828/1981

Given i Helsingfors den 4 december 1981

Lag om folkhälsoinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För främjande och undersökning av samt tillsyn över befolkningens hälsa samt för rättsmedicinska undersökningar finns ett folkhälsoinstitut som är underställt medicinalstyrelsen.

2 §

Folkhälsoinstitutet har en direktion, om vars sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

3 §

Vid Folkhälsoinstitutet kan finnas överdirektörs-, direktörs-, avdelningschefs-, överläkar-, byråchefs-, laboratorieföreståndar- och laboratorstjänster samt vaktmästar-, forskningsbiträdes-, byråbiträdes- och laboratoriebiträdesbefattningar. överdirektörs-, direktörs- och överläkartjänsterna kan vara tjänster med avtalslön.

Vid folkhälsoinstitutet kan även anställas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

4 §

Folkhälsoinstitutet kan inom ramen för statsförslaget vid behov anlita sakkunniga och med andra myndigheter, offentliga inrättningar, organisationer, enskilda affärsföretag och privatpersoner inga avtal om utförande av vissa till institutets verksamhetsområde hörande, i avtalet preciserade uppdrag samt med andra forskningsanstalter och högskolor som utför till institutets verksamhetsområde hörande forskningsarbete ingå samarbetsavtal om genomförande av gemensamma forskningsprogram.

5 §

Folkhälsoinstitutet har rätt att uppbära avgifter för beställda tjänster. Vid avgifternas bestämmande iakttages vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat.

6 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1982. Genom den upphävs lagen den 30 december 1969 om folkhälsolaboratoriet (898/69).

I denna lag nämnda tjänster och befattningar kan inrättas och besättas innan lagen träder i kraft. Likaså kan före denna lags ikraftträdande vidtagas även andra åtgärder som lagens verkställighet förutsätter.

8 §

Då denna lag träder i kraft förflyttas innehavare av tjänst eller fast befattning vid folkhälsolaboratoriet i stadgad ordning till en för honom lämplig tjänst eller befattning vid Folkhälsoinstitutet.

Regeringens proposition 155/81
Ekonomiutsk. bet. 8/81
Stora utsk. bet. 111/81

Helsingfors den 4 december 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Sinikka Luja-Penttilä Social- och hälsovårdsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.