248/1981

Given i Helsingfors den 3 april 1981

Lag angående ändring av 12 kap. 7 § lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut ändras 12 kap. 7 § lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) som följer:

12 kap.

Vinstutdelning och annan användning av bolagets tillgångar

7 §

Beviljande av penninglån till aktieägare, medlem av styrelse eller förvaltningsråd eller till verkställande direktör i bolaget eller annat bolag inom samma koncern är tillåtet endast inom gränserna för det fria egna kapitalet enligt fastställd balansräkning för den senaste räkenskapsperioden och endast under förutsättning att gäldenären ställer godtagbar säkerhet. Detsamma gäller lån till den som är make eller syskon till ovan nämnd person eller med honom är i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller svågerlag, eller i sådant svågerlag att den ena är gift med den andras syskon.

Beviljande av penninglån är dock utan hinder av ovan i 1 mom. stadgade begränsningar tillåtet,

1) om gäldenären är staten, kommun eller kommunalförbund;

2) om gäldenären är aktiebolag inom samma koncern som det bolag vilket beviljar lånet;

3) om gäldenären inte är medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för bolaget eller i annat bolag inom samma koncern eller dess verkställande direktör eller står i sådant skyldskap eller svågerlag som avses i 1 mom. till dylik person samt idkar näring och lånet betingas av företagsekonomiska skäl, är avsett uteslutande för gäldenärens näringsverksamhet och inte beviljas för längre tid än sedvanligt; eller

4) om gäldenären eller den som till honom står i förhållande som avses i 1 mom. är aktieägare i bolaget och de tillsammans äger mindre än en hundradedel av bolagets och, då lånet beviljas av ett dotterbolag, mindre är en hundradedel av dess moderbolags samtliga aktier.

Aktiebolag får inte lämna penninglån i syfte att gäldenären eller den som till honom står i förhållande som avses i 1 mom. med lånemedlen skulle förvärva aktier i bolaget eller annat bolag inom samma koncern.

I styrelsens protokoll skall särskilt antecknas varje lån som avses i 1 mom. samt i 2 mom. 3 punkten. Av anteckningen skall framgå gäldenärens namn, villkoren för lånet och de säkerheter gäldenären ställt. I stället för att antecknas i styrelsens protokoll kan uppgifter. na intagas i en för varje räkenskapsperiod uppgjord förteckning, i vilken skall antecknas från tidigare räkenskapsperioder kvarstående lån samt under räkenskapsperioden beviljade nya lån.

Vad i denna paragraf är stadgat om beviljande av penninglån äger motsvarande tillämpning i fråga om ställande av säkerhet för i paragrafen avsedd persons förpliktelser.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1981, dock så, att 12 kap. 7 § 1 mom. träder i kraft på sätt som stadgas i 17 § lagen den 29 september 1978 angående införande av lagen om aktiebolag (735/78).

Regeringens proposition 11/81
Lagutsk. bet. 1/81
Stora utsk. bet. 4/81

Helsingfors den 3 april 1981

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.