371/1981

Given i Helsingfors den 29 maj 1981

Lag angående ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 33 § 5 mom.,

ändras 30 §, 31 § 1 och 2 mom., 34 och 37 §§, rubriken för 9 kap., 75, 76, 79 och 86 §§, 106 § 1 och 3 mom. samt 163―165 §§,

av dessa lagrum 163 och 164 §§ sådana de lyder i lag av den 2 februari 1979 (132/79), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom., till lagen nya 79 a―79 c §§, till 88 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 90 a, 91 a och 156 a §§, ett nytt 17 a kap., till vilket samtidigt överförs den ändrade 163 §, och nya 169―172 §§ som följer:

6 §

Om medlems rätt att deltaga i andelslaget med tilläggsinsatser stadgas i 17 a kap.

30 §

Den som upphört att vara medlem i andelslaget eller den till vilken hans rätt övergått skall, sedan ett år förflutit från den räkenskapsperiods utgång, under vilken medlemskapet upphört, återfå den för hans del erlagda insatsen, i den mån andelslagets tillgångar enligt bokslutet för sagda dag därtill förslår utan att reservfond och uppskrivningsfond anlitas eller dåvarande medlemmars motsvarande eller på 163 § 2 mom. grundade rätt kränks.

Träder andelslaget i likvidation eller försätts det i konkurs inom ett år från utgången av den räkenskapsperiod som avses i 1 mom., skall rätten att återfå insats bedömas enligt de grunder som gäller för skifte av andelslagets tillgångar.

31 §

Utvisar bokslut som avses i 30 § 1 mom. att andelslagets gäld jämte reservfonden och uppskrivningsfonden överstiger tillgångarna, är den vars medlemskap upphört utan hinder av de i 29 § 1 och 2 mom. avsedda stadgebestämmelserna skyldig att erlägga vad av insatsen utestår obetalt, dock inte mera än vad av bristen belöper sig på hans insats. Sådan betalning skall andelslaget infordra inom ett år från den i 30 § 1 mom. avsedda räkenskapsperiodens utgång.

Träder andelslaget i likvidation eller försätts det i konkurs inom ett år från den i 30 § 1 mom. avsedda räkenskapsperiodens utgång, skall insatsen erläggas oavkortad även om medlemskapet upphört.

34 §

Uppgår ej reservfonden till fullt belopp, skall till fonden av årsöverskottet avsättas minst en tjugondedel, sedan från överskottet avdragits den förlust från tidigare räkenskapsperioder som balansräkningen utvisar.

37 §

Om det odisponerade överskottet och de fria fondema inte förslår för täckande av andelslagets förlust, får insatserna och reservfonden användas därtill.

Har av medlem erlagd insats eller någon del därav använts för att täcka förlust, skall medlemmens hela andel i överskott oavkortad innehållas för gäldandet av hans insats ända tills det använda beloppet blivit betalt.

Har reservfonden använts för täckande av förlust, får överskott inte utdelas till medlemmarna under de tre följande åren, om ej reservfonden ökats med det belopp som använts för täckande av förlusten.

9 kap.

Styrelse och förvaltningsråd samt bokslut


75 §

Styrelsen företräder andelslaget och tecknar dess firma.

I stadgarna kan bestämmas att styrelseledamot eller i 80 § avsedd person, som handhar andelslagets förvaltning, har rätt att teckna firman eller att styrelsen eller förvaltningsrådet kan ge någon av sina ledamöter eller annan person sådan rätt.

76 §

Rätt att teckna firma får inte ges den som är omyndig eller, utan statsrådets tillstånd, den som inte är här i landet bosatt finsk medborgare.

Rätten att teckna firma kan begränsas så att två eller flera personer endast gemensamt har ratt att teckna firman. Annan begränsning får ej antecknas i handelsregistret.

Styrelsen eller förvaltningsrådet kan när som helst återkalla bemyndigande att teckna firman.

79 §

Styrelsen skall draga försorg om att andelslagets bokföring och medelsförvaltning är ändamålsenligt ordnade.

För varje räkenskapsperiod skall uppgöras bokslut som omfattar resultaträkning och balansräkning.

Bokslutet skall uppgöras enligt stadgandena i bokföringslagen (655/73) och i denna lag.

79 a §

Styrelsen och den i 80 § avsedda person som handhar andelslagets förvaltning skall datera och underteckna bokslutet. Har styrelseledamot eller den som handhar förvaltningen framfört avvikande mening om bokslutet, skall yttrande därom bifogas bokslutet om han det yrkar.

I bokslutet skall resultaträkningen och balansräkningen för närmast föregående räkenskapsperiod upptagas. Har under räkenskapsperioden specificeringen av poster i resultaträkningen eller balansräkningen ändrats, skall i det tidigare bokslutet ingående uppgifter i mån av möjlighet sammanställas så att de kan jämföras med det senare bokslutet.

Ovan i 79 § 2 mom. nämnda handlingar skall tillställas revisorerna minst en månad före den stämma vid vilken bokslutet skall framläggas för fastställelse.

79 b §

Har värdet på anläggningstillgång uppskrivits under räkenskapsperioden, skall det belopp som motsvarar uppskrivningen avsättas till en uppskrivningsfond bland passiva. Fonden får användas endast för avsättning till reservfonden.

Har i andelslag, vars bundna egna kapital överstiger två miljoner mark eller hos vilket i medeltal över femhundra personer varit anställda under de två närmast föregående räkenskapsperioderna, omsättningstillgångarna aktiverats till ett lägre belopp än anskaffningsutgiften eller det lägre värde, som utgör den sannolika anskaffningsutgiften eller det sannolika överlåtelsepriset, skall skillnaden (lagerreserv) upptagas särskilt i balansräkningen. I resultaträkningen skall såsom en särskild post upptagas ökning eller minskning av lagerreserven under räkenskapsperioden.

Till ett i 2 mom. avsett andelslags bokslut skall fogas en finansieringsanalys. I denna skall redogöras för anskaffningen av medel och för deras användning under räkenskapsperioden.

79 c §

Kopior av bokslutet jämte bilagor samt av revisionsberättelsen skall inom sex månader efter räkenskapsperiodens utgång tillställas registeringsmyndigheten.

På kopia av bokslutet skall finnas intyg av styrelseledamot eller i 80 § avsedd person, som handhar andelslagets förvaltning, angående dagen för bokslutets fastställelse. Intyget skall även. innehålla uppgift om andelsstämmans beslut beträffande andelslagets överskott eller förlust.

86 §

För varje räkenskapsperiod skall andelsstämman utse minst två revisorer samt suppleanter för dem att i den omfattning god revisionssed förutsätter granska andelslagets bokslut och bokföring samt dess förvaltning.

I stadgarna kan bestämmas att en eller flera revisorer, dock inte alla, skall tillsättas i annan ordning än vad ovan är sagt.

88 §

Om andelslags bundna egna kapital överstiger en miljon mark eller i medeltal över tvåhundra personer varit anställda hos andelslaget under de två närmast föregående räkenskapsperioderna, skall minst en revisor vara av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisor eller i 4 eller 5 mom. avsedd sammanslutning.

Till revisor kan utses av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisionssammanslutning. Sammanslutning som utsetts till revisor skall meddela andelslagets styrelse vem som är huvudansvarig för revisionen. Denne skall vara av Centralhandelskammaren eller handelskammare godkänd revisor. Han skall ha i 1 och 2 mom. nämnd behörighet.


90 a §

När revisionen är slutförd skall revisorerna på bokslutet göra anteckning därom, i vilken hänvisas till revisionsberättelsen. Anser revisorerna att resultaträkningen eller balansräkningen inte bör fastställas, skall de göra anteckning även därom.

91 a §

Revisor får inte lämna enskild medlem eller utomstående upplysningar om sådana andelslagets angelägenheter, varom han fått kännedom vid fullgörandet av sitt uppdrag, såvida andelslaget därav kan förorsakas men.

Revisor skall på anfordran lämna andelsstämman alla upplysningar om andelslaget, såvida andelslaget inte därigenom förorsakas väsentligt men.

106 §

Saknar andelslag i handelsregistret införd behörig styrelse eller har andelslagets bokslutshandlingar ej i enlighet med 79 c § sänts till registreringsmyndigheten för en enda av de tre senaste räkenskapsperioderna, får registreringsmyndigheten, medlem i andelslaget, styrelseledamot, i 80 § avsedd person som handhar andelslagets förvaltning, borgenär eller annan vars rätt kan vara beroende av att andelslaget har behörig styrelse hos rätten eller, om andelslaget har sin hemort inom häradsrätts domkrets, hos häradshövdingen göra ansökan om att andelslaget skall förklaras skyldigt att träda i likvidation.


Styrks ej innan ärendet upptages till avgörande, att behörig styrelse för andelslaget finns eller att skyldigheten att insända handlingarna uppfyllts, skall rätten bestämma att andelslaget skall träda i likvidation och förordna en eller flera likvidatorer.

156 a §

Äger andelslag samtliga aktier i aktiebolag, kan styrelserna träffa avtal om fusion av aktiebolaget med andelslaget. Vad i 14 kap. 7 § lagen om aktiebolag (734/78) är stadgat skall i tillämpliga delar iakttagas.

Fusionen anses ha skett då anteckning om domstolens beslut angående tillstånd gjorts i handelsregistret. Måste andelslaget på grund av fusionen ändra bestämmelserna om föremålet för andelslagets verksamhet eller andra bestämmelser i stadgarna, skall anmälan till handelregistret om fusionen och om ändringen av stadgarna göras samtidigt.

17 a kap.

Tilläggsinsats

163 §

I stadgarna kan bestämmas att medlem är berättigad att deltaga i andelslag med en eller flera tilläggsinsatser. På tilläggsinsatserna kan av andelslagets överskott betalas ränta på sätt som bestäms i stadgarna.

I stadgarna kan bestämmas att tilläggsinsatser har bättre rätt till överskott än övriga insatser. I stadgarna kan även bestämmas att erlagda tilläggsinsatser i fall som avses i 120 § skall återbetalas framom övriga insatser eller, om tillgångarna inte förslår härtill, den del av dem återgäldas som vid beräkning enligt förhållandet mellan de erlagda tilläggsinsatserna belöper sig på envar.

Tilläggsinsatser medför inte rösträtt, ej heller rätt till behållning som avses i 120 § 1 mom. Tilläggsinsatserna kan inte förenas med tillskottsplikt eller med skyldighet att betala extra avgift.

163 a §

Tilläggsinsatsens storlek skall bestämmas i stadgarna. Tilläggsinsatserna skall vara lika stora. De inbetalda tilläggsinsatserna bildar tilläggsandelskapitalet.

Tilläggsinsats skall betalas i en rät. De rättigheter och skyldigheter som är förbundna med tilläggsinsats uppkommer i och med att insatsen betalas.

Antalet av medlems tilläggsinsatser skall antecknas i medlemsförteckningen.

163 b §

Har medlem överlåtit sin rätt till tilläggsinsats, äger den till vilken överlåtelsen skett, om han är medlem i andelslaget eller om han på egen ansökan, som gjorts inom sex månader från överlåtelsen, blivit antagen till medlem, rätt att till fullo räkna sig till godo den tilläggsinsats överlåtaren betalt. Söker ej förvärvaren inträde i andelslaget med iakttagande av vad här är stadgat eller avslås hans ansökan, äger han rätt att fordra återbetalning av tilläggsinsatsen i den ordning som stadgas i 163 d §.

Om överlåtelse av tilläggsinsats skall den till vilken Överlåtelsen skett göra anmälan hos andelslaget.

163 c §

Används i andelslag som har tilläggsandelskapital insatserna för täckande av förlust, skall samtliga insatser användas i samma mån, såframt ej annat är bestämt i stadgarna. Vad i 37 § är stadgat om insats äger motsvarande tillämpning på tilläggsinsats.

163 d §

Tilläggsinsats återbetalas under de i 30 § stadgade förutsättningarna till medlem eller till den på vilken hans rätt övergått, sedan sex månader förflutit från utgången av den räkenskapsperiod, under vilken yrkande därom framställts.

Träder andelslaget i likvidation eller försätts det i konkurs inom sex månader från utgången av den räkenskapsperiod som avses i 1 mom., skall rätten att återfå .tilläggsinsats bedömas enligt de grunder som gäller för skifte av andelslagets tillgångar.

163 e §

Beslut om intagande av bestämmelse som avses i 163 § 1 mom. i stadgarna skall fattas i den ordning som stadgas i 63 § 1 mom. Vad i 56 § 1 mom. är stadgat om bringande av förslag till ändring av stadgarna till medlemmarnas kännedom äger motsvarande tillämpning. Beslut om intagande av bestämmelse, som avses i 163 § 2 mom. eller 163 c §, i stadgarna är giltigt endast om det vid den sist hållna stämman biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna.

163 f §

Beslut om uteslutande av bestämmelser om tilläggsinsats ur stadgarna är inte giltigt, om det inte omfattats av alla medlemmar eller fattats vid två på varandra följande andelsstämmor och beslutet vid den sist hållna stämman biträtts av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Vad i 56 § 1 mom. är stadgat om underrättande av medlemmarna om förslag till ändring av stadgarna äger motsvarande tillämpning.

18 kap.

Särskilda bestämmelser

164 §

Fullgörs inte i 79 c § stadgad skyldighet att tillställa registreringsmyndigheten handlingar, kan ledamot av styrelsen eller i 80 § avsedd person, som handhar andelslagets förvaltning, vid vite åläggas att sända dem till registreringsmyndigheten. Vite föreläggs på dennas begäran av länsstyrelsen.

165 §

Den som bryter mot denna lags stadganden om uppgörande av bokslut eller revisionsberättelse skall, såvida gärningen inte är ringa eller annorstädes i lag strängare straff ej är stadgat, för andelslagsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

169 §

Åvilar medlemmarna tillskottsplikt, skall avgångsanmälan inges i två exemplar, av vilka det ena skall återlämnas. Detta skall förses med påskrift om den tidpunkt då anmälan kom styrelsen eller den som av styrelsen utsetts att mottaga sådan anmälan till hända.

170 §

I fråga om anmälan och meddelande rörande andelslag till handelsregistret gäller, utöver vad i denna lag är sagt, vad därom är särskilt stadgat.

171 §

Innehåller andelslags stadgar förbehåll om att tvister mellan å ena sidan andelslaget och å andra sidan en styrelseledamot eller annan i 75 § avsedd företrädare för andelslaget, likvidator eller medlem i andelslaget skall avgöras av skiljemän, har detta förbehåll samma verkan som skiljeavtal.

172 §

Bokföringsnämnden kan på sätt i bokföringslagen stadgas giva anvisningar och utlåtanden om tillämpningen av stadgandena i 79 a och 79 b §§.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. På bokslut som uppgörs för räkenskapsperiod, vilken börjat före denna lags ikraftträdande, får tidigare lagstiftning tillämpas. Lagerreserv skall i enlighet med 79 b § 2 mom. första gången upptagas senast i bokslutet för den räkenskapsperiod som börjar under år 1983.

Sedan denna lag stadfästs kan andelslag fatta beslut om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med denna lag. Beslutet kan anmälas för registrering redan före lagens ikraftträdande och registreras med anteckning om att ändringen av stadgarna träder i kraft den 1 juli 1981.

Regeringens proposition 10/81
Lagutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 19/81

Helsingfors den 29 maj 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.