingar.

Envar har rätt att få uppgifter om anteckningar som gjorts i handelsregistret och ur därtill hörande handlingar som är i registermyndighetens eller lokal myndighets besittning.

31 §

Närmare stadganden om utredning som skall fogas till anmälan, om kungörande av registrering, om registret och dess förande, om sändande av kopior av registret och därtill hörande handlingar till de lokala myndigheterna samt om utfärdande av registerutdrag och avskrifter ävensom övriga stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning. Angående vad som skall nämnas i grundanmälan i fråga om utländsk näringsidkares filialrörelse stadgas likaså genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 157/81
Andra lagutsk. bet. 3/81
Stora utsk. bet. 154/81

Helsingfors den 4 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.