379/1981

Given i Helsingfors den 29 maj 1981

Lag om utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statsrådet kan på villkor som stadgas genom förordning ge registrerad finsk sammanslutning eller stiftelse eller registrerat finskt religiöst samfund tillstånd att för tillfälligt i utlandet bosatta läropliktiga finska medborgare i vederbörande land inrätta privat skola som motsvarar grundskolan i Finland.

2 §

Utomlands verksam privat skola som motsvarar grundskolan har till uppgift att under de förutsättningar som stadgas i denna lag sörja för elevernas grundutbildning.

Skolan skall ha reglemente och läroplan.

3 §

Den allmänna ledningen av och tillsynen Över skolan ankommer direkt på skolstyrelsen.

Angående skolans förvaltning och personal gäller vad därom genom förordning stadgas och i skolans reglemente bestäms.

4 §

Om skolans läsår, antalet arbetsdagar och undervisningen gäller i tillämpliga delar vad därom är stadgat i fråga om kommunens grundskola, såvida inte i denna lag eller i förordning annorlunda stadgas eller i skolans läroplan annat bestäms.

Fullgörande av lärokursen i var och en av skolans årsklasser motsvarar fullgörande av lärokursen i grundskolans motsvarande årsklass.

5 §

Skolan kan beviljas statsunderstöd för högst 85 procent av de faktiska och godtagbara avlöningskostnaderna för lärare och arbetsgivarens därav föranledda socialskyddsavgifter. Rätt till statsunderstöd som avses i detta moment beviljas av undervisningsministeriet tills vidare eller för viss tid.

Undervisningsministeriet kan bevilja skolan extra statsunderstöd inom ramen för anslag som upptagits i statsförslaget.

6 §

Villkor för erhållande av statsunderstöd är:

1) att tillstånd för inrättande av skolan beviljats och att skolan inte upprätthålls för eftersträvande av ekonomisk vinning; och

2) att skolan uppfyller övriga genom förordning stadgade villkor för statsunderstöd.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1981.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 3/81
Kulturutsk. bet. 1/81
Stora utsk. bet. 33/81

Helsingfors den 29 maj 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Pär Stenbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.