417/1981

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1981

Statsrådets beslut Om arbetsmiljön på fartyg

Statsrådet har med stöd av 11 § lagen den 28 juli 1967 om skydd i skeppsarbete (345/67), sådant detta lagrum lyder i lag av den 1 februari 1974 (110/74), vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet beslutat:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Detta beslut tillämpas på fartyg, ombord på vilket utförs sådant arbete som avses i lagen om skydd i skeppsarbete (345/67).

Bestämmelserna i detta beslut tillämpas inte på staten tillhörigt fartyg som används för försvarsuppgifter, ej heller på flytdocka, bostadspråm eller annan dylik i princip stationär arbetsponton.

2 §

Med arbetsmiljö avses i detta beslut fartygs inre och ytre arbetsutrymmen samt deras fysikaliska förhållanden, förbindelseleder och utrustning.

Med fartygs tontal avses i detta beslut dess största bruttodräktighet enligt finskt mätbrev och mätt enligt konventionen om ett enhetligt skeppsmätningssystem (FördrS 18/55).

3 §

Beställs för finsk ägares räkning fartyg med en dräktighet om minst 100 ton, är beställaren skyldig att i ett tillräckligt tidigt skede av planerings- och byggnadsarbetet i två exemplar tillställa arbetarskyddsstyrelsen erforderliga ritningar, av vilka arbetsmiljön framgår. Förutom ritningarna skall lämnas uppgifter som behövs för granskningen av den.

Då fartyg om minst 100 ton övergår från utländsk ägare i finsk ägo, är ägaren skyldig att i god tid och senast före fartygets ibruktagande eller registrering till arbetarskyddsstyrelsen göra anmälan om fartyget och, om arbetarskyddsstyrelsen så kräver, inom två månader eller av särskilda skäl inom sex månader inlämna erforderliga ritningar och uppgifter.

Utförs på fartyg om minst 100 ton väsentlig ändring av arbetsutrymme eller anordning, är ägaren skyldig att innan ändringsarbetet inleds göra anmälan därom samt inlämna erforderliga ritningar och uppgifter.

4 §

Arbetarskyddsstyrelsen avger utlåtanden på grundvalen av de ritningar och uppgifter som avses i 3 § samt godkännes villkorligt, om i dem finns smärre brister om kan korrigeras. I arbetarskyddsstyrelsens utlåtande skall härvid anges i vilka avseenden korrigeringar skall företagas.

Ritningar till nytt fartyg under 100 ton som skall byggas i hemlandet granskas av beställarens arbetarskyddsdistrikt, vilket skall tillställas erforderliga ritningar och uppgifter.

Då godkännande av ritningar behandlas, skall beaktas beställarens skyldighet att iakttaga den med byggaren överenskomna tiden för återställande av ritningarna.

5 §

Nytt eller såsom begagnat från utlandet inköpt fartyg om minst 65 ton skall inom sex månader efter dess ibruktagande anmälas till arbetarskyddsstyrelsen för inspektion. Finns fartyget inte i Finland, skall ägaren ersätta av arbetarskyddsstyrelsen förordnad inspektör för hans resekostnader. Arbetarskyddsstyrelsen kan likväl även godkänna inspektion som verkställts av utländsk myndighet eller av opartisk sakkunnig.

Vid inspektion skall konstateras att arbetsmiljön på fartyget överensstämmer med godkända ritningar och att den även i övrigt uppfyller fordringarna i detta beslut och med stöd där av utfärdade närmare bestämmelser. Över inspektionen skall uppsättas protokoll.

2 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmiljön

Fysikaliska förhållanden
6 §

Slutna och såvitt möjligt även andra utrymmen ombord, i vilka arbete regelbundet utförs, skall vara sådana att de ger tillräckligt skydd mot hetta och köld, vädrets menliga inverkan, menliga föroreningar i luften, tryckväxling, buller, vibration och farlig strålning samt biologiska riskfaktorer.

Arbetsutrymmen, maskiner och anordningar
7 §

Ytan på förbindelseleder och arbetsplattformar skall vara sådan att den förhindrar halkning.

Till maskin eller anordning som fordrar regelbunden översyn skall anslutas förbindelseled och arbetsplattform, varifrån drift, översyn och reparation av anordningen kan ske utan att arbetstagares säkerhet riskeras. Omkring maskin eller anordning skall finnas tillräckligt stort arbetsutrymme.

På arbetsställen och mellan dem skall vid behov finnas ledstång. Anordningar skall vid behov vara försedda med ledstänger eller handtag som ger stöd då anordningarna används.

8 §

Maskiner, anordningar eller redskap som installeras på fartyg skall vara sådana, att deras användning ombord inte medför risk för olycksfall eller ohälsa. Maskins igångsättningsanordningar skall vara så byggda och installerade samt vid behov så utrustade, att maskinen inte oavsiktligt kan sättas i gång. Andra än sådana maskiner som är avsedda för framdrivning eller styrning av fartyget skall, om de kan medföra fara för arbetstagarna, vara försedda med anordning, varmed maskinen snabbt kan stannas eller frånkopplas.

Elektriska anordningar och elektrisk apparatur skall vara sådana, att deras användning, övervakning och översyn kan ske tryggt.

9 §

Arbetsställen och anordningar som används i arbetet skall vara byggda och installerade med beaktande av ergonomiska synpunkter.

Mätare och övriga indikatorer skall vara utformade och installerade med hänsyn till arbetstagarens observationsförmåga så, att arbetstagaren inte åsamkas onödig ansträngning och möjligheten att missförstå den information som möjligheten att missförstå den information som förmedlas av instrumenten är så liten som möjligt.

10 §

För olika slag av lyft- och transportarbeten skall finnas ändamålsenliga transportleder och -anordningar. För flyttbara lyftanordningar skall finnas ändamålsenliga fästpunkter. Lyftanordningar som används i skeppsarbete skall motsvara statsrådets beslut innefattande ordningsregler för lastning och lossning av fartyg (244/72) samt social- och hälsovårdsministeriets beslut om säkerhetsföreskrifter för lyftanordningar, som används vid lastning och lossning av fartyg (597/80), och de skall besiktigas före ibruktagandet samt regelbundet därefter på sätt i sagda beslut bestäms.

Annan än ång-, trycklufts- och handdriven lyftanordnings kontrollorgan skall av sig självt återgå till nolläge.

Vid planering av personhissar skall i tillämpliga delar iakttagas i Finland utfärdade bestämmelser om hissar i land, varutöver även den belastning som förorsakas av fartygets rörelser skall beaktas. Hissarna besiktigas av Elinspektionscentralen.

11 §

Täcklucka, lyftplattform eller motsvarande anordning skall vara försedd med låsmekanism som hindrar anordningen från att falla ned från sitt övre läge. Låsmekanismen skall såvitt möjligt vara automatisk.

Föremål skall på tillförlitligt sätt hindras från att komma i rörelse, välta eller falla ned, så, att de förorsakar fara.

Skyddsanordningar, instruktioner och andra säkerhetsåtgärder
12 §

Godkännbar, personlig skyddsutrustning skall i tillräckligt mängd stå till förfogande ombord. Om farliga ämnen transporteras eller eljest hanteras på fartyg, skall ombord finnas ändamålsenliga mätinstrument samt skydds- och varningsanordningar.

För arbeten som inte kan utföras från fast arbetsplattform skall finnas godkännbar hängställning eller båtsmansstol jämte fästpunkter för dem samt ett tillräckligt antal säkerhetsbälten och -linor.

Ändamålsenliga, från arbetsskyddssynpunkt erforderliga kommunikationsmedel för olika arbetsuppgifter skall finnas ombord.

13 §

För att maskiner och anordningar tryggt skall kunna används och överses, skall från arbetsskyddssynpunkt erforderliga anvisningar finnas på språk som arbetstagarna förstår. Vid behov skall scheman och symboler användas.

Märkning av rörledningar samt märken och varningstecken som används speciellt för arbetarskyddsändamål skall följa finska standarder eller annat godkännbart system.

Farliga utstående delar i arbetsutrymmen och förbindelseleder skall om möjligt avrundas eller förses med mjukt skydd.

Belysning, värmeförhållanden och ventilation
14 §

Fartygs arbetsutrymmen och förbindelseleder skall ha ändamålsenlig allmänbelysning. Vid arbetsställen samt vid trappor, lejdare och nedgångsluckor skall vid behov därutöver finnas platsbelysning. Skillnader i belysningsstyrkan, som äventyrar arbetsskyddet eller är menlig för arbetstagaren, får inte förekomma.

Belysningsarmatur för allmänbelysning skall vara fast, såvida fara för explosion eller annan motsvarande fara inte utgör hinder härför. Belysningsarmatur skall vara säker med hänsyn till placering, last som transporteras och ämne som förvaras i ifrågavarande utrymme. Kravet på fast allmänbelysning gäller likväl inte obemannade transportpråmar.

15 §

Belysningsstyrkan skall i olika utrymmen motsvara minst följande tabellvärden:

Utrymme Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux)
Radiostation 100 300
Styrhytt och navigationshytt 100 200
Kontor 100 300
Kök, penteri 150 300
Proviantförråd, ej nedkylt 100
nedkylt 50
Maskinrum, pumprum, styrmaskinsrum 100 200
Maskinkontrollrum 100 300
Verkstad 100 300
Lastrum 40
Bildäck 50
Förbindelseleder, gångar, trappor i inre utrymmen 100
Förbindelseleder, gångar, trappor på yttre däck 40
Däcksbelysning 20
Förtöjningsplatser 50
Förråd 50

Om det i sällan använda utrymmen av ändamålsenlighetsskäl är nödvändigt att i stället för lysrörsarmatur använda glödlampsarmatur, tillåts såsom belysningsstyrka 60 % av angivet tabellvärde.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte fartyg under 400 ton, ombord på vilka ackumulatorer används såsom strömkälla för belysningen.

16 §

Den i 15 § avsedda belysningsstyrkan uppmäts i arbetsplanet eller på en mätnivå 0,8 m ovanför durken. För mätning av allmänbelysningen indelas utrymmet i kvadratiska rutor med en sidolängd av högst 2 m och mätningen utförs i rutornas mittpunkt. Allmänbelysningens belysningsstyrka i utrymmet är medelvärdet av de sålunda erhållna avläsningarna.

Vid planering av belysningen på bildäck skall särskild uppmärksamhet fästas vid ljuspunkternas antal och placering så, att tillräcklig belysningsstyrka för surrning av lasten uppnås även då utrymmena är lastade.

17 §

Utrymme där arbete regelbundet utförs skall vara försett med tillräcklig uppvärmning.

I styrhytt då fartyg ligger vid kaj samt i maskinkontrollrum, radiostation, kontor, kök, penteri eller motsvarande utrymme skall under normala förhållanden en temperatur om ca 20°C kunna upprätthållas. I verkstäder skall en temperatur om över 16°C kunna upprätthållas. Under exceptionella förhållanden samt tillfälligt i arbetsutrymmen, såsom i styrhytt och kök, kan avvikelse från dessa värden ske.

18 §

Luftens temperatur samt strömningsriktning och -hastighet skall kunna regleras så, att de inte medför men för arbetstagarnas hälsa. Används för uppvärmning varmlufts- eller luftkonditioneringsanordning, skall luften vid behov kunna fuktas.

Ventilationen skall vara så effektiv, att föroreningar i andningsluften inte medför men för hälsan. Invid maskin redskap och arbetsställe, såsom köksspis, ventilers provtryckningsredskap och svetspalts skall vid behov finnas lokala suganordningar.

På fartyg, som trafikerar tropiska områden, iakttages ventilationsbestämmelserna för besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg i tillämpliga delar även i fråga om arbetsutrymmen.

Fettfilter för ventilation i kök skall vara tillräckligt stora och lätta att rengöra. I diskningsavdelning skall finnas effektiv ångutsugning.

Buller, vibration och strålning
19 §

Fartyg skall om möjligt byggas och maskiner anordnas så, att bullernivån i utrymmen där arbete fortgående utförs inte överstiger 85 dB (A). Vid planering och byggande av fartyg skall de i nedanstående tabell angivna maximivärdena för buller (A-ljudnivå) användas:

Fartygets tontal
65- 400- 2000-
under 400 under 2000 10000 över 10000
Maskinkontrollrum 70 dB 70 dB 70 dB 70 dB
Verkstad 85 dB 85 dB 80 dB 75 dB
Kök 80 dB 75 dB 70 dB 65 dB
I lastrum och på däck belägna, för kontinuerligt arbete i hamn avsedda platser, såsom vinschförarplats 80 dB 80 dB 80 dB 80 dB
Radiostation (apparaturen avstängd) 70 dB 65 dB 60 dB 60 dB
Kontor 75 dB 70 dB 65 dB 60 dB
Bryggvinge 75 dB 75 dB 70 dB 70 db
Styrhytt och navigationshytt 70 dB 65 dB 65 dB 65 dB
20 §

På fartyg som regelbundet går i is, såsom isbrytare eller passagerarfartyg i trafik mellan Finland och Sverige, tillåts under gång i is värden som är 10 dB högre än de i 19 § angivna värdena. Då annat fartyg tillfälligt går i is, tillämpas inte på detta de i 19 § angivna bullernivåerna.

På fartyg som är i gång endast relativt korta perioder per dygn, till exempel hamnbogserbåtar, tillåts då fartyget är i gång värden som är i 10 dB högre än de i 19 § angivna.

21 §

På fartyg över 400 ton skall i anslutning till maskinrummet finnas ett kontrollrum eller annat ljudisolerat utrymme, såframt bullernivån i maskinrummet överstiger 85 dB (A).

Överstiger den rådande bullernivån i fartygets inre utrymmen 85 dB (A), skall på dörr eller i förbindelseled till dylikt utrymme finnas permanent anslag om buller och om att användning av hörselskydd fordras.

På fartyg under 65 ton får bullernivån i styrhytt och kök inte överstiga 85 dB (A).

22 §

Buller mäts med iakttagande i tillämpliga delar av de bestämmelser som avses i arbetarskyddsstyrelsens beslut angående största tillåtna buller i besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (981/77). Utredning om mätningarna skall göras och den skall tillställas arbetarskyddsstyrelsen i enlighet med nämnda bestämmelser.

Om vid bullermätning konstateras att de i 19 § angivna värdena väsentligt överskrids, skall åtgärder eller reparationer vidtagas för att minska bullernivån, såvida dessa i praktiken är möjliga och kostnaderna för dem inte står i uppenbar disproportion till den sänkning av bullernivån som kan uppnås.

23 §

Vid planering och byggande av fartyg skall beaktas att i utrymmen och på platser, där arbete fortgående eller under längre tid utförs, inte förekommer för arbetstagarna farlig vibration.

24 §

Anläggning, såsom radar, radiosändares antenn och mikrovågsugn, skall vara isolerad och installerad så, att vid riktig användning skada inte uppstår på grund av strålning.

Angående strålsäkerhet skall iakttagas vad därom i lagen om strålningsskydd (174/57) eller med stöd därav är stadgat eller bestämt.

3 kap.

Bestämmelser om vissa utrymmen och anläggningar

Kommandobrygga
25 §

Vid planering av styrhyttsarrangemang och placering av manöver- och navigationsutrustning skall jämte sjösäkerhetskraven beaktas de omständigheter som inverkar på säkerheten i arbetsmiljön och på arbetstagarnas hälsa.

Manöver- och navigationsutrustning skall vara så placerad, att manövrering och navigering kan utföras antingen i sittande eller stående ställning. Är utrustning avsedd för användning i stående ställning, skall envar tjänstgörande ha tillgång till en sittplats, så placerad, att man obehindrat kan röra sig i styrhytten och komma till eller röra sig vid de olika funktionsposterna.

Styrhytt och bryggvingar skall ligga i samma plan, om inte särskilda orsaker förhindrar detta. Är kommandobrygga försedd med fotsteg, skall risken att falla eller snubbla på lämpligt sätt minskas.

26 §

Ytan på skott, tak och apparater i styrhytt får inte förorsaka menlig bländning. Fönster skall, såvida det är ändamålsenligt, luta utåt, eller också skall fönsterreflexer från ljus i styrhytten på annat sätt förhindras. Fönsterkarmarna skall vara ljusa.

Kortbord, mätare och vid behov också annan utrustning skall ha belysning som kan dämpas.

För utkiksändamål byggt utrymme skall erbjuda tillräckligt skydd mot vädrets menliga inverkan.

Förtöjningsanordningar
27 §

Kättingbox skall vara så dimensionerad och utformad, att kättingen kan stuvas utan att någon arbetstagare behöver beträda kättingboxen.

Ankarklys och kätting skall vid behov omgärdas med skyddsräcke eller annan motsvarande anordning.

På fartyg över 400 ton skall finnas anordning för spolning av ankarkätting. För övervakning av ankarhivning skall vid behov finnas plattform.

28 §

Kontrollorgan till förtöjningsvinschar skall vara ändamålsenligt placerade så, att vinchföraren är skyddad och har bästa möjliga överblick över förtöjningsområdet ombord.

Förtöjningsvinschar, pollare och brytrullar skall vara så placerade, att tillräckligt utrymme finns för arbete och så, att förtöjningsgodset ej skavar mot skarpa kanter eller i onödan korsar huvudförbindelseled.

Förtöjningsgods skall om möjligt ledas direkt från klys till vinsch. Är detta inte möjligt, tillåts högst två brytrullar mellan klys och vinsch med minsta möjliga avvikelse från den direkta draglinjen.

Vajertrummor skall om möjligt vara belägna på samma däck som förtöjningsvinscharna och så placerade, att vajrarna inte behöver dragas från motsatt sida.

29 §

Det fria utrymmet bakom nock skall vara minst 2,0 m och det fria utrymmet bredvid nock minst 1,0 m. Runt kapstan skall finnas ett fritt utrymme på minst 1,0 m och på arbetsstället ett fritt utrymme på 2,0 m.

Det fria utrymmet kring pollare skall vara minst 0,40 m mätt vid pollarens övre ända. Arbetsutrymmet skall vara minst 1,20 x 1,20 m vid pollare för- och akterut samt om möjligt även vid andra pollare ombord.

Arbetsutrymmets bredd invid handdriven vajertrumma skall vara minst 0,60 m.

30 §

Bromskraften hos automatisk vinsch skall kunna regleras så, att den inte överstiger vajerns brottgräns.

Höjdskillnaden mellan överkanten på nock och arbetsplan får vara högst 1,30 m. Nock skall vara försedd med flänsar, vilkas höjd är minst 3/4 av förtöjningsgodsets diameter. Nocken skall vara så lång, att minst fem varv kan läggas om densamma.

Vajertrumma skall vara försedd med stång eller annan skyddsanordning som förhindrar att vajerns ända förorsakar fara då vajern vindas upp, och trummans sidostycken skall med minst 50 mm överskjuta den helt uppvindade vajern. Trumman skall vara försedd med tillförlitlig broms och med låsanordning. Vajertrumma skall vara lätt att veva.

Ett tillräckligt antal ändamålsenliga stoppare för att hålla förtöjningsgodset skall finnas ombord.

Ekonomiutrymmen
31 §

Proviantförråd och köksutrymmen skall såvitt möjligt belägna på samma däck, och mellan dem skall finnas god förbindelse. Finns proviantförråden inte i närheten av kök på samma däck, skall i anslutning till köket finnas ett tillräckligt stort förvaringsutrymme för den dagliga provianten. Om proviantförråden och köksutrymmena är belägna på olika däck och antalet personer som skall bespisas överstiger 40, skall för transport av proviant finnas hiss eller annan mekanisk lyftanordning mellan däcken.

Diskningsavdelning på passagerarfartyg skall om möjligt placeras i omedelbar närhet av kök eller distributionsplats och avskilt från utrymmen i vilka mat hanteras.

Proviant skall kunna tagas ombord och till förråden med hjälp av lyftanordning eller annat tekniskt hjälpmedel.

32 §

Ytorna i kök skall vara slitstarka och lättskötta.

I köket skall finnas ett tillräckligt antal vattenuttag i anslutning till arbetsställena. Kök och proviantförråd, med undantag av frysrum, skall vara försedda med två ändamålsenligt placerade durkavlopp.

33 §

Stekbord, universalköksmaskiner och motsvarande redskap skall vara fasta. Pannor och grytor som kan tippas, spisar och vid behov andra anordningar skall om möjligt vara så placerade, att arbetet utförs i fartygets längdriktning.

Bredvid spisarna skall finns tillräckligt stora avställningsytor och på arbetsställena tillräckligt stora arbetsbord.

I frysrum skall finnas alarmanordning. Dörrarna till frysrum skall kunna öppnas även från insidan. I frys- och kylrum skall finnas tillräckligt hyllutrymme.

34 §

Frityrkokare skall vara försedd med tömningsanordning som inte kan öppna sig oavsiktligt. Kokgrytor och stekbord skall tryggt kunna tippas med hjälp av självlåsande snäckskruv eller motsvarande mekanism.

Ugnsluckor som öppnas nedåt skall bli i horisontalt läge, och de skall hålla matens tyngd. Ugnsluckor skall vara försedda med låsmekanism.

Knivställningar skall hålla knivarna säkert på plats.

4 kap.

Förbindelseleder och arbetsplattformar

Definitioner
35 §

I detta beslut avses:

1) med huvudförbindelseled förbindelseled som regelbundet används, såsom förbindelseleden mellan för och akter på däck eller förbindelseleden mellan olika avdelningar i maskinrum;

2) med lutning vinkeln mot horisontalplanet;

3) med fallrepstrappa ett med lyftanordning försett förbindelsemedel mellan fartyget och kajen med en lutning över 20°;

4) med landgång förbindelsemedel mellan fartyget och kajen med en lutning av högst 20°;

5) med trappa fast förbindelseled mellan olika plan samt med en lutning av 20° - 55°;

6) med lejdare fast förbindelseled mellan olika plan samt med ed lutning av över 55° och högst 90°;

7) med trapplan och lejdarplan plan som är beläget i övre ändan av trappa och lejdare;

8) med vilplan plan varmed trappor eller lejdare delas upp; samt

9) med fotsteg steg eller stegpinne som finns i trappa eller lejdare eller enskilt.

Förbindelseleder till fartyg
36 §

Förbindelseled mellan fartyg och kaj skall så direkt som möjligt leda från kaj till däckshus. Förbindelseled skall vid behov vara tydligt utmärkt. Förbindelseled skall såvitt möjligt ligga åtskild från lasthantering, och den skall vara avgränsad från maskiners och apparaters riskzon. Förbindelseled skall i allmänhet utgöras av fallrepstrappa eller landgång.

Fallrepstrappa och landgång skall vara tillräckligt starka och följa finsk standard eller vara av annan godkännbar konstruktion. Fallrepstrappa och landgång skall på tillförlitligt sätt kunna fästas vid fartyget.

Om port eller ramp som leder till lastdäck utgör förbindelseled, skall en gångbana med en bredd av minst 0,60 m avgränsas från porten eller rampen samt däcket med ett fast eller tillräckligt starkt, löstagbart hinder.

37 §

Fallrepstrappa skall vara så lång att den vid en lutning av högst 50° når ned till en höjd av 1,0 m ovanför vattenytan vid alla förekommande trim- och djupgångslägen. Bredden på fallrepstrappa och landgång skall vara minst 0,55 m och avståndet mellan skyddsräcken minst 0,60 m.

Fallrepstrappa skall vara försedd med vågräta ändplan och, om dess längd överstiger 15 m, även med vilplan.

Är fallrepstrappa inte så konstruerad att fotstegen vänder sig i vågrätt läge, skall fotstegen vara så formade att de ger foten ordentligt stöd oberoende av fallrepstrappans lutning.

38 §

Fallrepstrappa och landgång skall vara försedda med minst 0,90 m högt, tillräckligt starkt räck på vardera sidan. Förutom ledstång skall minst en mellansträng finnas. Avståenden mellan de vertikala stöttorna i räcke får vara högst 1,50 m då strängen består av rep, vajer eller kätting. Är stöttorna löstagbara, skall de kunna fästas säkert på sin plats.

Landgångs och vid behov fallrepstrappas på kajen vilande ända skall vara försedd med skyddade hjul eller rulle.

För skyddsnät som anbringas under fallrepstrappa och landgång skall finnas ändamålsenliga fästpunkter.

Trappors och lejdares konstruktion
39 §

Trappa och lejdare skall ha ledstång på vardera sidan.

I trappor skall avståndet mellan ledstängerna såvitt möjligt vara minsta 0,60 m och fotstegens yta minst 0,55 x 0,15 m. Mellan fotstegs bakre kant och den främre kanten på följande fotsteg får ej finnas öppning som, vågrätt mätt, överstiger 20 mm.

Avståndet mellan ledstängerna i lejdare skall vara minst 0,40 m och fotstegets bredd 0,35 m. Fotsteget skall ge foten tillräckligt stöd.

Lodrät lejdare behöver inte ha särskild ledstång, om lejarens konstruktion ger tillräckligt handgrepp.

Lejdare på master, bompålar och motsvarande skall ha en bredd av minst 0,25 m förutom då det gäller annan godkännbar lejdarkonstruktion.

40 §

Lejdare skall installeras så, att avståndet mellan fotstegets framkant och skott eller motsvarande är minst 0,15 m.

I trappa eller lejdare skall avståndet mellan fotstegen vara konstant och fotsteget skall vara vågrätt.

Enskilda fosteg skall vara så utformande att foten inte i sidled kan glida bort från fotsteget.

Lös stege skall följa finsk standard eller vara av annan godkännbar konstruktion. Den skall ha glidskydd och kunna göras fast vid övre ändan.

41 §

I trappor och lejdare skall finnas med skyddsräck försedda vilplan på åtminstone var sjätte meter, vertikalt mätt. Vilplanet skall vara minst lika brett som trappen eller lejdaren eller minst 0,60 x 0,60 m. Såsom vilplan för lejdare på master, bompålar och motsvarande förslår två parallella stegpinnar jämte en skyddsbåge som håller att luta sig mot. Vilplan fordras ej på förbindelseleder, avsedda enbart som nödpassager.

Ledstänger eller enskilda handfästen och ryggskydd skall nå upp till en höjd av ca 1 m ovanför trapp- och lejdarplan eller motsvarande.

Trappa och lejdare, vilkas lutning understiger 80° och vilka ej gränsar till skott eller motsvarande, skall förses med räck, vars höjd är minst 1,0 m lodrätt mätt från fotstegets främre kant. Mellansträng erfordras inte om öppningens storlek är högst 0,5 m, mätt vinkelrätt mot ledstången.

42 §

Är lejdare över 5 m hög och överstiger dess lutning 70° eller föreligger risk för nedstörtning från lejdaren till lastrum och är risken för nedstörtning ej på annat sätt eliminerad, skall lejdaren vara försedd med ryggskydd som börjar på 2,5 m höjd över basplanet.

Från bestämmelser i 1 mom. kan avvikelse göras beträffande förbindelseled:

1) som används mycket sällan;

2) där ryggskydd utgör hinder för arbete eller annan verksamhet; eller

3) där ryggskydd är ersatt med annan godkännbar konstruktion.

Ryggskyddets konstruktion skall motsvara nedanstående bild.

Allmänna bestämmelser om förbindelseleder och arbetsplattformar ombord
43 §

Förbindelseleder skall vid behov vara på ändamålsenligt sätt utmärkta eller avskilda från maskiners och anordningars riskzon. Medför beträdande av riskzon omedelbar fara, skall förbindelseleden avgränsas med ett fast hinder, såsom räck.

Den fria bredden på huvudförbindelseled skall vara minst 1,0 m, mätt på 1,0 m höjd över däck. På fartyg under 400 ton kan bredden vara 0,80 m. Vid pollare och motsvarande hinder skall den fria bredden vid däcksytan vara minst 0,60 m. Den fria bredden på andra än huvudförbindelseleder skall vara minst 0,60 m.

Den fria höjden på förbindelseled skall vara minst 2,0 m. På fartyg under 400 ton skall höjden vara minst 1,90 m. Avvikelse från detta kan göras på förbindelseled som används sällan och vid konstruktionsdetaljer. På huvudförbindelseled får den fria höjden dock ej understiga 1,90 m.

44 §

Dörröppnings höjd skall vara minst 1,90 m och på fartyg under 400 ton minst 1,85 m, mätt från däck. Dörröppnings fria bredd skall vara minst 0,60 m.

Dörrar i förbindelseleder, nödpassager undantagna, får inte vara belägna direkt intill trappa eller lejdare, utan skall leda till trapp- eller lejdarplan, om risken för nedstörtning ej på annat sätt har eliminerats. Trapp- eller lejdarplan skall vara minst 0,60 x 0,60 m.

Dörr skall vara försedd med ändamålsenlig anordning, medelst vilken den vid behov kan hållas öppen. Tunga dörrar skall vara så installerade, att de inte kan slå mot varandra eller medföra klämningsrisk.

45 §

Förbindelseleder och arbetsplattformar skall vid behov vara försedda med räck eller ledstänger. Överstiger höjden över underliggande plan 0,50 m, skall förbindelseled eller arbetsplattform om möjligt vara försedd med räck och fotlist.

Räckets höjd skall vara minst 1,0 m och det skall vara försett med minst en horisontal mellansträng, så placerad att fri öppnings vertikala mått ej överstiger 0,50 m, eller med lodräta stänger, vilkas inbördes avstånd ej får överstiga 0,17 m. Räck på väderdäck skall ha minst två mellansträngar, varvid den nedersta öppningen får vara högst 0,23 m hög. Fotlistens höjd skall vara minst 60 mm.

Ledstång skall ligga på ca 1 m höjd. Den skall ge gott grepp och dess avstånd från skott eller motsvarande skall vara minst 50 mm. Stången skall vara så utformad att kläder inte fastnar i den.

Då öppning i däck saknar karm eller då karmens höjd understiger 0,75 m, skall kring öppningen finnas ändamålsenliga skyddsanordningar till förhindrande av risk för nedstörtning. Utgörs skyddsanordningen av löstagbart räck, skall detta vara tillräckligt stadigt, minst 0,90 m högt och kunna förses med minst en mellansträng.

46 §

Till arbetsplattformar och förbindelseleder som befinner sig på en större höjd än 0,50 m över underliggande plan skall leda trappa, lejdare eller fotsteg. I arbetsutrymmen förekommande hinder, såsom axeltunnel i lastrum, skall förses med fotsteg och handfästen.

Den fria höjden i trappor och lejdare skall vara minst 2,0 m och på fartyg under 400 ton minst 1,85 m, uppmätt lodrätt från fotstegets framkant. Det fria utrymmet vid vertikal lejdare skall vara minst 0,60 m, uppmätt horisontalt från lejdaren.

Nedåt ledande trappa, lejdare och fotsteg får ej vara belägna i omedelbar närhet av arbetsställe. Kan detta inte undvikas, skall risk för nedstörtning förhindras med hjälp av självstängande port eller på annat sätt.

Förbindelseleder och arbetsplattformar på däck
47 §

Bredden på trappa mellan ytterdäck som sträcker sig från sida till sida samt på trappa som leder till back eller akterdäck skall såvitt möjligt vara 0,85 m och minst 0,60 m. På fartyg under 400 ton kan trappa ersättas av lejdare med en lutning om högst 60°.

Det fria utrymmet i regelbundet använd nedgångsöppning i däck skall vara minst 0,60 x 0,60 m. I nedgångsöppnings karm skall vid behov såsom fortsättning på lejare i samma linje finnas fotsteg och handfäste.

Med gångjärn försedd lucka till nedgångsöppning skall öppna sig ca 100°. Den skall låsa sig automatiskt i öppet läge. Luckan skall kunna öppnas från vardera sidan.

Vid ändarna av öppning i däck för lyftplattform, vilka skall vara fria för lasthantering, skall finnas tvångsstyrda bommar eller annat skydd. Bommarna skall alltid vara i skyddsställning då lyftplattformen ej befinner sig i nivå med ifrågavarande däck.

48 §

Arbetsställen i master, på bompålar och på motsvarande platser skall vid behov förses med arbetsplattform och räck samt med erforderliga fästpunkter för säkerhetslinor.

För tvättning av fönster från utsidan skall på lämplig höjd finnas arbetsplattform samt anordning för fästande av säkerhetslina, såvida arbetet ej kan utföras säkert från däck, annan plattform eller för ändamålet godkänd ställning.

Arbetsplattformar som behövs i master och för fönstertvätt skall ha en bredd av minst 0,30 m. Plattform skall bestå av mönstrad plåt, galler eller parallella stänger, vilkas fria avstånd från varandra får vara högst 50 mm. Plattformarna behöver ej vara försedda med fotlist.

Förbindelseleder till däckkranar
49 §

Till däckskrans manöverplats och delar som fordrar översyn skall leda fast och säker förbindelseled i alla de lägen, i vilka däckskranen används eller kan tänkas bli använd, såvida detta ej leder till oskäligt komplicerade tekniska arrangemang. Förbindelsemedel skall utgöras av lejdare eller trappa. Därjämte skall däckskran ha av besiktningsmyndighet godkänt reservförbindelseled.

Förbindelseled som avses i 1 mom. skall vara tillgänglig åtminstone då däckskranen är i sjöklarat läge och i de lägen, i vilka däckskranen befinner sig då ytterom fartyget placerade lasthanteringsanordningar används samt då översyn sker.

Kan från däckskran ledande förbindelseled av någon anledning ej används i kranens alla lägen, skall den vara effektivt stängd eller så utformad att risk för nedstörtning inte förorsakas av förbiseende då manöverplatsen lämnas.

Lodrät lejdare med en längd av över 3,0 m samt lejdare som är kortare än 3,0 m och vars placering förorsakar risk för nedstörtning i lastrum skall förses med ryggskydd i enlighet med 42 § 2 mom.

Förbindelseleder till lastrum
50 §

Förbindelseled till lastrum skall utgöras av fast trappa eller lejdare. Förbindelseled skall såvitt möjligt vara belägen utanför lastlucka.

I närheten av nedgångsöppning får ej finnas anordningar som hindrar ett säkert tillträde till förbindelseleden eller hindrar öppnande av öppningens lucka.

51 §

I torrlastfartyg, där höjdskillnaden mellan däcken eller mellan understa däck och lastrummets botten är över 12 m, samt i tankfartyg, där höjdskillnaden är över 4 m, skall förbindelseled utgöras av trappa eller lejdare med en lutning om högst 70°.

I torrlastfartyg skall i över 20 m långt eller brett lastrum finnas minst två förbindelseleder, belägna i var sin ända av lastrummet. Skall i lastrum finnas lutande lejdare eller trappa, kan den andra förbindelseleden utgöras av lodrät lejdare.

I bulkfartyg skall lejdare placeras så, att risken för att den skadas vid lasthantering är så liten som möjligt. Lodräta i stället för lutande lejdare kan godkännas, om de är placerade i samma linje såsom fortsättning på varandra och om höjdskillnaden från däck till lastrummets botten ej överstiger 18 m.

52 §

I tankfartygs över 35 m långa lasttankar skall finnas minst två förbindelseleder, belägna i var sin ända av tankarna. Fotstegen skall utgöras av två parallella stegpinnar av 22 x 22 mm stål med kanten riktad uppåt. Förbindelselederna och räcken skall fästas stadigt till tankarnas stålkonstruktioner.

I tankfartygs lasttanks botten skall antingen byggas gångbanor ovanpå bottenkonstruktionerna eller i bottenkonstruktionerna göras manhål med en storlek av minst 0,60 x 0.80 m och på en höjd av högst 0,60 m från bottenplåten. Gångbanorna skall vara minst 0,60 m breda, och de skall utrustas med 0,9 m höga, med mellansträng försedda räck. Förekommer räck endast på den ena sidan av gångbanan, skall den motsatta sidan förses med fotlist. Förbindelsen mellan tankbottnen och gångbanan skall utgöras av lejdare eller fotsteg. För att förbättra rörelsemöjligheterna då manhålsarrangemang används skall ändamålsenliga fotsteg och handfästen anbringas.

Förbindelseleder och arbetsplattformar i maskinrum, pumprum eller motsvarande utrymmen
53 §

Huvudförbindelseled mellan olika plan i maskinrum och tankfartygs lastpumprum skall utgöras av trappa. Trappas bredd skall såvitt möjligt vara 0,85 m och minst 0,60 m. På fartyg under 400 ton kan huvudförbindelseled vara lejdare, vars lutning är högst 60°.

Förbindelseled och arbetsplattform i regelbundet bruk skall vara tillräckligt rymlig från arbetssynpunkt. Den fria bredden på förbindelseled och arbetsplattform, som är nödvändiga vid drift och övervakning av fast maskin, skall vara minst 0,60 m och den fria höjden minst 2,0 m. På fartyg under 400 ton skall ifrågavarande bredd vara minst 0,40 m och höjd minst 1,90 m.

54 §

Den fria bredden på sällan använd förbindelseled och arbetsplattform samt nödpassage skall vara minst 0,40 m och den fria höjden minst 1,90 m. Endast vid strukturella hinder, där hindrets höjd är högst 0,70 m, får minimibredden på förbindelseled och arbetsplattform vara 0,30 m. Den fria höjden kan vid strukturellt hinder vara 1,20 m.

Höjden i vattentät dörr till axeltunnel eller motsvarande utrymme skall om möjligt vara minst 1,70 m och dess fria bredd minst 0,50 m.

Till bränsletank, förpropellerrum eller motsvarande utrymme skall, då höjdskillnaden överstiger 6 m, leda lejdare med en lutning om högst 70°.

Den fria öppningen i manhål som sällan används skall vara minst 0,40 x 0,60 m. Öppningens hörn kan vara avrundade.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

55 §

Efterlevnaden av detta beslut övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna. Arbetarskyddsstyrelsen äger rätt att på ansökan bevilja undantag från bestämmelse i detta beslut, under förutsättning att arbetstagarnas säkerhet på annat sätt är tillgodosedd.

Då det inte är möjligt att på fartyg under 200 ton tillämpa i detta beslut angivna längd-, bredd- och höjdmått utan att väsentligt ändra konstruktionen, kan en avvikelse från dessa mått om högt 20 % göras.

Kan bestämmelserna i detta beslut inte tillämpas på fartyg under 100 ton eller på annat fartyg med beaktande av dess speciella användningsändamål utan att väsentligt ändra den konstruktion som detta speciella användningsändamål fordrar, kan avvikelser från bestämmelserna tillåtas under förutsättning att arbetstagarnas säkerhet på annat sätt är tillgodosedd.

56 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av detta beslut utfärdar vid behov social- och hälsovårdsministeriet efter att ha hört den i 10 § lagen skydd i skeppsarbete avsedda nämnden.

57 §

Detta beslut och med stöd därav utfärdade närmare bestämmelser samt eventuella av arbetarskyddsstyrelsen beviljade undantag som gäller arbetsplatsen skall finnas till påseende ombord.

58 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1981.

Den i 5 § av detta beslut föreskrivna skyldigheten att anmäla nytt fartyg till arbetarskyddsstyrelsen för inspektion gäller endast sådant fartyg som beställs sex månader efter detta beslut ikraftträdande eller senare.

59 §

På fartyg,

1) som är i bruk eller färdigt när detta beslut träder i kraft;

2) som har beställts innan detta beslut träder i kraft eller som beställs innan sex månader har förflutit från beslutets ikraftträdande; eller

3) som köps begagnat från utlandet,

tillämpas bestämmelserna i 9 § 10 § 2 mom., 15 §, 16 § 2 mom., 17 § 2 mom., 18 § 3 mom., 19 och 20 §§, 21 § 1 och 3 mom., 22, 23 och 25 §§, 26 § 1 och 2 mom., 29 §, 30 § 2 och 3 mom., 31 § 1 och 2 mom., 32 § 2 mom., 33 § 1 mom., 34 § 1 och 2 mom., 36 § 3 mom., 37 § 1 och 2 mom., 39 § 1-3 och 5 mom., 40 § 1 och 2 mom., 41 § 1 och 3 mom., 42 §, 43 § 2 och 3 mom., 44 § 1 och 2 mom., 45 § 2 mom., 46 § 2 mom., 47 § 1, 3 och 4 mom., 48 § 2 och 3 mom. samt 51-54 §§ endast i tillämpliga delar för så vitt i sådant fartygs konstruktioner eller anordningar, som avses i nämnda bestämmelser, upptäcks brister eller olägenheter vilka för arbetstagare kan medföra uppenbar fara för liv eller hälsa.

Om arbetsutrymmen eller anordningar i fartyg som avses i 1 mom. väsentligt ändras, tillämpas likväl på dem även i momentet nämnda bestämmelser, under förutsättning att ändringsarbetena påbörjas sex månader efter detta beslut ikraftträdande eller senare.

60 §

Vid tillämpningen av detta beslut på ovan i 59 § avsett fartyg kan avvikelse från angivna siffervärden tillåtas, om detta inte har väsentlig betydelse för skyddet i arbetet.

Helsingfors den 11 juni 1981

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Tf. äldre regeringssekreterare
Esa Lonka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.