630/1981

Given i Helsingfors den 18 september 1981

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras 8 § 2 mom., 9 § 1 och 4 mom., 10 § 1 och 2 mom., 18 § och 41 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63),

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 2 mom. och 9 § 4 mom. i förordning av den 31 december 1975 (1067/75), 9 § 1 mom. i förordning av den 25 juli 1969 (505/69), 10 § 1 och 2 mom. i förordning av den 20 juli 1973 (630/73), 18 § i förordning av den 27 februari 1981 (179/81) samt 41 § 1 mom. i förordning av den 14 juli 1967 (343/67), samt

fogas till 40 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 41 §, sådan den delvis ändrad lyder i nämnda förordning av den 14 juli 1967, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till förordningen nya 18 a och 44 a §§ som följer:

8 §

Då försäkrad eller äkta makar tillsammans idkat rörelse eller utövat yrke eller bedrivit gårdsbruk, anses det sammanlagda beloppet av rörelsens eller yrkets resultat eller gårdsbrukets nettoinkomst intill det belopp som avses i 17 b § 2 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet i sin helhet vara arbetsinkomst. Företer den försäkrade utredning om att det skäliga värdet av det arbete den försäkrade eller makarna utfört i rörelsen, yrkesutövningen eller gårdsbruket överstiger nämnda belopp, kan jämväl den del av summan av sagda inkomster, som överstiger detta belopp, anses som arbetsinkomst. Som arbetsinkomst anses likväl inte nettoavkastning av skogsbruk, ränteinkomst, dividend, hyresinkomst, bostadsinkomst, vinst på överlåtelse av värdepapper och fast egendom, ersättning för överlåtelse av fastighets substansdel, ej heller annan med dessa inkomster jämförbar inkomst.


9 §

Dagpenning skall fastställas på grundvalen av den arbetsinkomst, som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundvalen av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst, som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av moderskapspenning skall den i 23 § sjukförsäkringslagen åsyftade tidpunkten, då rätt till moderskapspenning inträder, anses motsvara tidpunkt för inträde av arbetsoförmåga.


Dagpenning ävensom rätt till barnförhöjning skall justeras att från ingången av nästföljande januari månad motsvara arbetsinkomsten enligt den i 3 mom. avsedda förteckningen, såvida dagpenningens belopp jämte barnförhöjning till följd av justeringen ökar.

10 §

Önskar försäkrad utfå dagpenning med ett större belopp än det som förutsätts av den arbetsinkomst, som konstaterats vid beskattningen, skall han hos socialförsäkringskommissionen förete utredning rörande sin arbetsinkomst under de sex sista månaderna före den av sjukdom förorsakade invaliditetens inträde. Försäkrad, som enligt lag är bokföringsskyldig eller som för beskattningen är skyldig att föra bok över sina utgifter och inkomster, äger rätt att förete nämnda utredning i avseende å hela den redovisningsperiod eller det skatteår, varunder invaliditeten inträtt eller i avseende å den redovisningsperiod eller det skatteår som föregick invaliditeten. Har försäkrad på grund av ombyte av yrke eller av annat liknande skäl haft arbetsinkomst under endast en del av ovan avsedd tid, men skall denna inkomst ändå betraktas som fortgående, eller har redovisningsperiod, över vilken ovan nämnda utredning skall företes, varit kortare eller längre än ett år, skall socialförsäkringskommissionen med beaktande av den tid till vilken inkomsten hänför sig, uppskatta vad som skall anses som den försäkrades arbetsinkomst under sex månader. Är arbetsinkomst, som bör anses tillförlitligt utredd, efter det att en sex månaders inkomst multiplicerats med två, tjugo procent större än den vid beskattningen konstaterade, i enlighet med 76 § 1 mom. sjukförsäkringslagen justerade inkomsten, skall förstnämnda inkomst läggas till grund för dagpenningens fastställande.

Önskar försäkrad, på grunder som i 17 § 2 mom. sjukförsäkringslagen sägs, utfå dagpenning med större belopp än som förutsätts av den vid beskattningen konstaterade arbetsinkomsten eller den på ovan i 1 mom. nämnda sätt fastställda arbetsinkomsten, skall han hos socialförsäkringskommissionen förete utredning om sin arbetsinkomst under det år då invaliditeten inträtt och det kalenderår som föregick detta, dock ej för längre tid än den närmaste tid, under vilken han varit sex månader i arbete. Har försäkrad inte under förenämnda tid varit minst fem månader i arbete eller, då arbetsinkomsten är i fall som nämns i 1 mom. utredd i avseende å hela redovisningsperioden eller skatteåret, under nämnda redovisningsperiod eller skatteår tio månader i arbete, skall socialförsäkringskommissionen med beaktande av den tid till vilken inkomsten hänför sig uppskatta vad som skall anses som den försäkrades arbetsinkomst under sex månader. Är inkomst, som bör anses tillförligt utredd, multiplicerad med två, tjugo procent större än den vid beskattningen konstaterade, i enlighet med 76 § 1 mom. sjukförsäkringslagen justerade arbetsinkomsten, skall förstnämnda inkomst läggas till grund för dagpenningens fastställande.


18 §

Försäkrad, som på grund av havandeskap söker moderskapspenning, skall med av läkare eller hälsovårdscentral utfärdat intyg styrka, att havandeskapet varat minst 180 dagar. Moderskapspenning utgår härvid för bestämda tidsperioder i elva rater sålunda, att de tio första utbetalningsperioderna upptar 25 vardagar var och den sista 8 vardagar. Försäkrad har rätt att lyfta varje rät den sista vardagar i utbetalningsperioden; dock så, att den femte och de därpå följande raterna får lyftas först efter det den försäkrade tillställt folkpensionsanstaltens lokalbyrå intyg över företagen efterundersökning. Om den försäkrade under den tid moderskapspenning utgår efter de första 100 dagarna tar förvärvsarbete eller annat arbete utanför hemmet, skall hon i god tid innan hon börjar arbeta underrätta lokalbyrån om den tid hon ämnar arbeta. Dessutom kan socialförsäkringskommissionen ålägga den försäkrade att förete utredning om frånvaro från arbetet.

Utbetalas moderskapspenningen i samband med barnets födelse till fadern, förkortas tiden för utbetalning av moderns moderskapspenning i motsvarande mån. Utbetalas moderskapspenningen till fadern för tid efter de första 100 dagarna, utgår moderskapspenning inte till modern för motsvarande tid.

Moderskapspenning utbetalas till fadern för bestämda tidsperioder sålunda, att utbetalningsperioden i samband med barnets födelse upptar minst 6 och högst 12 vardagar samt de följande utbetalningsperioderna 25 vardagar var. Moderskapspenningen till fadern utgår i rater efter det fadern utrett att han på grund av vård av barnet varit frånvarande från arbetet under utbetalningsperioden i fråga. Frånvaron från arbetet skall vara oavbruten under varje utbetalningsperiod. Anmälan om att moderskapspenningen bör utges till fadern skall göras skriftligen till lokalhyran för barnets moders hemort i god tid innan fadern blir borta från arbetet. Samtidigt skall moderns tillstånd företes.

Anmälan till arbetsgivaren om att fadern blir borta från sitt arbete i samband med barnets födelse skall göras på förhand minst en månad före den beräknade tidpunkten för barnsbörden. Ifall moderskapspenningen önskas utbetald till fadern för tid efter de första 100 dagarna, skall fadern snarast möjligt efter barnets födelse, dock senast en månad innan ifrågavarande utbetalningsperiod börjar, till sin arbetsgivare anmäla att han blir borta från arbetet.

18 a §

Då moderskapspenning söks på den grund att den försäkrade har tagit barnet i sin vård i avsikt att adoptera det, skall den försäkrade förete av socialnämnden eller i 17 § 2 mom. lagen om adoption (32/79) avsedd adoptionsbyrå utfärdat intyg häröver. Moderskapspenning utgår härvid för bestämda tidsperioder om 25 vardagar efter det den försäkrade utrett att hon på grund av vård av barnet varit frånvarande från arbetet.

Till den försäkrades make utgår moderskapspenning för bestämda tidsperioder i fyra rater så, att varje utbetalningsperiod upptar 25 vardagar. Moderskapspenning utbetalas till maken ratvis efter det denne utrett att han på grund av vård av barnet varit frånvarande från arbetet utan avbrott under ifrågavarande utbetalningsperiod. För en och samma tid utgår moderskapspenning endast till den ena av makarna. Anmälan om att moderskapspenningen bör utges till maken skall göras skriftligen till lokalhyran för den försäkrades hemort i god tid innan maken blir borta från arbetet. Samtidigt skall den försäkrades tillstånd företes.

Anmälan till arbetsgivaren om att den försäkrade och hennes make blir borta från arbetet skall göras på förhand minst en månad före ifrågavarande utbetalningsperiods början.

Överlåter barnets moder sitt barn i avsikt att ge bort det som adoptivbarn, skall socialnämnden eller i 1 mom. nämnd byrå avgiftsfritt och omedelbart underrätta lokalhyran för barnets moders hemort härom.


40 §

I förskott som avses i 59 § 2 mom. sjukförsäkringslagen skall staten månatligen erlägga ett belopp, som motsvarar en tolftedel av det dag- och moderskapspenningsbelopp staten beräknas ha att erlägga under ifrågavarande år.


41 §

I samband med sjukförsäkringsfondens bokslut skall årligen det belopp utredas, som staten enligt 59 § 1 mom. sjukförsäkringslagen har att erlägga. Om statens andel inte i sin helhet blivit erlagd genom de i nämnda mom. avsedda prestationerna, skall staten erlägga den återstående delen till sjukförsäkringsfonden under den kalendermånad som följer närmast efter den under vilken folkpensionsanstaltens fullmäktige fastställt fondens bokslut. Folkpensionsanstalten å sin sida skall återbetala av staten överbetalat belopp före utgången av kalendermånaden efter den under vilken nämnda bokslut fastställts.

Beloppet av ovan i 40 § 2 mom. nämnda förskott justeras att för varje månad motsvara det belopp som staten har att erlägga av de under ifrågavarande månad utbetalda dag- och moderskapspenningarna sålunda, att skillnaden mellan det erlagda förskottsbeloppet och det på basen av folkpensionsanstaltens bokföring beräknade beloppet beaktas vid betalningen av förskottet för den tredje därpå följande månaden. Folkpensionsanstalten skall lämna uppgift om skillnadens belopp till social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 föregående månad.


44 a §

Socialförsäkringskommissionen skall genom pensionsskyddscentralens förmedling tillställa den som beviljar annan ersättning i 27 § 4 mom. sjukförsäkringslagen avsett meddelande omedelbart efter det att de i sagda mom. stadgade 150 betalningsdagarna gått till ända. Samtidigt skall lokalhyran ge den försäkrade i sagda mom. avsedd uppmaning. Uppmaning ges dock inte, om det är uppenbart att arbetsoförmågan upphör inom en månad efter det att de 150 betalningsdagarna gått till ända. Om arbetsoförmågan härefter likväl fortgår, skall uppmaning omedelbart ges.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1982.

Om en utbetalningsperiod för moderskapspenning till moder hänför sig dels till tid före förordningens ikraftträdande, dels till tid därefter, upphör utbetalningsperioden den 31 december 1981. Härvid kan antalet till moder utgående moderskapspenningrater och antalet vardagar som omfattas av utbetalningsperioden avvika från vad i denna förordnings 18 § är stadgat.

Helsingfors den 18 september 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
Mauno Koivisto

Minister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.