793/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av 11 § lagen om underhåll för barn

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § 1 mom. lagen den 5 september 1975 om underhåll för barn (704/75) som följer:

11 §

Fastställt underhållsbidrags belopp och sättet för dess betalning kan ändras genom avtal eller dom, om så väsentliga förändringar skett i de förhållanden som enligt 1―3 §§ skall beaktas när underhållsbidrag fastställs, att en ändring av underhållsbidraget kan anses skälig med beaktande av såväl barnets som den förälders förhållanden som betalar underhållsbidrag. Vid prövning av frågan om ändring av underhållsbidrag skall det fastställda underhållsbidraget beaktas till det belopp som följer av lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/66).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag skall tillämpas även då underhållsbidrag har fastställts före denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag skall tillämpas på sådant ärende angående ändring av fastställt underhållsbidrag som är anhängigt vid domstol när denna lag träder i kraft. Är ärende på grund av ändringssökande anhängigt vid högre domstol då denna lag träder i kraft, skall parterna beredas tillfälle att förete tilläggsutredning, om det prövas vara befogat.

Regeringens proposition 110/81
Lagutsk. bet. 7/81
Stora utsk. bet. 100/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Christoffer Taxell Justitieminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.