267./1981

Given i Helsingfors den 3 april 1981

Vägtrafiklag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

I kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller trafik på väg. Om lagens tillämpning inom annat område stadgas i 5 och 92 §§.

Denna lag tillämpas inte på järnvägstrafik.

2 §
Definitioner

I vägtrafiklagstiftningen avses med:

1) väg såsom allmän benämning allmän och enskild väg, gata, byggnadsplaneväg och torg samt annat område som är avsett för allmän trafik eller som allmänt används för trafik;

2) körbana för trafik med fordon avsedd del av väg, omfattande ett eller flera körfält;

3) vägren längsgående del av väg som medelst kantlinje avskilts från körbana och som ej genom vägmärke anvisats som gångbana eller cykelbana;

4) körfält med vägmarkering utmärkt eller annan för bil tillräckligt bred längsgående del av körbana;

5) skyddsväg del av väg som är avsedd att användas av gående för att korsa körbana, cykelbana eller spårvägsfält och som angivits med vägmärke eller vägmarkering;

6) gårdsgata väg som är avsedd gemensamt för gång- och fordonstrafik och som genom vägmärke angivits såsom sådan gata;

7) gångbana för gående avsedd väg eller del av väg;

8) tätort med vägmärke angivet tättbebyggt område;

9) trafikanordning vägmärke, trafikljus eller annan anordning eller vägmarkering för reglering av trafiken;

10) vägtrafikant envar som befinner sig på väg eller i fordon eller spårvagn på väg;

11) gående den som rör sig till fots, på skidor, rullskidor, skridskor eller motsvarande redskap och den som för sparkstötting, barnvagn, lekfordon, rullstol eller motsvarande samt den som leder cykel eller moped;

12) fordon anordning som är avsedd för färd på marken och inte löper på skenor;

13) motordrivet fordon fordon som drivs med maskinkraft;

14) trafikförnödenhet fordons konstruktionsdel och utrustning eller vägtrafikants personliga skyddsutrustning; samt

15) parkering uppställning av fordon med eller utan förare, dock ej kortvarig uppställning av fordon för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning av gods.

3 §
Allmänna skyldigheter för vägtrafikant

Vägtrafikant skall följa trafikreglerna samt även i övrigt iakttaga av omständigheterna påkallad omsorg och försiktighet till förekommande av fara och skada.

Vägtrafikant får inte onödigtvis hindra eller störa trafiken.

4 §
Reglering av trafiken

Vägtrafikant skall i första hand följa tecken eller anvisning som ges av polisman eller av annan som reglerar trafiken.

Anvisning som ges med trafikanordning skall följas, även om detta skulle innebära avvikelse från trafikregel. Regleras trafiken med trafikljus, skall ljussignal följas oberoende av anvisning som ges med annan trafikanordning.

5 §
Motortrafik utanför väg

I tätort får motordrivet fordon inte olovligen framföras, stannas eller parkeras utanför väg på sådan mark, som ej är avsedd för trafik med motordrivna fordon.

Vad i 1 mom. är stadgat gäller inte oundgänglig servicekörning, sjuktransport eller annan av jämförbar orsak oundgänglig tillfällig trafik.

Vid framförande av motordrivet fordon utanför väg skall iakttagas av omständigheterna påkallad försiktighet till förekommande av fara och skada samt de trafikregler varom stadgas genom förordning.

2 kap.

Trafikregler

6 §
Fri passage för utryckningsfordon och procession

Utryckningsfordon som avger stadgade ljud- och ljussignaler skall oberoende av anvisningar givna med trafikanordning lämnas fri passage.

Vägtrafikant skall härvid vid behov väja och stanna.

Vägtrafikant får ej bryta eller på annat sätt hindra militärtrupp, kortege, begravningsfölje, grupp av barn under ledares uppsikt eller annan ordnad procession i rörelse. Detta gäller dock inte förare av utryckningsfordon som avger stadgade ljud- och ljussignaler.

7 §
Fri passage för tåg. Korsande av järnväg

Tåg skall lämnas fri passage. Med tåg avses i denna paragraf varje anordning som löper på järnvägsskenor.

Vägtrafikant som närmar sig plankorsning med järnväg skall iakttaga särskild försiktighet och, oberoende av eventuella skyddsanordningar, vara uppmärksam på om tåg närmar sig. Förare av fordon skall härvid använda sådan hastighet att fordonet vid behov kan stannas före banan.

Vägtrafikant får ej börja korsa järnväg, om tåg närmar sig eller ljussignal ålägger honom att stanna, särskild ljudsignal ljuder eller bom är nedfälld eller i rörelse. Han skall då stanna på betryggande avstånd från banan, före signalanordningen eller bommen. När järnväg får korsas, skall det ske utan dröjsmål.

8 §
Användning av vägens olika delar

Fordon skall framföras på körbana. Finns vid vägens högra sida en vägren, där körning utan olägenhet går för sig, skall cykel och annat icke motordrivet fordon samt moped dock framföras på vägrenen.

Barn under tolv år får framföra cykel på gångbanan. Gångtrafiken får dock inte förorsakas oskälig störning därav.

Då särskilda skäl påkallar det får fordon tillfälligt framföras även på annan än för fordonet avsedd del av väg, om detta inte föranleder fara eller avsevärd olägenhet.

9 §
Fordons plats på körbanan

Fordon skall på körbanan, med beaktande av den övriga trafiken och förhållandena i övrigt, framföras så nära körbanans högra kant som möjligt utan risk för säkerheten. Detta stadgande gäller inte körning på enkelriktad körbana.

Finns på körbanan i förarens körriktning minst två körfält, skall han utan att i onödan byta körfält i allmänhet framföra fordonet på det fria körfält som är längst till höger.

I fall som avses i 2 mom. är det förbjudet att köra på körfält som är avsett för den mötande trafiken.

Refug eller annan motsvarande anordning på dubbelriktad körbana skall passeras till höger.

10 §
Avståndet mellan fordon

Avståndet till framförkörande fordon skall anpassas så, att risk för påkörning ej föreligger, även om detta fordon stannas.

På väg utanför tätort skall motordrivna fordon som framförs klart långsammare än den övriga trafiken framföras på ett sådant avstånd sinsemellan, att ett omkörande fordon utan fara kan köra in mellan dem.

11 §
Val av körfält

Körfält för svängning skall väljas i god tid.

Den som ämnar svänga till höger skall använda körfältet närmast körbanans högra kant. Den som ämnar svänga till vänster skall använda körfältet strax till höger om körbanans mittlinje eller närmast körbanans vänstra kant på enkelriktad körbana.

12 §
Svängning

Förare som ämnar svänga sitt fordon får inte föranleda fara eller onödigt hinder för dem som färdas i samma riktning.

I korsning skall fordon vid högersväng föras så nära den korsande körbanans högra kant som möjligt. Vid vänstersväng skall fordon föras så, att det lämnar korsningen omedelbart till höger om mittlinjen av den korsande körbanan eller på vänstra kanten av enkelriktad körbana.

13 §
Särskilt stadgande för svängande cyklist och mopedist

Utan hinder av stadgandena i 11 och 12 §§ får cyklist eller mopedist som ämnar svänga till vänster fortsätta att hålla till höger vid korsande av körbana. Han får dock härvid svänga till vänster först när detta kan ske utan att den övriga trafiken orsakas hinder, och han skall lämna korsningen längs högra kanten.

14 §
Väjningsplikt

När fordon närmar sig korsning, skall föraren iakttaga särskild försiktighet. Han skall väja för fordon som samtidigt närmar sig från höger på annan väg.

Förare av fordon som svänger i korsning skall väja för cyklist, mopedist och gående som korsar den körbana, på vilken han ämnar köra in. Likaså skall förare som annorstädes än i korsning ämnar lämna körbanan eller eljest korsa den väja för cyklist, mopedist och gående som använder vägkanten. Förare som svänger till vänster skall dessutom väja för den mötande trafiken.

Förare skall dock alltid väja för den övriga trafiken när han kommer in på väg från gårdsplan, parkeringsplats, servicestation eller annat motsvarande område eller från stig, ägoväg eller annan mindre väg.

Vägtrafikant skall oaktat stadgandena i 1 och 2 mom. lämna spårvagn fri passage i korsning.

15 §
Visande av avsikt att väja. Körning in i korsning

Förare som enligt trafikreglerna eller vägmärke är väjningspliktig skall, genom att i god tid minska hastigheten eller stanna, tydligt visa att han ämnar iakttaga denna skyldighet. Han får fortsätta färden endast om han, med beaktande av andra fordons läge på vägen, avståndet till dem och deras hastighet, ej föranleder fara eller hinder.

När förare närmar sig eller kör in i vägkorsning, skall han anpassa sitt körsätt så att störning inte uppstår för trafiken på den korsande vägen, om han nödgas stanna sitt fordon i korsningen.

16 §
Möte

Mötande fordon skall passera varandra till höger. I korsning får dock fordon, som kommer från motsatta håll och som båda ämnar svänga till vänster, passera varandra till vänster med iakttagande av särskild försiktighet.

Vid möte skall tillräckligt rum lämnas mellan fordonen. Finns det hinder på körbana, skall föraren av det fordon, på vars sida av körbanan hindret befinner sig, vid behov stanna sitt fordon för att låta den mötande passera platsen.

Vederbörligen utmärkt fordon som används i väghållningsarbete eller i motsvarande arbete på eller invid väg får passeras på det sätt som med beaktande av omständigheterna är lämpligast samt med iakttagande av nödig försiktighet.

17 §
Omkörning

Omkörning av framförkörande fordon skall ske till vänster. Omkörning skall dock ske till höger, när det framförkörande fordonet svänger till vänster eller tydligt förbereder sig därför.

Omkörning får göras till höger, om det finns minst två körfält i förarens körriktning och fordonen framförs på parallella körfält. Cyklist och mopedist får även eljest köra om annat fordon än cykel eller moped till höger.

Omkörning av spårvagn skall ske till höger. Om skenornas läge det föranleder, får omkörning dock ske till vänster, ifall det kan ske utan fara och olägenhet. På enkelriktad körbana får spårvagn även annars köras om till vänster, såvida trafikförhållandena medger det.

Vid omkörning av vederbörligen utmärkt fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får, med iakttagande av nödig försiktighet, förfaras på det sätt som är lämpligast med hänsyn till omständigheterna.

18 §
Omkörningsförbud

Förare av omkörande fordon skall noggrant försäkra sig om att omkörningen inte föranleder fara.

Omkörning så att den mötande trafikens sida används är förbjuden:

1) när sikten på grund av backkrön eller kurva eller av annan orsak är otillräcklig för en trygg omkörning;

2) om det körfält som skall användas vid omkörning inte på en tillräckligt lång sträcka är fritt och utan hinder för en trygg omkörning;

3) om föraren inte efter omkörningen kan återvända till sin fil utan fara och utan att väsentligt störa den övriga trafiken;

4) sedan förare av framförkörande fordon genom riktningstecken angett att han ämnar köra om annat fordon;

5) sedan förare av bakomkörande fordon har påbörjat omkörning; samt

6)i korsning och plankorsning med järnväg samt omedelbart före sådan.

Omkörningsförbud gäller inte korsning, om den korsande vägen är en stig, ägoväg eller annan mindre väg, och utanför tätort annan korsning än sådan som anges med vägmärke.

19 §
Den omkörandes och den omkördes ömsesidiga skyldigheter

Den omkörande skall hålla ett betryggande avstånd till det fordon han kör om.

Den som blir omkörd skall, då han observerar omkörning till vänster, hålla så långt till höger som möjligt med beaktande av den övriga trafiken samt rådande omständigheter, och han får inte öka hastigheten.

Förare av fordon som rör sig långsamt skall, för att underlätta omkörning på smal eller kurvig körbana eller då den mötande trafiken är livlig, minska hastigheten och i mån av möjlighet lämna väg. Fordonet får härvid tillfälligt framföras på vägrenen, om det kan ske utan fara och olägenhet.

20 §
Backande och vändning av fordon på väg

Fordon får inte backas eller vändas på väg, om detta ej kan ske utan fara eller hinder för andra.

21 §
Förande att fordon i sidled

Förare får starta från vägkant, byta körfält eller eljest föra sitt fordon i sidled endast då det kan ske utan fara och utan onödigt hinder för andra.

22 §
Lämnande av väg åt buss som startar från hållplats

Om förare av en buss, som stannats på hållplats på väg där den största tillåtna hastigheten är högst 60 km/h, med riktningstecken anger att han ämnar starta från hållplatsen, skall föraren av fordon som nalkas hållplatsen minska hastigheten och vid behov stanna så att bussen utan hinder kan lämna hållplatsen.

Oaktat stadgandet i 1 mom. skall bussförare iakttaga särskild försiktighet för att undvika fara samt ge riktningstecken på det sätt som stadgas i 35 §.

23 §
Situationshastighet

Fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver med beaktande bland annat av vägens skick, vädret, föret, sikten, fordonets belastning och lastens art samt trafikförhållandena. Hastigheten skall vara sådan att föraren behåller herraväldet över fordonet. Fordonet skall kunna stannas på den del av den framförvarande körbanan som föraren kan överblicka och i alla situationer som kan förutses. Före avbländning från helljus till halvljus skall hastigheten anpassas till de nya siktförhållandena.

Föraren skall anpassa fordonets hastighet så, att andra vägtrafikanter inte i oskälig mån utsätts för smuts- eller grusstänk.

24 §
Förbud mot körning som hindrar eller medför olägenhet för trafiken

Förare får ej hindra eller föranleda olägenhet för trafiken genom att köra med omotiverat låg hastighet eller genom att i onödan plötsligt bromsa.

25 §
Hastighetsbegränsningar

Trafikministeriet kan utfärda bestämmelser om allmän hastighetsbegränsning i hela landet eller i viss del av landet. Angående vägbestämda och lokala hastighetsbegränsningar beslutar, i enlighet med allmänna anvisningar som vid behov utfärdas av trafikministeriet och med iakttagande av stadgandena i 51 §, den på vilken det ankommer att uppsätta trafikanordning.

Angående motordrivna fordons högsta tillåtna fordonsbestämda hastigheter stadgas genom förordning.

Förare av utryckningsfordon samt av fordon som används vid trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag får överskrida i denna paragraf avsedd högsta tillåtna hastighet om uppgiftens brådskande natur oundgängligen kräver det.

26 §
Stannande och parkering

Fordon får på väg stannas eller parkeras endast på dess högra sida. På enkelriktad väg är det tillåtet att stanna och parkera även på vänstra sidan av vägen.

Fordon skall stannas eller parkeras i vägens riktning och så långt som möjligt från körbanans mitt.

Fordon som transporterar mjölk utanför tätort får jämväl på dubbelriktad väg stannas vid mjölkbrygga även på vänstra sidan av vägen för på- eller avlastning. Härvid skall föraren iakttaga särskild försiktighet.

27 §
Förbud i fråga om stannande och parkering

Fordon får inte stannas eller parkeras på sådan plats eller så att fara uppstår eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

Det är förbjudet att stanna och parkera:

1) på gångbana, skyddsväg och cykelbana samt inom ett avstånd av fem meter före skyddsväg eller korsande cykelbana;

2) i korsning och närmare än fem meter från korsande körbanas närmaste kant eller kantens tänkta förlängning på körbanan;

3) så nära järnvägs- eller spårvägsspår att det föranleder olägenhet för spårtrafiken;

4) på sådant sätt att vägmärke eller signalanordning som hör till trafikljus skyms;

5) i underfart och tunnel;

6) på backkrön eller i sådan kurva där sikten är skymd eller nära dylika;

7) där körbanan före vägkorsning är delad i körfält medelst spärrlinje eller grupperingsmärken, eller så nära sådan spärrlinje eller sådant märke att körning in på vederbörande körfält försvåras;

8) på avgiftsbelagd parkeringsplats eller avgiftsbelagt parkeringsområde utan att erlägga avgift; samt

9) invid spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen skulle bli mindre än tre meter och mellan fordonet och spärrlinjen inte löper en streckad linje.

Cykel och moped får stannas och parkeras på gångbana och cykelbana. Även annat fordon får, med iakttagande av särskild försiktighet, kortvarigt stannas på gångbana och cykelbana för på- eller avstigning eller för på- eller avlastning, när det ej i närheten står till buds annan för stannande lämpad plats och tvingande skäl påkallar stannandet. Det stannade fordonet får dock inte föranleda oskälig olägenhet för användningen av gångbanan eller cykelbanan. Föraren skall då hålla sig i närheten av sitt fordon och vid behov flytta fordonet till en plats, där det inte stör den övriga trafiken.

28 §
Särskilda parkeringsförbud

Parkering är förbjuden:

1) närmare än trettio meter från plankorsning med järnväg;

2) framför infart till fastighet och även eljest så, att trafiken med fordon till eller från fastigheten väsentligt försvåras;

3) bredvid annat fordon än tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidovagn, vilket stannats vid körbanans kant i längdriktningen;

4) så, att tillträdet till annat fordon eller dess bortkörande från platsen hindras;

5) på körbana utanför tätort, om vägen med vägmärke angivits såsom förkörsberättigad; samt

6) invid markerad parkeringsplats eller på markerad parkeringsplats så, att fordonet till någon del står utanför den för varje fordon markerade platsen.

29 §
Åtgärder vid stannande av fordon

När fordon har stannats eller parkerats, skall föraren se till att fordonet inte kan komma i gång av sig självt.

Fordons dörr får inte öppnas, ej heller får på- eller avstigning eller på- eller avlastning ske på sådant sätt att detta medför fara eller onödig olägenhet för den övriga trafiken eller för omgivningen.

30 §
Försiktighet gentemot den lätta trafiken

Vid möte med eller omkörning av gående, cyklist eller mopedist skall förare av fordon lämna denne ett med beaktande av fordonets storlek och hastighet tryggt utrymme på vägen.

Förare skall iakttaga särskild försiktighet då han närmar sig stannad skolskjutsbil, buss eller spårvagn samt barn, åldringar, handikappade eller andra som har uppenbara svårigheter att reda sig tryggt i trafiken.

31 §
Korsande av gångbana. Omkörning av stannad spårvagn eller buss

När förare av fordon korsar gångbana, skall han lämna gående fri passage.

Förare som vid hållplats utan refug ämnar köra om spårvagn eller buss till höger skall stanna och lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare.

32 §
Skyddsvägsregler för förare

Förare av fordon som närmar sig skyddsväg skall köra med sådan hastighet att han vid behov kan stanna före skyddsvägen. Föraren skall lämna fri passage åt gående som befinner sig på skyddsvägen eller står i beråd att beträda denna.

Har fordon eller spårvagn stannat framför en skyddsväg eller skymmer fordonet eller spårvagnen sikten över skyddsvägen, får fordonet eller spårvagnen ej omköras utan att den omkörande stannat, om det inte finns en refug eller ett fritt körfält mellan den omkörande och den omkörde.

33 §
Körning på gårdsgata

På gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet som är belägen vid gatan eller till markerad parkeringsplats. Parkering på gårdsgata är tillåten endast på markerad parkeringsplats.

Körhastigheten på gårdsgata skall anpassas till gångtrafiken och får inte överskrida 20 km/h.

Förare av fordon skall på gårdsgata lämna gående fri passage.

34 §
Ljud- och ljussignaler

När det för undvikande av fara är påkallat, skall förare avge ljud- eller ljussignal eller genom att använda bromsljus eller på annat sätt väcka övriga vägtrafikanters uppmärksamhet. Ljudsignal får eljest avges endast utanför tätort vid omkörning i dagsljus.

Ljudsignal får inte vara längre än vad som är nödvändigt. Ljussignal skall avges genom blinkning med körljus.

35 §
Riktningstecken

Förare av fordon, vilken har för avsikt att starta från vägkant, svänga i korsning eller vända på väg eller byta körfält eller eljest föra sitt fordon i sidled, skall till varning för andra ge tecken med riktningsvisare eller, om fordonet inte har sådan, på annat synligt sätt.

Tecken skall ges i god tid och vara väl synligt och begripligt. Avgivande av tecken befriar ej föraren från skyldigheten att försäkra sig om att åtgärden inte medför fara eller onödigt hinder.

36 §
Användning av ljus vid körning

Motordrivet fordon skall under körning utanför tätort alltid använda körljus eller varselljus.

Varje fordon skall använda körljus när det framförs på väg i mörker eller skymning eller när sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt. I fordon, i vars utrustning körljus inte är föreskrivna, skall användas sådana reflexer som genom förordning stadgas.

Användning av helljus är förbjuden:

1) på väg med tillfredsställande belysning;

2) så nära mötande fordon eller spårvagn att dess förare kan bländas; och

3) när fordonet framförs på ringa avstånd bakom annat fordon.

Dimljus får användas endast i dimma eller vid kraftigt regn eller snöfall. De får då användas i stället för halvljus, såvida parkeringsljusen samtidigt är tända.

37 §
Användning av ljus på stannat eller parkerat fordon

Då fordon stannats eller parkerats på väg i mörker eller skymning och sikten på grund av väderleksförhållandena eller av annan orsak är nedsatt, skall parkerings- eller halvljusen eller, då sådana ej finns, andra för fordonet föreskrivna ljus vara tända, såvida vägen inte är så väl belyst att fordonet även annars tydligt kan observeras på tillräckligt avstånd.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas inte på fordon som stannats eller parkerats på parkeringsplats utanför körbana, ej heller eljest på cykel eller moped som stannats eller parkerats utanför körbana.

38 §
Förbud mot oriktig användning av ljus

Fordons ljus får ej användas så, att förare av annat fordon kan bländas.

I fordon får ej användas anordningar som framåt kastar eller reflekterar rött sken eller, om annorlunda inte är särskilt föreskrivet, anordningar som bakåt kastar eller reflekterar vitt eller ljusgult sken.

39 §
Ankomst till färja

Utryckningsfordon och fordon i polisens tjänsteuppdrag har rätt att komma ombord på färja före andra fordon. Trafikministeriet kan i hela landet och länsstyrelsen inom sitt område utfärda bestämmelser om i vilken ordning övriga fordon får komma ombord på färja.

Vid ankomst till färja skall fordon stannas före skyddsanordningarna.

40 §
Gåendes plats på vägen

Gående skall använda gångbana eller vägren. Gående får dock ej på gångbana leda cykel eller moped, föra sparkstötting, åka skidor, åka skridskor eller bära skrymmande börda, om detta kan medföra avsevärd olägenhet för andra gående.

Där gångbana eller vägren ej finns eller då gångbana eller vägren ej är framkomlig utan olägenhet, skall gående använda cykelbana eller körbanans kant.

Gående skall på gångbana, cykelbana och skyddsväg i allmänhet begagna dess högra sida och passera mötande gående på högra sidan och framförgående till vänster.

Gående skall på körbana i främsta rummet begagna dess vänstra kant, om ej högra kanten med hänsyn till färdleden eller av andra skäl är tryggare. Den som leder cykel eller moped får dock begagna körbanans högra kant.

41 §
Gångtrafik på gårdsgata

Utan hinder av stadgandena i 40 § får gående på gårdsgata begagna samtliga delar av gatan. Han får dock inte onödigtvis hindra motorfordonstrafiken.

42 §
Användning av reflexer

Gående som under mörker rör sig på oupplyst väg annanstans än på gångbana eller cykelbana skall i allmänhet använda vederbörlig reflex.

43 §
Grupp av gående samt procession

Övervakad grupp av gående samt ordnad procession skall begagna vägren eller körbanans högra sida i färdriktningen. Består gruppen av barn som går högst två i bredd, skall såvitt möjligt gångbana, vägren eller cykelbana begagnas.

Övervakad grupp av gående eller ordnad procession, som på icke belyst väg begagnar vägren eller körbana eller cykelbana, skall i mörker eller skymning eller när väderleksförhållandena det förutsätter mot vägens mitt i täten föra minst en lykta som framåt visar vitt eller gult sken och baktill en lykta som bakåt visar rött sken.

44 §
Korsande av körbana

Gående skall korsa körbana längs skyddsväg, om en sådan finns i närheten. I övrigt skall gående korsa körbana vinkelrätt och i allmänhet invid korsning.

Gående som beträder skyddsväg eller eljest körbana skall iakttaga den försiktighet som avståndet till annalkande fordon och dess hastighet kräver. Han skall korsa körbanan utan onödigt dröjsmål.

Med körbana jämställs i denna paragraf cykelbana och spårvägsfält.

45 §
Trafik med invalidfordon

På handikappad som använder rullstol tillämpas de stadganden som gäller gående.

Detsamma gäller invalid som i gångfart framför handdrivet invalidfordon eller sådant motordrivet invalidfordon, vars konstruktion medger en hastighet av högst 15 km/h. I övrigt skall stadgandena om cyklister iakttagas.

Förare av motordrivet invalidfordon som är jämförbart med moped skall följa de trafikregler som gäller mopedister.

46 §
Varsamhet vid passerande av husdjur. Fädrift på väg

Förare av fordon skall iakttaga nödig försiktighet och använda tillräckligt låg hastighet då han närmar sig häst, boskap eller motsvarande husdjur på vägen.

Djur som drivs på väg skall ledas i bindsle eller vallas så att de inte utgör fara eller oskälig olägenhet för trafiken. Ryttare och den som driver djur skall i tillämpliga delar iakttaga stadgandena om fordonsförare.

47 §
Spårvägstrafik

Förare av spårvagn skall i tillämpliga delar iakttaga de stadganden som gäller förare av fordon, såvida inte annat följer av 14 §.

I spårvägstrafiken skall, utöver vad av 1 mom. följer, iakttagas de lokala bestämmelser vilka utfärdats genom ordningsstadga som avses i kommunallagen (953/76).

48 §
Undantagsstadganden

Förare av utryckningsfordon i brådskande uppdrag får, med iakttagande av nödig försiktighet och under avgivande av särskilda ljud- och ljussignaler, avvika från de trafikregler som inte särskilt gäller honom. Han skall dock lämna fri passage åt tåg och annan anordning som löper på järnvägsskenor.

Utryckningsfordon som avger särskilda ljussignaler och fordon i polisens tjänsteuppdrag får, då uppdraget oundgängligen påkallar detta, med iakttagande av särskild försiktighet framföras på väg, del av väg eller område där körning eljest är förbjuden.

Fordon som används i väghållningsarbete eller motsvarande arbete på eller invid väg får utan hinder av stadgandena i 8–12 och 33 §§ framföras på det sätt som påkallas av omständigheterna och med iakttagande av nödig försiktighet.

Fordon som används i sådant arbete som avses i 3 mom., vid trafikövervakning eller i polisens tjänsteuppdrag får utan hinder av stadgandena i 26–28 §§ tillfälligt stannas eller parkeras på sätt uppdraget kräver, under förutsättning att trafiken ej uppenbart utsätts för fara.

Rörelsehämmad som fått tillstånd av polisen har på villkor varom närmare stadgas genom förordning rätt att utan att erlägga avgift parkera fordon på avgiftsbelagd parkeringsplats och på sådant område där parkering förbjudits med vägmärke.

3 kap.

Reglering av trafiken

49 §
Personer som reglerar trafiken

Trafiken regleras av polisman samt i de fall, om vilka stadgas genom förordning, av militärpolis och av personer som vederbörande myndighet förordnat till uppgiften.

Den som reglerar trafiken skall bära sådan klädedräkt eller inneha sådant kännetecken som tydligt kan urskiljas.

50 §
Trafikan ordningar

Om de påbud och förbud som anges med vägmärken, trafikljus och övriga trafikanordningar samt om dessas innebörd i övrigt stadgas genom förordning.

Trafikministeriet utfärdar anvisningar angående användningen av trafikanordningar.

51 §
Uppsättande av trafikanordning

Trafikanordning uppsätts på allmän väg av väg- och vattenbyggnadsverket. Kommun uppsätter trafikanordning på gata, byggnadsplaneväg, torg och annat trafikområde av motsvarande slag. Innan sådan trafikanordning, som är avsedd att vara bestående uppsätts, skall kommunen bereda polisen tillfälle att avge utlåtande i ärendet, såvida inte genom förordning annorlunda stadgas.

På annan än i 1 mom. avsedd väg uppsätts trafikanordning av väghållaren, sedan denne fått kommunens samtycke, vilket dock inte utan giltig orsak får förvägras. Samtycke erfordras inte för uppsättande av tillfälliga vägmärken som är behövliga på grund av vägens skick eller arbete som utförs på eller invid vägen.

Om användning av vägmärke som anger tätort beslutar kommunen, efter att i fråga om allmänna vägar ha hört väg- och vattenbyggnadsverket. Sådant vägmärke uppsätts på allmän väg av väg- och vattenbyggnadsverket och på annan väg av kommunen.

Vägmärke som anger plankorsning med järnväg uppsätts av den som underhåller järnvägen.

52 §
Reserverande av trafikled för speciella trafik ändamål

Genom trafikanordningar kan gata, byggnadsplaneväg och annan i stads- eller byggnadsplan angiven trafikled, som allmänt är avsedda för trafik, helt eller delvis reserveras för speciella trafikändamål. Härvid skall oundgänglig servicekörning och annan därmed jämförbar trafik tillåtas i erforderlig utsträckning.

53 §
Leder för lätt trafik

Väg- och vattenbyggnadsverket samt kommunerna skall i mån av möjlighet ordna erforderliga förbindelser för den lätta trafiken genom att för varje kommunikationsled bygga eller med trafikanordning reservera en särskild led för lätt trafik, gårdsgata eller en till vägen hörande gångbana och cykelbana.

54 §
Tillfällig reglering av trafiken

För tillfälligt behov kan även polisen uppsätta trafikanordning på väg.

Angående tillfällig avstängning av väg och reglering av trafik på grund av arbete som utförs på vägen, idrottstävling eller militärövning eller av annan därmed jämförbar orsak stadgas genom förordning.

55 §
Skada på trafikanordning

Trafikanordning som uppsatts på väg får ej skadas eller utan tillstånd skymmas, avlägsnas, rubbas eller ändras.

Den som skadat, rubbat eller på annat sätt ändrat trafikanordning skall omedelbart återställa anordningen i tillfredsställande skick.

Kan detta inte göras, skall han med det snaraste underrätta polisen eller annan behörig myndighet om saken och vid behov vidtaga de åtgärder som trafiksäkerheten kräver.

56 §
Uppsättande av störande eller otillåten anordning på väg

På väg eller i dess omedelbara närhet får inte uppsättas märken, skyltar eller andra anordningar som kan förväxlas med vägmärken eller andra trafikanordningar eller göra det svårare att se dessa.

På väg får ej utan tillstånd uppsättas trafikanordning.

Polisen eller väghållaren får omedelbart avlägsna anordning som uppsatts i strid med stadgandena i 1 eller 2 mom.

4 kap.

Trafikolycka och säkerhetsåtgärder

57 §
Allmän biståndsskyldighet

Har någon till följd av trafikolycka försatts i sådant tillstånd att det är nödvändigt att han omedelbart transporteras till vård, är varje förare av fordon skyldig att transportera honom. Lämpar sig fordonet ej för säker transport, och står ändamålsenligare transport att få, skall föraren dock vara behjälplig vid ordnandet av transporten.

58 §
Biståndsskyldighet för den som varit inblandad i trafikolycka

Vägtrafikant som med eller utan skuld varit inblandad i trafikolycka skall omedelbart stanna och i mån av förmåga bistå de skadade eller dem som rakat i hjälplöst tillstånd samt även i övrigt medverka i de åtgärder till vilka olyckan ger anledning.

59 §
Anmälningar

Vägtrafikant som varit inblandad i trafikolycka skall på anfordran av annan som varit inblandad i eller lidit skada vid olyckan uppge namn och adress samt lämna upplysningar om det inträffade.

Har någon vid olycka omkommit eller svårt skadats, skall i olyckan inblandad vägtrafikant med det snaraste göra anmälan härom till polisen.

Har egendom skadats och är ingen närvarande som kan mottaga uppgifter och upplysningar, skall i olyckan inblandad vägtrafikant utan dröjsmål göra anmälan om det inträffade till den skadelidande eller polisen.

60 §
Flyttande av olycksfordon. Bevarande av spår efter olycka

Då fordon efter trafikolycka blivit kvar på en plats där stannande eller parkering är förbjuden, skall vägtrafikant som varit inblandad i olyckan se till att fordonet så snart som möjligt flyttas till lämplig plats. Samma skyldighet åvilar föraren, när fordon till följd av motorfel eller motsvarande orsak blivit stående på sådan plats.

Har någon omkommit eller svårt skadats vid en olycka, får dock inte på olycksplatsen utan polisens tillstånd fordon flyttas eller eljest sådana förhållanden ändras, som kan vara av betydelse för utredandet av olyckan, såvida detta ej är nödvändigt för tryggande av trafiken eller för skyddande av person eller värdefull egendom.

61 §
Varnande av vägtrafikanter

Då fordon utanför tätort stannat på körbana på sådan plats, att det på grund av otillräcklig sikt eller av annan orsak kan vara till fara för trafiken, skall föraren, såvida fordonet inte omedelbart kan flyttas till lämplig plats, på vägen sätta ut varningstriangel, om sådan ingår i fordonets obligatoriska utrustning, samt vid behov vidtaga även annan åtgärd i syfte att varna andra vägtrafikanter.

Har fordon blivit stående på järnvägs- eller spårvägsskenor, skall föraren vidtaga erforderliga åtgärder för att varna förare av tåg eller spårvagn.

Varningstriangel skall placeras på tillräckligt avstånd från det stannade fordonet så att andra förare i god tid kan uppfatta varningen.

Det är förbjudet att olovligt avlägsna eller flytta varningstriangel som satts ut på väg.

62 §
Hinder på väg

På väg får inte sättas ut eller lämnas någonting som kan vara till fara eller olägenhet för trafiken.

Då någon förorsakat att i 1 mom. avsett hinder som inte omedelbart kan avlägsnas kommit på väg, skall han genom att utmärka det eller på annat sätt uppmärksamgöra andra vägtrafikanter på hindret, till dess han fått det avlägsnat.

Då på väg finns hinder som kan medföra allvarlig fara för trafiken, skall varje vägtrafikant som observerat hindret i mån av möjlighet utan dröjsmål vidtaga i 2 mom. avsedda åtgärder eller, om detta inte kan ske oskälig olägenhet, anmäla saken till polisen.

5 kap.

Förare av fordon. Körkort

63 §
Allmänna krav på förare

Fordon får inte framföras av den som på grund av sjukdom eller trötthet eller av annan motsvarande orsak saknar nödiga förutsättningar härför eller vars hälsotillstånd ej längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av sådant körkort som krävs för framförande av fordonet.

64 §
Körkortstvång

Motordrivet fordon får framföras endast av den som innehar giltigt körkort, motsvarande fordonets klass. Genom förordning kan stadgas om undantag i särskilda fall.

För framförande av moped och därmed jämförligt motordrivet invalidfordon krävs inte körkort, men föraren skall ha fyllt 15 år.

Motordrivet fordon som är avsett att styras av gående person får framföras utan körkort.

65 §
Överlämnande av fordon att framföras av annan

Fordon får ej överlämnas att framföras av person som inte innehar erforderligt körkort eller som av orsak som avses i 63 eller 64 § uppenbart saknar förutsättningar för att framföra fordonet.

Den som överlämnat fordon skall innan det överlämnas i annans bruk försäkra sig om att föraren innehar erforderligt körkort.

66 §
Tillstånd att hålla bilskola

Förarutbildning ges i bilskola, om inte nedan annorlunda stadgas.

För hållande av bilskola skall tillstånd av länsstyrelsen utverkas. Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd, om sökanden anses ha förutsättningar att hålla bilskola och det enligt trafikministeriets allmänna anvisningar prövas vara påkallat och ändamålsenligt att skolan inrättas.

Tillstånd att hålla bilskola beviljas för viss tid, och det kan ges på vissa villkor och med vissa begränsningar.

Utan tillstånd att hålla bilskola får förarutbildning ges i samband med sådan yrkesutbildning för förare, som sker under yrkesutbildningsstyrelsens tillsyn, samt i inrättning som utbildar trafiklärare.

67 §
Återkallande av tillstånd att hålla bilskola

Länsstyrelsen kan återkalla tillstånd att hålla bilskola helt och hållet eller för viss tid:

1) om tillståndshavaren inte längre har förutsättningar att hålla bilskola;

2) om stadganden, bestämmelser eller tillståndsvillkor som utfärdats för bilskolan inte iakttages; eller

3) om undervisningen inte sköts på behörigt sätt.

68 §
Undervisnings- och övningstillstånd

Polisen kan under förutsättningar, om vilka närmare stadgas genom förordning, berättiga körkortsinnehavare bosatt inom dess distrikt att meddela bestämd person undervisning för erhållande av körkort:

1) om deltagande i undervisning vid bilskola medför särskilda svårigheter för eleven på grund av hans ekonomiska förhållanden och bilskolresornas längd;

2) om läraren och eleven är medlemmar av samma familj;

3) om körundervisningen på grund av elevens lyte skall meddelas med bil med särskilda manöveranordningar eller automatväxling; eller

4) om undervisning meddelas i samband med yrkesundervisning för bilförare eller därmed jämförbar, av arbetsgivaren given utbildning.

Polisen kan berättiga inom dess distrikt bosatt person att utan körlärare utföra övningskörning för erhållande av körkort för motorcykel.

Undervisnings- eller övningstillstånd beviljas för viss tid, och det kan ges på vissa villkor och med vissa begränsningar.

Den polis som beviljat tillstånd kan återkalla undervisnings- eller övningstillståndet, då skäl därtill föreligger.

69 §
Förutsättningar för beviljande av körkort

Förutsättning för beviljande av körkort är:

1) att sökanden i fråga om ålder och hälsa uppfyller genom förordning stadgade fordringar;

2) att sökanden avlagt godkänd förarexamen;

3) att sökanden inte till följd av fortgående missbruk av alkohol eller annat rusmedel bör anses vara farlig såsom förare i trafiken;

4) att, såvida sökanden gjort sig skyldig till körning utan körkort, minst ett år förflutit sedan körningen, om det inte föreligger synnerliga skäl för beviljande av körkort; och

5) att sökanden inte står under körförbud.

Har körkort indragits helt och hållet, får nytt körkort beviljas efter det sökanden visat att omständigheterna förändrats så, att han uppfyller kraven för erhållande av körkort.

Angående utbyte av utländskt körkort till motsvarande finskt körkort utan krav på förarexamen stadgas genom förordning.

70 §
Körkortsvillkor. Förnyande av körkort

Körkort är i kraft viss tid, som utgår när körkortsinnehavaren fyller 70 år. Annat körkort än sådant som berättigar till framförande av buss eller tung fordonskombination beviljas dock den som fyllt 65 år för en tid av fem år.

Körkort kan beviljas på vissa villkor och med vissa begränsningar, om vilka närmare stadgas genom förordning. Körkortsvillkor kan vid behov ändras under körkortets giltighetstid.

Polisen förnyar på ansökan körkort för fem år i sänder, om sökanden uppfyller kraven för erhållande av körkort. Körkort som berättigar till framförande av buss eller tung fordonskombination förnyas inte som sådant.

71 §
Yrkeskörtillstånd för personbil

Personbil får framföras i yrkesmässig persontrafik endast av den som utom körkort innehar yrkeskörtillstånd. Angående yrkeskörtillstånd stadgas närmare genom förordning.

72 §
Skyldighet att förete läkarintyg

Körkortsinnehavare skall för polisen förete läkarintyg samt körkortet inom två månader efter det han fyllt 45, 50, 55, 60 och 65 år.

Denna skyldighet föreligger dock inte, då det när nämnda tid begynner inte förflutit fem år från utfärdandet eller förnyandet av körkortet eller yrkeskörtillståndet.

Om det föreligger skäl att befara att körkortsinnehavare inte längre uppfyller de fordringar på hälsan som utgör villkor för erhållande av körkort, kan polisen ålägga honom att förete intyg över ny läkarundersökning.

73 §
Förordnande till ny förarexamen

Polisen kan ålägga körkortsinnehavare att förete intyg över ny godkänd förarexamen:

1) om han vid framförande av motordrivet fordon upprepat gjort sig skyldig till överträdelser av denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser och detta visar att han inte har upprätthållit sin körskicklighet; eller

2) om det annars föreligger sannolika grunder att befara, att han inte upprätthållit sin körskicklighet.

74 §
Körförbud

Döms förare av motordrivet fordon till straff för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel, skall domstolen samtidigt för honom utfärda körförbud för högst fem år. Då tiden för körförbud bestäms, skall de verkningar beaktas som körförbudet har på den persons utkomst eller andra förhållanden, för vilken förbudet utfärdats.

Domstol kan, såvida allmän fördel inte annat kräver, avstå från att utfärda körförbud, om körkortet är nödvändigt för föraren i hans arbete eller om annat särskilt vägande skäl föreligger för att inte utfärda körförbud. I domstolens utslag skall nämnas det skäl som utgjort grund för att domstolen avstått från att utfärda körförbud.

Vid bestämmande av tiden för körförbud skall som avdrag beaktas den tid som körkortet varit omhändertaget eller temporärt indraget.

Beslut om körförbud går omedelbart i verkställighet oaktat besvär anförts.

Den som står under körförbud fråntages sitt körkort och får ej under den tid körförbudet gäller framföra fordon för vars framförande körkort krävs.

75 §
Indragning av körkort helt och hållet

Polisen skall draga in körkort helt och hållet:

1) om körkortsinnehavaren ej längre uppfyller kraven för erhållande av körkort; eller

2) om körkortsinnehavaren inte inom rimlig tid iakttar polisens åläggande att förete nytt läkarintyg eller intyg över ny förarexamen.

76 §
Indragning av körkort för viss tid

Polisen skall upptaga indragning av körkort till prövning:

1) om körkortsinnehavaren brutit mot de specialstadganden eller -bestämmelser som gäller nya förare;

2) om körkortsinnehavaren vid framförande av motordrivet fordon minst tre gånger inom ett år gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt denna lag; eller

3) om körkortsinnehavaren utomlands gjort sig skyldig till trafikfylleri med motordrivet fordon.

Polisen kan i de fall som nämns i 1 mom. ge varning, draga in körkortet för högst sex månader eller kräva intyg över ny godkänd förarexamen i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas.

Denna paragraf tillämpas inte, om föraren den senaste gången gjort sig skyldig till ett sådant brott att körförbud kan utfärdas för honom.

77 §
Omhändertagande och temporär indragning av körkort

Polisman kan omedelbart omhändertaga körkort:

1) om det föreligger skäl att befara, att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel; eller

2) om det föreligger sannolika skäl till indragning av körkortet med stöd av 76 §.

Sedan körkort omhändertagits, skall polisen utan dröjsmål avgöra huruvida körkortet skall dragas in, dess innehavare åläggas att förete nytt läkarintyg eller intyg över förarexamen eller körkortet skall återlämnas.

Är det sannolikt att körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten, rattfylleri, grovt rattfylleri eller körning under påverkan av rusmedel, skall polisen på den ort där gärningen begåtts draga in körkortet temporärt, till dess saken avgjorts vid domstol. Är det på grundval av polisförhöret dock uppenbart att domstolen med stöd av 74 § 2 mom. kommer att avstå från att utfärda körförbud, kan polisen avstå från att draga in körkortet temporärt eller återställa temporärt indraget körkort.

Förkastar domstol åtalet för brott, på grund av vilket körkort indragits temporärt, eller utfärdas inte körförbud, skall körkortet omedelbart återställas till innehavaren, även om besvär anförs över domstolens utslag.

78 §
Skyldighet att överlämna körkort

Körkort skall överlämnas till polisen omedelbart när polisen fattat beslut om omhändertagande eller indragning av körkortet eller när körförbud har utfärdats för körkortsinnehavaren.

79 §
Återlämnande av körkort

Innan körkort återlämnas till den för vilken körförbud utfärdats eller vars körkort dragits in för viss tid, kan polisen kräva att nytt läkarintyg eller, då skäl därtill föreligger, intyg över ny godkänd förarexamen företes.

80 §
Förfarande i körkortsärenden

Körkort beviljas, förnyas och drages in av polisen på vederbörandes boningsort, om ej av 77 § annat följer. Saknar vederbörande boningsort i Finland, drages hans körkort in av polisen på den ort där han senast varit bosatt eller vistats.

Beslut i ärende som gäller körkort fattas av chefen för polisdistriktet eller i stället för honom av en i polisdistriktets reglemente därtill förordnad befattningshavare. Polis som omhändertagit körkort skall utan dröjsmål anmäla åtgärden till den polis som fattar beslut om indragning av körkortet.

81 §
Försvarsmaktens körkort

Angående körkort som fordras för framförande av försvarsmaktens motordrivna fordon, och villkoren för dessa körkort samt angående meddelande av förarutbildning och om förarexamen inom försvarsmakten stadgas genom förordning.

82 §
Tillstånd till undantag

Trafikministeriet kan på synnerliga skäl medgiva undantag från de krav i fråga om ålder och hälsa som gäller för körkort.

6 kap.

Fordon. Trafikförnödenheter

83 §
Fordons konstruktion, utrustning och skick

Fordon som används i trafiken skall till sin konstruktion och utrustning, till sitt skick och sina övriga egenskaper vara säkert och ändamålsenligt samt även i övrigt lämpa sig för trafik och vara sådant, att det buller och den luftförorening det medför blir så ringa som möjligt samt att dess användning inte medför annan olägenhet eller oskälig energiförbrukning.

Bil, motorcykel och moped skall vara försedd med anordning som förhindrar olovlig användning.

Personbils karosseri skall på godkänt sätt skyddas mot korrosion.

84 §
Fordons godkännande för trafik och registrering

Användning i trafik av motordrivet fordon är förbjuden, om det inte vederbörligen besiktats och registrerats. Genom förordning kan stadgas om undantag från besiktnings- och registreringsskyldigheten.

Fordons ägare och innehavare är skyldiga att till registermyndigheten anmäla registeruppgifterna samt ändringar i dessa, på sätt genom förordning stadgas.

85 §
Ansvar för fordons skick

Fordons ägare eller innehavare som i hans ställe anmälts till registret samt förare av fordon är ansvariga för att fordon som används i trafik är vederbörligen besiktat och registrerat samt även i övrigt trafikdugligt.

Framförs fordon av arbetstagare i ägarens eller innehavarens tjänst, skall arbetsgivaren se till att fordonet är trafikdugligt, då det överlämnas till arbetstagaren för framförande, samt att fordonet granskas och genomgår service tillräckligt ofta för att det skall vara i trafikdugligt skick. Föraren skall utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren om bristfälligheter som han observerat i fordonets skick och som han ej kan reparera.

86 §
Fordons användning

Motordrivet fordon skall användas så, att dess motor och övriga anordningar inte åstadkommer oskäligt buller, oskäliga luftföroreningar eller oskälig olägenhet för fordonets passagerare eller omgivningen.

Genom förordning kan stadgas om begränsningar av onödig tomgång samt onödig och störande körning i tätort.

87 §
Fordons mått och vikt samt lastning av fordon

Angående fordons största tillåtna mått och vikt samt fordons lastning stadgas genom förordning.

Angående transport av djur och gods med motordrivet fordon och med släpfordon gäller ytterligare vad därom är särskilt stadgat.

88 §
Användning av bilbälte

I personbil skall föraren samt den som färdas i framsätet under körning använda för sittplatsen monterat bilbälte, såvida inte vederbörandes sjukdom eller skada eller annat särskilt skäl utgör hinder härför. Trafikministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om sådana individuella omständigheter som utgör hinder för användning av bilbälte.

Använder barn inte bilbälte, skall föraren se till att barnet färdas i baksätet eller i en för ändamålet lämpad barnstol.

Ovan i 1 mom. stadgade skyldighet att använda bilbälte gäller dock inte förare av och passagerare i personbil som används i yrkesmässig persontrafik. Genom förordning kan stadgas om befrielse på grund av transportens eller köruppdragets speciella art.

89 §
Användning av skyddshjälm för motorcyklist och mopedist

Förare av motorcykel och moped samt passagerare som fyllt 15 år skall under körning använda skyddshjälm av godkänd modell, om inte hans sjukdom eller skada eller annat särskilt skäl utgör hinder för detta.

Genom förordning kan stadgas om befrielse på grund av fordonets speciella konstruktion eller köruppdragets speciella art.

90 §
Bestämmelser om trafikförnödenheter

Trafiktninisteriet utfärdar bestämmelser om trafikförnödenheters tekniska och andra egenskaper, när detta är påkallat för att främja trafiksäkerheten eller minska olägenheterna av trafiken.

91 §
Godkännande av trafikförnödenhets modell

Trafikministeriet kan förordna att trafikförnödenhet skall vara till modellen godkänd av myndighet samt försedd med fastställd anteckning om godkännandet.

92 §
Tillämpning av stadgandena om fordon och trafikförnödenheter

Stadgandena i detta kapitel tillämpas på all fordonstrafik på väg och annorstädes samt på alla fordon och deras förnödenheter.

Stadgandena tillämpas dock inte på fordon som används endast på sådan arbetsplats eller sådant fabriks-, hamn-, lager-, tävlings- eller annat motsvarande område som är avskilt från allmän trafik, såvida inte genom förordning annat stadgas. Dylikt fordon skall vara säkert och ändamålsenligt till sin konstruktion.

Stadgandena i detta kapitel om motordrivet fordon tillämpas även på släpfordon som kopplats till motordrivet fordon, såvida inte genom förordning annat stadgas.

Stadgandena i detta kapitel tillämpas inte på sådana staten tillhöriga fordon och anordningar som konstruerats för särskilda militära ändamål.

7 kap.

Trafikövervakning

93 §
Stoppande och granskning av fordon

Fordon skall stannas på tecken av polisman.

Föraren är skyldig att iakttaga de påbud som polisman ger för granskning av fordons skick, utrustning och belastning samt att tillåta granskning av fordonets trafikduglighet.

94 §
Skyldighet att förete körhandling

Förare av motordrivet fordon skall på anfordran för polisman förete körkort, fordonets registerutdrag och annan handling som han är skyldig att ha med sig.

Om förare av fordon inte har erforderligt körkort med sig, men hans identitet har konstaterats och han kan förmodas inneha körkort, kan polisman tillåta att körningen fortsätts.

Härvid skall föraren dock åläggas att inom viss tid förete körkortet för polisen. På motsvarande sätt kan förfaras, om föraren saknar annan handling som avses i 1 mom.

95 §
Kontroll av förares körskick

Polisman kan förordna att förare av motordrivet fordon skall genomgå prov som utförs i syfte att undersöka synförmågan. Provet får utföras endast på sådant sätt och med sådan metod att åtgärden inte föranleder onödig eller oskälig olägenhet för föraren. Ministeriet för inrikesärendena utfärdar närmare anvisningar om provets utförande.

Om förare vägrat underkasta sig prov, skall polisman utan att vidtaga andra åtgärder bestämma att han skall förete läkarintyg för polisen på sin boningsort.

Angående prov som utförs i syfte att konstatera alkohol eller annat rusmedel stadgas särskilt.

96 §
Förhindrande av fordons användning

Uppfyller inte fordons konstruktion, utrustning eller skick stadgade krav eller har fordonet inte vederbörligen besiktats eller registrerats, kan polisman förhindra fordonets användning i trafik genom att avlägsna registerbeteckningarna och omhändertaga registerutdraget eller med andra erforderliga medel.

Genom förordning stadgas på vilka villkor sådant fordon får föras till förvaring, reparation och besiktning.

Förorsakar bristfällighet i fordonet inte omedelbar fara för trafiksäkerheten, kan polisman utan att förhindra fordonets användning utsätta en tid, inom vilken bristfälligheten skall avhjälpas. Polismannen kan samtidigt bestämma att fordonet skall besiktas.

Är fordon lastat i strid med stadgandena, kan polisman bestämma att överlast skall lossas eller felaktig lastning rättas till eller vid behov förhindra fortsatt körning. Polisman kan även förhindra fortsatt körning med fordon, i vilket finns ett större antal personer än det tillåtna.

97 §
Andra trafikövervakare

Tjänsteman som av trafikministeriet förordnats att övervaka trafiken samt av bilregistercentralen förordnad tjänsteman som har hand om besiktningsuppgifter har i sina tjänsteåligganden samma befogenheter som polisman enligt 93–96 §§.

Tjänsteman som av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen förordnats att kontrollera fordons mått, vikt och belastning har i dessa tjänsteuppdrag samma befogenheter som polisman enligt 93, 94 och 96 §§.

8 kap.

Trafikbrott

98 §
Äventyrande av trafiksäkerheten

Bryter vägtrafikant uppsåtligen eller av vårdslöshet eller ovarsamhet mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, så att hans beteende är ägnat att äventyra trafiksäkerheten, skall han för äventyrande av trafiksäkerheten dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

99 §
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten

Bryter förare av motordrivet fordon uppsåtligen eller av likgiltighet mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, så att hans beteende är ägnat att förorsaka allvarlig fara för annans liv eller hälsa, skall han för grovt äventyrande av trafiksäkerheten dömas till minst trettio dagsböter eller till fängelse i högst två år.

100 §
Trafikfylleri

Den som framför motorlöst fordon under påverkan av alkohol eller annat rusmedel och därigenom äventyrar annans säkerhet skall för trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

Angående rattfylleri, grovt rattfylleri, körning under påverkan av rusmedel och överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad stadgas i strafflagen.

101 §
Smitning

Försummar förare av motordrivet fordon, vilken med eller utan skuld varit inblandad i trafikolycka, sin skyldighet att omedelbart stanna och efter förmåga bistå skadade, skall han, om gärningen ej enligt strafflagen är straffbar som utsättande, för smitning dömas till böter eller till fängelse i högst ett år.

102 §
Körning utan körkort

Framför någon motordrivet fordon, trots att han inte innehar giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet, skall han för körning utan körkort dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

103 §
Trafikförseelse

Bryter någon på annat än i 98–102 §§ nämnt sätt mot denna lag eller med stöd av den utfärdade stadganden eller bestämmelser, skall han för trafikförseelse dömas till böter.

104 §
Avstående från åtgärder

Är i 98, 100, 102 och 103 § avsett brott med hänsyn till omständigheterna ringa, kan i fråga om dylik förseelse avstås från att väcka åtal och ådöma straff.

Är förseelse uppenbarligen sådan som i 1 mom. stadgas, kan polisman utan att vidtaga andra åtgärder tilldela den skyldige anmärkning.

105 §
Parkeringsfel

För överträdelse av förbud och begränsningar i fråga om stannande och parkering av fordon ådöms straff endast om parkeringsfelet medfört eller kunnat medföra allvarlig fara eller olägenhet. Eljest påförs för felet parkeringsbot i enlighet med vad därom är särskilt stadgat.

106 §
Anmälan om utslag rörande trafikbrott

Döms någon till straff för trafikbrott som begåtts vid framförande av motordrivet fordon, skall den myndighet som för körkortsregistret underrättas om utslaget på sätt justitieministeriet föreskrivit.

9 kap.

Fullmakts- och ikraftträdelsestadganden

107 §
Internationell trafik

Om användning av fordon som registrerats annorstädes än i Finland samt om utomlands utfärdat körkorts giltighet i Finland stadgas genom förordning.

108 §
Fullmaktsstadgande

Närmare stadganden om tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning. Genom förordning stadgas även om rätt att använda terrängfordon på väg.

Trafikministeriet kan på framställning av försvarsministeriet i fråga om försvarsmaktens övningar på väg medgiva undantag från stadgandena i denna lag.

109 §
Ikraftträdelsestadgande

Denna lag träder i kraft den 1 april 1982.

Fordon som godkänts för trafik innan denna lag trätt i kraft får alltjämt användas i trafik trots stadgandena i 83 § 2 och 3 mom. Genom förordning stadgas från vilken tidpunkt stadgandet i 83 § 2 mom. tillämpas på andra bilar än person- och paketbilar samt om ikraftträdandet av 83 § 3 mom.

Genom denna lag upphävs lagen den 29 mars 1957 om vägtrafik (143/57) jämte däri senare företagna ändringar, förutom 5 § 3 och 4 mom. samt 5 a, 9 och 9 a §§. Med stöd av den tidigare lagen utfärdade förordningar samt med stöd av tidigare stadganden föreskrivna hastighetsbegränsningar förblir i kraft tills om dem annorlunda stadgas eller bestäms med stöd av denna lag.

Helsingfors den 3 april 1981

Republikens President
URHO KEKKONEN

Trafikminister
Veikko Saarto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.