674/1981

Given i Helsingfors den 2 oktober 1981

Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker

I enlighet med riksdagen beslut stadgas:

1 §

Till sådana särskilda skyddsområden eller nationalparker som avses i lagen om naturskydd (71/23) avsätts följande områden:

1) Östra Finska vikens område, som omfattar ca 500 hektar staten tillhöriga jordområden i Kotka stad samt Pyttis, Vehkalahti och Vironlahti kommuner, vilka jordområden är belägna inom det på bifogade kartskiss nummer 1 med en röd streckad linje avgränsade, till sin landareal ca 800 hektar stora området;

2) Isojärviområdet, som omfattar ca 1 900 hektar staten tillhöriga jordområden i Kuhmoinen kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 2;

3) Seitseminenområdet, som omfattar ca 3 060 hektar staten tillhöriga jordområden i Ikaalinen stad samt Kuru kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 3;

4) Helvetinjärviområdet, som omfattar ca 2 100 hektar staten tillhöriga jordområden i Ruovesi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 4;

5) Lauhanvuoriområdet, som omfattar ca 2 600 hektar staten tillhöriga jordområden i Storå och Kauhajoki kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 5;

6) Kauhaneva-Pohjankangasmrådet, som omfattar ca 3 150 hektar staten tillhöriga jordområden i Kauhajoki och Karvia kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 6;

7) Salamajärviområdet, som omfattar ca 5 500 hektar staten tillhöriga jordområden i Perho, Kivijärvi och Kinnula kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 7;

8) Patvinsuoområdet, som omfattar ca 8 800 hektar staten tillhöriga jordområden i Ilomantsi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 8;

9) Tiilikkajärviområdet, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Rautavaara kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 9;

10) Hiidenporttiområdet, som omfattar ca 4 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Sotkamo kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 10; samt

11) Riisitunturiområdet, som omfattar ca 7 600 hektar staten tillhöriga jordområden i Posio kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 11.

2 §

Till allmänna skyddsområden eller naturparker avsätts följande områden:

1) Koivusuoområdet, som omfattar ca 2 100 hektar staten tillhöriga jordområden i Ilomantsi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 12;

2) Olvassuoområdet, som omfattar ca 6 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Utajärvi och Pudasjärvi kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 13;

3) Pelsoområdet, som omfattar ca 1 800 hektar staten tillhöriga jordområden i Kestilä och Rantsila kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 14;

4) Sukerijärviområdet, som omfattar ca 1 920 hektar staten tillhöriga jordområden i Kuusamo kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 15;

5) Värriöområdet, som omfattar ca 11 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Salla och Savukoski kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 16.

3 §

Till Pyhäjärvi nationalpark, som inrättas genom lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden å staten tillhöriga mark (83/38), fogas tre fristående områden, vilka omfattar sammanlagt ca 1 100 hektar staten tillhöriga jordområden i Kemijärvi stad och Pelkosenniemi kommun samt vilkas gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 17.

4 §

De nationalparker som inrättas genom lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhöriga mark (634/56) utvidgas enligt följande:

1) till Liesjärvi nationalpark fogas ett område, som omfattar ca 480 hektar staten tillhöriga jordområden i Tammela kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 18;

2) till Pyhä-Häkki nationalpark fogas ett område, som omfattar ca 200 hektar staten tillhöriga jordområden i Saarijärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 19;

3) till Linnansaari nationalpark fogas ett område, som omfattar ca 630 hektar staten tillhöriga jordområden i Nyslotts stad samt Kangaslampi och Rantasalmi kommuner, vilka jordområden är belägna inom det på bifogade kartskiss nummer 20 med en röd streckad linjeavgränsade, till sin landareal ca 3 020 hektar stora området;

4) till Oulanka nationalpark fogas ett område, som omfattar ca 9 900 hektar staten tillhöriga jordområden i Kuusamo och Salla kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 21; samt

5) till Lemmenjoki nationalpark fogas två fristående områden, som omfattar ca 108 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Enontekiö, Enare och Kittilä kommuner och vilkas gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 22.

5 §

De naturparker som inrättats genom lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark utvidgas enli8gt följande:

1) till Vaskijärvi naturpark fogas två fristående områden, som omfattar ca 340 hektar staten tillhöriga jordområden i Yläne kommun och vilkas gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 23;

2) till Paljakka naturpark fogas ett område, som omfattar ca 2 000 hektar staten tillhöriga jordområden i Puolanka och Hyrynsalmi kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 24;

3) till Runkaus naturpark fogas två fristående områden, som omfattar ca 1 050 hektar staten tillhöriga jordområden i Simo kommun och vilkas gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 25;

4) till Kevo naturpark fogas ett område, som omfattar ca 36 800 hektar staten tillhöriga jordområden i Utsjoki kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss nummer 26.

6 §

Ovan i denna lag avsedda naturskyddsområdens gränser mot annan statsjord skall bestämmas och utmärkas i terrängen vid lantmäteriförrättning, varvid i tillämpliga delar skall iakttagas vad i lagen om skifte (604/51) angående rågång är stadgat, Områdenas gränser skall bestämmas så, at de så väl som möjligt blir anpassade efter terrängen. Meningsskiljaktighet angående gränsens sträckning avgörs av statsrådet. I statsrådets beslut får ändring inte sökas.

National- och naturparkernas gränser skall utmärkas så, att ett tillräckligt antal skyltar som anger parkområdet utplaceras i terrängen och att på träd eller andra landmärken som är belägna på gränslinjen målas ett märke, som anger var gränsen går. Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de skyltar som skall utplaceras vid gränslinjerna samt om de märken som skall målas på dem. Parkområdenas vattenrår utmärks endast på kartan.

7 §

Sedan i 6 § avsedd förrättning blivit slutförd, skall fredningsbestämmelserna enligt lagen om naturskydd iakttagas inom vederbörande naturparkers områden. För nationalparkernas del utfärdas fredningsstadgandena genom förordning.

8 §

Myndighet som övervakar naturskyddet och vakt på naturskyddsområde har rätt att omhändertaga jakt-, uppsamlings- och andra redskap, som använts eller är avsedda att användas i strid med de stadganden eller föreskrifter som skall iakttagas i national- och naturparker. Samma rätt gäller även beträffande på parkområde olovligen fångande djur och olovligen tagna växter samt även eljest allt sådant som inte får tagas eller användas på parkområde.

9 §

Övergår område, som inte är i statens ägo, men som är beläget inom gränserna för en genom denna lag inrättad nationalpark eller naturpark i statens ägo, anses det höra till vederbörande nationalpark eller naturpark.

Övergår område som gränsar till en genom denna lag inrättad nationalpark eller naturpark i statens ägo, kan det genom jord- och skogsbruksministeriets beslut anslutas till vederbörande nationalpark eller naturpark.

10 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 4/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. 7/81
Stora utsk. bet. 74/81

Helsingfors den 2 oktober 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Bilagor Obs! Filens storlek 8 Mt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.