594/1981

Given i Helsingfors den 28 augusti 1981

Lag angående ändring av lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), sådant det lyder i lag av den 6 juni 1941 (399/41), samt

fogas till lagen nya 5 a och 11 a §§ som följer:

1 §

Om inrättande av allmänt eller särskilt skyddsområde stadgas genom lag, såvida fråga är om ett minst 500 hektar omfattande område eller ett i ekonomiskt hänseende särskilt viktigt område, och i annat fall genom förordning.

5 a §

Till de kommuner inom vilka skyddsområde är beläget betalas av statens medel ersättning för den minskning av intäkten av kommunalskatt som inrättandet av skyddsområdet medför för kommunerna genom att den skatt som skall erläggas för inkomst av skogsbruk minskar. Om beviljandet av ersättning besluter forststyrelsen som årligen betalar den till kommunerna.

11 a §

Till ägaren av ovan i 9 § avsett skyddsområde betalas ersättning för de ekonomiska förluster som åsamkas honom genom de begränsningar i nyttjanderätten till området som följer av fredningsbeslutet. Ersättningen utbetalas i enlighet med de grunder statsrådet fastställt, och den utges till ägaren i ett för allt så snart fredningsbeslutet har utfärdats.

Såvida markägare i sin ansökan om inrättande av skyddsområde meddelat, att en förutsättning för fredningen är att till honom betalas i 1 mom. avsedd ersättning, får fredningsbeslut inte utfärdas förrän tillförlitlig utredning erhållits om att ersättningen beviljats och om att markägaren åtnöjt sig med ersättningsbeloppet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1981.

Vad i denna lag är stadgat gäller inte skyddsområde som inrättats före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 6/81
Lag- och ekonomiutsk. bet. 9/81
Stora utsk. bet. 76/81

Helsingfors den 28 augusti 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Taisto Tähkämaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.