257/1981

Given i Helsingfors den 10 april 1981

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom., 6 § 3 mom., 8 § 3 mom., 9 a §, 12 a § 1 mom. och 13 § 3 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag av den 30 december 1965 (707/65), 6 § 3 mom. i lag av den 9 februari 1979 (151/79), 8 § 3 mom. i lag av den 29 december 1972 (934/72), 9 a § i lag av den 21 mars 1969 (192/69), 12 a § 1 mom. i lag av den 18 april 1980 (281/80) och 13 § 3 mom. i lag av den 20 december 1968 (690/68), samt

fogas till lagen en ny 19 c § som följer:

2 §

I arbetsförhållande bör även anses stå aktiebolags funktionär i ledande ställning och person i ledande ställning i annat samfund, dock inte om han är sådan funktionär i ledande ställning i aktiebolag att han antingen ensam eller tillsammans med medlemmar av sin familj äger mer än hälften av bolagets aktiekapital eller att röstetalet för de aktier som de äger utgör mer än hälften av röstetalet för alla aktier, ej heller om han är sådan person i ledande ställning i annat samfund som bör anses ha motsvarande bestämmanderätt i samfundet. Bolagsman i öppet bolag eller sådan delägare i annat samfund som är personligen ansvarig för samfundets förbindelser anses ej vid tillämpningen av denna lag stå i arbetsförhållande.

6 §

Har invaliditet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka arbetstagaren inte erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd eller i lagen om studieledighet (273/79) avsedd studieledighet, förflutit frän arbetsförhållandets upphörande, räknas vid fastställandet av invalidpension, som beviljas på grund av detta arbetsförhållande, såsom till pension berättigande tid även tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av pensionsåldern. Har arbetsförhållande inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund av detsamma såsom till pension berättigande tid den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast försåvitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som begynt före förstnämnda arbetsförhållande, har rätt till ett i lag stadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda, att vid fastställandet av hans i enlighet därmed utgående invalidpension sagda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Vad ovan i detta moment stadgats tillämpas likväl inte vid uträkning av ålderspensionen eller av sådan invalidpension, för vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt efter det år då arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, såvida arbetstagaren inte under det år han uppnådde sagda ålder, med beaktande även av under sagda år avslutat arbetsförhållande i dess helhet, haft under denna lag lydande arbete sammanlagt minst fyra månader. Likaså räknas vid fastställande av kvinnlig arbetstagares invalidpension den tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern såsom till pension berättigande tid, såvida hon under tiden efter det 360 dagar förflutit och invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, haft i 4 § 5 mom. avsett barn som är yngre ån tre år, dock ej, såvida den tid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på sagda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållande inte fortgått minst fyra månader, gäller om fastställande av till pension berättigande tid i tillämpliga delar vad ovan i detta moment är stadgat.


8 §

Är arbetstagare utan avbrott under en tid av minst sex månader samtidigt sysselsatt i två eller flera till nedan i 4 mom. avsedd grundpension berättigande arbets- eller tjänsteförhållanden eller företagarverksamhet, sammanräknas motsvarande pensionsgrundande löner och arbetsinkomster vid fastställandet av samordningsgrunden. Har arbetstagare omedelbart före pensionsfallet på grund av tidigare pensionsfall erhållit grundpension eller annan därmed jämförlig, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension eller ock ålderdoms- eller invaliditetspension enligt lagen om sjömanspensioner och har han samtidigt under minst tre år stått i sådant arbets- eller tjänsteförhållande eller bedrivit sådan företagarverksamhet som berättigar till nedan i 4 mom. avsedd grundpension, läggs vid bestämmandet av samordningsgrunden till den pensionsgrundande lönen eller arbetsinkomsten i nämnda arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet 10/6 av den tidigare pensionen. Beträffande tillämpningen av detta moment på arbetsförhållanden som lyder under lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller på företagarverksamhet som lyder under sagda lag gäller likväl vad därom är stadgat i nämnda lag.


9 a §

Pension enligt denna lag utbetalas även till finsk medborgare som är bosatt utomlands. Av särskilda skäl kan pensionsskyddscentralen besluta, att pension får utbetalas även till annan än finsk medborgare trots att han är bosatt utomlands.

På grundvalen av ömsesidigt avtal med främmande stat kan genom förordning göras undantag från stadgandena i 1 mom. Under samma förutsättningar kan genom förordning göras även andra undantag från stadgandena i denna lag.

12 a §

För täckande av det ansvar och de kostnader, som beaktandet av arbetslöshetstid förorsakar pensionsanstalter som bedriver i denna lag och i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden avsedd verksamhet samt den i lagen om sjömanspensioner avsedda sjömanspensionskassan, skall den i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsedda centralkassan för arbetslöshetskassorna inom tid som bestäms av social- och hälsovårdsministeriet årligen till pensionsskyddscentralen erlägga en försäkringspremie, som beräknas enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt procenttal av de stödavgifter centralkassan betalt. Detta procenttal skall fastställas så, att i försäkringspremie enligt uppskattning inflyter samma belopp som skulle erhållas om för löner som motsvarar i 7 b § avsedda arbetslöshetsunderstöd skulle erläggas en mot medelpremien enligt denna lag svarande premie. På gemensam framställning av pensionsskyddscentralen och centralkassan för arbetslöshetskassorna kan social- och hälsovårdsministeriet bestämma att förskott på ovan avsedd försäkringspremie skall betalas.


13 §

Premie- och placeringskreditförsäkring skall upptagas i pensionsskyddscentralen, såframt ej social- och hälsovårdsministeriet medgivit att de regleras på annat sätt. Pensionsskyddscentralen är skyldig att bevilja och hålla i kraft sådan försäkring, likväl under förutsättning att för kreditförsäkringsbeloppet, till den del det överstiger ett av social- och hälsovårdsministeriet på förslag av pensionsskyddscentralen fastställt gränsbelopp, vid anfordran ställs i 10 kap. 3 § 1 mom. lagen om försäkringsbolag (1062/79) avsedd eller av pensionsskyddscentralen godkänd annan säkerhet.


19 c §

Har pensionsanstalt beviljat arbetstagare invalidpension retroaktivt och har arbetsgivaren för samma tid till honom utbetalt lön för sjukdomstiden, betalas pensionen för denna tid på ansökan till arbetsgivaren under förutsättning att arbetsgivarens ansökan inkommit till pensionsanstalten innan den pension som skall betalas retroaktivt utgivits, likväl högst till det belopp som utbetalts i lön för samma tid. Pensionen utbetalas inte till arbetsgivaren till den del den på grund av 4 § 3 mom. skall utges till sjukförsäkringsfonden, ej heller i det fall att arbetsgivaren med stöd av annan lag erhållit ersättning för den lön som han utbetalt för sjukdomstiden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Lagens 13 § tillämpas likväl från och med den 1 januari 1980.

Denna lags 2 § 3 mom. tillämpas på sådant i lagrummet avsett förhållande, som ligger till grund för pensionsskyddet, under den tid som fortgår medan lagen är i kraft.

Regeringens proposition 180/80
Socialutsk. bet. 2/81
Stora utsk. bet. 12/81

Helsingfors den 10 april 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.