434/1981

Given i Helsingfors den 18 juni 1981

Lag om ändring av 121 och 123 §§ beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 123 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och

fogas till 121 § ett nytt 2 mom. som följer:

121 §

Är i 1 mom. nämnt brott med beaktande av skattebeloppet och omständigheterna i övrigt ringa, kan skattemyndighet med beaktande även av skatteförhöjning som möjligen har påförts avstå från att vidtaga åtgärder för väckande av åtal mot den skyldige.

123 §

Den som underlåter att behörigen fullgöra i 45 § 1 mom. 2―8 punkterna eller i 46 eller 47 § stadgad skyldighet skall dömas till böter. Dessutom kan den skyldige föreläggas att fullgöra sin skyldighet, såsom i 142 § är stadgat.

Är i 1 mom. nämnd förseelse med beaktande av omständigheterna ringa, kan skattemyndighet avstå från att vidtaga åtgärder för väckande av åtal mot den skyldige.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

Regeringens proposition 229/80
Lagutsk. bet. 4/81
Stora utsk. bet. 34/81

Helsingfors den 18 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.