740/1981

Given i Helsingfors den 13 november 1981

Lag angående ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 27 § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) samt

fogas till lagen en ny 27 a § som följer:

27 §

Länsskatteverket skall sända skatter, avgifter och andra prestationer, som inte betalts inom utsatt tid, för indrivning i utsökningsväg. På utsökningen tillämpas då vad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg är stadgat.

Finansministeriet kan likväl förordna att skatter, avgifter och andra prestationer jämte dröjsmålsränta och restavgift, som lämnats obetalda, får erläggas under en av finansministeriet fastställd tid efter den bestämda uppbördstiden och att den skatt- eller betalningsskyldige skall tillställas en betalningspåminnelse angående det obetalda beloppet (efteruppbörd).

Länsskatteverket kan avbryta indrivningen, om den skatt- eller betalningsskyldige har konstaterats sakna utmätningsbar inkomst eller förmögenhet, om hans vistelseort inte är känd eller om han vistas i ett land, med vilket Finland inte ingått avtal som möjliggör indrivning. Indrivningen skall fortsättas då den kan antagas leda till resultat.

27 a §

Förutom eller i stället för genom utsökning kan skatt indrivas genom specialindrivningsåtgärder. Härvid kan ansökas om försättande av den skattskyldige i konkurs, åtgärder vidtagas för tryggande av skatteindrivningen, av skatteindrivningen föranledd ersättnings- och återvinningstalan väckas och föras samt nödiga åtgärder vidtagas för klarläggande av huruvida specialindrivningsåtgärder bör vidtagas.

Specialindrivning omfattar även bevakning av skattetillgodohavanden och förande av talan i konkurs, vid fusion av aktiebolag eller andelslag, vid exekutiv auktion på fastighet samt vid offentlig stämning och vid boskillnad, sändande av uppgifter om obetalda skatter för publicering i kredittidningar samt indrivning av skatt i utlandet och indrivning av utländsk skatt i Finland.

Vid Specialindrivning kan nödiga åtgärder vidtagas för klarläggande av den skattskyldiges betalningsförmåga och sådana betalningsarrangemang anlitas som säkerställer att de belopp som lämnats obetalda inflyter.


Denna lag träder i kraft den 20 november 1981,

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 142/81
Statsutsk. bet. 52/81
Stora utsk. bet. 93/81

Helsingfors den 13 november 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Ahti Pekkala Finansminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.