418/1981

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1981

Statsrådets beslut om ordningsregler för skeppsarbete

Statsrådet har vid fördragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 11 § lagen den 28 juli 1967 on skydd i skeppsarbete, sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 februari 1974 (110/74), beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Detta beslut tillämpas på sådant arbete som avses i lagen om skydd i skeppsarbete (345/67).

2 §

Vid placering av arbetstagare i arbete skall arbetstagarna kompetens och erfarenhet beaktas samt tillses att antalet arbetstagare med tanke på skyddet i arbete är tillräckligt.

Arbetet skall ordnas så, att arbetsställningen icke onödigtvis tröttar arbetstagaren. Om arbetet utan olägenhet kan utföras sittande, skall på arbetsplatsen finnas ändamålsenlig sittplats.

Om arbetet medför risk för att arbetstagare förlorar sin hälsa eller om arbetet medför särskild ansträngning eller påfrestning som icke genom skyddsåtgärder i tillräcklig grad kan undvikas, skall exponeringstiden i dylikt arbete begränsas.

3 §

Om väderleksförhållandena kan medföra risk för att arbetstagare förlorar sin hälsa eller risk för olycksfall, skall arbete utföras blott om det är förknippat med säkerheten till sjöss.

4 §

Kommer arbetstagare att arbeta ensam i arbete eller på arbetsplatser som icke är uppenbart säkra skall, om arbetstagaren ej står under arbetsledares direkta uppsikt, annan effektiv regelbundet återkommande kontroll anordnas.

5 §

Arbetstagare skall begagna sådan klädsel att risk för olycksfall icke uppstår därav.

Om arbetets art eller arbetsförhållandena förutsätter särskild skyddsbeklädnad i syfte att minska risken för olycksfall eller ohälsa, skall arbetsgivaren förse arbetstagaren med dylik skyddsbeklädnad.

Innan arbete inledes skall erforderlig personlig skyddsutrustning skick granskas samt tillses att de som använder skyddsutrustningen är förtrogna med dess rätta användningssätt.

6 §

Om risk för nedstörtning icke kunnat elimineras genom fasta räck eller på annat sätt, skall erforderliga skyddsåtgärder vidtagas innan arbetet inledes.

7 §

På arbetsställen skall ordning och renlighet iakttagas. Maskiner, anordningar och arbetsredskap skall förvaras på härför särskilt anvisade platser.

Maskiner, redskap och övriga anordningar skall hållas i ett sådant skick att de icke medför risk eller olägenhet. Vid behov skall defekta anordningar tagas ur bruk.

8 §

Förpackningar för hälsofarliga ämnen som användes ombord på fartyg skall vara försedda med påskrift i enlighet med statsrådets beslut om ett identifikations- och märkningssystem för hälsofarliga ämnen (286/78) eller på motsvarande sätt.

Uppgifterna i det skyddsinformationsblad som föreskrives i ovan nämnda beslut skall finnas till påseende för arbetsledning och arbetstagare.

Vid behandling av lösningsmedel skall uppmärksamhet fästas förutom vid hälsorisken även vid avvärjandet av brand- och explosionsfara.

9 §

Belysningen skall vara ändamålsenlig då arbete utföres.

Transportabel elektrisk belysningsanordning får användas endast om tillräcklig fast belysning ej har anordnats. Dylik elektrisk belysningsanordning skall vara så planeras ett den tryggt kan transporteras.

2 kap.

Lyftarbeten och användning av lyftanordning

10 §

Den som använder lyftanordning skall före användningen försäkra sig om att anordningen fungerar normalt och att hjälpmedel som användes i samband med lyftanordningen är tillförlitligt fastgjorda och i behörigt skick.

Lyftanordningar eller hjälpmedel får icke belastas utöver största tillåtna belastning. Vid lyft skall de begränsningar som beror av lyftanordningens samt hjälpmedlens brukslägen beaktas. Lyft får icke utföras om lastens vikt ej är känd.

Last får icke lämnas hängande i lyftanordning, om ej denna är under kontroll av lyftanordningens förare under den tid lasten förblir hängande.

Om lyftanordnings förare icke hela tiden ser arbetsområdet och last som flyttas eller om arbetstagares säkerhet eljest så kräver, skall signalman utses.

11 §

Tunga föremål får icke lyftas under fartygets gång, om rörelser som beror på fartygets manövrering eller sjögången kan medföra risk för olycksfall.

Lastbom får icke lyftas eller sänkas under fartygets gång, om rörelser som beror på fartygets manövrering eller sjögången kan medföra risk för olycksfall.

12 §

Personbefordran är tillåten endast om den sker medelst anordning som är godkänd för detta ändamål.

3 kap.

Förtöjning och lossgöring av fartyg

13 §

För förtöjning och bogsering av fartyg får användas endast för ändamålet lämpliga, i gott skick varande och tillräckligt hållbara förtöjningar och anordningar.

Däcksområden, på vilka förtöjnings- och lossgöringsarbete utföres, skall hållas fria från snö och is eller sandas.

14 §

Den som övervakar fartygs förtöjnings- eller lossgöringsarbete får icke åläggas uppgifter som kan hindra eller störa honom i hans övervakningsarbete. Den som övervakar arbetet skall kunna följa order från kommandobryggan samt leda och övervaka skiftning och fastsättning av förtöjningsgods både ombord och på mottagnings- eller lossgöringsplatsen.

Den som övervakar förtöjnings- eller lossgöringsarbete skall tillse att arbetstagarna under de olika arbetsskedena placerar sig så säkert som möjligt och att arbetstagare icke råkar in i öglor bildade av förtöjningsgodset. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid riskfaktorer som förorsakas av att spänt förtöjningsgods kan brista eller av att kontrollen däröver kan förloras.

15 §

Vid fastgöring av bogsertross skall tillses att bogserande fartyg ej börjar draga förrän fastgörandet av trossen slutförts ombord.

Den som lägger av ankare skall vid behov använda skyddsglasögon.

16 §

Vid överföring av förtöjningsgods från vinschnock till pollare skall tillses att de stoppare som användes är tillräckligt hållbara. Överföringen av godset från nock till stoppare skall ske försiktigt och utan ryck. Särskilt skall beaktas att dragbelastningen på stopparen vid överföring av godset icke får ökas genom samtidig spänning av förtöjningsgods i andra ändan av fartyget.

Förtöjningsvinschens förare får icke åläggas att samtidigt sköta förtöjningsgods på vinschnock.

Vid användning av vinschnock för inhalning av förtöjningsgods skall den som hanterar godset stå bakom nocken i förhållande till det inkommande godset.

4 kap.

Arbete på ställe där risk för nedstörtning föreligger

17 §

På ställe där risk för nedstörtning föreligger får arbete icke utan tvingande skäl utföras, om rörelser som beror på fartygets manövrering eller sjögången kan medföra risk för nedstörtning.

18 §

Vid arbete på fartygets utsida antingen på ställning eller på flotte skall på däck finnas en person som sörjer för att linor eller andra fästanordningar som hör till de arbetandes redskap ej av misstag lösgöres. Han skall även eljest efter behov sörja för de på fartygets utsida arbetande personernas säkerhet.

Arbete på fartygets utsida får icke utan tvingande skäl utföras under gång.

19 §

Vid arbete i närheten av roder, propeller eller ankare skall på säkert sätt förhindras att dessa kommer i rörelse. Ankarkätting skall säkras genom låsning.

Innan arbete i närheten av radio- eller radarantenn inledes skall det säkerställas att anordningarna icke oavsiktligt eller av ovarsamhet igångsättes medan arbetet utföres.

Innan mistsiren användes skall de som arbetar i närheten av sirenen varnas.

20 §

Vid arbete i mast, lejdare eller båtsmansstol, på ställning eller på annan plats där risk för nedstörtning föreligger skall säkerhetsbälte och ändamålsenlig säkerhetslina användas.

Säkerhetslina skall på betryggande sätt fästas på hållbart ställe där linan icke smälter eller brinner eller skavas av.

Om ändamålsenligt fastgörande av säkerhetslina ej på annat sätt är möjligt, kan bromslås användas vid fästning av säkerhetslinan till säkerhetsbältet. Säkerhetslinan skall vara så lång, att den når till ett nedanför beläget säkert plan.

5 kap.

Arbeten som hänför sig till lastning och lossning av fartyg

21 §

Vid mekanisk hantering av lastluckor skall för uppgiften i varje enskilt fall särskilt utsedd signalman anlitas, om operatören ej kan se luckornas hela rörelseområde. Operatören eller signalmannen skall tillse att anordningarna ej medför risk för olycksfall då de är i rörelse. Vid hantering av luckor skall av tillverkaren utfärdade anvisningar iakttagas.

Öppnade mekaniska luckor får ej lämnas vilande i draglinorna, utan skall låsas med de låsningsanordningar som hör till luckans utrustning.

Avtagna luckor och skärstockar skall placeras så, att de ej medför risk för olycksfall eller hindrar eller stör rörelse på däck eller tillträde till lastrummens förbindelsemedel. Skärstockar i lucköppning skall fästas på säkert sätt. Skärstockar får ej användas som förbindelseled.

22 §

Arbete på område, över vilket last lyfte, är förbjudet.

Om det medan lastning eller lossning pågår blir nödvändigt att använda förbindelsemedel som leder till lastrum eller att arbeta i lastrum, skall den som övervakar arbetet tillse att lasten eller lastningsredskapen ej medför risk för olycksfall.

Då fartygets lastrum är tomma eller delvis lastade skall öppna lastluckor och nedgångsöppningar skyddas så, att arbetstagarna icke kan störta ned i dem.

6 kap.

Översyn och reparation av maskiner och anordningar

23 §

Skyddsanordningar, hörande till maskin som skall överses eller repareras, får icke avlägsnas och lösgöring av maskindelar får icke påbörjas förrän maskinen stannat och heta delar som medför risk för olycksfall svalnat tillräckligt.

Öppningar som uppkommit genom avlägsnande av räck för den tid arbete utföres eller genom avlägsnande av plåtar och plattformar som använts såsom förbindelseleder skall på ändamålsenligt sätt skyddas så att arbetstagarna icke kan störta ned i dem.

Innan översyn av maskin, rörledning, ventil eller annan anordning påbörjas skall tillses att i anordningen eventuellt förekommande tryck, olja, ånga, gas eller annat ämne som kan medföra risk för olycksfall avlägsnas och att tillförseln av dylikt ämne till anordningen på ett säkert sätt förhindras för den tid arbete utföres. Farligt tryck-, olje-, ång- och gasläckage i maskiner och rörledningar skall lokaliseras och repareras.

24 §

Oavsiktligt ingångsättande av maskin som stoppats för översyn eller reparation eller för att den befinner sig i olag skall förhindras med tekniska medel, och en tavla med förbud mot ingångsättande skall uppsättas vid maskinens manöverorgan.

Fartygets huvudmaskin får ej ingångsättas och dess vevaxel eller propelleraxel får ej vridas, såframt det ej är säkert att anordningarnas rörelser ej medför risk för olycksfall i maskinrummet eller inom propellerns verkningsområde. Ovan nämnda anordningars rörelser, som förorsakas av faktorer utanför fartyget, såsom av sjögång eller propellerströmmar från andra fartyg, skall på säkert sätt förhindras för den tid översyn och reparationsarbete utföres. Lösgjorda maskindelar och anordningar samt arbetsredskap skall hindras från att röra sig och falla ned.

Vid arbete i panna, tryckluftsbehållare eller motsvarande utrymme skall lampa, försedd med skyddsspänning, användas. Skyddstransformator eller omformare skall placeras utanför det ifrågavarande utrymmet. Lampa skall vara försedd med skyddsglas eller -galler.

25 §

Installation, översyn eller reparation av elektriska anordningar får utföras endast av person som innehar erforderlig kompetens därtill.

Elektriska anordningar skall hanteras särskilt försiktigt. Innan arbetet påbörjas skall tillses att anordning ej är strömförande och att strömmen ej kan slås på av misstag.

Om spänningen överstiger 250 volt, får arbetstagare icke ensam utföra elektriska arbeten, och arbetet skall vara övervakat.

26 §

Vid arbete i kyl- och frysmaskinsutrymmen skall tillräcklig ventilation ombesörjas.

Tillträde till utrymme där utläckt köldmedium misstänkes förekomma är icke tillåtet utan tryckluftsandningsapparat. Utanför utrymmet skall finnas en person som på ett i förväg överenskommet sätt står i fortgående kontakt med dem dom är inne i utrymmet och som vid behov kan tillkalla hjälp. Han skall i sin omedelbara närhet ha tillgång till ändamålsenlig skydds- och räddningsutrustning.

Vid transport av flaskor som innehåller köldmedium skall flaskornas skyddslock vara påsatta.

7 kap.

Arbete i utrymme som varit tillslutet

27 §

Tillträde till utrymme som varit tillslutet, såsom lasttank, lastrum, kofferdam, dubbelbotten, pumprum, vevhus eller annat motsvarande utrymme är icke tillåtet utan vederbörlig skyddsutrustning förrän säkerhet vunnits om att syrebrist, explosiva, ångor eller gaser eller risk för förgiftning ej förekommer i utrymmet.

Utrymme som varit slutet skall ventileras och vid behov rengöras innan annat arbete påbörjas där. Utrymmet skall ventileras under arbetets gång.

Då utrymme som varit tillslutet beträdes eller arbete utföres i dylikt utrymme skall utanför finnas en person som på ett i förväg överenskommet sätt står i fortgående kontakt med dem som är inne i utrymmet och som vid behov kan tillkalla hjälp. Han skall i sin omedelbara närhet ha tillgång till ändamålsenlig skydds- och räddningsutrustning.

8 kap.

Arbete ombord på tankfartyg

28 §

Tankfartygs lasttank som är delvis fylld eller tom får ej ens tillfälligt beträdas, om det icke genom undersökning som utförts med mätinstrument kan påvisas att utrymmet är ofarligt med avseende på brand-, explosions- och förgiftningsrisk. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid eventuell syrebrist, om lasttanken varit fylld med skyddsgas.

Särskild försiktighet skall iakttagas vid beträdande av lasttank, i vilken funnits vätska som hänföres till typen flyktiga oljor (flampunkt under 60°C).

Då arbete utföres i lasttank skall förhållandena i tanken övervakas genom återkommande mätningar.

29 §

Ovan nämnda mätningar skall utföras av en med mätningsuppgifter förtrogen person. Mätresultaten och -tidpunkterna skall antecknas i skeppsdagboken.

Vid lastning eller lossning av tank på tankfartyg skall tillses att exponeringstiden för personer som utför mätningar vid ullageöppningar inom verkningsområdet icke blir så lång att den ur ullageöppningarna utströmmande gasen medför förgiftningsrisk för dem.

30 §

Om arbetstagare utsättes eller kan utsättas för inverkan av farligt ämne eller av gas i lasten så, att detta medför eller kan medföra men för hälsan, skall åtgärder vidtagas i syfte att skydda arbetstagaren.

31 §

På tankfartyg skall jämte dessa bestämmelser iakttagas av sjöfarts- och hamnmyndigheter utfärdade säkerhetsbestämmelser.

9 kap.

Svets- och glödgningsarbete

32 §

Allt svets-, brännskärnings- och glödgningsarbete skall såvitt möjligt utföras på en för ändamålet reserverad svetsplats. På svetsplatsen får ej hanteras brännbara vätskor, ej heller får platsen stå i förbindelse med utrymme där antändbara gaser kan finnas eller uppstå.

Svets-, brännskärnings- och glödgningsarbete får utföras på tillfällig svetsplats endast om arbetsobjektet ej kan flyttas.

Svetsarbete är tillåtet på tillfällig svetsplats endast med tillstånd av den person som övervakar arbetet. Gasflaskor och -slangar skall placeras så, att de icke skadas av stänk och gnistor som förorsakas av arbetet eller av arbete som utföres i närheten.

33 §

Svetsplatsen och dess omgivning skall, innan arbetet påbörjas, rengöras från antändbara ämnen. På ett effektivt sätt skall det förhindras att gnistor tränger in i utrymmen där de kan förorsaka antändningsrisk.

Om intill arbetsobjekt förekommer utrymmen, där av arbetet förorsakad värmeverkan kan medföra antändningsriska, skall brandvakt ordnas i utrymmet.

I utrymmen där antändbar gas eller brännbara vätskor förekommer och på arbetsobjekt som gränsar till dylika utrymmen så, att av arbete förorsakad värmeverkan kan medföra antändningsrisk, får svets-, brännskärnings- eller glödgningsarbete icke utföras förrän utrymmena samt de därtill hörande och anslutna rörledningarna och ventilerna gjorts gasfria.

34 §

Efter rengöring och ventilation skall med mätningar konstateras att utrymmena och de därtill hörande anordningarna är gasfria. Gas och olja skall på ett säkert sätt hindras från att tränga in i dylika utrymmen samt däri belägna anordningar, och rören skall tillslutas med blindfläns. Då svets-, brännskärnings- eller glödgningsarbete pågår i dessa utrymmen skall genom återkommande mätningar tillses att arbetsförhållandena är riskfria.

Angående rengöringsåtgärder och mätresultat skall anteckning göras i skeppsdagboken.

35 §

Gasflaskor skall hanteras varsamt, och de skall skyddas mot nedfallande föremål och hetta. Vid hantering av flaskorna skall därjämte av tillverkaren utfärdade anvisningar beaktas. Under transport och förvaring skall flaskans skyddslock vara påsatt. Acetylenflaskor skall alltid förvaras i upprätt ställning.

Gasflaskor får lyftas genom grepp i ventil eller skyddslock blott om skyddslocket är planerat och dimensionerat för detta ändamål. Då gasflaskor lyftes med lyftkran eller bom, skall flaskorna fästas vid lyftanordningen på ett säkert sätt. Vid lyftningen skall antingen nät, ändamålsenlig lyftställning, lyftkorg eller annat hjälpredskap användas.

Efter det arbete avslutats eller avbrutits skall gasflaskans ventil stängas. Brinnande brännare får ej ens för ett ögonblick lämnas oövervakad, ej heller får den hängas på gasflaskan.

36 §

Gassvetsningsredskap får ej smörjas eller oljas eller eljest komma i beröring med fett eller olja.

Innan arbete påbörjas skall kontrolleras att slangarna är hela och att anordningarna är kopplade så, att gasläckage icke uppstår. Likaså skall det skick, i vilket bågsvetsningsredskaps kablar befinner sig, samt elektrodhållarnas isolering och kablarnas kopplingsstycken granskas, och kopplingsstyckena skall fästas ordentligt i arbetsstycket. Vid svetsning av lösa delar skall kabel användas som återledare. Kopplingsstycket kan likväl fästas vid svetsunderlaget, om arbetsstycket är litet.

Vid svetsning skall skydd av ögon och hud samt i närheten befintliga personers säkerhet ombesörjas. Vid svetsning i trånga, slutna utrymmen skall tillräcklig ventilation ombesörjas. Ren syrgas får ej användas som ersättningsluft vid ventilation, ej heller för rengöringsändamål.

10 kap.

Målningsarbete

37 §

Vid anskaffning av färgprodukter till fartyg skall av produktens försäljare fordras noggrann redogörelse för produktens sammansättning och den menliga inverkan som användningen av produkten kan medföra.

För varje målningsobjekt skall väljas en färgtyp som är så ofarlig som möjligt och lämplig för ifrågavarande ändamål.

Arbetsgivaren eller hans representant skall innan arbete påbörjas meddela arbetstagaren de uppgifter som en trygg hantering av färgprodukten i varje enskilt fall förutsätter.

38 §

Vid målning inomhus med pensel eller rulle skall effektiv ventilation anordnas i utrymmena. Om tillräcklig ventilation ej kan anordnas vid användning av färgprodukter som innehåller farliga lösningsmedel, skall arbetstagaren förses med ändamålsenlig skyddsutrustning.

Vid sprutmålning skall inhalering av färgpartiklar förhindras genom användning antingen av trycklufts- eller friskluftsmask eller av andningsskydd försett med kombinerat filter.

Vid målningsarbete i tank, lasttank eller motsvarande slutna utrymmen skall, oberoende av målningssätt, trycklufts- eller friskluftsmask används.

11 kap.

Arbete i ekonomiavdelningen

39 §

Vid hantering av livsmedel skall renlighet och ordning iakttagas särskilt noga. Arbetsredskap skall hållas i god ordning och efter användning rengöras samt placeras på ställen som reserverats för dem.

Golv och förbindelseleder skall hållas rena, och fett eller annat ämne som förorsakar halkning skall omedelbart avlägsnas från dem.

40 §

Hushållsmaskiner skall stannas och strömmen till dem brytas före rengöring. På samma sätt skall förfaras om driftsstörning uppstår i maskinen.

Alarmanordningar och låsmekanismer i dörrar till kyl- och frysrum skall kontrolleras i samband med veckoinspektionen.

Då arbete utföres i frysrum skall temperaturskillnadens menliga inverkan elimineras med hjälp av klädsel som reserverats för ändamålet.

12 kap.

Särskilda bestämmelser

41 §

Detta beslut och närmare bestämmelser utfärdade med stöd av dess skall hållas till påseende ombord.

42 §

Tillsyn över efterlevnaden av detta beslut utövas av arbetarskyddsmyndigheterna.

43 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet efter att ha hört den i 10 § i lagen om skydd i skeppsarbete avsedda nämnden.

44 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1981.

Helsingfors den 11 juni 1981

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Tf. Äldre regeringssekreterare
Esa Lonka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.