783/1981

Given i Helsingfors den 27 november 1981

Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71) 7 § 1 mom. och 12 §.

ändras 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 § 2 och 3 mom. samt 10 §,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 10 juli 1979 (634/79) och 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 15 april 1977 (318/77), samt

fogas till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 15 april 1977, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §

Lärarutbildning anordnas vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Joensuu högskola, Åbo universitet, Tammerfors universitet, Lapplands högskola och Åbo Akademi.


6 §

Till lärarutbildningsenhet hör behövligt antal övningsskolor för auskultering och forskning.


9 §

Den kommun, där elev som besöker övningsskolas grundskolstadium vid en termins början har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69), är skyldig att för eleven till staten utge en ersättning, motsvarande kommunens andel av de i 4 § 2 mom. lagen om statsandelar och -understöd samt lån åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78) avsedda genomsnittliga driftskostnaderna per elev i grundskolan i vederbörande kommun.

Den kommun i vilken övningsskola finns är skyldig att av anläggningskostnaderna för byggnad som behövs för övningsskolans grundskolstadium till staten betala den del som inte skulle täckas av statsandel och amorteringslån som skulle utges enligt 2 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd samt lån åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek, ifall fråga vore om kommunens egen grundskolbyggnad. Såsom anläggningskostnader beaktas de kostnader som avses i 2 § 3 mom. i ovan nämnda lag, frånsett kostnader som föranleds av första inredning samt utrustande av utrymmena med läromedel och annat lösöre. överstiger kostnaderna för uppförandet av byggnaden eller motsvarande kostnader det normalpris som bestäms enligt grunder vilka statsrådet årligen fastställer, beräknas kommunens andel på detta normalpris.

Avstår staten varaktigt från att använda i 3 mom. avsedd byggnad för övningsskolas behov, är kommunen berättigad att återfå en så stor del av byggnadens värde att den står i proportion till den andel kommunen betalt. Vad ovan är stadgat gäller dock inte byggnader som efter användningen såsom övningsskola används för ändamål, jämförbart med de användningssyften som nämnts i 18 § lagen om statsandelar och -understöd samt lån åt kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek.

10 §

Vid lärarutbildningsenhet kan finnas professors-, biträdande professors-, lektors-, lärar- och överassistentstjänster samt vid därtill hörande övningsskola en rektorstjänst och lektorstjänster.

Inom ramen för statsförslaget kan vid lärarutbildningsenhet och därtill hörande övningsskola antagas extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och timlärare samt personal i arbetsavtalsförhållande.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1981. Lagens 9 § 2 mom. tillämpas dock vid ersättandet av kostnader som uppkommit den 1 januari 1979 och därefter. Lagens 9 § 3 mom. tillämpas vid ersättandet av kostnader söm uppkommit den 1 januari 1979 och där. efter, dock med beaktande i tillämpliga delar av vad som är stadgat i 22 § 2 mom. lagen om statsandelar och -understöd samt lån St kommunala grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek.

Regeringens proposition 190/81
Kulturutsk. bet. 4/81
Stora utsk. bet. 129/81

Helsingfors den 27 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Pär Stenbäck Undervisningsminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.