811/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse (573/72) 3 § 3 och 4 mom. samt 7 § 2 mom.,

av dessa lagrum 3 § 3 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 5 maj 1978 (329/78), samt

ändras 3 § 2 mom. och 4 §, av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 maj 1978, som följer:

3 §

Statsgaranti ges som proprieborgen.

4 §

För statsgaranti skall ställas en av Statsgarantianstalten godkänd motsäkerhet, som skall överlämnas i garantianstaltens besittning.

Ovan avsedd motsäkerhet kan vara svagare än vad i 12 b § lagen om grunderna för statsförslaget och statsbokslutet (136/31) är stadgat.

Statsgaranti kan av särskilt skäl ges även utan krav på ovan i 1 mom. avsedd motsäkerhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. På statsgaranti som Statsgarantianstalten beslutat bevilja innan denna lag trätt i kraft tillämpas den tidigare gällande lagen.

Regeringens proposition 111/81
Statsutsk. bet. 50/81
Stora utsk. bet. 105/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.