808/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66) 15 § 3 mom.,

ändras 12 § 6 mom. och 15 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 12 § 6 mom. i lag av den 18 juli 1975 (568/75) och 15 § 1 mom. i lag av den 9 januari 1981 (11/81), samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

12 §

Till ålderspensionstagare utgår, till dess han erhåller rätt till pension enligt folkpensionslagen, såsom kompletteringsdel vad som, då folkpensionen beaktas, med stöd av 3 och 4 mom. har avdragits från pension som utgår enligt denna lag, likväl inte mera än folkpensionens grunddel jämte barntillägg.


15 §

Ålders- och invalidpension betalas, om inte annat följer av stadgandena i 15 a §, från ingången av månaden näst efter den under vilken rätten till pension uppkommit, likväl tidigast från ingången av månaden näst efter den då löneutbetalningen upphört. Arbetslöshetspension betalas från ingången av den kalendermånad som följer närmast efter det två månader förflutit från den tidpunkt då intyg som avses i 9 a § 1 mom. utfärdats.


15 a §

Invalidpension utgår, om inte nedan i denna paragraf annorlunda stadgas, tidigast från ingången av den kalendermånad som följer näst efter den i 27 § sjukförsäkringslagen avsedda primärtiden för dagpenning, nämligen de 150 första betalningsdagarna och de därpå följande, i sagda paragraf närmare bestämda fem eller fyra fulla kalendermånaderna.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat utgår invalidpension i enlighet med 15 §, om pensionsansökan har gjorts innan i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning har betalts för de i 1 mom. nämnda 150 första betalningsdagarna. Härvid förutsätts likväl att före utgången av den kalendermånad som följer efter pensionsansökan eller, om under denna tid ansökts om dagpenning som avses i sjukförsäkringslagen, före utgången av den kalendermånad som följer efter ansökan inte beviljats sådan under minst en månad utan avbrott utgående dagpenning, vilken hänför sig till tiden efter arbetsoförmågans inträdande eller, såvida dagpenningsansökan som hänför sig till denna tid avslagits, till tiden efter avslaget.

Beviljas invalidpension retroaktivt i enlighet med 1 mom., skall pensionen betalas till sjukförsäkringsfonden till den del den motsvarar, för samma tid utbetald, i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning.

Beviljas invalidpension retroaktivt i enlighet med 2 mom. och har för samma tid utbetalts dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, skall pensionen utbetalas endast till den del den Överstiger dagpenning som utbetalts för samma tid.

På de pensioner som utbetalas i ett för allt tillämpas inte vad ovan i denna paragraf är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag tillämpas inte på tidigare beviljad invalidpension som fortsätter utan avbrott efter det lagen trätt i kraft.

Regeringens proposition 151/81
Socialutsk. bet. 18/81
Stora utsk. bet. 99/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Mauno Forsman Minister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.