486/1981

Given i Nådendal den 26 juni 1981

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66) 6 och 7 §§, 10 § 1 mom., 14 §, 23 § 2 mom., 26 §, 32 § 1 mom. och 34 § 2 mom.,

av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 20 december 1974 och den 28 juli 1978 (957/74 och 578/78), 7 § sådan den lyder i lag av den 20 december 1974 (957/74), 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 28 juli 1978, 32 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 5 december 1969 (747/69) och 34 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 27 maj 1977 (406/77), samt

fogas till lagen en ny 3 a §, till 17 § en ny 2 a-punkt och till 32 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

3 a §

Såsom motorfordon, avsett för motorpetroleumdrift, anses endast sådant fordon som tillverkarfabriken ursprungligen har försett med motor, vilken är avsedd för motorpetroleumdrift, och som vid typbesiktning har antecknats som motorpetroleumdrivet.

6 §

Befriade från egentlig fordonsskatt är:

1) motorfordon som ägs och används av staten eller stadig inrättning;

2) brandbilar och ambulanser samt på bilunderreden byggda arbetsmaskiner;

3) motorfordon som skall utföras ur landet och som här används inom ramen för stadgandena om tillfällig registrering samt motorfordon som används med provnummerskylt med de begränsningar som gäller beträffande tillfällig användning av sådana skyltar;

4) under villkor av ömsesidighet motorfordon som i Finland används av främmande makts härvarande beskickning eller konsulat vars chef är utsänd konsul eller med dem jämförbar utländsk representation eller till dem hörande person som inte är finsk medborgare; samt

5) motorfordon som drivs huvudsakligen med trä- eller torvbaserat bränsle eller som drivs med bensin och dessutom, såsom huvudsakligt drivmedel, i ett från bensinbränslesystemet avskilt bränslesystem som installerats i fordonet i tillverkarfabriken i samband med tillverkningen, med annat flytande bränsle som är lindrigare beskattat än motorbensin eller skattefritt.

7 §

I oklara fall bestämmer skattestyrelsen till vilken grupp fordon skall hänföras eller meddelar anvisningar beträffande dess beskattning.

10 §

Egentlig fordonsskatt skall erläggas vid skatteuppbörd. Uppgår den fordonsskatt som skall erläggas till minst 800 mark, verkställs uppbörden i två rater, och uppgår skattebeloppet till minst 1 600 mark, verkställs uppbörden i fyra rater. Fordonsskatt eller rät därav som förfallit till betalning skall erläggas innan motorfordonet under vederbörande år tages i bruk, såvida registermyndigheten inte i ett enskilt fall annorlunda förordnar.


14 §

För registrerat och oregistrerat motorfordon, som är avsett att drivas med bensin, dieselolja eller motorpetroleum och som helt eller delvis drivs: bensinfordon med petroleum eller flygmaskinsbensin eller med annat lindrigare beskattat eller skattefritt bränsle, samt för drift med dieselolja eller motorpetroleum avsett fordon med lindrigare än dess nämnda drivmedel beskattat eller skattefritt bränsle, skall förutom eventuell egentlig fordonsskatt erläggas tilläggsskatt. Tilläggsskatt skall dock inte erläggas för motorfordon som avses i 6 § 5 punkten.

Används i bil flytgas som bränsle, skall för fordonet alltid erläggas tilläggsskatt.

Användning av tilläggsskattebelagt bränsle anses ha inletts då till fordonets bränslesystem ansluten tank innehåller sådant bränsle.

17 §

Befriade från tilläggsskatt äro:


2 a) traktorer, då de på torvupptagningsplats används enbart i torvproduktion;


23 §

Då motorfordonsskatt skall erläggas i nedan i 34 § 2 mom. avsedda fall, verkställer vederbörande tullmyndighet debiteringen och uppbörden av skatten.

26 §

Då motorfordon begagnas skall intyg över den senast erlagda skatten för fordonet liksom även tillstånd att använda fordonet på ovan i 6 § 3 punkten åsyftat vis medföras och på anfordran företes för polis- eller tullmyndighet.

32 §

Den som är missnöjd med den debiterande myndighetens åtgärd beträffande betalningsskyldighet eller beloppet av den skatt som skall erläggas har rätt att däröver skriftligen anföra besvär hos omsättningsskatterätten inom trettio dagar från den dag då skatten erlades eller hade bort erläggas. I de i 34 § 2 mom. nämnda fallen skall besvär anföras hos tullstyrelsen.


I utslag som bilregistercentralen givit med stöd av denna lag kan ändring sökas även för bevakande av statens intresse. Statens talan förs härvid av skattestyrelsen. I omsättningsskatterätten bevakas skattetagarens intresse av ett statsombud på sätt därom är särskilt stadgat.


34 §

För fordon som registrerats i utlandet och därifrån införts till Finland för tillfälligt bruk skall i motorfordonsskatt erläggas fast skatt för varje kalenderdygn under vilket fordonet används i Finland samt dessutom konsumtionsskatt på grundval av den sträcka som körs i Finland, i enlighet med vad genom förordning stadgas. Genom förordning stadgas likaså om beviljande av befrielse från skyldighet att erlägga dessa skatter samt om när skatten skall förhöjas. Finansministeriet äger även rätt att under villkor av ömsesidighet bevilja befrielse från de skatter som avses i detta moment eller att nedsätta dem. Fordon anses använt i Finland från den tidpunkt det anlänt till finskt territorium till dess det bortförts därifrån.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1981. Stadgandena i 3 a § och 14 § 2 mom. tillämpas på motorfordon som antecknas i register eller angående vilka ändring av drivmedel antecknas i register på lagens ikraftträdelsedag eller därefter.

Stadgandena i 10 § 1 mom., 17 § 2 a-punkten, 23 § 2 mom., 26 §, 32 § 1 mom. och 34 § 2 mom. i denna lag träder dock i kraft först den 1 januari 1982. Skatt kan dock debiteras med iakttagande av stadgandena i 10 § 1 mom. i denna lag redan före sagda dag.

Regeringens proposition 73/81
Statsutsk. bet. 33/81
Stora utsk. bet. 62/81

Nådendal den 26 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.