628/1981

Given i Helsingfors den 18 september 1981

Förordning angående ändring av 1 § förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)

På föredragning av handels- och industriministern

ändras 1 § 1 mom. förordningen om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978, 252/78) given den 30 mars 1978, samt

fogas till 1 § ett nytt 2 mom., som följer:

1 §
Tillämpning

Alla fartyg skall inom finskt inre farvatten följa de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss, 1972 (sjövägsreglerna; FördrS 30/77), med nedan nämnda avvikelser och tillägg.

Med inre farvatten avses sjöar, åar, älvar och kanaler samt det havsområde vars yttre gräns utgörs av en linje där varje punkt är på 2 sjömils avstånd från närmaste punkt i den baslinje som utgör gränsen för det inre territorialvattnet.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1981.

Helsingfors den 18 september 1981

Vid förfall för Republikens President Statsminister
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.