287/1981

Given i Helsingfors den 24 april 1981

Förordning angående bringande i kraft och tillämpning av den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål och ikraftträdandet av lagen angående godkännande av konventionens vissa bestämmelser samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall

På föredragning av ministern för utrikesärendena stadgas:

1 §

Den i Strasbourg den 20 april 1959 ingångna europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål, vars vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 23 maj 1980 (284/81) och i fråga om vilken konvention republikens president den 23 maj 1980 beslutat om Finlands anslutning till densamma samt Finlands anslutningsinstrument deponerats den 29 januari 1981 hos Europarådets generalsekreterare, träder för Finlands del i kraft den 29 april 1981 såsom därom avtalats.

2 §

Framställing om rättshjälp kan avslås i fall, som avses i artikel 2 i den i 1 § nämnda konventionen, nedan konventionen. Likaså kan framställning avslås:

1) om framställningen avser brott, som, ifall det under motsvarande förhållanden hade begåtts i Finland, inte enligt finsk lag vore att anse som straffbart;

2) om beträffande i framställningen avsett brott givits dom i Finland eller tredje stat, eller om rätt att väcka åtal för brottet eller att verkställa därför ådömt straff enligt finsk lag vore preskriberad;

3) om man i Finland eller i tredje stat beslutat att avstå från att vidtaga åtgärder i anledning av det i framställningen avsedda brottet;

4) om man även i Finland eller i tredje stat väckt åtal för det i framställningen avsedda brottet mot den, som är åtalad i den stat som gjort framställningen; eller

5) om angående det i framställningen avsedda brottet pågår förundersökning i Finland eller i tredje stat.

3 §

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 stycke 7, artikel 20 och artikel 26 stycke 1 i konventionen tillämpar Finland överenskommelsen av den 26 april 1974 mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige om inbördes rättshjälp genom delgivning och bevisupptagning (FördrS 26/75).

4 §

Med judiciell myndighet avser Finland vid tillämpning av artiklarna 3, 4 och 6 i konventionen domstol och undersökningsdomare samt i övrigt även allmän åklagare.

5 §

I artikel 5 i konventionen avsedd framställning om verkställande av rannsakan eller beslag bifalls endast på de villkor som är nämnda i stycke 1 punkterna a–c i sagda artikel.

Myndighet som verkställt beslag skall utan dröjsmål översända handlingarna angående åtgärder till Helsingfors rådstuvurätt.

6 §

Till finsk myndighet riktad framställning om rättshjälp samt därtill fogade handlingar skall vara avfattade på finska, svenska eller engelska språket eller vara åtföljd av översättning till något av dessa språk.

Är framställning om rättshjälp eller annan handling som avfattats på engelska inte åtföljd av översättning till finska eller svenska, skall justitieministeriet vid behov ombesörja att handlingen översätts till någotdera språket.

7 §

Utdrag ur det i rättshjälpsärende förda protokollet samt de meddelanden, som domstolen eller dess ordförande skall lämna den utländska myndighet som gjort framställning om rättshjälp, insänds till justitieministeriet.

Myndighet i den stat som gjort framställning om bevisupptagning får närvara, då den åtgärd som avses i framställningen vidtages, om justitieministeriet gett sitt samtycke därtill.

8 §

Justitieministeriet fattar beslut om huruvida till vittne eller sakkunnig, som kallats till fördragsslutande stat, skall betalas förskott i enlighet med artikel 10 stycke 3 i konventionen samt ombesörjer vid behov återindrivningen av utbetalt förskott hos den stat som gjort framställningen om rättshjälpen.

9 §

Delgivning som begärts av fördragsslutande stats myndighet verkställs av den länsstyrelse, inom vars verksamhetsområde delgivningens mottagare är bosatt eller vistas.

10 §

Då stämning eller kallelse, som inkommit från annan stat är Danmark, Norge eller Sverige, i enlighet med förpliktelser i konventionen delges i Finland, skall mottagaren samtidigt skriftligen underrättas om att underlåtelse att hörsamma stämningen eller kallelsen inte enligt finsk lag är straffbar och att myndigheterna i Finland inte med anledning därav vidtar åtgärder.

11 §

Lagen den 23 maj 1980 angående godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall (284/81) samt denna förordning träder i kraft den 29 april 1981.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 30/81)

Helsingfors den 24 april 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för utrikesärendena
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.