385/1981

Given i Helsingfors den 5 juni 1981

Lag angående ändring av lagen om verkställighet av bötesstraff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § och 25 § 3 mom. lagen den 20 juni 1963 om verkställighet av bötesstraff (318/63),

av dessa lagrum 24 § sådan den lyder i lag av den 28 december 1979 (1077/79) och 25 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 21 juli 1977 (592/77), samt

fogas till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

14 §

Vid indrivning av fordran som någon genom strafforderförfarande ålagts att betala får betalningstid dock beviljas enbart av utmätningsman i enlighet med 13 §.

24 §

Skall penningbelopp som blivit erlagt eller indrivits såsom betalning av böter eller fordran helt eller delvis återbetalas på grund av högre domstols utslag som vunnit laga kraft eller av annan orsak, skall den myndighet som mottagit penningbeloppet återbära detta med sex procents årlig ränta från betalningsdagen till dagen för återbäringen. Genom förordning kan dock stadgas att återbäring eller ränta inte skall betalas om den understiger ett visst markbelopp. Det penningbelopp och den ränta som skall återbetalas får kvittas med andra böter eller annan fordran som skall verkställas.

25 §

Åligganden som enligt 6 § 1 mom. samt 20 och 20 a §§ ankommer på länsstyrelse kan genom förordning överföras på justitieministeriet.Denna lag träder i kraft den 15 juni 1981.

Regeringens proposition 55/81
Lagutsk. bet. 6/81
Stora utsk. bet. 36/81

Helsingfors den 5 juni 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.