528/1981

Given i Nådendal den 10 juni 1981

Lag angående ändring av 3 och 4 §§ lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 och 4 §§ lagen den 30 december 1946 om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vådanstalter (894/46),

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 9 juni 1961 (306/61), som följer:

3 §

Såvida inte särskilda skäl föreligger att besluta annorlunda, får i denna lag stadgat skadestånd utbetalas förs för tiden efter utgången av den tid då den skadade eller insjuknade befunnit sig i ovan i 1 § avsedd ställning. Menersättning och nödig sjukvård, som staten eller kommun inte på annan grund är skyldig att ombesörja, skall likväl ges.

4 §

Har person, till vilken eller till vars anhörig enligt 1 § skadestånd skall betalas, på grund av brott dömts att erlägga skadestånd för kroppsskada eller skadestånd till anhörig tillperson som avlidit till följd av kroppsskada, får skadestånd som enligt denna lag skall utbetalas till den skadade eller sjuke eller till anhöring till honom, med undantag av menersättning och ersättning för sjukvårds- och begravningskostnader, i sin helhet utmätas för betalning av nämnda skadeståndsfordran. För erläggande av annat skadestånd som utdömts på grund av brott får för målsägandens räkning utmätas högst hälften av det ovan avsedda skadeståndet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Regeringens proposition 53/81
Socialutsk. bet. 9/81
Stora utsk. bet. 65/81

Nådendal den 10 juli 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.