809/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av 8 och 10 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 4 mom. c-punkten och 10 § 3 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 4 mom. c-punkten i lag av den 18 juli 1975 (568/75) och 10 § 3 mom. delvis ändrad genom sistnämnda lag, som följer:

8 §

Uppnådd pensionsålder är dock icke förutsättning för erhållande av ålderspension,


c) om innehavare av sådan officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt kompetensvillkor fastställts examen för officers tjänst eller tjänsteexamen för befattningsofficer, innehar militär grad och han i sådan tjänst eller, i fråga om befattningsofficer vid gränsbevakningsväsendet, i sådan tjänst och i gränsbevakar- och sjöbevakaruppgifter sammanlagt har förvärvat en pensionstid av minst 20 år, då avgångsåldem är högst 50 år, eller en pensionstid av minst 25 år, då avgångsåldern är högre än 50 år, och av denna pensionstid minst 6 månader omedelbart före anställningens upphörande;

samt om förmånstagaren under de 5 år vilka omedelbart föregått tidpunkten för hans entledigande, avtalets utlöpande eller anställningens upphörande förvärvat en pensionstid av sammanlagt minst 3 år.


10 §

Pensionsbeloppet för innehavare av sådan officers- eller befattningsofficerstjänst, för vilken såsom ovillkorligt kompetensvillkor fastställts examen för officerstjänst eller tjänsteexamen för befattningsofficer, utgör, förutsatt att innehavaren har militär grad, för varje till pensionstiden hänförd hel månad 11/50 procent av den pensionsgrundande lönen, och pensionsbeloppet för en vid gränsbevakningsväsendet anställd gränsbevakare och befälhavare för luftfartyg, vilken i dylik anställning förvärvat en pensionstid av minst 20 år, utgör för varje till pensionstiden hänförd full månad 11/54 procent av den pensionsgrundande lönen,

a) om han under de 6 månader som omedelbart föregick anställningens upphörande varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och under de 5 år som omedelbart föregick uppnåendet av stadgad pensionsålder eller anställningens upphörande i dylik anställning förvärvat en pensionstid av minst 3 år; eller

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller ålderspension med tillämpning av 8 § 3 eller 4 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas på pensioner som grundar sig på pensionsfall vilka inträffar medan lagen är i kraft.

Regeringens proposition 92/81
Socialutsk. bet. 14/81
Stora utsk. bet. 86/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.