704/1981

Given i Helsingfors den 16 oktober 1981

Förordning om ändring av gruvförordningen

På föredragning av handels- och industriministern ändras 8 §, 9 § 1 mom., 19 § 1 mom. och 27 § gruvförordningen av den 17 december 1965 (663/65), sådana de lyder i förordning av den 14 november 1975 (861/75), som följer:

8 §

Den årliga inmutningsavgift inmutaren skall erlägga till handels- och industriministeriet utgör 20 mark per hektar, beräknad enligt den areal som i mutsedeln finns angiven för inmutningsområdet.

9 §

Den årliga inmutningsersättning inmutaren skall erlägga till jordägaren utgör 40 mark per hektar enligt den areal som i mutsedeln finns angiven för området.


19 §

Den årliga utmålsavgift gruvrättsinnehavaren skall erlägga till jordägaren utgör 80 mark per hektar. Utmålsavgift utgår även för hjälpområde.


27 §

På rättsförhållanden som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande tillämpas, under de förutsättningar som stadgas i 73 § gruvlagen, stadgandena i förordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (276/43) och i förordningen om ändring av förordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (619/50). Den ursprungliga årliga försvarsavgiften för utmål är dock 1 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Helsingfors den 16 oktober 1981

Vid förfall för Republikens President


Mauno Koivisto Statsminister


Pirkko Työläjärvi Handels- och industriminister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.